24.04.2017

Резултати от търсенето

България първа по макроикономика, последна по социално развитие

България се представя изключително успешно в макроикономически план и тотално се сгромолясва по показателите на социалното развитие. Това става ясно от разспространен от Българската стопанска камара (БСК) доклад със статистически данни "10 години България в ЕС". По отношение на макро критериите страната заема най-високата оценка (1 от общо 6), а в сферата на социалното развитие е на предпоследната 5-та позиция. В общата класация по-добре от България се представят Унгария, Словакия и Македония. Румъния е в положение, подобно на българското, а само Сърбия се представя по-лошо, става ясно от данните на БСК, които сравняват постиженията в шестте държави за последните 10 години. Износът расте двойно, повишават се инвестициите В макроикономически план България се представя най-добре сред изследваните държави, сочи докладът на БСК, който ползва данни най-вече от Евростат и Световната банка. За десетилетие страната се е изкачила от 79-а на 50-а позиция в класацията по конкурентоспособност на Световния икономически форум. За 10 години след присъединяването към ЕС българският износ е нараснал над 2 пъти при средногодишен ръст от 8%. Като дял от БВП експортът се е увеличил от 41.8% през 2007 г. на 51.3% през 2015 г. През същия период вносът расте средногодишно с 4.6% "Структурните промени в българския износ са в полза на продукти с вложени повече знание и капитал. Като цяло, България следва тренда на сходни по параметри държави и в пакет с тях се доближава до средните за ЕС показатели. Въпреки това може да се заяви, че положителните промени са недостатъчно бързи. С това темпо не може да се говори за догонване на държави, с които бихме желали да се сравняваме, в обозримо бъдеще", изтъкват от БСК. Инвестициите в България, изразени в бруто капиталообразуване, нарастват с 4% през 2015 г. спрямо 2007 г., докато в ЕС28 те намаляват с 2%, става ясно от данните. Като дял от БВП инвестициите намаляват във всички страни от ЕС, като общият спад е с 3%. Той е най-сериозен в Румъния – 11.7%, следван от България – 7.3%. Увеличението за периода на държавния дълг в ЕС28 е с 67%, като най-голям е ръстът на задлъжнялостта на Румъния (4 пъти). Дългът на България нараства 2.2 пъти от 5 млрд. евро през 2007 г. до 12 млрд. евро през 2015 г., но въпреки това страната има едно от най-ниските нива на задлъжнялост в ЕС. Данъците върху потреблението като процент от БВП са най-високи в Унгария и в България, а върху труда са най-ниски в България. За програмния период 2014 г. - 2020 г. най-малко средства от кохезионния фонд са предвидени за България – 2.2% от всички средства (5.1 млрд. евро). "Независимо от сравнително по-малкия дял от общите средства през програмния период 2007 – 2013 г., постигнатите резултати в България са значителни: създадени са 6018 нови работни места, реконструирани са 1040 км. пътища”, се посочва в доклада на БСК. Най-добри обаче са резултатите в Унгария, Румъния и Словакия. Регрес в демографията и здравеопазването В същото време България е в много тежко положение по отношение на социалните показатели. Населението на България намалява с 5%, докато това на ЕС28 нараства с 2%, сочат данните. Прогнозата е до 2080 г. българските граждани да намалеят с 31% спрямо 2016 г., при очаквания населението на ЕС28 да нарасне с 2%. Почти 10 пъти е нараснала нетната емиграция у нас (от 2 958 души през 2007 г. на 28 727 души през 2014 г.), докато в Румъния е намаляла наполовина (от 303 800 през 2007 г. на 172 871 през 2014 г.). И като процент от населението броят на емигрантите от България е нараснал десет пъти – от 0.04% през 2007 г. на 0.4% през 2014 г. Детската смъртност у нас намалява с 25% при средно 21% намаление за ЕС28. Раждаемостта пък спада с 12% при средно 4% за ЕС. От изследваните държави най-висок ръст на БВП (по паритет на покупателната способност) на глава от населението отчита Румъния (52% - от 10.7 на 16.3 хил. евро), следвана от Словакия (28% - от 17.4 на 22.3 хил. евро), България (27% - от 10.7 на 13.6 хил. евро), Унгария (25% - от 15.7 на 19.7 хил. евро) и Сърбия (24% - от 8.5 на 10.5 хил. евро). Номинално най-висок БВП на глава от населението има Словакия (22.2 хил. евро), а България с 13.6 хил. евро БВП на глава от населението е в по-добра позиция само от Сърбия и Македония. Номиналната производителност на труда у нас е 44.4% спрямо тази в ЕС и е най-ниска спрямо останалите държави, включени в проучването. Цената на труда в България е най-ниска спрямо останалите изследвани държави, но нараства най-бързо. Спрямо 2007 г. тя е нараснала със 158%, докато в Словакия ръстът е 137%, в Румъния – 119%, а в Унгария - 96%. Средно за ЕС28 цената на труда е нараснала със 116% спрямо 2007 г. 7% по-малко са работните места в България спрямо 2007 г. В Румъния намалението е с 4%, а в Словакия – 3%. По отношение на разходите (евро на един жител) най-голям ръст бележат тези за здравеопазване (75%), следвани от разходите за ресторанти и хотели (54%) и за битово обзавеждане, оборудване и поддръжка (50%). С 34% са се увеличили разходите за хранителни продукти и безалкохолни напитки, с 33% - комунални разходи, вода, електроенергия, газ и други горива, 31% - за образование, 25% - за дрехи и обувки, 21% - за транспорт. В България с 80% нарастват разходите за здравеопазване на един жител по паритет на покупателна способност, докато в Румъния е налице ръст от 50%, а в Унгария и Словакия - по около 20%. Сред изследваните държави България е единствената, в която броят на професионално активните лекари на 100 000 жители намалява (-2%), докато в Румъния се отчита ръст от 23%, в Македония 18%, в Словакия 9%, а в Сърбия 6%. В ЕС28 броят на болничните легла на 100 000 жители намалява с 8%, а в България се отчита ръст от 12%. Мрачни перспективи в образованието Публичните разходи за образование в България продължават да са сред най-ниските в ЕС. През 2014 г. те съставляват 4.1% от БВП (под средната стойност за ЕС от 4.9%) и 9.7% от общите разходи на сектор "Държавно управление". Конвергентната програма на България за 2016-2019 г. предвижда разходите за образованието да намалеят до 3.2 % от БВП през 2019 г. и до 8.7 % от общите публични разходи, пише в доклада. Обхванатите в ранно детско образование (4-7 г.) в България са 89.3%, в Унгария – 94.5%, а средно за ЕС28 – 94.3%. Целевият показател за ЕС-2020 е 95%. Международното проучване PISA предоставя изключително тревожни резултати за качеството на средното образование и функционалната неграмотност на българските ученици, напомня още БСК. Всеки трети от българските ученици е показал резултати под критичния праг на постижения по природни науки. Процентът на демонстрираната природонаучна неграмотност от нашите ученици е 35.2% и е почти два пъти по-голям от средната за учениците от държавите, участвали в изследването PISA. Почти всеки втори български ученик (41.5%) е показал ниски резултати, под критичните, на теста PISA по четивна грамотност, което е два пъти по-ниско постижение от средното (20.1%). 42% от българските ученици са дали незадоволителни резултати, под критичния праг, на теста PISA по математическа грамотност – почти два пъти по-ниско от средното (22.5%). България има най-висок относителен дял на ученици с ниски постижения едновременно в трите изследвани области – 29.6%. На този фон показателят на ЕС 2020, изискващ делът на 15-годишните лица с недостатъчни умения по природни науки, четене и математика да е под 15%, изглежда почти непостижим за България. За девет години броят на учителите в България е намалял с 21%. Над 52% от персонала в предучилищната система е на възраст над 50 г., като 77.2% от тях са между 60 и 70 години. Твърде далеч сме от изпълнението на стратегическия показател на ЕС-2020 "40% дял на завършилите над средно образование от населението на възраст 30-44 години". Към момента, общо 26.9% от населението в България на възраст от 30 до 34 години имат завършено висше образование. Негативно въздействие върху качеството на обучение е ограниченото финансиране на научните изследвания в системата на висшето образование. Със символичните 0.07% от БВП за наука в сектор "висше образование” България е на последно място в ЕС, посочва БСК. Напредък в инфраструктурата По отношение на секторните политики България се представя най-слабо в категориите "администрация" и "правосъдие и вътрешен ред", а най-добре – в "туризъм", "инфраструктура" и "селско стопанство". След приемането на България за член на ЕС разходите за държавно управление намаляват от 41 на 29% от БВП. Сходни показатели има и Румъния (29.4% от БВП през 2015 г.). В ЕС28 тенденцията е обратна – публичните разходи се увеличават от 32 на 40% от БВП. Разходите за администрация (по паритет на покупателната способност на жител) в България се увеличават с 51% при среден ръст за ЕС28 от 12%. Въпреки това България остава държавата с най-ниски разходи за администрация на глава от населението (1096 евро/год.), с изключение на Сърбия, където годишно на глава от населението се падат по 1095 евро за издръжка на администрацията. Делът на заетите в публичната администрация у нас остава сравнително постоянен (около 7-7.5% от всички заети) и е съпоставим със средноевропейското ниво от около 7%. По-малко убийства, повече кражби на коли Умишлените убийства в България намаляват с 31%, в Румъния - с 28%, в Словакия - с 35%, в Сърбия - с 38%, а в Унгария - само с 6% през последното десетилетие, се посочва още в доклада на БСК. Регистрираните отвличания в България намаляват с 25%, в Унгария - със 73%, в Македония - с 43%, в Сърбия - с 31%, а в Словакия - с 233%. Като нетен брой, обаче, България е лидер в негативната гласация с 95 отвличания през 2014 г., докато в останалите държави броят варира между 3 и 11 броя. България е единствената държава сред включените в изследването, в която е налице ръст в регистрираните сексуални престъпления (от 448 бр. през 2007 г. на 610 бр. през 2014 г.). Броят на регистрираните обири в България намалява с 22%, в Унгария - с 37%, в Македония - с 41%, в Словакия - с 52%, в Сърбия - с 87%, а в Румъния - със 157%. Броят на регистрираните кражби на частни жилищни помещения намалява само в България (-21%) и в Словакия (-28%). Останалите държави, включени в изследването, отчитат ръст по този показател, като най-голямо е нарастването в Румъния (149%), следвана от Македония (114%) и Унгария (25%). Най-много кражби на МПС на 100 000 жители през 2014 г. са регистрирани в България (51 бр.), следвана от Унгария (49 бр.), Словакия (42 бр.), Румъния и Сърбия (по 27 бр.) и Македония (26 бр.). Най-много полицаи на 100 000 жители има в Сърбия (625 д.), следвана от Македония (522 д.), Словакия (415 д.), България (389 д.) и Румъния (265 д.). България отчита най-малък брой заподозрени в престъпления лица на 100 000 жители (570 души). В Унгария те са 1210 души, в Румъния - 1048 д., в Словакия - 943 д., в Македония - 832 д., а в Сърбия - 686 д. Най-много осъдени на 100 000 жители отчита Унгария (788 д.), следвана от Словакия (621 д.), Македония (588 д.), Сърбия (523 д.), България (440 д.) и Румъния (205 д.). Делът на висящите (чакащи) дела на 100 000 жители в България е най-малък (21%). Унгария той е 39%, в Словакия - 40%, в Румъния - 42%, а в Сърбия - 47%.

