30.03.2017

Резултати от търсенето

По данни на Международната организация на труда около 168 млн. деца по света работят, вместо да учат

По данни на Международната организация на труда /МОТ/ около 168 млн. деца по света в момента работят, вместо да учат. Част от тях участват и в снабдителни вериги, разпространени в селското стопанство и рибарството, производството, услугите и строителството. Това съобщи пресцентърът на  Главната инспекция по труда по повод на днешния Световен ден срещу детския труд. ********* През 2002 г. МОТ обявява 12 юни за ден, в който вниманието на световната общественост се насочва върху глобални действия за премахването на детския труд. През настоящата година фокусът е поставен върху експлоатацията на децата в предприятия - част от т. нар. верига за доставки, чрез която се осигурява най-бързият път на продуктите от суровината до потребителя благодарение на изградени снабдителни, производствени и дистрибуционни мрежи. В символ на кампанията срещу детския труд през 2016 г. се превърна историята на 16-годишната индийка Лека, която е принудена да работи до пълно изтощение по 16 часа на ден в текстилна фабрика, произвеждаща продукция за световноизвестни марки. Дори след като попада в болница, баща й я убеждава да се върне на работа, за което Лека заплаща с живота си. Според доклад на МОТ много често причината за появата на детския труд е семейството. Децата са принудени от родителите си да работят заради бедността, ниското заплащане и липсата на постоянна работа за възрастните. "Във веригата за доставки детският труд може да се използва в малки работилници или в частни домове и това го прави труден за откриване и контрол. Елиминирането на проблема засяга всички и изисква признаването му от правителства, организации на работниците и на работодателите", отбелязват от Международната организация на труда. Целта на организацията е до 2025 г. да се заличат всички форми на детския труд. Стандартите на МОТ по отношение на детския труд са посочени в Конвенция 182  - за забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд, и Конвенция 138 - за минималната възраст за приемане на работа.  ******* Страната ни е една от тези, в които детският труд е добре защитен и най-тежките му форми са ликвидирани. България е страна и по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност да навреди на здравето или на физическото, умственото, духовното, моралното или социалното му развитие. При всяка проверка на контролните органи на Главната инспекция по труда се следи и за законосъобразното наемане на непълнолетни лица. Според Кодекса на труда минималната възраст за приемане на работа у нас е 16 години, което е съобразено с установената в Конституцията възраст за задължително образование и така е изпълнена разпоредбата на Конвенция 138. (Конвенцията задължава държавите, които са я ратифицирали, да определят минимална възраст за приемане на работа, която да не бъде по-малка от задължителната за образование и във всички случаи да не е под 15 години.) По изключение у нас могат да се наемат и лица, ненавършили 16 години. В тези случаи най-често става въпрос за деца с изявени дарби за участие в кинопродукции, театрални и музикални състави. През 2015 г. от Инспекцията по труда са поискани 2709 разрешения за наемане на лица под 18 г., като 118 от тях са били за ненавършили 16 години. Дадени са 2605 разрешения, от които 92 за лица, ненавършили 16 години.  От началото на 2016-а до 31 май са поискани 600 разрешения за наемане на лица, ненавършили 18 г., дадени са 506 разрешения, като някои от исканията са в процес на разглеждане. Отказите са 14.  За сравнение  - през същия период на 2015 г. исканията са били 185, дадените разрешения - 170, а отказите - четири. За ненавършили 16 г. са поискани 15 разрешения за първите пет месеца, дадени са 11, а отказите са два. При тях, спрямо същия период на 2015 г., е отчетено намаление. Тогава исканията са били 31 и за всички е дадено разрешение.

384 проверени търговски вериги, най-честите нарушения свързани с работното време,

  Контролните органи на Главна инспекция по труда провериха 384 обекта на големи търговски вериги в цялата страна, съобщава БГНЕС. Извънредната инспекционна кампания беше организирана, след като Агенцията се самосезира по публикации в медиите за нарушения на трудовото законодателство в търговските вериги, най-вече по отношение на разпределението на работното време, неосигуряване на задължителните почивки, нерегламентирано полагане на извънреден труд и незаплащането му с увеличение, съобщиха от ГИТ. По отношение спазването на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения, при проверките в търговските вериги се обърна специално внимание на спазването на разпоредбите по възникването им и на продължителността, разпределението и отчитането на работното време. В областта на здравословни и безопасни условия на труд се контролира дали са предприети мерки за минимизиране на рисковете, които създава спецификата на работата в търговските обекти - неудобни работни пози, ръчна работа с тежести и т.н., за въведени физиологични режими на труд и почивка. По време на тези проверки са констатирани 1289 броя нарушения, разпределени почти по равно по отношение спазване на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения, и по осигуряване на безопасност на труда. Резултатите от контролната дейност потвърждават информацията за проблеми с работното време в проверените обекти. С това са били свързани 181 нарушения или всяко седмо. Най-често нарушенията в областта на трудовите правоотношения, допускани в проверените обекти на търговските вериги, са свързани с липса на разпределение на работното време в Правилника за вътрешния трудов ред или разпределението не отговаря на реалното състояние; липса в обектите на контрол на утвърдени поименни графици за работа за целия период на сумираното изчисляване на работното време; при работа на непълно работно време не се определя продължителността и разпределението на работното време; не се осигурява задължителната по Кодекса на труда 12-часова междудневна и седмична, която не може да бъде по-малка от 24 часа в зависимост от начина на отчитане на работното време. Установено е и полагане на извънреден труд над допустимата продължителност. (Тя е различна за различните периоди и е регламентирана в чл. 146 от Кодекса на труда). Не се води специална книга за отчитане на положения извънреден труд. Установени бяха и проблеми с неизплатени в срок трудови възнаграждения и допълнителни трудови възнаграждения, регламентирани в нормативната уредба, но основно при работници и служители с прекратени трудови правоотношения с вериги, които се изтеглят от България. В тези случаи потърпевшите трябва да се обърнат към съда, за да си потърсят правата. Работа без договор е установена само при три лица, но нарушенията, свързани с възникването на трудовите правоотношения като цяло, са 54 бр. Най-често става въпрос за непредоставяне на документи на работещите, например екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението за регистрирането му в НАП, екземпляр от длъжностната характеристика, липсват задължителни клаузи в договорите, като определяне на платения годишен отпуск, на размера на основното и допълнителните възнаграждения, липса на медицинско свидетелство в досиетата и т.н. Установените нарушения в областта на здравословните и безопасни условия на труд са 657 броя. Най-често се установява недокументиране, съгласно изискванията, на проведените инструктажи по безопасност и здраве при работа; не се оценяват специфични рискове, като например много разпространената в търговските обекти ръчна работа с тежести, и съответно не се предприемат мерки за минимизирането им; на работниците, принудени да работят прави, не се осигуряват седалки при кратките почивки. Липсват обучения за правилните начини за ръчна работа с тежести, чрез които се минимизира рискът от инциденти при вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване и подреждане на различните видове тежести и товари. Често има опасни неравности в работните зони; не е обозначена ясно и четливо носимостта на стелажните клетки в складовите помещения, което може да доведе до падане на тежки предмети; аварийните пътища и изходи не се поддържат свободни и чисти с цел бърза евакуация; в складовите помещения се използват нестандартни или неизправни стълби; допуска се работа с необезопасено електрооборудване. За отстраняване на констатираните нарушения по време на кампанията инспекторите по труда са дали 1252 задължителни за изпълнение предписания. Съставени са и 49 акта за установяване на административно нарушение. Планирани са и последващи проверки. Общо в „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети“ (КИД 47) за седемте месеца на годината са извършени най-много проверки спрямо всички икономически дейности - 5553 броя от 29 149 общо. Това се обяснява с факта, че работодателите, чиято основна дейност е търговия на дребно, са най-много в страната. За 2016 г. от общо 200 992 декларации и уведомления за условията на труд в предприятията, вписани в специалния регистър на ИА ГИТ, 46 847 или 23.3% са с КИД 47 - „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети“. Контролът за изпълнение на дадени предписания в търговията е много засилен - 1412 проверки или 25% от всички, извършени в икономическата дейност, са били последващи. Установените нарушения са 23 385. Нарушенията, свързани с безопасните и здравословни условия на труд са 9326 бр. Нарушенията по трудовите правоотношения са 14 049 бр. При общия контрол, осъществен в предприятията от търговията на дребно, се потвърждават установените и по време на кампанията в големите търговски обекти проблеми с работното време. От всички нарушения, свързани с трудовите правоотношения, 1767 бр., всяко осмо, са свързани с неспазени разпоредби по разпределението на работното време. Установените случаи на работа без сключен писмен трудов договор са 209, но по отношение на възникването на трудовите правоотношения са установени още 1752 бр. нарушения, свързани с липсата на договаряне на някои задължителни клаузи в договорите - като работно място, работно време, платен годишен отпуск, размер на основно и допълнително възнаграждение и т.н. За отстраняване на нарушенията в предприятия от търговията за седем месеца са издадени 22 901 задължителни за изпълнение предписания. Издадени са 660 акта за установяване на административно нарушение. 

