29.04.2017

Резултати от търсенето

Писмо на БНР до Комисията по културата и медиите в НС, до СЕМ и до министрите на културата и на финансите

Във връзка със забраната за излъчване на музика по Българското национално радио от Сдружението за колективно управление на авторски права "Музикаутор" БНР изпрати писмо до Славчо Атанасов, председател на Комисията по културата и медиите към 43-тото Народно събрание; Мария Стоянова, председател на Съвета за електронни медии; Вежди Рашидов, министър на културата; Владислав Горанов, министър на финансите и копие до "Музикаутор" – сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права. Следва пълният текст на писмото: ДОГ-Н СЛАВЧО АТАНАСОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕКЪМ 43-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕДОГ-ЖА МАРИЯ СТОЯНОВАПРЕДСЕДАТЕЛ НАСЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИДО Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВМИНИСТЪР НА КУЛТУРАТАДОГ-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВМИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕКОПИЕ:  МУЗИКАУТОР – СДРУЖЕНИЕ НА КОМПОЗИТОРИ, АВТОРИ НА ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С МУЗИКА И МУЗИКАЛНИ ИЗДАТЕЛИ ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА Относно: Забрана за излъчване на музика по Българското Национално Радио от Сдружението за колективно управление на авторски права „Музикаутор“  Уважаеми г-н Атанасов, Уважаема г-жо Стоянова Уважаеми г-н Рашидов, Уважаеми г-н Горанов, Бихме искали да Ви информираме за възникване на  сериозен проблем в дейността на БНР след 01. 01. 2017 г. Той е предизвикан от претенциите на “Музикаутор”, сдружението за колективно управление на авторски права. Сключеният през 2011 г. договор между БНР и “Музикаутор” е прекратен с едностранно предизвестие от 22.11.2016 г., отправено от Сдружението, считано от 01.01.2017 г. В допълнение, “Музикаутор” изпрати до БНР нотариална покана, с която забранява на радиото да пуска в програмите си музика от репертоара на „Музикаутор“, считано от 01.01.2017 г. Това сериозно възпрепятства изпълнението на обществената мисия на БНР и изпълнението на условията на индивидуалните лицензии, издадени за излъчване на програмите на Националното радио. Едностранното прекратяване на договора изправя БНР пред невъзможността да излъчва съвременна авторска музика, с много малки изключения, тъй като “Музикаутор” представлява една много голяма част от авторите на музикални произведения и свързани с тях литературни произведения. Музиката, която ще звучи след 01. 01. 2017 г. е тази, за която авторските права са погасени по давност и тази с индивидуално отстъпени от авторите права. Това поставя пред много сериозни рискове не само звученето и разнообразието на музикалната част на радиопрограмите, но и стриктното спазване на предоставените лицензи.  От страна на БНР бяха положени всички усилия за постигане на споразумение, при което да бъдат отчетени и защитени интересите на авторите, на слушателите и на държавния бюджет, част от който е бюджетът на БНР. Бяха проведени редица срещи между представители на БНР и “Музикаутор” в продължение на шест месеца, на които не се стигна до споразумение относно размера на възнаграждението, което БНР като ползвател следва да изплаща на “Музикаутор”. Сдружението претендира за драстично увеличение на възнаграждението, което е непосилно и несъобразено с бюджета на БНР. На фона на досегашната сума от 500 000 лв., която е най-голямата за авторски права, използвани от радиопрограми, искането на дружеството възлиза на 1 800 000, без това огромно увеличение да има икономическа обосновка, или да почива на конкретни данни за практиката в други държави.  На 04.11.2016 г. в Министерството на културата е депозирано заявление от „Музикаутор“ за утвърждаване на размера на възнагражденията, дължими от БНР за използване на музикални произведения и литературни произведения, свързани с музика от сдружение „Музикаутор“.  Изразено в проценти, новото предложение, възлиза на 4,4% от цялата субсидия, която се получава като трансфер от държавния бюджет при музикално съдържание до 60% и 4,7% при музикално съдържание до 80%. За сравнение, според договора, който изтича на 31.12. 