В Румъния засилват граничния контрол, заради опасенията от мигрантски натиск към страната

Докато Унгария издигна огради от бодлива тел на границите си в опит да не допусне мигранти, Румъния разчита на човешка сила, подкрепена от технология за граничен контрол, в регион, разпростиращ се от Калафат на югозапад до по-далеч на север в Беба Веке. Това пише Олимпиу Георгиу от Асошиейтед прес, предаде бТВ. Гранични полицаи заявиха пред АП този месец, че използват хеликоптери и патрулни лодки в река Дунав, топлинно чувствителна техника, камери на наблюдателните кули и устройства за засичане на сърдечен ритъм под камионите. Полицаят от румънската гранична полиция Мариус Ступару кара „СУВ” в проливния дъжд, следейки за някакви признаци за мигранти, опитващи се да влязат в страната от Сърбия и Унгария. Ступару е на фронтовата линия на това усилие близо до град Беба Веке, докато сканира за мигранти от Сирия, Афганистан и други места. Това е мястото, където всички мигранти искат да преминат, но румънската гранична полиция е тук и досега е успявала да предотврати всички техни опити, казва той пред АП.  Румъния, която има 547-километрова сухопътна и речна граница със Сърбия, е инвестирала много в граничен контрол през последната година, за да попречи на мигрантите нелегално да преминават през страната на път към Западна Европа. Румъния също има дълга граница с Унгария, но единственият проблемен район за граничните полицаи е южната част на границата.  Мигрантите доказаха, че са изобретателни при опитите им да навлизат нелегално в Румъния, които понякога са опасни за живота. Те се крият под камиони, предприемат кратко, но рисковано пътуване през Дунав или просто вървят под прикритието на тъмнината от Сърбия към Румъния. В сравнение със съседните Унгария и Сърбия, Румъния в повечето случаи е заобикаляна от големия наплив мигранти. Тя е член на Европейския съюз, но не и на шенгенската зона. Пътуването през Румъния означава голямо отклонение за мигрантите, повечето от които опитват да стигнат до Западна Европа. Въпреки това властите смятат, че Румъния може да се превърне в ново трасе за някои мигранти заради затварянето на граници на други места и засили граничния си контрол.  Полицията казва, че 725 мигранти са опитали да преминат нелегално в Румъния през първите девет месеца на годината, което е с 39% по-малко спрямо същия период през 2015 г. Въпреки това много мигранти са достатъчно отчаяни да опитват да минат по пълните с опасности маршрути. Въпреки че времето застудя, мигрантите продължават да идват. Граничната полиция съобщи вчера, че е задържала трима мъже от Пакистан на възраст между 17 и 27 години, заподозрени, че са навлезли нелегално в Румъния от Сърбия. Те са казали на полицията, че искат да отидат при роднини в Италия.  Миналата седмица румънската гранична полиция задържа 34 души, опитали да влязат нелегално и след това да излязат от Румъния, включително девет мъже от Сирия и Турция, които се скрили в камион, транспортиращ препарати за почистване, жена в напреднала бременност със съпруга й и група от 17 души от Виетнам, Сирия и Афганистан, включително четири деца на възраст между 4 и 6 години, които също са ходили пеш към Румъния от Сърбия.  Румънската гранична полиция има 13 хиляди служители и е разположила допълнителни сили в Югозападна Румъния тази година за ограничаване на нелегалните пресичания на границата, макар точният брой на допълнителните служители, разположени в района, да не е разгласен.  В миналото каналджийте бяха глобявани, но неотдавна четирима сърби, заподозрени, че са действали като водачи на мигранти, бяха задържани, за да послужат за пример, който не бива да се следва. На пристанище Калафат на река Дунав, срещу българския град Видин, гранични полицаи използват кучета и оборудване, което може да засече сърцебиене, в търсенето на нелегални мигранти.  

ЦРУ плащало на Румъния милиони за тайните "черни" затвори с изтезания на нейна територия

Адвокатката Армин Синг заяви пред Европейския съд за човешки права, че ЦРУ е плащало на Румъния милиони долари компенсация заради създаването на тайни затвори на САЩ на нейна територия. На изслушване пред съда юристката изтъкна, че официалните власти в Румъния са били наясно, че в тези места за задържане се използват изтезания срещу задържаните лица, заподозрени в съпричастие с терористична дейност. Според Синг през периода 2003–2005 година тайните затвори са действали в Румъния „с одобрението на официалните власти”. Юридическият представител на румънския парламент адвокат Картинел Брумар отхвърли твърденията заради „недоказване на отговорността на Румъния”. Синг заяви, че нейният клиент Абд ал-Рахим ал Нашири, който е родом от Саудитска Арабия, през 2004 година е бил държан окован в затвор на ЦРУ в Букурещ и спрямо него е извършвано физическо и сексуално насилие. БГНЕС припомня, че след 11 септември 2001 г., когато Букурещ се стремял да получи зелена светлина за членството в НАТО, Румъния и САЩ са обсъждали въпроса за центрове за подкрепа за ЦРУ. Става дума за обекти, които Румъния да постави на разположение на представители на ЦРУ, където те да могат да организират дейности, които искат да водят на територията на други страни. Според доклад на американския Сенат за разпитите с използване на изтезания след 11 септември общо 119 души са били пленени и затворени в т.нар. черни места в други страни, които не се уточняват, но сред които вероятно са Румъния, Полша и Литва. В края на 2014 г. Йоан Талпеш, бивш началник във външното разузнаване (SIE) на Румъния, не изключи присъствието на затворници в "транзитен център" на ЦРУ в Румъния, но увери, че Букурещ не е бил в течение какво са правели американците там. „Имаше тук един център, който американците управляваха още от началото. Румънската страна не бе заинтересувана какво вършат американците там, за да им покаже, че те може да ни имат доверие“, заяви тогава Талпеш, който е бил съветник по сигурността на бившия президент на Румъния Йон Илиеску. Последният отрича да е знаел нещо по въпроса.

Пресата в Румъния: Хибридна война като в Украйна не е изключена

Трети ден на протестите в Румъния: около 80 000 души се събраха снощи на Площада на победата в Букурещ, а броят на протестиращите в цялата страна достигна 200 000 души, съобщават днес румънските ежедневници, пише 24 часа. Недоволни от решението на правителството да не оттегли приетото късно във вторник извънредно постановление за промени в Наказателния кодекс, демонстрантите скандираха пред сградата на правителството: "Крадци!", "Анулиране!", "Да дойде НДБК да ви вземе", визирайки Националната дирекция за борба с корупцията. Част от протестиращите раздадоха цветя на жандармеристите, а други донесоха чай и кафе на премръзналите демонстранти. Този път не се стигна до сблъсъци, а само двама души, които носеха пиротехнически материали, бяха отведени в полицейското управление, пише в. "Гъндул". Вестник "Ромъния либера" съобщава, че срещу осем души са повдигнати обвинения за безредиците по време на протеста на Площада на победата в сряда, като седем от тях за задържани в ареста за 24 часа. Вестник "Евениментул зилей" цитира телевизионно интервю с бившия президент Траян Бъсеску, в което той казва, че настоящата ситуация в Румъния може да бъде начало на хибридна война и уточнява, че макар да е трудно да се повтори украинския сценарий, това не е изключено. "Трудно е Румъния да влезе в сценарий от типа на този в Украйна. Казвам това с отговорността на човек, който разбира процесите. Може да има хибридна война, само че за разлика от Украйна, Румъния е част от евроатлантическите структури, трудно е да се случи това, което се случи в Украйна, но не е изключено", заяви бившият президент. Изданията цитират и предупреждението на Гюнтер Крихбаум, председател на комисията по европейски въпроси в германския парламент, който казва, че Румъния рискува да загуби правото си на вот на европейско ниво, ако правителството в Букурещ продължи напред и не оттегли спорното извънредно постановление. "Председателят на Комисията би трябвало да извика спешно румънския премиер в Брюксел и да поиска веднага да бъдат оттеглени предложените мерки. В случай че правителството откаже да отговори на този призив, ще трябва да се избере друг път. Комисията би трябвало да инициира в тази ситуация процедура съгласно новия механизъм за гарантиране на правовата държава. Ако правителството не се откаже, Румъния рискува да загуби правото си на глас на европейско ниво", се посочва в съобщение на Крихбаум, цитирано от сайта Хотнюз. Вестник "Ромъния либера" се позовава на друг член на Бундестага - Бернд Фабрициус, който е и докладчик на Парламентарната асмблея на Съвета на Европа /ПАСЕ/. Той казва в интервю за Дойче веле, че отпускането на еврофондове за Румъния трябва да бъде проверено веднага. "С извънредното постановление, одобрено тихомълком през нощта срещу сряда и публикувано с незабавен ефект в Държавния вестник на Румъния, новото правителството нарушава фундаменталните принципи на правовата държава", посочва германският политик, който коментира, че "за Румъния и нейните граждани, но и за общността на страните от ЕС, това е тежък регрес". "Затова отпускането на еврофондове за Румъния трябва да се провери веднага и ако е необходимо, дори да се спре, докато не се гарантира, че тези пари ще бъдат използвани без злоупотреби", казва Фрабрициус.

ЕК с предупреждение към Румъния за спиране на фондовете

Европейската комисия предупреди Румъния, че отпусканите по европейски фондове пари може да бъдат спрени заради приетите от кабинета в Букурещ промени в законодателството за борба с корупцията, пише БТВ. „Преди седмица отчетохме напредъка на страната за последните 10 години по механизма за сътрудничество и проверка – той е забележителен. Румъния е в последната отсечка от дълъг маратон в утвърждаването на необратимостта на върховенството на закона. Това, което виждаме в последните дни, е тревожно. Новото законодателство е отстъпление от напредъка, постигнат в последните 10 години. Призовавам настоятелно правителството да преразгледа законовите промени”, заяви зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс в извънреден дебат в Европейския парламент в Брюксел. „Румънците, както всички в Европа, заслужават власт, която се бори с корупцията, за да я изкорени. Призовавам правителството да не се отклонява от пътя и да успеем да приключим с механизма. Новото законодателство може да се отрази в осигуряването на европейско финансиране”, предупреди зам.-председателят на ЕК. В последвалия дебат мнозинството евродепутати изразиха тревога от събитията в Румъния от последните дни. Европейската народна партия (ЕНП) изрази загриженост от действията на правителството в Букурещ и се усъмни, че то чува възраженията и протестите. „Членството в ЕС не се изразява единствено в получаването на европейски средства, то предвижда приемането и прилагането на европейските ценности. Задължително е корупцията да бъде преследвана. Въпреки че е суверенно, румънското правителство не може да прави, каквото му хрумне. Ако правителството не следва волята на народа, то не е демократично”, посочи парламентарната група. Групата на социалистите и демократите (СД) коментираха, че основни принципи са поставени под въпрос и когато са нарушени, ЕП трябва да вземе отношение. Тя защити виждането, че в Румъния трябва да бъдат изпратени наблюдатели. Европейските реформатори и консерватори коментираха, че законодателните промени в Румъния закрилят председателя на румънската социалдемократическа партия. „Няма време за наблюдателна мисия, трябва да се отиде там още утре. Следващата жертва може да бъде националната антикорупционна служба”, посочиха от парламентарната група. Либералите от АЛДЕ коментираха, че ЕК се намесва, за да бъде отменено законово решение, разрешено от румънската конституция. „Не може да се опитваме да сменим румънското правителство под този претекст”, смятат пък либералите. Групата на Европейската обединена левица призова за ден на траур след приемането на законодателните промени. „Гражданите и медиите могат да спрат този процес”, коментираха от парламентарната група. Според Зелените румънците възприемат сериозно демокрацията и това се вижда от протестите в последните дни. Групата „Европа на свободата и пряката демокрация” подкрепи хората в Румъния и заяви, че корумпираните не трябва да имат достъп до властта. Групата „Европа на народите и свободата” критикува ЕК, че не се е намесила при предходни скандални събития в Румъния, особено след последните избори. Групата определи последните събития като „драматичен момент” за Румъния. Не е времето сега хората от улиците да свалят правителството, може да има непредсказуеми последици, заявиха от парламентарната група. Шест западни държави също изразиха дълбоко безпокойство от решението на румънското правителство да декриминализира някои корупционни нарушения и заявиха, че това може да подкопае успехите на Букурещ в борбата с корупцията и да постави под въпрос международните й партньорства, предаде Ройтерс. В съвместно изявление посолствата на САЩ, Канада, Германия, Франция, Белгия и Холандия заявиха, че решението на правителството да смекчи антикорупционното си законодателство „може само да урони репутацията на Румъния в международната общност и рискува да засегне партньорства, опиращи се на споделени ценности, присъщи на ръководните принципи на ЕС и НАТО.”