Остават 20-те заплати при пенсия на служителите в МВР

Депутатите обсъждат на второ четене промени в закона за МВР. При напускане на системата служителите ще продължат да получават обезщетение от 20 заплати, както досега. Освен това платеният им годишен отпуск остава в размер на 30 дни. Прието беше, че служителите на МВР ще могат да полагат извънреден труд до 25 часа на тримесечие и до 100 часа годишно при бедствие и при други извънредни ситуации. По изключение ще може да бъде полаган извънреден труд и над тези ограничения, но само с писменото съгласие на полицаите. Опозицията се противопостави на ограниченията.  Хамид Хамид от ДПС коментира: Това не е някоя детска градина, където можем да забраним извънредния труд. Това е полиция, извънредният труд се налага. Ограничението за 25 часа е направено само да няма възможност да се заплаща извънредния труд, а не че ще се спазва. Красимир Янков от БСП допълни: Има недокомплект в МВР, има свободен щат. В бюджета трябва да има спестени средства и за да бъде компенсирана тази липса на служители, се използват действащи служители, които имат извънреден труд. Заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов обясни защо исканото от опозицията увеличение на извънредния труд не може да се случи: Изчисленията показват, че извънредният труд ще се увеличи средно между 3 и 4 милиона на година. Бюджетът на министерството в перото "разходи за персонал" към настоящия момент не може да поеме една такава сума. Освен това депутатите приеха, че около 5500 щата ще бъдат прехвърлени от Закона за МВР към този за държавния служител.