2016 г., БНР заплаща 1% върху утвърдената субсидия и около 4,55 – 4,90% върху собствени приходи от реклами, спонсорство, търговски съобщения и др. подобни. В кореспонденция с Министерството на културата, с писмо изх. № 1162 от 30.11.2016 г. БНР е изразило категоричното си несъгласие с проекта на тарифа, предложен от „Музикаутор“. В стремежа си за запазване на коректни и изгодни за обществения интерес отношения с дружеството, БНР отправи предложение с писмо изх. № АВ-1298/27.12.2016 г., с което се предвижда нарастване на дължимата от БНР сума с около 100 000 лв. на годишна база. Това предложение беше отхвърлено от „Музикаутор“ (тази кореспонденция е  приложена към настоящото писмо). С писмо изх. № АВ-1307/28.12.2016 г. за пореден път поискахме от „Музикаутор“ ясно и точно предложение за уреждане на отношенията между сдружението и БНР. Към момента отговор на това запитване не е постъпил. Бихме искали да изтъкнем още няколко аргумента в полза на нашата позиция.  Следва да се отбележи също, че само част от бюджетната субсидия се предоставя на БНР за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми. В допълнение, БНР има задължение да подпомага създаването и изпълнението на национална аудиопродукция, като отделя за създаване на нова такава не по-малко от 5 на сто от получената субсидия от държавния бюджет. Националното радио поддържа и шест музикални състава, които със своята звукозаписна и концертна дейност обогатяват културния фонд на страната и популяризират българското авторско и изпълнителско изкуство у нас и по света.  Не се отчита нито спецификата в начина на финансиране на Националното радио, нито статута и задълженията на БНР, определени със Закона за радиото и телевизията. Не е взето предвид и много по-малкото значение на използването на авторски музикални произведения за формирането на средствата за осъществяване на дейността на БНР, в сравнение с търговските доставчици на радиоуслуги. Описаната ситуация поставя БНР в затруднено положение, тъй като за Радиото няма друг способ да уреди правата върху цялата използвана в програмите му музика. „Музикаутор“ е единственото сдружение, управляващо на колективен принцип правата на авторите на музикални произведения и свързани с тях литературни произведения на територията на Република България. Като финансирана предимно от държавния бюджет организация, Българското национално радио е длъжно да разходва ефективно и ефикасно предоставените му бюджетни средства.  Българското национално радио е обществена медия, която изпълнява важна роля за популяризирането на българската култура и изкуство. Освен това Радиото е натоварено да изпълнява определената в Закона за радио и телевизия обществена мисия, което е и основанието да получава финансиране от държавния бюджет. С неоснователните си искания „Музикаутор“ на практика блокира възможността на БНР да изпълнява установените със закон функции да създава предавания, които да информират, образоват и забавляват, лишава авторите от достъп до една от най-значимите платформи за разпространение на тяхното изкуство и аудиторията от възможност да слуша любимите си произведения. Уважаеми госпожи и господа, Като хора, които ежедневно са в контакт с българските творци и дейци на културата, ние съзнаваме, че средствата, които те получават за своя труд и талант, са недостатъчни. По тази причина се стараем да бъдем тяхна трибуна и партньор, както и медията, която внася най-голяма сума за радиоизлъчване в бюджета на сдружение „Музикаутор“ за изплащане на авторски права. Може да правим това обаче само, съобразявайки се с реалностите на бюджетния ресурс. Във връзка с това предлагаме в оперативен план да бъде организирана среща в интерес на всички страни и да бъде намерено решение, което позволява на БНР да изпълнява обществените си функции и дадените лицензии.  Приложения: 1. Писмо изх. № АВ-1298/27.12.2016 г. до изпълнителния директор на „Музикаутор“; 2. Писмо изх. № 578/28.12.2016 г. до генералния директор на БНР; 3. Писмо изх. № АВ-1307/28.12.2016 г. до изпълнителния директор на „Музикаутор“; 4. Нотариална покана, отправена от „Музикаутор“ до БНР; 5.  Справка за заплащаните от БНР към „Музикаутор“ възнаграждения за използвани авторски права за периода 2011-2016 г. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР Във файла (в pdf формат) ТУК можете да прочетете: Официалното писмо на БНР до Славчо Атанасов, председател на Комисията по културата и медиите към 43-тото Народно събрание; Мария Стоянова, председател на Съвета за електронни медии; Вежди Рашидов, министър на културата; Владислав Горанов, министър на финансите, във връзка със забраната за излъчване на музика по БНР от Сдружението за колективно управление на авторски права "Музикаутор". Официалната кореспонденция между "Музикаутор" и БНР. Нотариална покана от "Музикаутор" до Управителния съвет на Българското национално радио. Информация за изплатените възнаграждения от БНР за авторски права на "Музикаутор" за периода 1.01.1999 - 30.12.2016 година.