Ултиматум: Румъния отваря построените с европари трансгранични пътища, ако влезе в Шенген

Функционирането на трансграничните пътища между Румъния и Унгария, чието построяване беше съфинансирано от Европейския съюз, зависи от това дали Румъния ще се присъедини към Шенген, отбелязва в писмо до Еврокомисията румънският вицепремиер Василе Дънку, информира днес агенция Медиафакс. В началото на годината еврокомисарят за регионалната политика поиска от румънския премиер да предприеме мерки, така че трансграничните пътища между Румъния и Унгария, построени с европейски средства, да започнат да функционират възможно най-скоро. В отговор на това искане румънското правителство отбелязва, че "функционирането в постоянен режим на десетте трансгранични пътища, разположени между Румъния и Унгария, съфинансирани от Европейския съюз, зависи в края на краищата от присъединяването на Румъния към шенгенското пространство - цел, за чието постигане правителството работи постоянно. Доколкото решението за присъединяване на Румъния към шенгенското пространство се отлага последователно, макар Румъния да изпълнява вече всички необходими технически критерии, отговорността за забавянето на присъединяването към шенгенското пространство не може да бъде прехвърляна на румънските власти". Според румънските власти поради отлагане на приемането на Румъния в Шенген, за да се използват тези пътища, се налага на румънско-унгарската граница да се изградят ГКПП-та, което предполага значителни разходи, които са и неоправдани, защото те ще станат практически безполезни след присъединяването на страната към шенгенското пространство.

Оланд даде надежда на Румъния за членство в Шенген

Френският президент Франсоа Оланд заяви днес в Букурещ, че проверките за сигурност на румънските летища могат да помогнат на Шенген, с което даде надежда, че Румъния се приближава към членство в пространството за свободно движение, предаде БНТ. Оланд отбеляза, че Румъния е приложила програмата PNR (Passenger Name Record) за проверка на пътниците на румънските летища. "Това е важна структура за нашата сигурност. За нас това е основен момент в борбата срещу тероризма и поради тази причина трябва да има разговори в Брюксел, за да се види как румънските летища могат да допринесат на Шенгенското пространство чрез своята ефективност", каза френският президент. Румъния се опитва да влезе в Шенген от години, но не успява да си осигури единодушно съгласие на 26-те членки, отчасти заради тревоги по отношение на корупцията, отбелязва АП. Румънският президент Клаус Йоханис приветства изявленията на Оланд, като отбеляза, че Румъния се е почувствала подкрепена от Франция в стремежа си за присъединяване към Шенгенското пространство, където между държавите не се прилагат паспортни и други проверки. "Румъния действа отдавна като фактически член на Шенген", посочи Йоханис. Говорейки преди срещата на високо равнище на ЕС в Братислава след гласуването във Великобритания за напускане на съюза, Оланд каза: "Европа трябва да бъде надежда. Ако няма надежда, вече не е Европа." Френският президент отбеляза, че "тази надежда се е изпарила". "Ние трябва да съживим тази надежда чрез младите хора в Европа, мобилност, изследвания, възможност за развитие, за намиране на работа; това е приоритетът, който ще подчертая в Братислава." Румъния и Франция се надяват днешното посещение на Оланд в Букурещ да даде тласък на взаимната търговия и да укрепи двустранните отношения между традиционните съюзници, отбелязва АП. Франция има 450 компании в страната, които осигуряват 100 000 работни места. Франция е също така първият избор на румънските студенти, които решават да следват в чужбина, отбеляза френският държавен глава. Франсоа Оланд положи венец на гроба на незнайния воин по-рано днес, като посочи, че това е първата държавна визита на френски президент в Румъния, откакто за последен път Жак Ширак посети страната през 1997 г. По-късно днес Оланд ще открие завод на Еърбъс в град Гимбав в централната част на страната, където ще се произвеждат военни и граждански хеликоптери от следващата година. Заводът ще заработи на пълна мощност до 2020 г., произвеждайки 15 хеликоптера годишно и създавайки 350 работни места, съобщиха представители на компанията. Френският президент се придружава в Румъния от 30 директори на френски компании.

Антоанета Приматарова: Определено има връзка между протестите в Румъния и доклада от Брюксел

Определено има връзка между протестите в Румъния и доклада от Брюксел. Това заяви в интервю за предаването "Хоризонт до обед" Антоанета Приматарова, експерт към Центъра за либерални стратегии: Имам чувството, че в доклада за Румъния, в последната част, в заключенията, които звучат почти идентично за България и Румъния, е добавено едно изречение, което конкретно реферира към това, което се случва по улиците на Букурещ и на други места в Румъния. В двата доклада е било записано изречението: "Ето защо Комисията приканва България и Румъния да предприемат действия за изпълнение на препоръките, съдържащи се в настоящия доклад, да ги изпълни по необратим начин, като темпът на процеса ще зависи от това колко бързо България и Румъния ще съумеят да ги изпълнят необратимо. За Румъния е добавено в това изречение: "и от избягването на негативни стъпки, които могат да поставят под въпрос вече осъществения напредък", тоест в Румъния в момента има опит да се наложи амнистия върху присъди, свързани с преследване на корупцията, във връзка с обществени поръчки и конфликт на интереси.Цялото интервю с Антоанета Приматарова можете да чуете от звуковия файл.

Румъния преговаря с България и Турция за обща натовска бригада – ще възпират Русия в Черно море

Румъния води преговори с България и Турция с цел приемане на допълнителни мерки за укрепване на отбраната и сигурността в зоната на Черно море с акцент върху Военноморските и Военновъздушните сили”. Това става ясно от съобщение на румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от ТАСС и ДПА. Става въпрос за р азполагането на многонационална бригада на НАТО в Румъния, което ще е принос на страната към сдържащата мощ на алианса, уточни в Брюксел министърът на националната отбрана на Румъния Михня Моток след първия ден от заседанието на Съвета на Организацията на равнище глави на военни ведомства. Разгръщането на многонационалната бригада, според него, „ще стане конкретен принос на страната в укрепването на отбраната и сдържащата мощ на алианса, както и в регионалната сигурност и стабилност”. С тези мерки Румъния се стреми да постигне увеличена координация с вече провежданата през последните години дейност на НАТО посредством "еър полисинг", военноморските учения на алианса и присъствието на кораби на НАТО в зоната”, се посочва в документа. Air Policing („еър полисинг”) е мирновременна мисия на НАТО, включваща използване на системата за наблюдение на въздушното пространство и управление, системата за командване и управление на Военновъздушните сили и подходящи сили и средства за противовъздушна отбрана, включително изтребители, с цел защита на неприкосновеността на въздушното пространство на НАТО. България и българските ВВС участват в тази мисия още преди официалното присъединяване към Северноатлантическия договор. По-рано стана известно, че НАТО планира разполагането на многонационална бригада в съседна Румъния, заедно с четирите батальона на Северноатлантическия пакт, които ще бъдат разположени в балтийските републики и Полша. Това бе съобщено от генералния секретар на пакта Йенс Столтенберг преди началото на срещата на министрите на отбраната. "Планираме да вземем решение за разширяване на военното ни присъствие в района на Черно море. Вече увеличихме въздушния контрол и патрулирането, както и военните обучения. Планираме и създаването на щабни структури в Румъния и разполагането на многонационална бригада на НАТО", каза още Столтенберг. Окончателното решение ще бъде взето на срещата на върха на НАТО във Варшава на 8-ми и 9-ти юли. Министър Николай Ненчев участва в обсъждането на ключови теми за Срещата на Върха на НАТО във Варшава, съобщи от своя страна Министерството на отбраната в София. В съобщението се посочва, че срещата на министрите на отбраната в Брюксел е започнала със заседание, на което са обсъдени ключови въпроси от дневния ред на предстоящата среща на върха на НАТО във Варшава. "Акцент беше поставен върху усилията на съюзниците за засилване на отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО", се казва в съобщението. "Общо бе мнението, че мерките за засилено предно присъствие на Алианса са в отговор на заплахите пред евроатлантическата общност и имат за цел да гарантират сигурността на съюзниците от източния фланг и се цитира министъра на отбраната на България, който казва, че „това решение демонстрира солидарността и готовността на НАТО да се адаптира в отговор на новите предизвикателства“. Той подчерта необходимостта от задълбочаване на усилията на алианса за разработване на възможности за засилено морско присъствие и провеждане на учения в региона на Черно море. Българският министър на отбраната изрази задоволство от изпълнението на Плана за готовност за действие (RAP), като изтъкна значението на мерките по "Еър полисинг" (Air Policing) за югоизточната част на територията на алианса. Министър Ненчев информира колегите си за приетото на 2 юни 2016 г. от Народното събрание решение за одобряване на финансовите пакети по два основни проекта за модернизация – придобиване на нов боен самолет и два нови патрулни кораба. В рамките на проведената сесия министрите приеха последния доклад за напредъка в изпълнението на Плана за готовност за действие и доклад за усилване на устойчивостта на съюзниците. Те поеха ангажимент за задълбочаване на усилията в областта на кибер отбраната (цифровата сигурност, бел.ред.). Предвижда се съгласуваните от министрите решения днес (във вторник, бел.ред.) да бъдат утвърдени във Варшава. Пресцентърът на МО съобщи за работна вечеря с участието на страните партньори Швеция и Финландия и върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Федерика Могерини. На нея е трябвало да бъдат обсъдени практически аспекти на сътрудничеството между НАТО и ЕС в области като противодействието на миграционния натиск, хибридните заплахи и кибер сигурността. Очакваше се министър Ненчев да потвърди подкрепата за развитието на диалога в тези области, включително за осъществяване на конкретни инициативи. В продължение на двустранните разговори, започнали в Атина, министър Николай Ненчев разгледа проблема с бежанската криза на среща по-рано днес (във вторник) с гръцкия си колега Панос Каменос Общо бе задоволството от добрите резултати в обмяната на информация и координацията на общите действия. Министър Ненчев благодари на своя колега за ползотворния диалог и обсъди възможностите за разширяване на сътрудничеството във военната област", се казва в съобщението от МО. Според Ненчев преговорите с Румъния са за участие на България с една рота, предаде БГНЕС.