Бойко Борисов: Българинът се видя в пари

 "Бедният български народ... 80 000 на ден на почивка за Гърция. На ден. Не за празниците като цяло. Как да обработят (граничните служби, б. р.) 80 000 души? Каква система трябва да имаш? И въпреки всичко хората се справят. Просто българинът обича да пътува, видя се с пари вече, икономическият ръст си дава отражение, депозитите в банките растат и дойдат ли празници, виждате какво става – магистралите отесняха. Знам, че не им е много приятно да се приказва така, но това са фактите. Откъде са тези задръствания – от скъпия бензин или от кое? От ниските доходи? Дойде ли празник – всичко на почивка. И то всеки път. И то не само лятото. Дойде ли празник, винаги е така. Радва ме и то много, но искам и вие да го отчетете." Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на 4 септември – вторият от четирите почивни дни около Деня на Съединението в началото на септември. Рубриката "Fact Check" на Mediapool и Студентски клуб "Дебати" към Нов български университет потърси отговора на въпроса вярно ли е твърдението на премиера или не. 80 000 на ден или на месец? В наличните публични бази данни няма информация за пътуващите за Гърция българи с цел почивка само за ден. Такава информация обаче е налице за предишни периоди на месечна база. Според Националния статистически институт (НСИ) за целия месец юли 2016 г. (за който е последната актуална информация) пътуванията на българи към Гърция с цел почивка и екскурзия са били 82 188. Общо пътуванията на българи към въпросната съседна държава, независимо от целта, през юли са били 117 413. Става дума за един от най-активните за туризъм летни месеци. Затова, ако наистина само за ден през септември 80 000 сънародници са преминали гръцката граница, както твърди премиерът, това би било ръст, който чупи всякакви рекорди. През предходните години пътуванията на българите към Гърция за почивка дори за цял месец (септември) не са достигали 80 000, а в определени случаи дори са били много далеч от това число – например 27 056 през септември 2011 г., 50 991 през септември 2014 г. и 74 658 през септември 2015 г. Що се отнася до основното твърдение – че българинът се е видял в пари, то всеки сам за себе си има отговор на този въпрос. За обществото като цяло обаче трябва да се разчита на статистиката. Официалната заплата е нараснала с 35.8% за пет години През последните години в България действително е налице устойчив ръст на доходите от труд. Средната работна заплата в страната по последни данни на НСИ, които са за юни 2016 г., възлиза на 936 лв. Нарастването е значително за последните пет години. За сравнение, през юни 2011 г. средното месечно възнаграждение у нас е било 689 лв. Увеличението от 247 лв. е на практика ръст от 35.8% за петгодишния период. Освен като ръст на дохода, който влиза в касата на домакинството, увеличението на средната работна заплата може частично да се дължи и на изсветляване на икономиката, например в резултат от ръста на минималните осигурителни прагове. Така на практика служителят не получава по-високо възнаграждение, но доходът му излиза на светло и се ползва от по-добри осигурителни права. Данните обаче показват сериозни разлики в заплащането между различните сектори, което значи, че част от работещите са се "видели в пари" повече от другите. Например в далекосъобщенията средната заплата през юни тази година е била 2173 лв., във финансите – 1686 лв., но пък в хотелиерството и ресторантьорството – 575 лв., в административните дейности – 717 лв., а в строителството – 773 лв. За пет години възнаграждението в най-високоплатения сектор – далекосъобщенията, е нараснало с 592 лв. на месец или с 37.44%, а в най-нископлатения – хотелиерството – с 35.3%, сочат изчисления на базата на данните на НСИ. "От 2011 г. до 2016 г. законоустановената минимална работна заплата се е повишавала. Въпреки това тя продължава да бъде - както в номинално изражение, така и в стандарти на покупателна способност - най-ниската в ЕС. Предварителните оценки на българските органи сочат, че около 360 000 души ще бъдат обхванати от минималната работна заплата през 2016 г., което се равнява на приблизително 12% от работната сила", сочи пък Докладът на Европейската комисия относно задълбочения преглед и коригирането на макроикономическите дисбаланси от 26 февруари 2016 г. Финансовото богатство на домакинствата се е удвоило от 2008 г. насам Финансовото богатство на българските домакинства е нараснало с 5.8 млрд. лв. само за една година (2015 г.) - най-голямото като абсолютна стойност увеличение след настъпването на световната финансова криза. Така в края на миналата година финансовото богатство е достигнало 65 млрд. лв. - това е сума, равняваща се на около ¾ от брутния вътрешен продукт (БВП) на България за 2015 г. По този начин финансовите активи, с които българските домакинства разполагат, почти се удвояват от 2008 г. насам, показва редовният доклад на "Индъстри уоч" "Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища" за първото тримесечие на 2016 г. Около 65% от финансовите активи на домакинствата са под формата на банкови влогове, посочват анализаторите. Според паричната статистика на Българската народна банка (БНБ) в края на 2015 г. спестяванията на домакинствата в банките възлизат на 42.59 млрд. лв., а в края на август 2016 г. - на 43.73 млрд. лв. За пет години нарастването е с внушителните 14.66 млрд. лв. Това е ръст от над 50%. Българинът трупа и все повече пенсионни спестявания. Според доклада на "Индъстри уоч" над 14% от финансовото богатство на българите е под управление на пенсионни фондове при едва 7% през 2008 г. "За изминалите седем години парите в брой нарастват едва с 42%, депозитите в банки се увеличават с 94%, докато вложенията в пенсионни фондове – повече от 4 пъти. В същото време спестяванията, управлявани от животозастрахователни компании, взаимни фондове или пряко вложени в акции, остават в рамките на незначителните около 3% от общото богатство", изтъкват от "Индъстри уоч". Процесът на нарастването на финансовото богатство протича заедно с постепенно свиване на дълга на населението. Задълженията на домакинствата към финансови институции се стопяват с 1 млрд. лв. спрямо 2008 г., изтъкват още анализаторите. Икономическият ръст е приличен, инфлацията – ниска Макроикономически в последната година и половина страната стои сравнително добре. Националната статистика отчете 3% ръст на икономиката през 2015 г. С това страната се нареди на 10-а позиция в Европейския съюз по този показател. Няколко международни финансови институции, сред които Международният валутен фонд (МВФ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), италианската група "УниКредит" и др., дори повишиха първоначалните си прогнози за ръста тази година след добрите резултати за първите две тримесечия – растеж от по 3% на годишна база. Трипроцентовият ръст от 2015 г. е и най-добрият резултат за годините след началото на финансовата криза. Положителен фактор за домакинствата е и запазването на покупателната способност на парите в последните години. Например инфлацията за последните пет години (август 2016 г. спрямо август 2011 г.) е едва 2.3%. "В рамките на последното десетилетие финансовото богатство на домакинствата в България се увеличава средно с 14.6% годишно, докато икономическият растеж достига 7.2% годишно в номинално изражение. Богатството на българите се разширява по-бързо от икономиката като цяло заради високата склонност на домакинствата да спестяват и високите лихви, които домакинствата получаваха до 2013 г.", посочва в свой анализ икономистът от "Индъстри уоч" Лъчезар Богданов. Доходите растат, но си остават най-ниските в ЕС "Разходите за труд на работодателите в България продължават да бъдат най-ниските в ЕС въпреки скорошните увеличения. През 2014 г. средните почасови разходи за труд в икономиката като цяло (с изключение на селското стопанство и публичната администрация) все още са били на най-ниското равнище, регистрирано в ЕС, но са отбелязали увеличение с 3 % от 2013 г. насам", се посочва в споменатия доклад на Европейската комисия за макроикономическите дисбаланси от февруари 2016 г. Според евроекспертите увеличението на общия размер на разходите за труд се дължи главно на плащането на по-високи осигуровки. Въпреки че трудовите възнаграждения и заплатите също са се увеличили леко, през 2014 г. техният дял в общите разходи за труд е намалял до 84 %. Разходите за труд са нараснали най-много в промишления сектор (с изключение на строителството), но са останали без промяна за сектора на услугите. Според доклада растежът на номиналните заплати е бил по-голям от предвиденото заради действието на фактори като инфлацията, производителността и безработицата. Достигаме 50% от европейските доходи през 2030 г. Въпреки стабилната тенденция към увеличаване на доходите в България, те значително изостават от средните в ЕС. Българските доходи ще достигнат 50% от средните в ЕС28 през 2030 г., ако темповете на нарастване на заплащането у нас се запазят, сочи един от изводите в Годишния доклад за 2016 г. на Института за икономически изследвания на БАН. През последните 15 години има явен процес на догонване на доходите от труд в България в сравнение с тези в ЕС, като се наблюдава значително подобрение. През 2001 г. в България средното ниво на доходи от заплати на семейство от двама възрастни, заети на пълен работен ден и с две деца, е близо 19 пъти по-ниско от средноевропейското равнище за същия тип семейство, сочат данните в доклада. През 2014 г. това съотношение намалява на 6.2 пъти. Въпреки отчетения ръст обаче равнището на заплащане у нас през 2014 г. е под 1/5 от това в ЕС28. Ако се допусне, че темповете на нарастване се запазят, то през 2030 г. заплащането в нашата страна ще бъде близо 50% от това в ЕС28, твърдят икономистите от БАН. Пари има, но не за всички Сегашният модел на икономически растеж не води до равномерно разпределение на благата от него, защото делът на бедните в България остава много висок, личи от данните. Макар да намалява през последните години, делът на населението, живеещо в риск от бедност или социално изключване, в България през 2014 г. е бил 40.1% при 24.4% средно за ЕС28, сочи статистиката на Евростат. През 2011 г. показателят за България е бил още по-висок - на ниво 49.1%, а преди 10 години – над 60%. В най-голяма степен бедността у нас се влияе от образованието. Хората с висше образование в риск от бедност през 2015 г. са били едва 5.5%, докато тези с ниско или без образование – 48.6% при около 25% средно за ЕС. Още повече, че делът на нискообразованите в риск от бедност се е повишил през последните пет години. "Големият дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, както и голямото неравенство, продължават да бъдат основно предизвикателство", се посочва в доклада за макроикономическите дисбаланси на ЕК. Според документа бедността е най-често срещана при едночленните домакинства, самотните родители с деца на издръжка и домакинствата с три или повече деца. Сред особено уязвимите на риска от бедност или социално изключване групи са възрастните хора - 47.8 % от населението над 65-годишна възраст са били изложени на този риск през 2014 г., което е най-високият процент в ЕС, където средната стойност е 17.9 %. Сред ромското население процентът на застрашените от бедност е огромен – 87% по информация на Европейската комисия. Рискът от бедност или социално изключване е значително по-висок в селските райони. 40.6 % от хората по селата са изпитвали тежки материални лишения през 2014 г. спрямо 25.9 % в градските райони. "Една от основните причини за високия риск от бедност са ограничените разходи и слабата ефективност на системата за социална закрила за намаляване на неравенството в доходите. През 2013 г. общите разходи за социална закрила в България са били в размер на 18.5 % от БВП, което е далеч под средното за ЕС (29.8 % от БВП през 2012 г.). Последиците от ниските разходи се засилват от слабата ефективност на социалните трансфери за намаляване на бедността (България е държавата, чиято система за социални трансфери е трета по неефективност в ЕС) и от цялостния нисък достъп до качествени социални услуги", изтъкват още от Европейската комисия. В България има много силно неравенство В България доходът на 20-те процента най-богати е бил 7.1 по-висок от този на 20-те процента най-бедни през 2015 г., което е доста над средното ниво в ЕС (5.2 пъти през 2014 г.) и е едно от най-високите равнища сред всички страни членки. Освен това пропастта между двете категории бавно се увеличава, защото през 2011 г. разликата в доходите у нас е била 6.5 пъти, сочат данните на Евростат. Хора в сериозни материални лишения в България, т. е. тези, които не могат да си позволят поне 4 от 9 изброени блага (да си платят наема или месечните сметки, да си отопляват жилището, да посрещнат извънредни разходи, да ядат месо, риба или протеини всеки втори ден, да си позволят седмица ваканция извън дома, да си купят кола, пералня, цветен телевизор или телефон), са огромен дял – 34.2% през 2015 г. на фона на 9.1% средно в ЕС. През 2014 г. обаче е настъпило сериозно подобрение, като делът на тази категория е паднал от 43% на около 33% по информация на Евростат. Според разбивката на НСИ обаче хората, живеещи в лишения, са разпределени много неравномерно в регионите – от 20.9% в София и 21.8% в Монтана до 53.2% в Пазарджик и 47.9% в Кърджали. Само 22% от българите живеят нормално във финансов план Само 22% от българите живеят нормално във финансов план. Останалите 78% от населението преживяват с по-малко от необходимата издръжка на живота, която е 556.55 лв. на месец на човек към края на юни. Това сочи традиционният тримесечен анализ на КНСБ за издръжката на живота, обявен от президента на конфедерацията Пламен Димитров в края на юли 2016 г. Основният проблем за неравновесието според профсъюза са ниските заплати. За да живее нормално едно четиричленно семейство например, е нужно двамата работещи родители да получават минимум по 1100 лв. заплата. Средствата, които са необходими на едно четиричленно семейство на месец според синдиката, са в размер на 2226 лв. За първото тримесечие на 2016 г. обаче 31.3% от българите или близо 2 258 000 българи са преживявали с издръжка до 295 лв., тоест под прага на бедност. В сравнение с предходната година се наблюдава известно намаление, защото тогава делът на тези хора беше 34.1%. Според Пламен Димитров има известна позитивна тенденция по отношение на броя на хората, които живеят с доходи под линията на бедност, но тя според него нито е отчетлива, нито е устойчива. 46.4% от домакинствата у нас или 3 347 000 души са с общ доход на едно лице от 295 до 557 лв. Тази група запазва относителна стабилност, след като през същия период на 2015 г. делът й е бил почти същият. Едва 22.3% от домакинствата в България или около 1 600 000 души са имали доход на човек, надвишаващ издръжката от 557 лв. Според Пламен Димитров общият извод, който следва от данните, е, че бедните в България стават по-бедни, а богатите - по-богати. По данни на КНСБ в риск от бедност у нас са 59.2% от хората. Част от тях са успели да излязат с доходи над линията на бедност поради увеличението на минималната работна заплата. Тези хора живеят с общ доход на едно лице от 420 лв. или това са около 4.2 млн. българи. Според КНСБ хората в тази категория са са по-близо до издръжката на бедните семейства и рискът да попаднат отново в групата на бедните е твърде голям. Оценка Твърдението на министър-председателя Бойко Борисов "Българинът се видя в пари" може да се определи като "частично вярно". Действително през последните пет години има устойчива тенденция към повишаване на средните доходи от труд, а също и на минималната заплата. Има ръст на спестовността, а също и тенденция към известно намаляване на бедността. В същото време доходите в България си остават най-ниските в ЕС, като перспективата средните нива в съюза да бъдат наваксани засега е силно отдалечена във времето. В България действително има умерен ръст на икономиката през последната година и половина, но моделът на този растеж в последните десетилетия всъщност облагодетелства една малка част от населението. Едва 22% от българите живеят нормално във финансов план. В същото време огромна част от хората – към 40%, живеят в риск от бедност. Това са предимно ромите, ниско образованите, възрастните и живеещите по селата. Тоест, ако някой се е видял в пари през последните години, това е вероятно висококвалифицираната и добре платена работна ръка, но не и мнозинството от българите.        Mediapool.bg