Нелепо е да се иска процент от целия бюджет на БНР

 Валерий ТОДОРОВ е роден на 25 август 1956 г. в Силистра. Завършил е журналистика в СУ "Св. Кл. Охридски", а по-късно започва работа в главна редакция "Международна информация" на програма "Хоризонт" на БНР. Бил е водещ на новини и обзорни предавания. Снимал е документални филми за БНТ. След конкурс от януари 1993 до октомври 1997 г. е кореспондент на БНР и БТА в Москва. След края на кореспондентския му мандат става отговорен редактор и водещ на вечерното обзорно предаване "Нещо повече" на програма "Хоризонт", за кратко я оглавява. До избирането му за генерален директор на БНР през 2007 г. е директор на дирекция "Радиоразпръскване" в БНР и и.д. директор на Радио Благоевград. Оглавява Българското национално радио до 2013 г. "Има законодателен дефицит, който създаде възможност на организации да монополизират авторски права, без да са изяснили базата, върху която защитават, притежават и претендират за тези права" - Г-н Тодоров, през последните дни напрежението между БНР и "Музикаутор" нараства. Това обикновен търговски спор ли е или зад него се крие още нещо? - Не това не е търговски спор и съвсем не е обикновен. Става дума за най-голямата обществена медия - БНР. Всичко, което се случва с нея, е обект на обществен интерес, който в случая смятам, че е засегнат.  Виждаме крайни действия и от страна на "Музикаутор", и от страна на ръководството на БНР. Очевидно, за да се стигне до такава ситуация, липсва приемственост и административен капацитет. Винаги съм бил привърженик на компромисните решения и на съгласието. Съжалявам, че се е стигнало до такава непримирима, крайна и недопустима ситуация. - БНР се гордее, че е един от най-големите продуценти на българска музика, а в един момент музикалното й разнообразие бе силно ограничено от сдружение... Откъде идва проблемът, това пробойна в законодателството ли е или най-общо казано има разногласия между две организации? - Има законодателен дефицит, който създаде възможност на организации да монополизират авторски права, без да са изяснили базата, върху която защитават, притежават и претендират за тези права.  Нелепо е и смятам за неубедително да се иска процент от бюджета на БНР, при условие, че то се субсидира с решение на държавата. В различните европейски страни практиката за финансиране на обществените медии е различна и сравненията с Европа и Америка са неуместни. В някои страни финансирането е от такси, има смесено финансиране, а след икономическата криза много държави преминаха към субсидиране, за да защитят обществения сектор и обществения интерес. Подчертавам - обществения интерес! Тези медии съществуват, защото имат обществената мисия да информират, образоват и развличат, като гарантират пълен всеобхватен и безплатен достъп до информация за всеки гражданин. Не може да се прави механично сравнение между начина, по който са регламентирани отношенията с обществените и търговските медии!  Да не забравяме, че БНР и обществените медии у нас създават продукт. Националното радио притежава шест музикални формации, има композитори, изпълнители, т.е. има авторски и сродни права. Претенцията на "Музикаутор" неизбежно би ощетила и техните права. Ами ако радиото престане да излъчва тази музика? Тогава няма ли да бъдат засегнати правата на същите тези автори и композитори, които защитава "Музикаутор"? Точно затова смятам, че не може да се върви към такива крайни действия. - "Музикаутор" от години иска по-голям процент от субсидията на БНР. - Какво означава да искаш процент от субсидията? В нея са предвидени средства за предавателната мрежа, капиталови разходи, издръжката на музикалните формации, които също са част от правата, които трябва да защитава "Музикаутор".  Ако не е националното радио, което записва всички фестивали и големи музикални прояви, ние няма да имаме музикална и национална памет... Трябва да има разбиране и от двете страни. Много от музикантите, които с такава ярост сега претендират срещу БНР, дължат кариерата си, развитието си и биографията си на това радио. Усещането, че радиото е държавата е изключително невярно - то е независима обществена медия. Съветът на Европа подчертава, че начинът на финансиране на медията не определя характера й. - Може ли БНР само да прави музика и песни, така че да не му се налага да плаща на външни сдружения за авторски права? - Ако тази ситуация продължи, потърпевши ще бъдат някои от носителите на права. Отдавна някои от българските автори имат желание да се засили делът на българската музика, а БНР излъчва най-много българска музика. То пуска и най-много български автори и изпълнители, дори и тези, които пеят на английски или други европейски езици. Мисля, че губещи ще бъдат всички и диалогът трябва да протича в по-спокойна форма. БНР е най-големият продуцент на музика и театър, поддържа всички изкуства, ограничаването на тези възможности ще доведе до поражения върху културата.  - За диалог призоваха и от Министерството на културата. Те обаче твърдят, че не са утвърдили исканата от "Музикаутор" сума. Подлежи ли сдружението на някакъв контрол или може самосиндикално да определя сумите, които иска от ползвателите си? - Много е важно да се посочи как е образувана тази цена - така, както знаете за какво плащате на пазара, да можете да сравните една цена с друга. Не бива да се позоваваме как е в Америка или в Германия, защото там заплатите са други. Бих посъветвал колегите да се осведомят какви са възнагражденията на ръководството на "Музикаутор" и какви са тези на ръководството и на хората в националното радио. Възниква въпросът каква част от правата държи самият "Музикаутор", какво реално се заплаща на авторите... Слушах една статистика, според която музиката, излъчена по БНР, се е увеличила. Дайте тогава анализ, ако се чува повече от собствената му продукция, тогава какво се случва? За мен е необяснимо как договори с "Музикаутор" и ПРОФОН, които по мое време бяха безсрочни, вече са станали срочни. Кой носи отговорност за това? Ако бяха безсрочни, можеше да се преговаря за промяна на условията в тях и нямаше да се стига до сегашните крайни решения. Мисля, че това, което се случва в момента, е наистина недопустимо. - Как очаквате да се развие ситуацията? - Трудно е да се правят прогнози. Трябва да се промени Законът за авторското право, тарифите да бъдат обосновени, поне тези проценти и какво стои зад тях. Не може да се прави груба сметка и да се смята, че субсидията е приход за националното радио. БНР и БНТ имат т.нар. смесен бюджет. Те получават субсидия, има отделно перо за капиталови разходи, средства за издръжка на програмите и същевременно е заложен процент за допълнителен приход, който по план двете медии трябва да изпълнят, за да се дофинансират. Те са недофинансирани, държавата признава, че не може да ги финансира докрай, но им дава възможност да търсят начини да го компенсират. На тази база те събират средства чрез реклама, наем на техника, продажба на продукция... В този смисъл смятам, че "Музикаутор" и ПРОФОН могат да претендират за процент върху този приход, но не и върху цялата субсидия. Все от нея зависят "Златният фонд", съставите, техническото и технологичното развитие и т.н. Да не забравяме, че БНР е част от системата за национална сигурност, съответно се отделят средства и за тази му функция.  - В цялата ситуация май не стана ясно кой какви права и защо ги търси... - Има неизяснени права, тъй като законът позволява на "Музикаутор" и ПРОФОН да събират от името на всички заради всички. А тези автори, които не желаят и не членуват в нито един от тези колективни органи, получават ли в пълна степен отчисления за авторските си права? А как са балансирани плащанията вътре в двете организации?  Смятам, че радиото неоснователно не прави анализ на музиката, която излъчва - какъв вид е, колко класическа и забавна, от кои автори, с какви права и т.н. И двете страни трябва да прецизират и правата, и претенциите си, за да не се стига до такива крайни решения. Радиото трябва да продължи да излъчва музика във вида, в който и досега, а в движение да се изяснява този спор, нека не се стига до крайности. Радиото произвежда и собствена продукция и ако си подреди фондовете и се ориентира към повече собствена музика, смятам, че това също ще е решение, което обаче няма да е в полза на "Музикаутор".

Музикалната образователна програма на БНР среща деца и ученици със световноизвестни музиканти