Румъния е на трето място като експортен партньор на България в рамките на ЕС

Българският президент Росен Плевнелиев и румънският му колега Клаус Йоханис ще открият българско-румънски бизнес форум днес. Водеща тема ще бъде развитието на икономическото и търговското сътрудничество между България и Румъния. Ива Аначкова от Двустранната търговска камара България – Румъния (ДТКБР) заяви в предаването "12+3" по програма "Хоризонт", че в момента икономическите отношения между България и Румъния са повече от добри: Румъния е традиционен търговски партньор на България. Страната е на трето място като експортен партньор в рамките на ЕС след Германия и Италия и четвърти търговски партньор в света след Германия, Италия и Турция. Основните стоки, които България изнася към Румъния, са доста разнообразни: трактори, нефтени масла, царевица, медикаменти и доста други, но стоките, внасяни от Румъния към България са коренно различни: автомобили, газ, стоки най-вече от автомобилната индустрия. Аначкова не скри, че има доста бариери в тези отношения:Бариери са езикът, недостатъчното познаване на пазара, какви са законодателствата. В такива случаи винаги има организации като нашата Двустранна камара. Ние искаме да помогнем и да информираме хората за тенденции на румънския пазар и респективно тенденции на българския пазар. В момента по данни на Търговския регистър има около 1200 с български капитал в Румъния и около 1600 с румънски капитал в България, което е една доста добра статистика и има тенденция да се увеличават тези компании. Транспортът, по-специално Дунав мост, е също бариера. Отнема страшно много време чакането на опашки, каквато е сега системата там. Ние сме две съседни държави и трябва достъпът да е абсолютно улеснен. Цялото интервю на Снежана Иванова с Ива Аначкова можете да чуете в звуковия файл.

Интерконекторът България-Румъния влиза в експлоатация

  Газопреносните оператори „Булгартрансгаз“ ЕАД и “Трансгаз” С.А. - Румъния завършиха изграждането на междусистемната газова връзка България-Румъния. Интерконекторът България-Румъния е с обща дължина 25 км, от които 15.4 км на българска територия, 7.5 км на румънска територия и 2.1 км подводен преход през р. Дунав – основен и резервен газопровод, предаде БГНЕС. Тази година "Булгартрансгаз" ЕАД и "Трансгаз" С.А." подписаха договор с австрийската компания Хабау за изграждане на основния и резервния газопровод под река Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. С пускането в експлоатация на интерконектора се изпълнява едно от изискванията на Европейския енергиен съюз за изграждане на липсващата междусистемна свързаност на газопреносните системи между страните. Увеличава се интеграцията на регионалния пазар на природен газ в Югоизточна Европа. Газовата връзка България-Румъния ще допринесе за диверсификацията на доставките на природен газ за двете страни, ще се гарантират постоянни и сигурни доставки на природен газ за битовите и индустриалните потребители в България и Румъния. Откриването на интерконектора България-Румъния ще се състои на 11-ти ноември, петък, от 12 часа на площадката в град Мартен. За участие в церемонията са поканени министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, представители на правителството на Румъния, на Европейската комисия и други. 

Пускат в експлоатация интерконектора България-Румъния

  Газопреносните оператори „Булгартрансгаз“ ЕАД и “Трансгаз” С.А. - Румъния завършиха изграждането на междусистемната газова връзка България-Румъния, предаде БГНЕС. Интерконекторът България-Румъния е с обща дължина 25 км, от които 15.4 км на българска територия, 7.5 км на румънска територия и 2.1 км подводен преход през р. Дунав – основен и резервен газопровод. Тази година "Булгартрансгаз" ЕАД и "Трансгаз" С.А." подписаха договор с австрийската компания Хабау за изграждане на основния и резервния газопровод под река Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. С пускането в експлоатация на интерконектора се изпълнява едно от изискванията на Европейския енергиен съюз за изграждане на липсващата междусистемна свързаност на газопреносните системи между страните. Увеличава се интеграцията на регионалния пазар на природен газ в Югоизточна Европа. Газовата връзка България-Румъния ще допринесе за диверсификацията на доставките на природен газ за двете страни, ще се гарантират постоянни и сигурни доставки на природен газ за битовите и индустриалните потребители в България и Румъния. Откриването на интерконектора България-Румъния ще се състои на 11-ти ноември, петък, от 12 часа на площадката в град Мартен. За участие в церемонията са поканени министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, представители на правителството на Румъния, на Европейската комисия и други. 

Русия, Турция и Румъния с най-много осъдителни присъди пред съда в Страсбург

Русия, Турция и Румъния водят негативната статистика за най-много осъдителни присъди пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) през 2016 година. България заема седмото място от 47 страни. Класацията все пак има един неоспорим лидер – Русия. Страната е намерена за виновна по 222 дела за нарушаване на основни човешки права. На "далечно" второ място е Турция със 77 присъди, а Румъния е трета с 71. Украйна е съвсем близо до Румъния на четвъртото място със 70 присъди. Съвсем по-различно изглежда статистиката, ако броят на присъдите се изчислява на база на населението на държавите. Тогава на първо място излиза Малта, втора е Хърватия, а трета е България, показва проучване на Mediapool. Най-голям дял от осъдителните присъди срещу България са за нарушения на правото на собственост (14), следва защитата на неприкосновеността на личността (9) и правото на честен процес (9). По четири дела България е осъдена за нарушаване на свободата на изразяване. Тук страната ни е в една печална група заедно с Унгария (6 присъди), Турция (7) и Русия (4). По-голямата част от страните от ЕС нямат нито едно дело по този член от Конвенцията за защита правата на човека. Все пак България бележи значителен напредък в графата дела за бавно правосъдие. През 2016 година няма нито едно дело, водено на това основание, докато преди три години това бе една от основните причини за присъди срещу страната. Това се дължи на въведения вътрешен механизъм за обезщетяване на жертвите на бавното правосъдие. Често в България опасността от нарушаване на човешки права се сочи като основен аргумент срещу въвеждането на румънския модел за борба с корупцията. В началото на тази година председателят на съда в Страсбург Гуидо Раймонди отбеляза, че за първи път от 2013 година броят на новите дела в ЕСПЧ се е увеличил с 32%. Вина носят три държави – Унгария, Румъния и Турция. Новите случаи, засягащи Унгария и Румъния, са се увеличили съответно с 95% и 108%, специално отбелязва съдия Раймонди. Той уточнява, че това се дължи главно на жалбите срещу условията за задържане в двете държави. На този етап публично достъпната статистика на ЕСПЧ не дава отговор на въпроса дали това се дължи на действията на независимата антикорупционна прокуратура (DNA) в Румъния. През последните четири години DNA e много активна и всяка година образува по над 1000 дела за корупция срещу лица от средните и високите етажи на властта. Антикорупционната прокуратура съществува от 15 години и дейността й трябваше отдавна да е създала лавина от дела пред Страсбург, ако има системен проблем. През 2016 година Румъния е осъдена по 28 дела за нечовешко и унизително третиране, които се постановяват обикновено за брутални полицейски задържания, както и лоши условия в затворите и арестите. Има 12 присъди за липса на ефективно разследване, както и 16 присъди за липса на справедлив процес. При почти тройно по-малката по население България има 6 присъди за нечовешко и унизително третиране, две за липса на ефективно разследване, както и 9 за липса на справедлив процес.