Работодателите плащат за труд най-малко в България

Разходите на частните фирми за един час труд са най-ниски в България. Това показват данните от проучване на Германския институт за макроикономика и конюнктурни изследвания към фондация "Ханс Бьоклер" за заплащането в частния сектор през последната година, което беше представено в Дюселдорф. В обратната посока, най-скъпо излиза на фирмите да плащат в Дания. Разходите за труд, които правят работодателите там, са над 10 пъти по-високи отколкото в България. В частния сектор на Дание работодателят плаща средно 43 евро за един час труд. В тази сума влиза брутното възнаграждение, както и осигуровките за работника. На следващите места в класацията се нареждат Белгия, Швеция и Люксембург. Германия заема осмо място. Там се плащат средно по 33 евро на час. Приблизително същата е цената на труда и в частния сектор на Австрия. Средната стойност за целия Европейския съюз е 29,50 евро на час работа. Частните фирми в Словения, която се присъедини към общността през 2004 г., вече плащат повече за час труд, отколкото компаниите в стари членки като Гърция и Португалия. Сега в Словения цената на един част труд струва на частните компании средно 15,80 евро. Без изненада за нас, България и Румъния отново са на опашката в класацията. Пак без изненада идва и факта, че Румъния е на предпоследно място, защото там се плащат средно 5 евро за един час труд. А у нас се плащат по 4 евро и 10 цента на час. Това е лоша новина за хората, живеещи и работещи в страната ни, но в същото време е добра за чуждестранните фирми, които продължават да откриват свои офиси в България.

В повече от 130 държави се отбелязва Световния ден за достоен труд

  На 7 октомври се отбелязва Световният ден за достоен труд. Денят се чества в повече от 130 държави по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите с подкрепата на синдикати от цял свят, които отстояват позицията, че осигуряването на достойни условия на труд е най-добрият начин за борба с бедността в световен мащаб, съобщава БГНЕС. През 1999 г. Международната организация на труда определя достойния труд като право на всеки човек на плодотворна работа в условията на свобода, справедливост, сигурност и човешко достойнство. Достойните условия на труд според Европейската конфедерация на профсъюзите включват няколко основни принципа. Сред тях са закриване на временните работни места, които застрашават здравето и безопасността на работещите, нанасят щети на пазара на труда и на икономиката; въвеждане на по-добра организация на труда, създаване на благоприятна работна среда, осигуряване на по-добър баланс между работата и личния живот, възможност за обучение и развитие на уменията и квалификацията през целия живот. По повод е Световния ден за достоен труд в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ Иоанис Партениотис ще връчи удостоверения на преминалите обучение от Комитета по условия на труд и на лицата, които ръководят работните процеси в Библиотеката. КТ „Подкрепа“ ще предостави и дарение от литература по безопасност и здраве при работа /сборници, наръчници, помагала и др./ за нуждите на читалнята и фондовете на библиотеката. На събитието ще присъстват и директорът на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, главният секретар на Министерство на културата, членове на Изпълнителния съвет на КТ „Подкрепа“ и на Национална федерация „Култура“ към Конфедерацията. 