Какво е барок, как звучи валдхорната, можеш ли да свириш на тромпет, ако са ти паднали млечните зъби…? Тези трудни въпроси намират лесни и запомнящи се отговори в Музикалната образователна програма на Българското национално радио. От 2011 г. стотици деца, ученици и студенти са се срещнали с музикантите Симфоничния оркестър на БНР. Програмата винаги е съобразена с възрастта на малките или млади слушатели. За тези от детските градини тя винаги е игра – с тях водещите на програмата играят на групи инструменти, на ноти, на композитори… и много пеят. За малките е най-вълнуващо да докоснат инструментите и дори да свирят на тях –за предпочитане на тимпаните или на арфата. А световноизвестните музиканти от Симфоничния оркестър на БНР им показват, помагат и обясняват. Учениците се запознават с инструментите и с история на музиката. За тях има и малки задачи, като тази да напишат приказка по откъс от „Моето отечество“ на Бедржих Сметана. За студентите от педагогическите музикални специалности участието в  образователна програма на БНР е като сбъдната мечта за това какво би могло да бъде обучението по музика. От тази година в Музикалната образователна програма на БНР участват и музикантите от Оркестъра за народна музика на БНР и хористите от Смесения хор на БНР и Детския радиохор. Пред децата хористите разкриват невероятните възможности на човешкия глас и красотата му в оперната музика. Оркестърът за народна музика на БНР пък представя пред децата типичните инструментите и характерните особености на различните фолклорни области, а диригентът му Димитър Христов увлекателно и достъпно им разказва за красотата на автентичния фолклор.  Музикалната образователна програма на БНР 2016/2017 г. вече започна със среща на деца със световноизвестната българска композиторка Добринка Табакова. Пред малчуганите тя разказа за това как като дете е започнала да свири на пиано и да композира, а симфониците на БНР под диригентството на Росен Гергов изпълниха предпремиерно нейната сюита „Тракия“. Определени са и датите за следващите срещи на деца и ученици със Симфоничния оркестър на БНР: 17 ноември 2016 г., 15 декември 2016 г., 12 януари 2017 г., 26 януари 2017 г., 23 февруари 2017 г., 9 март 2017 г., 23 март 2017 г., 6 април 2017г., 18 май 2017 г. и 8 юни 2017 г. На 28 октомври, петък, в 19.00 ч. е следващата среща от Музикалната образователна програма на младата публика с Оркестъра за народна музика на БНР. В емблематичното Първо студио на БНР музикантите ще представят пред деца, ученици и студенти отделните инструменти и ще демонстрират как звученето им се вписва в оркестъра. Участието в Музикалната образователна програма на БНР е безплатно, а записването става на тел.  02 9336 258 и 0885226067.

За първи път музикалните състави на БНР заедно на една сцена

У нас вече станаха традиция събития като "Нощ на музеите" и "Нощ на театрите", по време на които оживените улици и пространства за култура се превръщат в градски празници. Благодарение на Българското национално радио на 29-и септември ще се състои една различна нощ, на каквато още не сме били. В навечерието на Световния ден на музиката и Празника на българските певци и музиканти - 1-ви октомври, БНР ще покани софиянци и гостите на столицата на “Нощ на музиката и поезията на БНР“. Мястото на събитието е НДК. В Зала 6 почитателите на музиката могат да чуят програмата на музикалните състави на БНР, с която те откриват новия си концертен сезон. За първи път всички музикални формации на Старата къща - Радиото излизат на една сцена. Професионални формации с десетилетна  история и изпълнители от всички възрасти – между 5 и 65 години, ще се включат в празничния концерт, който започва от 18.15 часа с прелестните гласчета на Вокална група "Радиодеца" и продължава със световноизвестния Детски радиохор на БНР.  Времето за класика е след 19.30 часа, когато Смесеният хор на БНР ще изпълни произведения от Едгар Елгар и Ленърд Бърнстейн. Ще прозвучи и "Алелуя" из ораторията "Месия" на Хендел в изпълнение на Смесения хор и Симфоничния оркестър на БНР. В програмата на радиосимфониците са и произведения на Моцарт, Джоакино Росини и Панчо Владигеров. В паузите между концертните изпълнения водещи от Българско национално радио ще бъдат на живо сред публиката и заедно с диригентите ще разкажат на събралите се в залата и на многобройните слушатели на програма "Христо Ботев" на БНР за новия музикален сезон и какви музикални събития включва той. А те наистина са много. Къде ще ни отведат пъстрите пътеки на българския фолклор, ще разкаже диригентът на Оркестъра за народна музика на БНР Димитър Христов. Това ще стане веднага след изявата на ръководената от него формация, която ще започне около 21.30 часа. На финала Антоний Дончев и Биг бендът на БНР ще вдигнат градуса в залата и ще зарадват почитателите на качествения джаз с избрани изпълнения от най-ярките си концерти през изминалия сезон като "Латино Фиеста" и "Юбилеен концерт на Иван Стайков". Публиката може да влиза безплатно през вход A 6 - от 18.00 часа до финала на програмата късно вечерта. Паралелно с музикалния спектакъл в Зала 6 в Клуб "Перото" на НДК ще се съберат почитателите на поезията и музиката. Там предаването "Артефир" на програма "Христо Ботев" ще отбележи 25-ия си рожден ден с програма, която започва в 20.00 часа. През първия от часовете на програмата - "ПОЕТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ", ще бъдат представени нови стихосбирки и наградени през 2016 г. поети.  От 21.00 часа нататък е времето за всички, които искат да видят на живо музиканти, творци, радиоводещи, чиито гласове познават от ефира на националното радио и да станат част от творческата атмосфера в "ПОЕТИТЕ НА БНР". Третият модул - "ИЗПЯТА ПОЕЗИЯ", ще ни срещне със специални гости на БНР като Михаил Белчев, Георги Константинов, Хайгашот Агасян, Георги Денков, Асен Масларски.  Финалът на арт събитието е под мотото "ПОЕЗИЯ И ДЖАЗ" с импровизациите на триото на Ангел Заберски и импровизирано четене на стихове – поетичен джем сешън. Зала 6 и клуб „Перото“ на НДК ще бъдат с отворени врати на 29 септември за вдъхновяваща "Нощ на поезията и музиката на Българското национално радио". Не я пропускайте!