Борисов пред Франс прес: За ГЕРБ оста ЕС и НАТО е неотклонна

 От БСП лъжат, че ще настояват за отмяна на санкциите срещу Русия, на тях им е силно бъдещето време . Това каза лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в интервю за Агенция „Франс прес“. На въпрос какъв е верният том спрямо Русия, Борисов коментира, че страната ни много пъти е влизала в конфликти с нея, отстоявайки европейската политика. „За ГЕРБ оста ЕС и НАТО е неотклонна, това е в темела на партията“, уточни той. „Един от главните ни проблемите ни с Русия, за който се скарахме – „Южен поток“, като слагам скоба, че за него имаше наказателна процедура от Брюксел, тъй като предишното правителство беше направило търгове, за които всички знаем какво представляваха. Тук успяхме да отрегулираме въпроса“, обясни лидерът на ГЕРБ. „Второ, след като няколко мандата БСП беше на власт и не направи абсолютно нищо да се строи „Белене“, арбитражното дело дойде и 1,2 млрд. лв. трябваше да се платят на Русия. Огромни бяха лихвите на ден – над 300 хил. лв. Тогава проведохме телефонен разговор с президента Путин. Аз поех ангажимента да ги платим веднага, а той да ни опрости 90 млн. лихви. Направихме го и тази конфликтна точка я затворихме. Сега можем заедно, двете страни да мислим, ако се намери инвеститор, който да не желае както на ТЕЦ „Марица“ 1 и 3 да изкупуваме на преференциални скъпи цени тока, да се прави „Белене“, може един от реакторите да го закараме на АЕЦ „Козлодуй“ като 7 реактор, защото така или иначе сме платили, а плюс тези пари сме платили близо 1 млрд. евро досега за „Козлодуй“. И тази тема затворихме“, допълни Борисов. „Третата тема, която мисля, че е в полза и на двете страни – одържавихме обратно „Авионамс“, за да можем да ремонтираме там МиГ-29 и Су-25, както хеликоптерите, които имаме“, каза още той. „В темата за газа имаше 3 посредника по тръбата, което оскъпяваше на 3 пъти доставката на газ. Премахнахме посредниците, предоговорихме цената, ЕК застана твърдо зад нас и само преди седмица „Газпром“ се отказа и от съдебен процес по „Южен поток“ и от договора, който навремето БСП подписа за много десетилетия напред. В момента България ползва една от най-ниските цени на природен газ в Европа“, допълни Бойко Борисов. На въпрос дали би подкрепил вдигане на санкциите, както настояват президентът и БСП, Борисов заяви: „Те не настояват, а лъжат българския народ, че ще настояват. На БСП бъдещото време им е силно. Ние искаме настоящето да ни е добро“. „Те говорят пред българските си избиратели, особено проруски настроените хора, за това, имаха шанс и миналата седмица да сложат вето на санкциите за руски фирми и граждани, когато бяха удължени до 15 септември“, коментира той.  „Най-малкото, ако е така, както твърдят, можеше да се поиска в Европейския съвет да се изслуша мнението на България и да кажем, че искаме вето. Много пъти сме обсъждали санкциите, всички търпим загуби от тези санкции. Гърция, Италия, Кипър, много държави настояваха да се премахнат санкциите. Но това е голямото европейско семейство, накрая когато трябва да се гласува всички сме гласували „за“ санкциите. Можеш да се изкажеш „против“, но важното е какво си гласувал“, обясни Борисов. „Само преди няколко дни, на ниво посланици, такава е технологията, се каза: ще удължим санкциите до 15 септември срещу руски фирми и руски граждани. Всеки посланик, който е в Брюксел получава команда от своето правителство, а в случая правителството е служебно и за него отговаря президента Радев и БСП. И как да гласува? Нашият представител е казал да. Другото е лъжа и манипулация на обществото“, поясни той.   Четете тук пълното интервю: Агенция „Франс прес“: Очаквате ли ескалация на напрежението между ЕС и Турция в близкия месец до референдума и каква е правилната политика на България в тази ситуация? Бойко Борисов: Има съвпадение, което допълнително напряга ситуацията - референдум в Турция и избори в ключови държави в ЕС като Холандия, Франция, Германия и България, която е на границата. В една такава ситуация винаги се изговарят неща, които след това за съжаление дълги години не могат да отшумят. Ескалацията ще продължава. Всички страни само губят от нея. Могат да имат краткосрочен успех за изборите, но в дългосрочен план за губещите. Защо? От една страна споразумението с Турция работи добре с ЕС, помните какво чудо беше преди година и половина – две, балканският път, какво се случваше по границите на Македония, Сърбия, Хърватия, Унгария, Австрия, Германия, на Ламанша какво беше. Споразумението намали с 80%, официална статистика, натиска на границата с България. България се справи добре. Тези проблеми във времето бяха решени. В същото време Турция без ЕС каква търговия ще прави? Освен това толкова турски граждани живеят в най-хубавото място на Европа, която със своята толерантност ги е приела и те изкарват парите си там, образоват децата си. С една дума конфронтацията не носи нищо положително в дългосрочен аспект. Носи само наслагване на тежки обиди в дипломатическите отношения, които след това трябва да бъдат преодолявани по някакъв начин. Във времето, през което съм бил премиер съм се старал и ЕС и с Турция да поддържаме балансирани отношения във взаимно изгоден интерес за всички. Затова в началото, когато предлагах бежанците да се държат в близост до точките на конфликт, да се изтеглят бежанските лагери в трети страни, извън ЕС, а ние да ги подпомагаме финансово, докато военните конфликти приключат сега стана принцип в ЕС, но се загубиха доста години. Огромният наплив на мигранти, който дойде в Европа разклати много управления и имиджа на много от водещите политици. Ние през това време тихо направихме преградни съоръжения, подсилихме границата, поддържахме с турското правителство такива взаимоотношения, че и те да имат полза да охраняват границата. Натискът върху българската граница в момента е почти нула. Агенция „Франс прес“: Но сега отношенията между България и Турция се влошиха с намесата на турската страна в полза на ДОСТ. Правилна ли е реакцията от страна на сегашните власти? Бойко Борисов: Президентът Румен Радев го каза най-точно, че е недопустима тази намеса, но в същото време трябва да се продължи с дипломация, с действия, които отчитат, че това е наш съсед. Тук съм съгласен с него. В същото време, ако се върнем 27 години назад, колко години сме говорили, че не е хубаво да има партии на етнически принцип. Това не е от вчера, ДОСТ е отпреди 5-6 месеца, но откога в българската политика и обществото е говори, че българските мюсюлмани, роми и всички останали етноси трябва да са във всички партии, независимо дали в ГЕРБ, БСП и т.н. Вижте така наречените смесени райони там кметовете са само от ГЕРБ и ДПС, други партии няма. Вижте резултатите в тези райони БСП е четвърта политическа сила почти навсякъде. Битката навсякъде е между ГЕРБ и ДПС. Защо? Защото в ГЕРБ вече има десетки, да не кажа стотици хиляди мюсюлмани. В ГЕРБ те виждат, че ние сме за развитие на регионите, в партията могат да бъдат и министри, и депутати, и общински съветници, и кметове. Има равен старт и шанс с всеки християнин. Агенция „Франс прес“: Каква част от кметовете в смесените райони са на ГЕРБ? Бойко Борисов: Много са – в Разград, Търговище, Дулово, Силистра, Алфатар, Никола Козлево. Много да изброявам много дълго време. Хайде да изброим на БСП. През годините, ако се погледне ще видите, че винаги тези общини от БСП, НДСВ, бяха обикаляни. Хубаво, ама когато ДПС започна да се изчерпва, довчера Лютви Местан със Сергей Станишев се целуваха на Орлов мост, тогава какъв беше г-н Местан и от трибуната на Парламента в хор крещяха и БСП и ДПС – боли ли ви, ще ви избием зъбките. Забравихте ли това преди 2 години? Не? И ние не сме го забравили, заради това се съсредоточихме в партията с политиката, която имаме да правим в тези смесени райони обредни домове, във всяко населено място, което в 21 век нямаше вода, канализация, пазар, детски градини, реновирани училища. Навсякъде за тези 2 години всичко е направено и се строи в момента. Давам пример с едно Ябланово, откъдето е започнал Възродителния процес и там от 12 общини 9 са с кметове на ГЕРБ. Има кметове на ГЕРБ, които не говорят български, говорят турски и са на по 20, 25, 27 години - млади хора. Там направихме пътищата, закарахме вода до домовете им, в 21 век на чешмите нямаше вода.  Агенция „Франс прес“: Много ясно завихте, че с ДПС коалиция няма да правите, но дали сътрудничество с партия, която би ви подкрепила в Парламента бихте приели? Бойко Борисов: Винаги сме били искрени към ДПС, на президентските избори казахме, че не желаем подкрепата нито на ДПС, нито на ДОСТ. ДПС открито и ясно гласуваха за президента Радев. В същото време считам, че всички български партии трябва да се уважават и действително да сме опоненти, а не врагове. Когато ДПС са ни помагали за нещо аз съм излизал на трибуната в Парламента или в интервю, за да благодаря за помощта за даден закон. Мога да изброя и сега – благодарихме им, когато приехме бюджета, когато отстоявахме плоския данък, когато приехме Закона за предварителното отчуждение, защото иначе бяха блокирани всички инфраструктурни проекти и щяхме да загубим европейското финансиране. Обществото знае, за кое сме казали благодари. Имаше един израз за градивната опозиция, не да си опозиция само, за да си на всяка цена против, а това, което го имаш в програмата си и го предложи мнозинството да го подкрепиш. Така бихме постъпили и ние ако има такова предложение в Парламента, на който и да е.  Агенция „Франс прес“: Какъв е верният тон спрямо Русия, като се има предвид, че България е свързана историческия с нея, но се управлява от Владимир Путин. С Русия на Путин България трябва ли да има някакви привилегировани отношения? Бойко Борисов: Имаше Русия на Горбачов, Русия на Брежнев, Русия на Елцин, сега е Русия на президента Путин. Много пъти влизахме в конфликти, отстоявайки европейската политика. За ГЕРБ оста ЕС и НАТО е неотклонна, това е в темела на партията. За „Южен поток“ имахме доста словесни престрелки не само с президента Путин, но и с външния министър Лавров. Какво се разбрахме накрая? Ако европейският газов хъб „Балкан“ функционира и ЕК, заедно с България имат интерес за диверсификация на доставка на газ, не само по южния газов коридор, който минава през Гърция, Турция и Италия и беше допуснато България да бъде заобиколена, но сега с европейския газов хъб, със знанието и участието на ЕК една тръба може да дойде до България за 15 млрд. Това е в полза и за Русия, и за България, и за Европа. Освен това започнахме да разработваме газовите и петролните си находища в Черно море – „Хан Аспарух“ и „Силистар“. Има доста добри данни към момента на най-големите компании в сферата. Вярвам, че тези компании не си слагат парите на вятъра, които са огромни, за проучвания. В следващите години ще има диверсификация по тези тръби, които подменихме и всички компресорни станции вече са реверсивни, направихме с Румъния интерконектора, сега правим с Турция, Гърция и Сърбия. През новите ни тласкатели и сега по тези тръби можем да пренасяме газ до Солун.  Един от проблемите ни с Русия, главен, за който се скарахме – „Южен поток“, като слагам скоба, че за него имаше наказателна процедура от Брюксел, тъй като предишното правителство беше направило търгове, за които всички знаем какво представляваха. Тук успяхме да отрегулираме въпроса. Второ, след като няколко мандата БСП беше на власт и не направи абсолютно нищо да се строи „Белене“, арбитражното дело дойде и 1,2 млрд. лв. трябваше да се платят на Русия. Огромни бяха лихвите на ден – над 300 хил. лв. Тогава проведохме телефонен разговор с президента Путин. Аз поех ангажимента да ги платим веднага, а той да ни опрости 90 млн. лихви. Направихме го и тази конфликтна точка я затворихме. Сега можем заедно, двете страни да мислим, ако се намери инвеститор, който да не желае както на ТЕЦ „Марица“ 1 и 3 да изкупуваме на преференциални скъпи цени тока, да се прави „Белене“, може един от реакторите да го закараме на АЕЦ „Козлодуй“ като 7 реактор, защото така или иначе сме платили, а плюс тези пари сме платили близо 1 млрд. евро досега за „Козлодуй“. И тази тема затворихме. Третата тема, която мисля, че е в полза и на двете страни – одържавихме обратно „Авионамс“, за да можем да ремонтираме там МиГ-29 и Су-25, както хеликоптерите, които имаме. Между другото там ремонтираме и хеликоптерите от НАТО и в корабостроителницата във Варна ремонтираме руски кораби. Изгодно и за двете страни, решен е още един проблем, който беше насложен. В темата за газа имаше 3 посредника по тръбата, което оскъпяваше на 3 пъти доставката на газ. Премахнахме посредниците, предоговорихме цената, ЕК застана твърдо зад нас и само преди седмица „Газпром“ се отказа и от съдебен процес по „Южен поток“ и от договора, който навремето БСП подписа за много десетилетия напред. Тук, като българи дължим огромна благодарност на ЕК, че застана твърдо зад нас и отрегулирахме и този процес. В момента България ползва една от най-ниските цени на природен газ в Европа. Агенция „Франс прес“: Споменахте „Южен поток“. Идеята за доставка на руски газ в бъдещия хъб може ли да се разглежда като частично осъществяване на „Южен поток“? Бойко Борисов: „Южен поток“ като име вече не съществува. След като една тръба идва почти до Истанбул и завива към Истанбул, нищо не пречи една тръба да продължи и за България, за да може да се покрие с капацитета, който имаме в момента. Това е изгодно и на руснаците, защото е диверсификация и за тях, да не минават изцяло през Турция, защото и там в момента не е най-спокойното място.  Агенция „Франс прес“: Тоест част от този проект, който преди беше разработен за „Южен поток“ да се използва? Бойко Борисов: Тръбите така или иначе са във Варна и Бургас, те са тук. Когато в този телефонен разговор попитах президента Путин има ли интерес, за да работим по тях, той каза има и тогава направихме тази голяма европейска конференция във Варна. На нея дойдоха шефовете на най-големите дирекции в ЕК. Президента Путин имаше една единствена претенция - ЕК да е за. Ясно е, че България винаги или поне докато ГЕРБ управлява ще се съобразява с общите европейски решения.  Агенция „Франс прес“: Примерите, които изброихте показват какво- че България поддържа отношения с Русия с прагматична цел? Бойко Борисов: Отношенията са факт. Те са факт, изброих къде какво сме направили. Като резултат тази година имахме рекорден брой руски туристи. Може би, най-много за всички времена. И този въпрос го отрегулирахме- в условията на санкции ръстът на стокооборота с Русия е 14%.  Агенция „Франс прес“: Бихте ли подкрепили вдигане на санкциите, както настояват президентът и БСП? Бойко Борисов: Те не настояват, а лъжат българския народ, че ще настояват. На БСП бъдещото време им е силно. Израснах във времето на социализма, карайки на татко москвича само в петък, когато имаше банани и портокали само на Нова година, и то по 2-3 на семейство, тогава знаехме, че бъдещето е времето, към което се стремим, някога в бъдещето. Ние искаме настоящето да ни е добро. Те говорят пред българските си избиратели, особено проруски настроените хора, за това, имаха шанс и миналата седмица да сложат вето на санкциите за руски фирми и граждани, когато бяха удължени до 15 септември.  Агенция „Франс прес“: Една страна може ли да постави вето? Доколкото ми е известно с мнозинство се взимат решения за санкции.  Бойко Борисов: Най-малкото, ако е така, както твърдят, можеше да се поиска в Европейския съвет да се изслуша мнението на България и да кажем, че искаме вето. Много пъти сме обсъждали санкциите, всички търпим загуби от тези санкции. Гърция, Италия, Кипър, много държави настояваха да се премахнат санкциите. Но това е голямото европейско семейство, накрая когато трябва да се гласува всички сме гласували „за“ санкциите. Можеш да се изкажеш „против“, но важното е какво си гласувал. Само преди няколко дни, на ниво посланици, такава е технологията, се каза: ще удължим санкциите до 15 септември срещу руски фирми и руски граждани. Всеки посланик, който е в Брюксел получава команда от своето правителство, а в случая правителството е служебно и за него отговаря президента Радев и БСП. И как да гласува? Нашият представител е казал да. Другото е лъжа и манипулация на обществото.  Агенция „Франс прес“: При ваш нов мандат каква ще е позицията Ви? Бойко Борисов: Позицията ни ще е такава, каквато е била досега- заедно със всички европейски държави санкциите ще продължат до категоричното спазване на Минските споразумения. Това сме го заявили категорично и сме го правили 2 години. При нас въпросителни няма.  