Нелегалното гориво влиза в България през 8 места

 Агенция „Митници” сама създава законовите норми и сама се контролира дали ги изпълнява В тези митнически складове няма измервателни уреди, които да установят дали внасяните нефтопродукти отговарят като количество и качество на посоченото в документите им при внос Кои са най-често използваните схеми за източване на ДДС при вноса на горива за българския пазар? Защо мерките на държавата не дават ефект? Защо този сектор за милиарди левове от икономиката ни е оставен встрани от приоритетите на официалната власт? На тези и още много въпроси „Труд” дава отговор в новата си поредица ПРОБОЙНИТЕ В ПАЗАРА НА ГОРИВА . И в следващите дни на читателите на вестника ще бъде представено разследване, което показва как контрабандата сериозно изкривява пазара на горива. От това страдат всички – легалните доставчици, държавата, която търпи колосални загуби, и крайният потребител, въведен в заблуда, че когато купува на малко по-ниска цена, получава качествено гориво. В днешната втора част от специалната поредица са показани осемте пристанища, през които нелегалното гориво влиза с танкери у нас през митнически складове без измервателни уреди. Показано е как държавата за пореден път бяга от решаването на този проблем, вместо най-сетне да потърси решение. Общо осем са митническите складове по Българското Черноморие и р. Дунав, на които няма измервателни уреди, а това позволява да се вкарва контрабандно гориво, заяви пред „Труд” Емил Димитров-Ревизоро. По думите му на тези места много рядко се проверява реалното количество гориво, което разтоварват танкерите. То се приема на доверие само по описанието в придружаващите го документи. При пристигането му не се прави и анализ на качеството. „Държавата иска всяка цветарка и кибритопродавачка да има касов апарат, но е „забравила” да сложи своя касов апарат на осем пристанища. Когато няма измервателни уреди, излиза, че митничарите на доверие приемат какво количество гориво разтоварват танкерите”, допълни Емил Димитров. Той обясни, че митнически складове без измервателни уреди има във Варна, Бургас, Русе, Сомовит и Видин. „В Бургас нелегалното гориво влиза през пристанище „Порт Европа” и през корабно място 20 А на бургаското пристанище. Второто е спиртен терминал, който се ползва не по предназначение, а за вкарване на горива, които оттам се товарят на жп цистерни. Във Варна без уреди е пристанище „Поддържане чистотата на морските води” (ПЧМВ). По Дунав само в Русе има 3 понтона за претоварване на горива в автоцистерни. Другите места, където има митнически складове без измервателни уреди, са пристанище Сомовит и един понтон във Видин”, допълни Ревизоро. При разтоварването на горивото се прилагат разнообразни схеми, като например по документи количеството е едно, а се разтоварва двойно по-голямо, подправя се времето за разтоварване (по документи се пишат 2 дни, а разтоварването продължава 5 дни) или се казва, че ще се прави някакъв ремонт, а всъщност се претоварва гориво в автоцистерни или жп цистерни и т.н. Тези пристанища са предпочитани от контрабандистите, защото реален митнически контрол не се осъществява и режимът на работа на тези обекти изцяло зависи от усмотрението на самите митничари. Митническите складове работят съгласно режим, създаден със заповед на директора на Агенция „Митници”. Откакто бившият финансов министър Симеон Дянков закри отдел „Акцизен контрол и акцизна политика” в Министерството на финансите, единствената държавна институция в България, която следи за събирането на акцизите, е Агенция „Митници”. Това на практика означава, че ведомството само създава законовите норми и само се контролира дали ги изпълнява. От средата на 2012 г. митниците и Националната агенция за приходите въведоха система за контрол по движението на акцизни стоки – Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС). При пристигане на танкер с гориво данните в нея се въвеждат ръчно от митничар и единствено от него зависи какво ще впише в системата. Същото се случва и когато горивото отиде в данъчен склад. Реално няма кой да контролира дали митничарят или служителят в данъчния склад съвестно си е свършил работата. През 2015 г. Българската петролна и газова асоциация (БПГА) подаде сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров с молба да разследва дали системата БАЦИС не се манипулира с цел неправомерно приключване на митническия режим, заличаване на регистрирани акцизни и данъчни документи. През декември пред временната парламентарна комисия, изследваща пазара на горива, от БПГА обявиха, че проверката е приключила и Главната прокуратура е изготвила секретен доклад, който потвърждавал данните на асоциацията. Това означава, че системата БАЦИС може да бъде манипулирана и позволява в нея да не се вписват трансакции за милиони левове. Проверка на „Труд” в Агенцията за обществени поръчки установи, че от 2012 г. досега изграждането на системата БАЦИС и ежегодната покупка на лицензиран софтуер за нея струват на българския данъкоплатец над 14 милиона лева. За неефективността на системата говорят и данните на финансовото министерство за събраните приходи от акцизи и ДДС върху горивата, които ви показахме в първата част от поредицата. От тях стана ясно, че само за една година ДДС се е стопил с 1,2 млрд. лв. при увеличено потребление на горива, а събраният акциз намалява въпреки увеличените ставки. По данни на Българската петролна и газова асоциация миналата година през митнически складове са влезли 54 танкера с гориво, върху които не е упражнен количествен и качествен контрол. 19 от тях са разтоварвали на пристанище Варна, а 35 – на пристанище Бургас. В свое разследване журналистката Валя Ахчиева показа пътя на танкерите в Черно море, които разтоварват дизел на българския бряг. Според документите горивото пристигало от гръцкото пристанище Елевсис и се разтоварва във Варна на пристанището ПЧМВ. Но електронната система за управление на морския трафик показва, че всички танкери, преди да отидат на гръцкото пристанище, преди това са били в турски пристанища. След като разтоварят във Варна, отиват в Турция, на турско-сирийската граница, стоят ден-два, после отиват в Гърция, в Елевсис, отново за ден-два и след това през Босфора разтоварват във Варна. Трета част от поредицата ПРОБОЙНИТЕ В ПАЗАРА НА ГОРИВА „Контрабанда за 1 милиард лева минава през „ведомствени бензиностанции” четете утре.   През 2016 г. Хванаха 215 970 литра некачествен дизел за година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверявала средно по два обекта на ден Проверки през последната година доказаха, че все по-често дизелът, който се продава по малките бензиностанции, е некачествен и е с увеличено съдържание на сяра, понякога достигащо и над 70% от нормата. През миналата година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е изтеглила от пазара общо 215 970 литра некачествен дизел и 59 901 литра бензин, показва отчетът на ДАМТН за 2016 г. При наличието на над 3500 официално регистрирани бензиностанции в страната агенцията е направила едва 844 проверки на обекти, разпространяващи горива. Това прави средно по две бензиностанции дневно. А служителите на ДАМТН са взели проба на горива само от 649 обекта, пише още в отчета на ведомството. В края на януари при спец­акция на ГДБОП, МВР, НАП и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор бяха заловени 26 000 литра некачествена нафта. Това е резултатът от двудневна проверка едва в шест области в страната. Експерти обясниха пред „Труд”, че наличието на голямо количество сяра в горивото може да доведе до сериозна повреда на двигателя, особено на автомобили, произведени след 2005 г. „Труд“ писа още преди година: Горива от ИДИЛ търсят в наши бензиностанции Факсимиле на броя на „Труд” от 1 март 2016 г., в който се разкрива нелегалният внос на горива у нас от „Ислямска държава”.Точно преди година в. „Труд” публикува информация от свой сигурен източник от митниците, че службите ни проверяват сигнал, дошъл от партньорските разузнавателни агенции. Предупреждението гласеше, че до България стигат горива от „Ислямска държава” и се продават по наши бензиностанции. Информацията съвпадна с масирани проверки на ДАНС и ГДБОП на обекти с колонки за дизел и бензин в цялата страна, като акцията продължи близо седмица. По време на операцията бяха намерени хиляди тонове контрабанда. По засечената схема, в която е замесена ИДИЛ, дизелът и бензинът се докарвали у нас с танкери до пристанищата във Варна и Бургас. По документи горивото е от данъчен склад в Гърция и е вътрешна доставка за ЕС. Електронната система за управление на морския трафик сочела, че преди да пътуват до Гърция и оттам до България, танкерите правят необясними курсове до 7 турски пристанища в Черно и Средиземно море. Смята се, че там се товарят горивата, придобити от алъш-вериш между търговци от южната ни съседка и територии в Сирия и Ирак, контролирани от ИДИЛ. Контрабандните петролни продукти били с ниско качество, тъй като са добивани в нискотехнологични рафинерии. Отклоненията от евронормите за бензина били 20-40%, а за дизела – 35-70%. Това е сигурен знак, че горивата не са от гръцки данъчни складове, а танкерите са пътували дотам, за да се снабдяват с документи за „изсветляване” на товара.     trud.bg

Много от компютърните специалисти работят допълнително, според проучване

Неизплащане на извънредния труд, работа през почивните дни са само част от проблемите, свързани с условията на труд в сферата на информационните технологии.  Поради недостигът на кадри в сферата на информационните технологии, наетите работят допълнително, показва проучване на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ за условията на труд в бранша. 61 процента от анкетираните заявяват, че работят при свръхнатовареност в определен период от годината. Ето и останалите изводи, които съобщи Виолета Иванова, изследовател в института: Около една трета имат по-големи очаквания за работната заплата. Регистрира се и проблем с неизплащането на извънредния труд. Около 35 процента отговарят, че има такъв проблем.12 процента от работещите посочват, че всеки ден полагат извънреден труд. Въпреки тези условия на труд, около 60 процента от анкетираните са донякъде или напълно удовлетворени от работата, която изпълняват.  Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви:Много специалисти дефакто извън София чакат някой да ги включи в бизнеса. Компаниите като че ли не са докрай готови и тук трябва някаква помощ това да се случи. Около 63 процента от попитаните имат желание да работят извън София, ако заплащането се запази на същите нива. Стефан, който работи като компютърен специалист, коментира:20 ай ти-специалисти в едно малко градче от 10 000 човека, нали, ще вкарат едни 200-300 000 лева, които ще се похарчат всеки месец. Повече от половината от включените в изследването компютърни специалисти имат намерение да упражняват същата професия в чужбина.

168 000 000 деца по света работят вместо да учат

Само в България за първите пет месеца на настоящата година са поискани 600 разрешения за наемане на работа на лица, ненавършили 18 годишна възраст. На 506 от тях е отговорено положително. Най-често децата са принуждавани от родителите си да работят заради бедността, ниското заплащане и липсата на постоянна работа за възрастните. В символ на кампанията срещу детския труд през 2016 г. се превърна историята на 16-годишната индийка Лека, която е принудена да работи до пълно изтощение по 16 часа на ден в текстилна фабрика, произвеждаща продукция за световноизвестни марки. Дори след като попада в болница, баща й я убеждава да се върне на работа, за което Лека заплаща с живота си. Според доклад на МОТ много често причината за появата на детския труд е семейството. По данни на организацията 168 милиона деца по света полагат труд вместо да учат. Част от тях участват и в снабдителни вериги, разпространени в селското стопанство и рибарство, производството, услугите и строителство. „Във веригата за доставки детският труд може да се използва в малки работилници или в частни домове и това го прави труден за откриване и контрол. Елиминирането на проблема засяга всички и изисква признаването му от правителства, организации на работниците и на работодателите“, отбелязват от Международната организация на труда. Целта на организацията е до 2025 г. да се заличат всички форми на детския труд. Основните двигатели за справянето с проблема са социалният диалог и тясното сътрудничество между институциите, смятат от МОТ.