“Нощ на музиката и поезията на БНР“ на 29 септември 2016-а

В навечерието на 1 октомври, когато се отбелязват Световния ден на музиката и Празника на българските певци и музиканти, Българско национално радио кани всички на прекрасна вечер, посветена на изкуствата. За събитието в Националния дворец на културата ще бъдат обособени две специални пространства. Първото е в Зала 6, където почитателите на музиката могат да чуят част от програмата на музикалните състави на БНР, с която те ще открият новия концертен сезон. Професионални формации с десетилетна  история и изпълнители от всички възрасти – между 5 и 65 години, са включени в празника, който започва от 18.15 ч. с прелестните гласчета на Вокална група „Радиодеца“ и продължава със световноизвестния Детски радиохор на БНР. В „класическата програма“ след 19.30 ч. Смесеният  хор ще изпълни произведения от Ф. Павлов, Ед. Елгар и Л. Бърнстейн. Ще го чуем с „Алелуя“ из ораторията „Месия“ на Хендел заедно със Симфоничния оркестър на БНР. В програмата на радиосимфониците  ще звучат също Симфония №36  на Моцарт и откъси от произведения на Дж. Росини и Панчо Владигеров.  След 21.30 ч. Оркестърът за народна музика на БНР ще ни поведе по пъстрите пътеки на българския фолклор. На финала Антоний Дончев и Биг бендът на БНР ще вдигнат градуса в залата и ще зарадват почитателите на добрия джаз с изпълнения от успешни  концерти от миналия сезон като „Латино Фиеста“ и „Юбилеен концерт на Иван Стайков“. В паузите между изпълненията водещи от Българско национално радио ще бъдат на живо сред публиката, за да ѝ представят новите проекти на музикантите на БНР, сред които може да очакваме истински музикални събития. Публиката ще може да влиза през вход A 6 безплатно от 18 часа до финала на програмата - късно вечерта.  Паралелно с музикалния спектакъл в Зала 6, Клуб „Перото“ на НДК ще събере почитателите на поезията и музиката. Там предаването „Артефир“ на програма „Христо Ботев“ на БНР ще отбележи 25-ия си рожден ден с програма, която започва в 20 часа  и включва четири основни модула. В първия - „ПОЕТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“, ще бъдат представени нови стихосбирки и наградени през 2016 г. поети. Във втората част зрителите ще могат да видят „ПОЕТИТЕ НА БНР“. Третият модул - „ИЗПЯТА ПОЕЗИЯ” със специални гости Михаил Белчев, Георги Константинов, Хайгашот Агасян, Георги Денков, Асен Масларски. Финалът е под мотото „ПОЕЗИЯ И ДЖАЗ“, където под джаз импровизациите на триото на Ангел Заберски ще има импровизирано четене на стихове – поетичен джем сешън. „Нощта на поезията и музиката на БНР“ е за всички, които искат да видят на живо музиканти, творци, радиоводещи, чиито гласове познават от ефира на националното радио и да станат част от творческата атмосфера, в която се създава изкуство. Зала 6 и клуб „Перото“ на НДК ще бъдат с отворени врати на 29 септември 2016 г. за вдъхновяваща нощ на изкуствата с Българското национално радио!  Заповядайте!

Балкански авангардни музиканти в подкрепа на БНР

Ключови независими артисти от Сърбия, Македония, Турция и Гърция предоставиха свои албуми на БНР за излъчване през цялата 2017 г. Сред тях са ню джаз квартетът Eyot от Ниш, лауреати на MIDEM в Кан и на Umbria Jazz Balkanic Windows, първата албанска рокендрол група в света - Blla Blla Blla от Скопие. Продължаваме с изключително популярните турски даркуейвъри She Past Away (Бурса / Истанбул), електроакустичния микро-оркестър Underwater Chess от Солун, фрий-сърф-джаз квинтетът от Белград Fish In Oil и техните съграждани – прогресив-етно джазмените Naked, които до края на януари са на турне в Чили. Пост-поп колажистите „Демек“ ще слушаме и на живо на 26 януари по програма „Христо Ботев“, когато ще открият 17-ия сезон на радио фестивала „Аларма Пънк Джаз“. Първият видео клип на пиесата Stone Upon Stone на Eyot е заснет в Първо студио на БНР през септември 2011 г. Това стана буквално седмици преди началото на световната кариера на групата, която включва турнета из цяла Европа, Русия и Китай и албум (трети поред в дискографията им), записан и продуциран в Бристъл от Джим Бар, басист на Get The Blessing и Portishead. През 2015 г. Деян Илиич, пианист и композитор в Eyot, създаде и свой фестивал за авангардна музика в Ниш, който се нарича Stone Upon Stone. След концерта в БНР през 2011 г. Eyot бяха поканени и от Джаз фестивала в Банско, както и от родопския „Джаз Перелик“. Гостуваха отново и в Първо студио през март 2015 г., а на 20 февруари излиза и новият им албум Innate, чието първо слушане в България ще бъде също по БНР. Нов албум имат и музикантите от сърф-джаз квинтет Fish In Oil. Той се казва „Три ключа“ и излезе в средата декември 2016 г. Вече може да се слуша по всички програми на БНР, а от концерта на квинтета в Първо студио на БНР от 1 февруари 2016 г. ви предложихме „Маниту на велосипед“ – концертна версия на една от най-емблематичните пиеси от албума. За гръцката група Underwater Chess, които също свириха в Първо студио на БНР преди пет години, 2017 г. също започна с нов албум – издадения на 1 януари Seriality, който ще можете да слушате първо по програма „Христо Ботев“, а после и по другите програми от следващата седмица. БНР е единственото радио в България, което последователно следи музикалната сцена в областта на джаза, рокендрола, пост-пънка, електронната музика и съвременната музика в съседните ни страни. За някои знакови днес групи и музиканти в съответните страни именно концертите в БНР са били първа международна изява. По тази причина групи и артисти от целия Балкански полуостров са ни обещали своя музика и очакваме да я получим до дни. Засега ще издадем, че сред тях са дезърт-блус триото Bernays Propaganda от Македония – най-успешната балканска пост-пънк група на последното десетилетие с хиляди почитатели и у нас. Благодарим на нашите съседи.