Агенция „Франс прес“: Бихте ли обобщили всичко това, което казахте за Русия? Доколкото разбирам от една страна в политическите отношения България твърдо следва политиката спрямо Русия, но има привилегировано отношение в икономиката.  Бойко Борисов: Има прагматично отношение. Историческите отношения между България и Русия са задружни. В огромната си част българският народ приема, че те са наши освободители. Това е усещането на хората. Ние сме поставили отношенията на ниво взаимоизгодни и прагматични. Оттам нататък като част от европейското семейство и лоялен член на НАТО твърдо изпълняваме ангажиментите си. Това сме го правили 7 години. Въпроса го приемам повече като препотвърждаващ позициите, а не като БСП да шикалкавим по начина, по който шикалкавеха за коалиция с ДПС. Да се върнем на първия въпрос, какво отговарят на въпроса ГЕРБ и БСП. Ние казваме- няма да правим коалиция с ДПС и ДОСТ. БСП казват- ще питаме нашите избиратели какво мислят по въпроса. Как ще питате избирателите си и кой ще брои резултата?  Агенция „Франс прес“: Руският посланик изрази желание Путин да бъде поканен за 14-тата годишнина от освобождението. Имате ли позиция по въпроса дали трябва да бъде поканен?  Бойко Борисов: В България трябва да бъде поканен Путин и Тръмп. Тези, които управляват трябва да отидат в Москва, във Вашингтон, разбира се първо в Брюксел. За съжаление, за тези 7 години и половина като премиер не отидох в Москва. Не знам дали съм постъпил правилно.  Агенция „Франс прес“: Споменахте Путин, Тръмп и други. В сегашната обстановка като че ли интересът на САЩ към Балканите намаля, ЕС има много проблеми. Опасявате ли се, че при тези обстоятелства Балканите да бъдат дестабилизирани, отново да изникнат противоречия в много балкански страни?  Бойко Борисов: След 26 март остава само и България да бъде дестабилизирана. Гърция няма накъде повече да се дестабилизира. Не само с мигрантите, а и с финансовата и икономическа криза. Международните агенции даваха кредитен рейтинг боклук. На Турция международните агенции даваха кредитен рейтинг боклук. Македония години наред вече не може да направи правителство. Сърбия с пускането на влак до Косово надали ще направи отношенията там по-малко взривоопасни. Това, което се случи в Крим, може да се случи и в България.  Агенция „Франс прес“: В какъв смисъл? Бойко Борисов: Оказва се, че би могло едно население, което се има за проруско, може да се има и за протурско, да каже ние искаме самоуправление. Тук според мен, гледайки предизборната кампания, идва най-голямата опасност от ДОСТ. Просто съм изумен от това, което ми показаха на клипове като пропаганда от възродителния процес.  Агенция „Франс прес“: Какво точно? Бойко Борисов: Ще Ви ги дадем да ги видите. Как в Турция се агитира сред българските изселници за изборите на 26 март. Агенция „Франс прес“: Имате ли информация в България да срещат подкрепа от страна на мюсюлманското малцинство? Бойко Борисов: Има места, където имат силна подкрепа.  Агенция „Франс прес“: Да се върнем на обстановката в Балканските страни (…) Бойко Борисов: Остава само България. В Румъния продължават протестите всяка вечер месеци наред и то един месец след избори. Не може да се каже, че и там е най-спокойното място. Това, което се случва в Македония, в Босна и Херцеговина е голям проблем.  Агенция „Франс прес“: Русия винаги е имала интерес към Балканите. Турция също интереса си. Очаквате ли Балканите да попаднат в сблъсъка между тези две страни и конфликтите да ескалират?  Бойко Борисов: Русия и Турция в момента са в прекрасни отношения. Затова считам, че това говорене на колегите, че ще ходят да тропат и да поставят вето в Брюксел в един момент може да се постигне друг ефект. Спасението на България от всякакви такива процеси е в членството й в ЕС и НАТО.  Агенция „Франс прес“: Смятате, че Балканите не могат да бъдат дестабилизирани повече от това? Бойко Борисов: Остава България, защото страната ни с икономическия растеж от 3.8%, 0 инфлация, на излишък, най-нисък външен дълг е място на стабилност. Това президентът Радев го е казвал на срещата си в Берлин с немския бизнес.  Агенция „Франс прес“: Бившият президент Плевнелиев вчера говори за намеса на Русия в българските вътрешни работи. Имате ли впечатление, че Русия се намесва в българските вътрешни работи?  Бойко Борисов: Като слушам как от БСП се извежда като приоритет ветото за санкциите, може би има някаква, след срещите с Решетников, след отиването им на конгреса в Москва. Може да има някакви договорки, но аз нося отговорност за ГЕРБ и затова предпочитам да говоря за това какво правим и какво ще отстояваме.  Агенция „Франс прес“: Нямате впечатление, че на този етап Русия се намесва във българските вътрешни работи?  Бойко Борисов: Би било много нечестно да го кажа, защото след последния ни телефонен разговор с президента Путин, направихме всичко, за което се разбрахме. Би било нечестно и некоректно да изляза и да го кажа. Ако ме бяхте питали преди една година, може би щях да кажа точно това. След като разговаряхме и поставихме няколко теми- всички бяха решени. Не считам, че имам основание да го кажа, за другите партии не знам.  Агенция „Франс прес“: Споменахте многократно, че България е лоялен член на ЕС. Според вариантите за бъдещо развитие на ЕС на Юнкер къде виждате България?  Бойко Борисов: България има стратегическо място на Балканите, външна граница на ЕС с най-проблемния съсед, в случая Турция. Понеже е модерно първа, втора скорост, България трябва да бъде в страните на първа скорост, защото българският народ по време на нашето управление си изстрада спазването на Маастрихтските критерии и на всички правила на ЕС, което много държави не направиха. Българският народ заслужава мястото си на първа скорост. Колко държави в Европа могат да се похвалят с нулев бюджетен дефицит? България излезе на излишък от последната година. Колко? Да не кажа, че няма. Колко държави могат да кажат, че са спазили Маастрихтския критерий за външен дълг до 60%. България е отличник- 0 инфлация, 14 млрд. фискален резерв, стабилен лев.  Агенция „Франс прес“: Това в голяма степен го дължим на Валутния борд.  Бойко Борисов: Да, защото го подпираме Валутния борд, така че да е борд. Преди 2 години, когато взехме управлението, фискалният резерв беше слязъл на 3 цяло и нещо. На фона на всичко това българският народ успя да изплати и огромната сума от 1,3 млрд. лева натрупани задължения към американските централи и 1, 2 млрд. платихме на руските централи с опростени лихви от 90 млн. от президента Путин. Успяхме след като фалираха КТБ да изплатим 3,7 млрд. лева на вложителите с до 100 хил. евро. Това са огромни пари, които българският народ отстоя, за да бъде във всички граници, които е поставил ЕС, за първа скорост. Сега дойде ли редовно правителство веднага трябва да кандидатства за чакалнята на еврозоната. Стрес тестът на банковата система мина отлично.  Агенция „Франс прес“: Да, но България продължава за съжаление да е най-бедната страна в ЕС, излиза в доклади на ЕК, че е корумпирана, как влияе всичко това? Бойко Борисов: Те всички са корумпирани, корупцията не е българска дума. Ние го отчетохме като проблем и през тези две години хвърлихме всичките си усилия в борбата срещу контрабандата, защото бяха огромните черни пари, които развращаваха цялата система в България. Сега с антикорупционния закон и звеното, агенцията, която ще разследва, ще има правомощията да стигне до конфискация на имуществото. Защото когато се конфискува имуществото, придобито по престъпен начин, ще спрат и да искат да крадат, защото няма да има смисъл. Като си направи някой къща, ще му я вземат или ако си купи кола, ще му я конфискуват. Агенция „Франс прес“: Защо не го направихте? Бойко Борисов: Имаше много неща, които правихме, но антикорупционният закон не успя да мине, защото нямахме достатъчен брой депутати. А когато си поставяш такива задачи трябва да имаш 121 депутати, за да го приемат. Убеден съм, че по този начин, който предлагаме и е абсолютно в унисон с това, което и Брюксел и народът искат, ще бъде първа точка в новия Парламент, рязко ще се намали това усещане за корупция. Също и с електронното управление, с това, което предлагаме за борба с бюрокрацията, виждате как оборудваме вече полицейските си коли. Така, че отвсякъде, откъдето идва усещане на гражданите за корупция да можем да го смажем. Агенция „Франс прес“:В този смисъл кои страни от румънския модел за борба с корупцията бихте възприели и кое смятате, че е неподходящо за нас? Бойко Борисов:С цялото ми уважение към съседите, никога Румъния не ми е била модел за подражание. Искаме да бъдем като Германия. Това е моя модел и към това трябва да се стремим, защото съседите ги познавам добре и не знам някой да е емигрирал в Румъния. Всички бягат в Германия, Франция. Нашият модел е там. Аплодирам това, което румънските колеги са направили и считам, че с това, което предлагаме ние резултатите ще са много добри и в тази цел, защото това, което направихме в борбата с контрабандата беше отчетено и от г-н Франс Тимерманс, в изказванията и в доклада за борбата с контрабандата. Нещо, което събра над 2,3 млрд. евро повече в бюджета. Това са много пари. Агенция „Франс прес“:Разбирам, че Румъния не Ви е модел за подражание, но сме както се казва в една лодка. Бойко Борисов:Радвам се, че и главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с румънската прокурорка Лаура Кьовеши, може да се обменя опит. Нашите служби в МВР винаги са работили много добре с румънците. Винаги съм за това да се вземе доброто от всеки един модел. Агенция „Франс прес“: Всяка година Европейската комисия оценява и България и Румъния, как стана така, че те дръпнаха в борбата с корупцията, а България не са?  Бойко Борисов: Аз само до преди няколко месеца чувах как заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс заплашваше Румъния със спиране на европейските фондове. Аз го слушах това, защото такъв успешен модел направиха, че в един момент щяха да си счупят държавата със закона, който приеха и изкараха милиони на улицата. Това е неустойчив модел. Аз съм „за“ да арестуваме всички. В края на краищата щом това се иска, да се арестувахме всички. Но само преди месец видяхте какво се стана, затова търсим устойчивост, каквато има в Германия, каквато има в Австрия, в Холандия.  Агенция „Франс прес“: И смятате, че това може да се осъществи именно чрез този централен орган ?„ Бойко Борисов: Точно така – абсолютно независим, по румънски модел, щом искате да чуете и думата „румънски“ модел.  Агенция „Франс прес“: Настоявате ли за отмяна на механизма за наблюдение от Брюксел или смятате, че той помага и поощрява борбата с корупцията?  Бойко Борисов: Ако нещо положително е станало в съдебната система, то е благодарение на механизма. Този механизъм в рамките на тази Европейска комисия ще бъде заменен с преки проверки по дела и по системи. Считам, че ще бъде достатъчно, защото системата има нужда от контрол и проверка. Ние не можем да я контролираме, защото политиката по никакъв начин не може да се намесва в тази власт, но когато идват проверяващи прокурори за помощ, за съдействие, това е само хубаво за България. По същия начин могат да идват и съдии – да се съберат само съдиите и да видят. В края на краищата, когато телефонните измами на възрастни хора са толкова голям проблем защо 62% от присъдите са условни. Това превенция ли е? Ако го кажа аз това може да възпали съдийската гилдия. Но, ако седнат съдите и си помислят – нашите баби и дядовци заслужават ли да им случва това всеки ден, съм убеден, че те не са по-малко патриоти, българи или по-малко искащи от нас да има ред и законност. Просто трябва да има такъв механизъм, затова считам, че той играе добра роля. Трябва да се стремим да падне, но в никакъв случай да не останем без механизъм за подпомагане на по-добрата дейност на прокурорите, съдиите, следователите, МВР. Агенция „Франс прес“: Купуването на гласове трайно се наложи в изборите в България. Бойко Борисов: За първи път действително честни бяха президентските избори. Дано и на тези избори е така. Знам, че ГЕРБ не се занимава с тази дейност. Когато имаш 1 млн. избиратели няма смисъл да се цапаш с няколко хиляди, които биха могли да ти донесат 1 депутат. При нас дали са 84, 85 или 86 няма значение. Има значение за малките партии, които или минават над бариерата, или имат с 1,2,3 повече и могат в една коалиция да намерят по-добър ефект за себе си. Агенция „Франс прес“: В началото на 2018 г. България ще поеме председателството на ЕС, ако спечелите 3 мандат ще управлявате този процес. Кои са приоритетите за България като председател и има ли някаква опасност, ако настъпи нестабилност или се прецени, че има високи нива на корупция това председателство да бъде отнето? Бойко Борисов: Всичко, което предлагаме в тази сфера ще доведе до много бързи и добри резултатите, убеден съм. Не случайно сме пример в борбата с контрабандата, защото бихме могли да кажем, а тази контрабанда, която се шири в Европа защо се допуска? Това са милиарди евро черни пари, които разбиват икономиките. Ние нашите поуки си ги извеждаме, атакуваме и ще го направим, това е гарантирано. Що се касае до председателството вече няма време. На всяка цена трябва да се състави правителство, за да може то да си поеме задачите и да може председателството да се проведе както трябва. Ако ГЕРБ е в управление сте добре дошли, за да говорим за него. Агенция „Франс прес“: Още ли настоявате България да се присъедини към Шенген, какъв е интересът? Бойко Борисов:България се е присъединила към Шенген. Винаги съм гледал повече на реалните неща, не на формалните. Всички признаха, че България е най-добрата външна граница на Европейския съюз, справя се добре. Европейската комисия каза, че България е покрила всички критерии за Шенген, Европейският парламент го каза, Европейският съвет го каза, така че ние сме там. Агенция „Франс прес“: Какво ще спечели България, ако формално се присъедини към Шенген? Бойко Борисов: Въпросът не е за спечелване, а още повече да се усили борбата с престъпността и охраната на външните граници. Агенция „Франс прес“: Тоест ще има по-добър достъп до информационни системи? Бойко Борисов: И сега има. Агенция „Франс прес“: Пълен достъп има България и сега? Бойко Борисов: Проформа го няма, но на практика особено контраразузнавателните служби обменят целия обем информация, защото е застрашена сигурността на всяка една държава в ЕС, а нашите служби се работят добре по тази линия. Агенция „Франс прес“: Може би, ако България и Румъния влязат в Шенген още повече ще се засили мигрантският поток, защото като се влезе в тях се отива навсякъде? Бойко Борисов: Те и сега, като влязат в Гърция могат да отидат навсякъде. Затова пътят беше през Гърция, защото България стоеше здраво на границата си.  Агенция „Франс прес“: Ако действително се влошат отношенията между отделни страни от ЕС като Германия с Турция и в отговор на това големи групи мигранти тръгнат към България, как трябва да реагираме и да се подготвим? Бойко Борисов: Сега е времето да се работи това да не се случи, защото съм задал риторични въпроси. Ако дойдат 50 или 100 хил. на оградата майки с деца, с семейства, какво ще ги правим, ще започнем да стреляме ли по тях? Агенция „Франс прес“: Какво ще ги правим? Бойко Борисов: Ще ги пускаме. Водил съм такава политика от Истанбул отивах и говорих с Ердоган и Йълдъръм, след това кацах директно в Берлин, за да говоря с австрийският канцлер, с ЕК, защото този сценарий е много изпълним. Виждате, че Турция ежедневно плаши с него. Ние сме хуманна нация. Във Велико Търново в препълнена зала с хора зададох въпрос – коя майка ще каже на сина си отиди и стреляй по тези хора на границата, да вдигне ръка? Нито една. На думи е лесно да приказваш, затова цялата ни дипломация трябва да се вкара в това да не се допусне. Да се говори с Брюксел, да се говори и с Анкара и да не се допусне. Допусне ли се вече няма печеливш, няма добро, няма решение.  Агенция „Франс прес“: Какъв е пътят, какво е бъдещето за тези хора? Какво е правилно да извърши правителството, дали трябва да вземе мерки за тяхната интеграция в България? Тук трябва да се възпитава видимо общественото мнение, защото ги отхвърля или те трябва да върнати откъдето са дошли, или да отидат в съседни страни? Бойко Борисов: Какво се получи през тези години? Много настоявах в Брюксел това да не се допусне, то се допусна. Още преди две години – три настоявах да се затворят всички граници на ЕС и достъпът на мигранти да става само през официалните КПП-та, след преглед, след сне