Световен ден против детския труд

12 юни е Световният ден против детския труд. По този повод Международната организация на труда провежда информационна кампания срещу експлоатирането на децата в развиващите се страни. По данни на организацията 168 милиона деца по света работят, вместо да учат.  Според доклад на Международната организация по труда най-често семейството принуждава децата да работят заради бедност, ниско заплащане и липса на работа за възрастните. Във веригата за доставки детският труд се използва в малки работилници или частни домове, което го прави труден за откриване и контрол, казват от МОТ и си поставят за цел до 2015 г. да се заличат всички форми на детския труд. Според властите у нас страната ни е една от тези, в които детският труд е добре защитен, а най-тежките му форми са ликвидирани. Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Изключение се прави за децата с изявени дарби, които участват в кино продукции, театрални и музикални състави. По данни на Инпекцията по труда за миналта година са поискани 2700 разрешния за наемане на деца. Само100 са получили отказ. През тази се отчита сериозен ръст на исканията заради очаквания силен тористически сезон. Освен в хотели и ресторанти децата са желани да работят и в търговията. Над 500 са раздадените разрешения към края на май, при 170 за същия период на миналата година. Тези между 16-годишна и 18-годишна възраст могат да работят до 22 часа. Техният трудов ден не може да бъде повече от 7 часа. Ако няма разрешение от Инспекцията по труда, работодателят подлежи на наказателна отговорност.

Австрия планира въвеждането на забрана на бурките и "труд за 1 евро" за бежанците

Австрийски консервативни политици призоваха за забрана на забулването на цялото тяло с мотива, че то ще попречи на интеграцията на жените в австрийското предимно католическо общество, предаде Ройтерс. Министърът на интеграцията и външните работи и член на Народната партия Себастиан Курц, който планира догодина да прокара нов закон за интеграцията, заяви, че цялостното забулване е символ не само на религията, но и на враждебност към обществото и проблемът трябва да бъде обсъден:Бурка и никаб са символ на политически ислям, подчерта Курц. Неговият съпартиец и вътрешен министър Волфганг Соботка изрази притеснение, че пълната забрана на цялостното забулване ще се окаже проблематична от гледна точка на конституцията, но може да се наложи частична забрана - при шофиране, преминаване на границата или демонстрации. Идеята за забраната бе подкрепена и от председателя на австрийската Партия на свободата Хайнц-Кристиан Щрахе. Той припомни, че забраната на бурките е дългогодишно търсене на неговата партия и че е естествено това да стане най-накрая. Темата предизвика обществен дебат, след като три френски града забраниха носенето на ислямски бански костюми - или буркини, като обявиха, че те са в разрез със светския характер на Франция. Австрийският министър на външните работи Себастиан Курц се обяви и за налагането на общественополезен труд за бежанците. Той смята, че трябва да се въведе така нареченият "труд за 1 евро" за бежанците, за да се намали възможността идващите в страната мигранти да се възползват от социалната защита и да живеят на социалните помощи. Общественополезния труд трябва да обхваща дейностите, свързани с поддръжката на обществените места, оказване на помощ на търсещите убежище, както и работа в социалните центрове. Дирекцията за заетост трябва да бъде посредник. Всеки, който отказва обществено полезен труд, автоматично ще бъде изправен пред заплахата от намаляване на социалните права, заяви Курц и подчерта важността от това участие на бежанците на пазара на труда за интеграция. Много е важно бежанците да започнат работа, защото ако постоянно седят у дома или по пейките в парковете, могат да им хрумнат глупави идеи.

Работа на граждански договор

  Какво ми се случва? В момента си търся работа. Млад човек съм и основното, което ме интересува е да имам някаква работа, за да се издържам сам и да придобивам опит. На някои места ми предлагат да сключа граждански договор. Аз обаче все още обмислям. Чувал съм, че това става все по-често срещана форма на уреждане на “работните” отношения. Кога обаче се сключва граждански договор? Какви са разликите с трудовия договор? Какви права имам? Какво е граждански договор? Кога и в каква форма се сключва граждански договор? Граждански договор е договор, с които едно лице, наречено “изпълнител” се задължава по поръчка на друго лице/фирма, наречени “възложител” да предостави определен производствен резултат. В закона са уредени различни граждански договори като договор за предоставяне на фактическо действие (договор за изработка на рамки за картини напр. или на лого), договор за извършване на правни действия (договор за поръчка), договор за управление на търговско дружество и др. Мога да сключа граждански договор още като домоуправител на етажна собственост (ЕС). Договорът може да се сключи и в устна форма, но в практиката с оглед отчетността и доказването на подобни отношения, се налага писмената форма. Какви са разликите между гражданския и трудовия договор? Най-общо казано при гражданските договори не важат строгите правила за трудовите договори, което е и една от причините чрез сключване на граждански договори да се заобикаля трудовото законодателство. Контролът от страна на държавата е много по-слаб, тъй като става дума за свобода на договаряне, но аз като изпълнител имам и по-голяма свобода, напр. не съм “закотвен” в границите от 9.00 до 18.00 ч. – в дадения по-горе пример като домоуправител аз трябва да платя битовите сметки на ЕС в срок до 25-то число всеки месец, да събирам входните такси, да се грижа за проблеми с инсталациите и т.н., не е предвидено, че аз ще правя това от 9.00 до 18.00 ч., важен е резултатът. Т.е. при трудовия договор се предоставя работна сила в определен времеви интервал, а тук аз дължа определена стока или услуга. При трудовия договор всичко е строго фиксирано – място на работа, работно време, определени изисквания при извършването на работата. Друга разлика има по отношение на риска при осъществяване на работа, напр. от погиване на изработеното, ролите са разменени, при трудовия договор работодателят носи риска, при гражданския договор рискът е за мен. Правата ми като полагащ труд по граждански договор Законът дава редица права в полза на работниците/служителите, които ги защитават при полагане на зависим труд, т.е. по трудов договор. Аз, обаче, като страна по граждански договор не се ползвам от тях, в отношенията между мен и възложителя важи това, което сме договорили. Кои са някои от основните различия? възнаграждение – законът определя минимална работна заплата за страната в размер от 420 лв.; за гражданския договор няма такива правила – може да договорим и за 200 лв. отпуски и почивки – гражданският договор предполага по-кратък срок за предоставяне на резултата (услугата), съответно няма регламентация относно правото ми на отпуск и почивка – работя в срока, установен с договора, като нямам право на платен отпуск или да си взема почивка; правилата за прекратяване на граждански и на трудов договор са съвсем различни – те целят защита работника/служителя като по-слаба страна; гражданският договор се прекратява с предоставяне на уговорения резултат; правила за здравословни и безопасни условия на труд не важат при граждански договор; Като лице работещо по граждански договор, аз получавам закрила по отношение на много по-малко рискове в сравнение с лицата по трудов договор. Напр. задължителното общественоосигуряване включва единствено рисковете общо заболяване, старост и смърт. Не съм задължително осигурен за трудова злополука, професионална болест, майчинство,безработица. Като какво се плаща и дали се плаща зависи от това какъв е размерът на възнагражданието, което получавам, както и дали съм осигурен на друго правно основание, например трудов договор. Възложителят ми дължи внасяне на осигурителни вноски в пълен размер, ако ако месечното ми възнаграждение е равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не съм осигурен на друго основание през съответния месец; ако съм осигурен на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение. Внасят се и здравни осигуровки от възложителя върху получаваното от мен възнаграждение, като размерът им зависи от това дали гражданският договор е единственият ми източник на доходи или имам и трудов договор. И още нещо … Поради различията в правата на полагащите труд по граждански и по трудов договор, по-малкото задължения, които има възложителят и факта, че държавата регулира строго трудовите правоотношения, а гражданските договори се сключват между равнопоставени страни и изискванията към тях са само с оглед валидността на договорите, има работодатели, които предлагат сключването на граждански договор вместо трудов, като с това аз се лишавам от “закрилата” на закона като работник/служител, които бяха изброени. Правомощието да установи привиден граждански договор, прикриващ трудово правоотношение е на Инспекцията по труда, като ако при проверка тя установи подобно нарушение, го констатира с постановление, като се дава предписание на работодателя за сключване на трудов договор с работника – например, ако аз съм фотограф и в гражданският ми договор е записано, че заснемам събития на клиенти по възлагане на студиото, но при проверката се установи, че аз работя в самото студио от 9.00 до 18.00 всеки ден, налице е нарушение, тъй като аз предоставям не услуга, а работна сила и това отношение е трудово. Тъй като гражданският договор се третира като недействителен в този случай, тоест от гледна точка на закона той никога не е бил сключван, отношенията между мен и лицето, за което работя се уреждат от момента на тяхното започване като трудови, а този момент трябва да се установи от Инспекцията. Предписанието за сключване на договора е принудителна административна мярка спрямо работодателя, като отделно от това Инспекцията по труда може да му наложи глоба в размер от 1500 до 15 000 лв. Важно! Мога да полагам труд и по гражданско, и по трудово правоотношение едновременно, стига изпълняваната по тях дейност да не влиза в противоречие и да е извън установеното по трудовия договор работно време – например ако съм човек на изкуството, няма пречка да работя като преподавател в школа и да сключа граждански договор за направата на 10 картини с друго лице. Трябва ли да подавам годишна данъчна декларация? Отговорът е да. Необходимо ми е приложение № 3.   *Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Парламентът прие окончателно промените в закона за МВР