Музиката се връща в БНР от 1 март

Музиката от репертоара на "Мюзикаутор" тръгва отново по БНР от 1-и март. Двете спорещи страни за размена на плащанията за авторски права са се разбрали и ще сключат 3-годишен договор. "Това, което ни се предлагаше в началото, беше пет годишен договор. Сега сключваме 3-годишен. Стъпките, с които се увеличават плащанията, са по-малки. Благодарение на това достигнахме до едни приемливи нива за радиото. Даваме увеличение на средствата към "Музикаутор", дано се усети от изпълнителите, от българските текстописци и композитори", каза в ефира на БНР директорът на националната медия Александър Велев. Ясен Козев, председател на Управителния съвет на "Музикаутор", заяви, че новият договор с радиото не се различава съществено от сключваните досега. "Добрите новини вече са налице. Едната страна взе предвид ситуацията на другата, в случая "Музикаутор" - на БНР. Във времето се стигна и до обратното, защото общата идея е третирането на всички играчи на пазара по т.нар. "равнопоставен начин", има и законова разбиране на думата, и обществено разбиране на думата. Постигната е равнопоставеност, разположена в едно тригодишно споразумение с БНР, така че да има баланс и да няма недоволни", посочи той. СЕМ защити БНР в спора с "Мюзикаутор" Нито от думите на Велев, нито от тези на Козев обаче стана ясно колко ще плаща националното радио за музиката, която излъчва.  От 1 януари досега в ефира на БНР звучи предимно класика и джаз, тъй като повечето от тези произведения са с изтекли авторски права. Имаше  български изпълнители, които предоставиха право на медията да върти музиката им безвъзмездно. На тях Велев благодари и днес. До ситуацията се стигна, след като от БНР отказа да подпише тройно повишение на тарифите за авторски права, поискани от "Мюзикаутор".  Ура, класиката продължава! БНР отказа на "Музикаутор" Заради спора БНР сезира Комисията за защита на конкуренцията, Софийския градски съд и Европейската комисия за действията на "Музикаутор". Какви ще са последващите действия предвид променената ситуация, предстои да стане ясно.

Всичко от "Аполония 2016" – по БНР

Ако сте в Созопол между 1-ви и 10-и септември, заповядайте в "Арт студио на БНР" на "Аполония". В непосредствена близост с концертите и театралната сцена "Арт студио на БНР", ще прави анонси за предстоящи събития. На открито БНР ще организира срещи с участниците в спектакли и концерти. Някои от тях ще направят артистични импровизации. В "Арт студио на БНР" в Созопол ще се срещнете и с редакторите на музикалните канали на интернет Радио Бинар: поп и фолклор: Здравко Петров и Александър Заралиев. Ако не сте по това време в Созопол – слушайте "Аполония" по БНР. Всеки делничен ден от 12.20 до 14.30 часа между 1-ви и 10-и септември в предаването "Артефир" на програма "Христо Ботев" ще получите отговор на множество въпроси, свързани с Празниците на изкуствата "Аполония". Ще разберете кои бяха акцентите в изминалия театрален сезон, какви са най-интересните премиери на водещи български издателства и на българското кино, кои изпълнители са включени в концертните програми в Созопол. За всичко това ще говорят артисти, поети и писатели, музиканти, художници – участници в тазгодишните празници на изкуствата. В шест вечери ще излъчим по програма "Христо Ботев" част от концертите в тазгодишното издание на фестивала. От програма "Христо Ботев" не само ще научите най-важното, което се случва по време на празниците на изкуствата в Созопол, но и може да спечелите наградите, които БНР е осигурило за редовните си слушатели – билети за фестивалните събития, компактдискове, книги, рекламни сувенири на БНР. Очаквайте подробности как да се включите в някоя от игрите на БНР по верме на "Аполония". 

Нощта на музиката и поезията на БНР се превърна в празник на духа

Националното радио отбеляза Световния ден на музиката и поезията – 1-ви октомври и празника на българските певци, музиканти и поети с празнична вечер, посветена на изкуствата. Събитието се превърна в празник на духа. В Зала 6 на НДК почитателите на музиката имаха удоволствието да чуят част от програмата на музикалните състави на БНР, с която те откриват и новия си концертен сезон. На сцената музицираха най-престижните професионални формации и изпълнители от всички възрасти. Нощта на музиката откриха Детската вокална група „Радиодеца“ и световноизвестният Детски радиохор на БНР. Смесеният хор изпълни произведения от Едуард Елгар и Ленард Бърнстейн , „Алелуя“ из ораторията „Месия“ на Хендел заедно със Симфоничния оркестър на БНР.  Радиосимфониците от своя страна представиха Симфония №36  на Моцарт и откъси от произведения на Джакомо Росини и Панчо Владигеров.  Празникът не отмина и Оркестъра за народна музика на БНР. Възторженият диригент на този ансамбъл, маестро Димитър Христов, споделя за празничната изява  на музикантите си минути преди излизането им на сцената, както и анонсира три от интересните предстоящи концерти на фолклористите през новия сезон: Това е чудесна инициатива на колегията от програма „Христо Ботев“ да се направи такъв ден на музиката и поезията тук в Зала 6 на НДК. Всички състави на БНР представиха част от своите силни програми. Така правим и ние. Събрал съм един букет от най-доброто от моите солисти, от нашите оркестрови пиеси през изминалите няколко сезона. Ще ги представим на нашите приятели. Много се радвам, че сме заедно на една сцена, за да може всеки да покаже себе си и своето усещане към музиката и възприятието си към публиката. През новия сезон предстоят интересни изненади. Нашият оркестър стартира на 13 октомври с първия си концерт в 1-во студио на БНР. На 5-и декември ще бъдем с Николина Чакърдъкова в Зала 1 на НДК, а на 20-и сме заедно със Софийска филхармония, Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов“, „Космически гласове“ с диригент Ваня Монева и нашия оркестър. Ще представим един чудесен Коледен подарък на публиката ни, който се казва „Дивите корени“. Сезонът е изпълнен със страст, нова музика, нови предизвикателства и невероятни солисти. Обичаме това, което правим. Считам, че хубавата музика е онова нещо, което събира всички заедно в юмрук и ни прави силни и наистина атрактивни за нашата публика. На финала на вечерта, Антони Дончев и Биг Бендът на националното ни радио потопиха почитателите на добрия джаз в музиката от успешните  концерти от миналия сезон като „Латино Фиеста“ и „Юбилеен концерт на Иван Стайков“. На публиката бяха представени и новите проекти на музикантите на радиото, сред които може да очакваме истински музикални събития. Музика се ля до късно през нощта. Паралелно с музикалния спектакъл в Зала 6, Клуб „Перото“ на НДК събра почитателите на поезията и музиката. Там предаването „Артефир“ на програма „Христо Ботев“ на БНР отбеляза 25-ия си рожден ден с богата програма: „Поетите на България“. Представени бяха и нови стихосбирки на наградени през 2016 г. автори. Специални гости на вечерта бяха Михаил Белчев, Георги Константинов, Хайгашот Агасян, Георги Денков, Асен Масларски. Финалът с име „Поезия и джаз“ се роди от импровизациите на триото на Ангел Заберски, в прекрасна симбиоза с четенето на стихове, създало първия поетичен джем сешън. Публиката участва в един истински празник на изкуствата, заедно с творците.