Борисов на откриването на интерконектроа България-Румъния: Днес имаме най-ниската цена за газ, който се внася

  Ако всичко мине в неделя добре, още следващата седмица ще имаме европейско финансиране за връзката България-Сърбия. Това каза министър-председателят Бойко Борисов. С думите: „С Божията помощ напред, с Европейската комисия зад нас, с нашите приятели и съседи от Румъния бихме могли да постигнем доста. Най-важните неща са направени и необратими, те започват да работят от днес”, днес Борисов откри междусистемната газова връзка България-Румъния, предаде БГНЕС. По думите му, с вертикала от южния газов коридор на север и на запад, с подмяната на компресорните станции, и днес може да се взима газ от Гърция. Премиерът отбеляза, че новата връзка с Румъния, бъдещата с Гърция, интерконекторите с Турция и Сърбия ще дадат големи възможности не само за диверсификация, а и за бизнеса и пазара. „Знаете какво заварихме преди години – три посредника между руската и българската тръба. Не един, не два, а три! Близо 300 млн. отклонени пари от тези, на които плащахме – посредниците. Понеже паметта ни е къса, искам да го напомня. И най-скъпата газ, която внасяше европейска държава, беше българската. Днес имаме най-ниската цена за газ, който се внася”, заяви министър-председателят. Борисов отбеляза и качествената работа на всички технолози, инженери, експерти, работници, успели да направят действително сложното съоръжение. Премиерът Борисов благодари на румънския си колега Дачиан Чолош и на министъра на енергетиката Виктор Влад Григореску за активната работа по проекта, на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за подкрепата както за изграждането на интерконекторите, така и за европейския газов хъб „Балкан”. Той посочи, че е постигната договореност със сръбския премиер Александър Вучич, с председателя на ЕК Юнкер и с Клаус-Дитер Борхард от ГД „Енергетика” в ЕК следващата седмица да има европейско финансиране за връзката България-Сърбия, съобщиха от Министерски съвет. „Знаете ли как строиха предишното правителство, на Орешарски и компания? Така, че счупиха машините и те потънаха и там си останаха. И сега, когато сторихме, едно от най-проблемните неща беше сондите да не ударят старите машини, които са под Дунава. Така работят тези хора. Това е разликата между нас”, каза премиерът. Междусистемната газова връзка България-Румъния е с обща дължина 25 км, от които 15,4 км на българска територия, 7,5 км на румънска територия и 2,1 км подводен преход през р. Дунав – основен и резервен газопровод. Тази година „Булгартрансгаз” ЕАД и „Трансгаз” С.А. подписаха договор с австрийската компания Хабау за изграждане на основния и резервния газопровод под река Дунав. С пускането в експлоатация на интерконектора се изпълнява едно от изискванията на Европейския енергиен съюз за изграждане на липсващата междусистемна свързаност на газопреносните системи между страните. Увеличава се интеграцията на регионалния пазар на природен газ в Югоизточна Европа. Газовата връзка България-Румъния ще допринесе за диверсификацията на доставките на природен газ за двете страни, ще се гарантират постоянни и сигурни доставки на природен газ за битовите и индустриалните потребители в България и Румъния. 

Борисов на откриването на интерконектора България-Румъния: Днес имаме най-ниската цена за газ, който се внася

  Ако всичко мине в неделя добре, още следващата седмица ще имаме европейско финансиране за връзката България-Сърбия. Това каза министър-председателят Бойко Борисов. С думите: „С Божията помощ напред, с Европейската комисия зад нас, с нашите приятели и съседи от Румъния бихме могли да постигнем доста. Най-важните неща са направени и необратими, те започват да работят от днес”, днес Борисов откри междусистемната газова връзка България-Румъния, предаде БГНЕС. По думите му, с вертикала от южния газов коридор на север и на запад, с подмяната на компресорните станции, и днес може да се взима газ от Гърция. Премиерът отбеляза, че новата връзка с Румъния, бъдещата с Гърция, интерконекторите с Турция и Сърбия ще дадат големи възможности не само за диверсификация, а и за бизнеса и пазара. „Знаете какво заварихме преди години – три посредника между руската и българската тръба. Не един, не два, а три! Близо 300 млн. отклонени пари от тези, на които плащахме – посредниците. Понеже паметта ни е къса, искам да го напомня. И най-скъпата газ, която внасяше европейска държава, беше българската. Днес имаме най-ниската цена за газ, който се внася”, заяви министър-председателят. Борисов отбеляза и качествената работа на всички технолози, инженери, експерти, работници, успели да направят действително сложното съоръжение. Премиерът Борисов благодари на румънския си колега Дачиан Чолош и на министъра на енергетиката Виктор Влад Григореску за активната работа по проекта, на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за подкрепата както за изграждането на интерконекторите, така и за европейския газов хъб „Балкан”. Той посочи, че е постигната договореност със сръбския премиер Александър Вучич, с председателя на ЕК Юнкер и с Клаус-Дитер Борхард от ГД „Енергетика” в ЕК следващата седмица да има европейско финансиране за връзката България-Сърбия, съобщиха от Министерски съвет. „Знаете ли как строиха предишното правителство, на Орешарски и компания? Така, че счупиха машините и те потънаха и там си останаха. И сега, когато сторихме, едно от най-проблемните неща беше сондите да не ударят старите машини, които са под Дунава. Така работят тези хора. Това е разликата между нас”, каза премиерът. Междусистемната газова връзка България-Румъния е с обща дължина 25 км, от които 15,4 км на българска територия, 7,5 км на румънска територия и 2,1 км подводен преход през р. Дунав – основен и резервен газопровод. Тази година „Булгартрансгаз” ЕАД и „Трансгаз” С.А. подписаха договор с австрийската компания Хабау за изграждане на основния и резервния газопровод под река Дунав. С пускането в експлоатация на интерконектора се изпълнява едно от изискванията на Европейския енергиен съюз за изграждане на липсващата междусистемна свързаност на газопреносните системи между страните. Увеличава се интеграцията на регионалния пазар на природен газ в Югоизточна Европа. Газовата връзка България-Румъния ще допринесе за диверсификацията на доставките на природен газ за двете страни, ще се гарантират постоянни и сигурни доставки на природен газ за битовите и индустриалните потребители в България и Румъния. 