Парламентът прие окончателно промените в закона за МВР.  Преди второто им четене Министерството на вътрешните работи оттегли няколко от основните си предложения. При напускане на системата служителите ще продължат да получават обезщетение до 20 заплати, както досега. Освен това платеният годишен отпуск остава в размер на 30 дни и няма да бъде намаляван с 5 дни, както беше предвидено. Прието беше, че служителите на МВР ще могат да полагат извънреден труд до 25 часа на тримесечие и до 100 часа годишно при бедствия и други извънредни ситуации. По изключение може да бъде полаган извънреден труд над тези ограничения, но само с писмено съгласие на полицаите. Опозицията се противопостави на тези ограничения. Хамид Хамид от ДПС каза: Ограничението за 25 часа е направено само за да няма възможност да се заплаща извънредният труд, а не, че ще се спазва.Красимир Янков от БСП допълни: Призовавам ви да има спокойствие, че няма да полагат извънреден труд, който да не бъде заплатен.Заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов обясни защо предложенията на опозицията не могат да се приемат: Изчисленията показват, че извънредният труд ще се увеличи средно между 3 и 4 милиона за година. Бюджетът на министерството в перото "разходи за персонал" към настоящия момент не може да поеме такава сума.Законът влиза в сила от 1-ви януари 2017 година.

Обезщетенията при напускане и отпускът за полицаите остават същите

 Парламентът прие окончателно промените в закона за МВР.  Преди второто им четене Министерството на вътрешните работи оттегли няколко от основните си предложения. При напускане на системата служителите ще продължат да получават обезщетение до 20 заплати, както досега. Освен това платеният годишен отпуск остава в размер на 30 дни и няма да бъде намаляван с 5 дни, както беше предвидено. Прието беше, че служителите на МВР ще могат да полагат извънреден труд до 25 часа на тримесечие и до 100 часа годишно при бедствия и други извънредни ситуации. По изключение може да бъде полаган извънреден труд над тези ограничения, но само с писмено съгласие на полицаите. Опозицията се противопостави на тези ограничения. „Ограничението за 25 часа е направено само за да няма възможност да се заплаща извънредният труд, а не, че ще се спазва“, каза депутатът от ДПС Хамид Хамид. „Призовавам ви да има спокойствие, че няма да полагат извънреден труд, който да не бъде заплатен“, заяви Красимир Янков от БСП, цитиран от БНР. Заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов обясни защо предложенията на опозицията не могат да се приемат: „Изчисленията показват, че извънредният труд ще се увеличи средно между 3 и 4 милиона за година. Бюджетът на министерството в перото „разходи за персонал“ към настоящия момент не може да поеме такава сума“. Законът влиза в сила от 1-ви януари 2017 година.

Жители на пловдивското село Труд се готвят да блокират пътя Пловдив – Карлово

Жителите на пловдивското село Труд повече от година страдат от непоносимата миризма, носеща се от Централата за преработка на биомаса. Тя е на фирма "Билд Инвест Сит" ЕООД и се намира в непосредствена близост до населеното място. Съоръженията на централата обработват силаж и оборска тор, от които се  добива биогаз чрез ферментация. Хората са категорични, че въздухът в селото системно се замърсява. По техни сигнали са правени няколко инспекции, но отчитаните до момента резултати показват, че стойностите на замърсяване са в норма. От инициативния комитет, обявил се за закриване на централата, са категорични, че институциите не си вършат работата, а местната власт е безсилна да реши проблемите им, затова тази вечер те се събират на протестно шествие в центъра на селото, готвят се да блокират в 18 часа пътя Пловдив – Карлово. Междувременно на пресконференция в сряда директорът на РИОСВ - Пловдив Стефан Шилев уточни, че до момента заради нарушения на екологичното законодателство на оператора са наложени три санкции - за нерегламентирано заустване в реката на битови отпадни води, за емитиране нива над нормите на газове серен диоксид и азотни оксиди, както и заради непредставяне на документи за управление на отпадъците. Във връзка с тези многократни сигнали са извършени проверки, като е установено наличие на миризма на територията и до оградата на инсталацията. Това, което направихме, е да изискаме от Изпълнителна агенция по околната среда разполагане на мобилна станция за измерване на емисии в близките къщи. Резултатите показват, че няма превишаване на нормите на газове, които са по българското законодателство. Освен това беше издадена заповед за комисия по инструкциите за миризми. Денят беше избран произволно и представител на инсталацията беше поканен, когато вече беше на място там комисията. Заключението на комисията е, че на място не е установено наличие на миризми – каза Шилев. Това е контролирано изпускане, понеже миналата година и тази година през летния сезон миришеше, хората го усещат основно след 18 часа, но след като РИОСВ започнаха по-чести проверки, тези миризми започнаха след полунощ да се усещат - заяви кметът на село Труд Красимир Минков. Населението на село Труд смята, че е излъгано, което е факт, защото когато се е получило инвестиционното намерение, инвеститорът твърди, че ще преработва био маса от растителен характер. На база това са издадени и съответните документи от страна на МОСВ и на Община Марица. Аз заставам на страната на жителите и ще съм с тях, за да установим заедно дали има миризма или няма - коментира кметът на община Марица Димитър Иванов. В интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Ана Марлакова, представител на инициативния комитет на протестиращите от село Труд, каза: Тази централа за електро- и топлоенергия от биомаса и е само на 260 метра от последната къща на селото и на 40 метра от гробищния парк. С това са запознати абсолютно всички институции, като започнем от Пловдив и стигнем до всички министерства в София, включително и до премиера Бойко Борисов. Тази централа ни обгазява. Децата ни се разболяха, възрастните хора ни се разболяха. Ние се борим за чистия въздух на това село. Цялото интервю със Стефан Шилев, Красимир Минков, Димитър Иванов и Ана Марлакова можете да чуете в звуковия файл.

Полицаите в София надхвърлят законовия си лимит за извънреден труд

Почти всички полицаи в София са надхвърлили законовия си лимит за извънреден труд. Това каза заместник-председателят на синдикалната федерация на МВР Илия Кузманов. По думите му ако униформените спрат да полагат извънреден труд и се възползват от законовото си право да положат извънреден труд извън определения в закона срок, тогава стои въпросът кой ще охранява София. Същото важи и за пожарникарите, посочи Кузманов и обобщи, че извънредният труд се е превърнал в редовен. От синдикалната федерация посочват, че искат реалният бюджет на вътрешното...

Солидно увеличаване на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на годината, отчита НСИ

По предварителни данни на Националния статистически институт, през третото тримесечие на 2016 година общите разходи на работодателите в България за един отработен час от наетите от тях лица нараства с 8,4% спрямо година по-рано, като увеличението в индустрията е с 8,5%, в сектора на услугите - със 7,7% и в строителството - с 5 на сто. По този показател нашата страна се нарежда на трето място спрямо останалите членове на Европейския съюз, изпреварена единствено от Румъния и Чешката Република, където разходите за труд за един отработен час се повишават съответно с 14,7% и с 9,0%, според данни на Евростат. Най-висок ръст на общите разходи за труд на годишна база е регистрират в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 19,6%, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 10,3% и "Операции с недвижими имоти" - с 10,2%. В същото време най-слаб ръст на общите разходи за труд е отчете в икономическите сектори "Хотелиерство и ресторантьорство” - с едва 0,8%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 1,9% и „ Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” -  с 4,6%.                                                                            Промяна на общите разходи за труд през третото тримесечие в ЕС Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличава с 8,3% през третото тримесечие на настоящата година спрямо същия период на 2015-а година, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват с 8,8 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от повишение с 1% за "Хотелиерство и ресторантьорство” до ръст с цели 19,9% за „Култура, спорт и развлечения”. И тук по-солидно повишение на разходите за възнаграждение за един отработен час през третото тримесечие има единствено в Румъния (повишение с 14,7%) и в Чешката Република (с 9,0%).