„Надпяване” - фолклорната класация на програма „Христо Ботев”, месец октомври 2016 година

В класацията „Надпяване“ всеки месец ви представяме различна музика. Стараем се да бъдем на вълните на новите фолклорни жанрове, но и да не забравяме традиционното звучене на любимата ни народна музика. В нашия ефир ще чуете да се надпяват не само прекрасни певци, но и виртуозни инструменталисти. Освен актуална музика от фонда на БНР в нашата класация звучи и музиката на всички автори и изпълнители, които творят извън радиопределите. Музикалните предложения, участващи в месечната надпревара, са пет на брой и се излъчват всеки вторник от 18.30 часа в предаването „Жива вода”, а по време на всяко следващо издание те биват припомняни. Вие имате възможност да направите избора си, посочвайки едно от предложенията като свой фаворит или може да подредите избраните от вас на първо, второ и трето място. Гласуването се извършва по следните начини: - на редакционния телефон: 9336 626 и 9336 605 - с писма на адрес: 1040 София бул. „Драган Цанков” № 4 програма „Христо Ботев” за конкурса „Надпяване” - на мейл адрес: narodnapesen@bnr.bg - в групата ни във Фейсбук – фолклорна класация – програма „Христо Ботев” Песните, за които можете да гласувате през месец октомври 2016: 1.  „Слънце зайде” изпълнява: Веселена Радева и Оркестъра за народна музика на БНР аранжимент: Вели Чаушев 2. „Я снощи, мамо, отидох” изпълнява: Надя Казакова и Оркестъра за народна музика на БНР аранжимент: Костадин Генчев 3. „Горице ле” изпълнява: Даниела Андреева-Кремов и Оркестъра за народна музика на БНР аранжимент: Ангел Добрев 4. „Снощи се, Бойке, събрахме” изпълнява: Гергана Дачинова и Оркестъра за народна музика на БНР аранжимент: Димитър Лавчев 5. „Гледала е мама” изпълнява: Русанка Комитова и Оркестъра за народна музика на БНР аранжимент: Димитър Христов Песни на месеца: Победител на месец септември: „Хубава Марга” изпълнява: Миглена Димитрова Победител за месец август: „Провикнала се Ирина“ изпълнява: Надя Петрова и оркестър „Бисери” Победител за месец юли: „Калимановски мелодии“   автор: Стоян Величков Изпълнява: Николай Докторов и ОНМ на БНР Победител за месец юни: „Мома иде от шиене” изпълнява: Нина Арнаудова Победител за месец май: „Кажи, кажи Ангьо“ изпълнява: Хорът на Национален фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ обработка: Филип Кутев Победител на месец април: „Мамалига“ музика: Димитър Лавчев аранжимент: Ангел Димитров изпълнява: Димитър Лавчев и ОНМ на  БНР