С военна демонстрация в Полша започна 9-месечната ротация на американския контингент в Европа

С военна демонстрация и стрелба на полигона "Карлики" в Западна Полша беше даден старт на 9-месечната ротация на американски въоръжени сили в Централна и Източна Европа. Учението проследиха президентът на Полша Анджей Дуда, командващият Сухопътните сили на САЩ в Европа ген. Бен Ходжис и цялото висше полско военно командване, предаде БНТ. С Румъния и България американските военни сили ще започнат първите учения в края на март. Разполагането на 6000 американски военни е в рамките на операция "Атлантическа решимост", чиято цел е да увери НАТО-овските съюзници на Щатите в Централна и Източна Европа срещу заплахи от Изток. След по-малко от 30 минути в лагера "Карлики" край Жаган ще започне съвместно учение между полските и американски военни сили. Ето тези два понтонни моста, които виждате зад нас, ще пристигнат в България и Румъния след по-малко от 3 седмици за учения също. На церемонията всеки батальон от Трета бригада представи знамето си. Президентът на Полша Анджей Дуда заяви, че в Жаган преди 30 години е тренирала чужда армия, неканена от никого. Сега американците са повече от добре дошли. Анджей Дуда, президент на Полша: "Вярвам, че този момент е исторически, защото ставаме свидетели на смяна на парадигмата в света и в нашата част на Европа. Не само на хартия - в документите, които приехме, и в решенията, които взехме на Срещата във Варшава, но физически в Полша има присъствие на сили на НАТО и САЩ. Това означава, че Полша е част от съюзническата зона за сигурност. Командващият Сухопътните сили на САЩ в Европа генерал Бен Ходжис подчерта, че американското военно присъствие в Европа е, за да бъдат съюзниците по-сигурни и е резултат от решението на съюзниците да приложат мерки за сдържане на Изток. "Последният американски танк напусна Европа преди 3 години. Нямахме нито един танк, какъвто сега виждате зад мен. Преди 3 години в Европа имахме нула танка, защото се надявахме, че ще бъдем партньори с Русия. Изпратихме танковете у дома. Сега ги връщаме обратно заради руската инвазия в Украйна и незаконното анексиране на Крим", коментира ген. Ходжис. На полигона в "Карлики" танковете и бронирани машини на американската и полската армия проведоха демонстративна стрелба на живо. В България и Румъния американците ще проведат първите учения най-рано в края на март. Войниците ще води полковникът Джейсън Сабат, командир на Първи батальон от Осми пехотен полк. "Вероятно след седмица-седмица и половина ще приключи подготовката ни и ще започнем да товарим техниката и войниците на влакове за Румъния и България. Първоначално в Румъния ще имаме батальон - две пехотни и една бронирана рота. Ще имаме и допълнителни сили - артилерийска батарея и инженерна рота, които също ще се присъединят към нас", допълни полковник Сабат. Три роти ще тренират в Румъния, една - в България край Ново село, която няма да бъде разположена за постоянно у нас.  "Точно сега имаме хора в Румъния и България, които планират ученията. Вече представихме някои предложения на наземните сили. Нямаме търпение да започнем. На този мога само да кажа, че докъм края на март ще започнем първото учение в двете страни", коментира Сабат. В средата на февруари към Трета бронирана бригада ще се присъединят и 1800 войници от 10-а авиационна бригада - Ню Йорк.

Жан-Клод Юнкер: Румъния е на път да се опомни

Румъния е на път да се опомни, заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той коментира темата по време на срещата си в Брюксел с френския премиер Бернар Казньов: Не вярвах, че ще се наложи да предупреждавам миналата сряда Румъния за това, че поема по път, който не отговаря на минималните европейски стандарти. Установих след това, че румънското правителство е оттеглило указите си. Дълго обсъждах въпроса онзи ден в Малта с президента на страната. Бих искал Румъния да се опомни, и вярвам, че тя е на път да се вземе в ръце. Европейската комисия (ЕК) е готова да предостави правна помощ на Румъния за довършването на целите по Механизма за сътрудничество. Това е съобщил зам.-председателят Франс Тимерманс при кратка среща тази сутрин с румънския външен министър Теодор Мелешкану. Борбата срещу корупцията трябва да се засили, а не да се отменя, е повторил Тимерманс. Обещанието на председателя Юнкер за отпадане на мониторинга над Румъния и България до края на мандата му през 2019 г. зависи от необратимото изпълнение на реформите, подчерта за БНР говорителят на ЕК Маргаритис Схинас: Важна е не необратимостта на обещанието, а необратимостта на реформите, които биха позволили обещанието да бъде спазено. Миналата сряда в Румъния имаше обрат, който до известна степен попречи на нашата цел за необратимост на реформите.

Лозан Панов: Живеем в блатно спокойствие, усеща се лоша миризма

"С Румъния сме заедно в една лодка. Заедно влязохме в Европейския съюз, заедно за България и Румъния има мониторинг. Съвсем нормално е да има професионален дебат за това какво се случва в България и какъв е опитът в Румъния. Това е съвсем нормален професионален процес. Няма никаква политика и няма основание да се смята, че това е акт, за да се сформират политики. Важно е да се разбере на какъв път стои нашият съсед и къде сме ние". Така председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов коментира пред Би Ай Ти отношенията на България и Румъния с ЕС. Следващата седмица на посещение у нас ще е антикорупционният главен прокурор на Румъния Лаура Кьовеши. Преди време членът на Висшия съдебен съвет Калин Калпакчиев предложи да има нейна визита, но тогава мнозинството на ВСС отхвърли това предложение. Шефът на борбата с корупцията в Румъния идва у нас "Ако живеем в едно блатно спокойствие дали това е хубаво? То е привидно спокойствие. Под водата стават много събития и можем да усещаме лошата миризма. Нашите проблеми са свързани с корупцията, бавното правосъдие и че тази препирня е предпоставка за липсата на справедливост", каза още Панов. Според него темата за корупцията вълнува като България, така и Румъния и е важно професионалистите да бъдат активни в този дебат. "Ако няма дебат на тази тема и си затворим очите, ако ние отново замитаме проблемите, това не означава, че те не съществуват и че няма да се превърнат в по-страшни и след време да ни залеят още по-тежко", смята още Панов. И допълни, че корупция има навсякъде, но ние трябва да сме непримирими към нея. Панов изтъкна важността на медийната среда, когато се говори за съдебната система. "Ако няма обективност, очевидно ще бъде изкривен диалогът за корупцията и независимостта на съдебната власт", смята той. После добави, че медийната среда влияе върху обществото, което, ако не е информирано достатъчно коректно, решава, че "всички са маскари" и не участва в процеса на реформата. А това възпроизвежда модела.

Газовият интерконектор ще е готов до края на годината

Президентът на Румъния Клаус Йоханис посети в късния следобед вчера строителната площадка на газовия интерконектор България-Румъния, която се намира край град Мартен. По думите му обектът е много важен както за Румъния, така и за България. "Обектът е толкова важен, че ще се свърже с газопровода БРУА - България, Румъния, Унгария и Австрия, който също се планира много усърдно". Според румънския президент връзката между България и Румъния ще е готова го края на годината. Проектът "Междусистемна газова връзка България - Румъния" (IBR) се изпълнява ...

НАТО разполага четири батальона в Полша и Балтийските републики

НАТО увеличава военното присъствие на изток. На срещата във Варшава държавните глави на страните-членки одобриха разполагането на четири батальона в Полша и Балтийските републики, създаването на бригада в Румъния, в която ще участва и България.  На срещата е договорено водеща нация за Латвия да е Канада, Германия ще води батальона в Литва, САЩ в Полша, а Великобритания в Естония. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг каза, че това е само стъпка към по-голямо присъствие на изток. Той посочи и готовността на НАТО за командване на щита, чийто елементи са американските кораби "Испания", радарите в Турция и система за прихващане в Румъния. Тази система не представлява заплаха за Русия, каза Столтенберг. Той посочи и нуждата от диалог с Москва, което ще стане на среща на съвета НАТО - Русия следващата седмица. НАТО ще изгради и многонационална бригада в Румъния, в която България ще участва с до 400 войници на ротационен принцип. На въпрос за това какво повече може да се очаква за България и Румъния, Столтенберг обясни, че това са подходящи решения, взети на базата на военните анализи. За инициатива в Черноморския регион генералният секретар на НАТО обясни, че вече има по-сериозно присъствие под формата на въздушно патрулиране и радарите АУАКС в Турция, както и бригадата на Румъния и България. Повече тренировки ще има в този район. До октомври обаче военните планират да дадат съвет как присъствието на НАТО ще се случи не само на сушата но и по вода и въздух. „Някои от страните изразиха нуждата от подобно нещо“, каза Йенс Столтенберг, без да уточни дали това са били Турция, Румъния или България.

Румъния подобрява железниците си

Върховният съвет за отбрана на Румъния одобри на заседанието си във вторник проектозакон за интегриране на румънската железопътна мрежа в единното европейско железопътно стопанство. Това съобщи след заседанието президентът на Румъния Клаус Йоханис. „Железните пътища на Румъния се сблъскват с многобройни проблеми, те трябва да станат конкурентноспособни и ефективни”, каза той. „Това е стратегически сектор от гледна точка както на националната сигурност, така и за развитието на Румъния”. Румънският държавен глава отбеляза, че този проект съответства на европейските директиви. Както инфраструктурата, така и подвижния състав на румънските железници са остарели. Според медиите средната скорост на пътническите влакове в Румъния е около 80 км в час, а за товарните – 20 км в час. /БГНЕС

Сеферинов: Целта ни е класиране на Европейското първенство

  Класиране за Европейското първенство 2017 в Азербайджан и Грузия е основната цел пред женския национален отбор по волейбол на България. Това заяви старши треньорът на тима Иван Сеферинов, на пресконференция в Пресклуб „България“, предаде БГНЕС. На волейболистките ни предстои квалификация за Евро 2017, която е в два турнира. Първият от тях е от 16-и до 18-и септември в столичната зала „Христо Ботев“. Вторият е веднага след това от 22-и до 24-и септември в Пятра Нямц (Румъния). България е в една предварителна група с Румъния, Швейцария и Черна гора, като само първият от класирането след двата турнира получава директна квота за Европейското догодина. „Започнахме подготовка за квалификацията в началото на август. Първоначално в състава бяха 16, сега са 14 волейболистки. Нямаме здравословни проблеми. Подготовката мина на много добро ниво. Имаме добър колектив, който е способен да спечели и трите мача, които ни предстоят след три дни“, продължи селекционерът. Сеферинов посочи състава на Румъния като основен конкурент на българките за първото място. „ Румъния се представи доста зле по време на Европейската лига. След това се направиха рокади, смениха треньора и има нови състезателки. За мен лично е почти непознат отбор. Все пак имам представа, наблюдавах среща от преди десетина дни, контрола с Франция. От предишните титулярки са останали само две опитни състезателки. Определям Румъния като главен съперник за първото място в квалификацията. Затова сме сложили мача с румънките последен. Те също ни определят като основен съперник, затова и на втория турнир в Румъния отново са сложили директния ни двубой последен“, допълни наставникът. Българките започват с двубой срещу Швейцария, а във втория си мач ще срещнат състава на Черна гора. 

Павлова обсъди с румънския си колега Дънку сътрудничество между България и Румъния

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова проведе работна среща с вицепремиера и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Василе Дънку. Двамата обсъдиха изпълнението на съвместната трансгранична програма между България и Румъния 2014-2020 г. Тя бе изправена пред невъзможността да завърши процеса на подбор на инвестиционни проекти, подадени в рамките на първата покана, поради липса на консенсус в рамките на Комитета за наблюдение. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предаде Фокус. Решението, което беше взето на проведената среща, предстои да бъде представено за одобрение на Комитета за наблюдение на програмата на следващо му заседание. Програмата Румъния-България Interreg V-A е съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие - ЕФРР. Общият бюджет е 258,5 милиона евро. Програмата има за цел да развие граничната зона между двете страни, чрез финансиране на съвместни проекти. Тя се управлява съвместно от двете министерства. Допустимите за подпомагане от програмата региони, намиращи се на границата между България и Румъния, са седем окръга в Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца) и осем области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).