Село Труд пак се вдига на протест срещу биоцентралата! Екоминистърът покани всички жители на среща

Жителите на село Труд отново се готвят да блокират главния път Пловдив – Карлово в знак на протест срещу замърсяването и шума от построената в непосредствена близост биоцентрала. Протестът е насрочен за 2 март.  Вече две години транспортът на натоварени цистерни минава през селото, миризмите от складирания течен оборски тор и обработката му, шумът и вибрациите пречат на хората, а институциите не реагират адекватно. Няма никакво подобрение на въздуха, продължава да се носи миризма на животинска тор, на урина, разказват пред Би Ти Ви жителите на Труд. Отникъде няма индикации, че ще има решение на нашия въпрос. Искаме да попитаме министъра защо биоцентралата в село Труд няма ОВОЗ, недоволстват местните хора, които вече губят надежда, че ситуацията в селото може да се оправи. В отговор служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова официално покани протестиращите жители на селото на среща. Нека дойдат при мен, нека разговаряме. Искам да напомня на хората, че в министерството има отворена зелена линия, на която могат да подават сигнали, след които ние ще инициираме внезапни проверки в биоцентралата, категорична е минситър Костова. Думите й обаче не успокоиха недоволните жители на Труд, които запазват готовността да затворят главния път Пловдив – Карлово на 2 март.  

Село Труд се готви за нова блокада на пътя Пловдив – Карлово

На 2 март жителите на едно от най-големите села в България – пловдивското Труд, отново ще блокират главния път Пловдив – Карлово в знак на протест срещу близката централа за производство на електроенергия от биомаса. Предприятието се намира само на 200 м от последните къщи на селото и местните жители се оплакват, че от там често се носят неприятни миризми. Хората се притесняват, че въздухът, който дишат, е отровен и се възмущават, че вече втора година никоя институция не намира разрешение на проблема, информира БТВ. Той възникнал, когато в централата започнали да работят и с животински продукти, каза Ани Марлакова. От тогава няма промяна, няма и индикации, че ще има разрешение на въпроса ни. Искаме да попитаме ресорния служебен министър защо тази централа няма ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда, бел. ред.), каза Марлакова. Местните жители посочиха още, че РИОСВ – Пловдив е установила нарушение в централата и е съставила акт, но той е обжалван и паднал в съда, заради несвършена добре работа от служителите на инспекцията. Кметът на община Марица Димитър Иванов подкрепя жителите на Труд и ще им даде разрешение за протеста. Вярвам им, че има проблем и той трябва да бъде решен, каза Иванов. В студиото на предаването „Тази сутрин“ служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова каза, че действително е съставен акт за нарушение при очистването на въздуха от когенератора, който се оспорва, но РИОСВ – Пловдив го е подала на по-висша инстанция. Няма индикации за допуснати грешки, заради които актът да падне. Това все пак е акредитирана лаборатория, така че не могат да бъде оспорвани резултатите, които са измерени, каза Костова. По думите ѝ от октомври насам няма превишения на концентрацията на вещества във въздуха в Труд. Имало е такива превишения през лятото. Предписанията, дадени на фирмата – всички открити съоръжения да бъдат покрити, вече са изпълнени, посочи Костова. Ще има изненадващи проверки, увери тя, но призова и да се подават сигнали на зеления телефон на РИОСВ. Министърът покани хората от Труд на среща, а те обещаха да се отзоват. За замърсяването на въздуха с фини прахови частици в градовете тя каза, че този проблем е известен от много години и е на национално ниво, като само в четири общини (Пирдоп, Добрич, Девня и Сливен) въздухът отговаря на нормите. Тези превишения са зимно време заради отоплението на твърдо гориво и транспорта, така че има дългосрочни мерки. Правят се и опити за промени в законите за употребата на въглища с концентрация на сяра, но това е дълъг процес и засяга работата на много министерства, каза Костова. Тя отчете, че от 2011 г. има намаление на концентрацията на фините прахови частици, но не сме стигнали нормата.

168 милиона деца по света работят, вместо да учат

168 милиона деца по света работят, вместо да учат. Това отбелязват от Международната организация на труда по повод Световния ден срещу детския труд - 12 юни. За петте месеца на годината у нас са поискани 600 разрешения за наемане на лица под 18 години и са  дадени 506 разрешения.Според доклад на Международната организация на труда децата са принудени от родителите си да работят заради бедността, ниското заплащане и липсата на постоянна работа за възрастните. Често децата участват в снабдителни вериги, разпространени в селското стопанство и рибарство, производството, услугите и строителство. Във веригата за доставки детският труд може да се използва в малки работилници или в частни домове и това го прави труден за откриване и контрол. Стандартите на Международната организация на труда са разписани в Конвенция 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд и Конвенция 138 относно минималната възраст за приемане на работа.  България е страна и по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност да навреди на здравето или на физическото, умственото, духовното, моралното или социалното му развитие. Според Кодекса на труда минималната възраст за приемане на работа у нас е 16 години и е съобразена с с установената в Конституцията възраст за задължително образование.През миналата година от Инспекцията по труда са поискани 2709 разрешения за наемане на лица под 18 г. Дадени са 2605 разрешения, от които 92 за лица под 16 г. За петте месеца на тази година от 600 разрешения за наемане на лица под 18 години са дадени са 506 разрешения, като При лицата под 16 са поискани 15 и са дадени 11 разрешения. Целта на Международната организация на труда  е до 2025 г. да се заличат всички форми на детския труд. 

Отбелязваме Световния ден срещу детския труд

Днес - 12 юни, отбелязваме Световния ден срещу детския труд. По данни на Международната организация по труда/МОТ/, повече от 168 млн. деца по света са лишени от детство и възможност за образование, защото трябва да работят, за да подпомагат семейния бюджет. През 2016 г. светът отбелязва за 14-ти път Световния ден срещу детския труд - 12 юни. Целта на МОТ е в този ден да се обърне специално внимание на проблемите, свързани с трудовата експлоатация на деца. На Третата международна конференция за детския труд в Бразилия през 2013 г., международнат...

12 юни- Световен ден срещу детския труд

  Днес отбелязваме Световния ден срещу детския труд. По данни на Международната организация по труда /МОТ/, повече от 168 млн. деца по света са лишени от детство и възможност за образование, защото трябва да работят, за да подпомагат семейния бюджет. През 2016 г. светът отбелязва за 14-ти път Световния ден срещу детския труд - 12 юни. Целта на МОТ е в този ден да се обърне специално внимание на проблемите, свързани с трудовата експлоатация на деца. На Третата международна конференция за детския труд в Бразилия през 2013 г., международната общно...

Вестник "Труд" спира неделния си брой от утре

Вестник "Труд" спира неделния си брой от утре. Тази информация бе потвърдена пред "Дневник" от хора от редакцията, които са били предупредени да не ходят на работа днес. По неофициална информация главният редактор на "Труд" Петьо Блъсков е изпратил писмо до разпространителите, че от 3 юли спира отпечатването и излизането на пазар на неделния брой на вестника. Информацията за това идва ден след новината за спирането на вестник "Новинар". Петьо Блъсков купи "Труд"...

Готвят нов механизъм за отчитане на еднодневния труд на полето

Подготвя се нов механизъм за отчитане на еднодневния труд, полаган от земеделските стопани, съобщи министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова след заседанието на Националният съвет за тристранно сътрудничество в Министерския съвет. С новия модел, който все още подлежи на дискусия и е взаимстван от опита на други европейски страни, хората ще имат трудови книжки, в които ще се лепят марки или стикери за положения през деня труд. Този модел предполага и полагане на по-малко или повече от осем часа труд, каквато е спецификата на сто...