БНР ти подарява вълнуващо музикално преживяване в Холандия

Не пропускай шанса си да започнеш Новата 2017-та година с едно от най- вълнуващите музикални събития на Стария континент! Стани репортер в социалните мрежи за БНР от мястото на събитието - церемонията на музикалните награди  ЕBBA  - EUROPEAN BORDER BREAKERS AWARDS  и фестивала Eurosonic в Грьонинген, Холандия. Гласувай за наградите ЕВВА  през сайта на БНР www.bnr.bg  до 23 декември 2016 г. включително и спечели тридневно пътуване за двама от 11 до 13 януари2017 г. Музикалните награди ЕВВА представят изгряващи звезди от Европа с изключителни постижения извън пределите на страните си. Тази година БНР предоставя шанса на слушател да отрази шоуто в Грьонинген, където десетте номинирани европейски музиканти ще участват с изпълнение на живо. Един от тях ще получи и наградата на европейската публика. За да станеш част от събитието, гласувай за любимия си ЕВВА изпълнител и изпрати потвърждението, което ще получиш на eurobox@bnr.bg.  Домакин на лайв шоуто в Грьонинген ще бъде прочутият британски музикант и телевизионен водещ - Джулс Холанд. Участвайки с вота си, получаваш покана и за фестивала Eurosonic - музикалната платформа, която представя най- големите и горещи имена от европейската поп, рок и денс музика. Група „Der Hunds”, победител в конкурса „Златна пролет 2016“ на БНР ще представи България. И тъй като да си сам не е достатъчно весело, можеш да вземеш приятел със себе си, а за разноските по пътуването и престоя, ще се погрижим ние. Твоята задача е да се забавляваш с репортажи, снимки и коментари в социалните мрежи от церемонията на наградите ЕВВА и фестивала Eurosonic. Името на печелившия слушател ще бъде изтеглено чрез жребий в ефира на Хоризонт в коледното издание на предаването „Евробокс” в 12.30 часа на 25.12.2016 г. Следвай правилата: ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „МУЗИКАЛНИТЕ НАГРАДИ EUROPEANBORDERBREAKERSAWARDS" И ФЕСТИВАЛА EUROSONIC NOORDESLAG ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА. СЪЩНОСТ НА ИГРАТА. Играта "МУЗИКАЛНИ НАГРАДИ EUROPEANBORDERBREAKERSAWARDS" (Играта)се организира и провежда съвместно от Българското национално радио, фестивала Евросоник (EUROSONIC Noordeslag) и Европейския съюз за радио телевизия (EBU). Българското национално радио Ви предлага да започнете следващата година с безплатно тридневно пътуване до Холандия за двама и незабравимо музикално изживяване. Всеки един от вас има шанса да спечели, ако гласува до 23 декември 2016 г. през сайта на БНР www.bnr.bgза музикалните награди EuropeanBorderBreakersAwardsЕBBA, които ще се проведат на 11 януари 2017 година в рамките на фестивала Eurosonic в Грьонинген – най-голямото музикално събитие за съвременна европейска поп и рок музика. Всяка година EuropeanBorderBreakersAwards излъчват един победител сред 10-те номинирани европейски  музиканти, постигнали през годината успех извън границите на своята собствена държава. Кой ще бъде най-добрият млад музикант на Стария континент определя слушателската аудитория на цяла Европа. Вие можете да бъдете българинът, който да спечели тридневно пътуване за двама до Грьонинген и да стане репортер на БНР в социалните мрежи. Очаквайте още информация в предаването „Евробокс“ на програма Хоризонт.  ЧАСТ 2. ОБЩИ ПРАВИЛА 2.1. Участниците в Играта се съгласяват с условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта, наричани за краткост "ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА" и се задължават да ги спазват. 2.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провеждане на Играта в интернет на адрес www.bnr.bg 2.3. Организаторите на Играта си запазват правото да допълват и/или променят Официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след публикуването им в интернет на адрес www.bnr.bg ЧАСТ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 3.1. Играта започва на ... декември 2016 г. и продължава до 23 декември 2016 г. включително. 3.2. Организаторите на Играта имат право да променят сроковете й, като известяват за това в интернет на адрес www.bnr.bg. ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 4.1. В Играта могат да участват всички пълнолетни лица, живеещи на територията на Република България, които отговарят на следния профил: музикални любители, активни в социалните мрежи, с основни познания по английски език. 4.2. Всеки участник може да се регистрира за участие само веднъж. 4.3. В случай, че Организаторите открият, че участник не отговаря на изискванията на 4.1. или установят, че е същият не е спазил изискването на 4.2., то те имат право да анулират получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето на наградата. ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА 5.1. Победителят печели пътуване до гр. Грьонинген, Холандия - -тридневно пътуване за двама души, с включени разходи за път, 2 нощувки в хотел в Грьонинген, две покани за церемонията по връчването на наградите EBBA на 11.01.2017 г., както и свободен достъп до концертите, които са част от фестивала Eurosonic. Разходите по така описаното пътуване се поемат от организаторите от ЕВВА. 5.2. Слушателят, спечелил наградата, се ангажира да участва в кратко обучение на място, организирано от EBU, след което да публикува активно - в текст, снимки, аудио и видео, своите впечатления от церемонията ЕВВА и фестивала Евросоник. ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 6.1. Участието в играта не е обвързано с покупка. Етап I – Регистрация в Конкурса. За участие в Играта е необходимо: 6.2. Да посетите интернет страницата на Българското национално радио – www.bnr.bg и да дадете своя глас за трима от десетте номинирани европейски  музиканти. За да бъде правилно зачетен Вашият глас, гласуването се извършва само през линка, от който отваряте директно официалната страница на ЕBBA. След като изберете своите трима фаворити,трябва да се регистрирате, за да бъде отчетен Вашия глас. Накрая ще получите потвърждение за това, че сте гласували успешно. Изпратете потвърждението в имейл до eurobox@bnr.bg, в който да посочите още вашите три имена, телефон, мейл и профили в социалните мрежи (Facebook, Twitter, Instagram и др.). 6.3. До участие в разпределението на наградата ще бъдат допуснати всички, които отговарят на Официалните правила. 6.4. Името на един от заявилите участие и отговарящ на условията слушател, ще бъде изтеглено чрез жребий и обявено в ефира на Хоризонт на 25.12.2016 г. в предаването „Eвробокс”, в 12.30 ч. Имената на победителя в конкурса ще бъдат обявени и в интернет на адрес www.bnr.bg, като с него ще се свърже представител на БНР чрез електронна поща и/или по телефон за допълнителни уточнения относно получаването на наградата. Участници, които са се регистрирали в Играта след обявения край (23 декември 2016 г.), не могат да участват в конкурса. Етап ІI - Награждаване на победителя 6.5. Организаторите се задължават да уведомят печелившия чрез изпращане на  имейл и/или по телефон, на адреса, с който съответният потребител е заявил участие в Играта.  Детайлите около получаването на наградата ще бъдат уточнени от Организаторите в момента, в който те се свържат с победителя. ЧАСТ 7 . ОТГОВОРНОСТ 7.1. Организаторите на играта не отговарят за погрешно заявена информация от участниците в играта. ЧАСТ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 8.1. Организаторите поемат задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събират и обработват личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането си за участие в Играта ще се счита, че участниците и спечелилият дават изричното си съгласие личните им данни и образът им да бъдат използвани за цели, свързани с играта. С участието си в настоящата Игра участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организаторите, във връзка с оповестяване на резултатите от Играта и даването на наградата, без за това да се дължи заплащане от страна на Организаторите. ЧАСТ 9. ПУБЛИЧНОСТ Участниците се съгласяват Организаторите или оторизирани от тях лица да комуникират с тях посредством електронна поща и/или телефон по време на играта и в период 90 календарни дни след края й.  ЧАСТ 10. ДРУГИ УСЛОВИЯ 10.1. Всички разходи свързани с участието на Участника в Играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Официални правила се поемат от Организаторите, са за сметка на Участника. 10.2. В случай на потенциален конфликт между Организаторите и Участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

Монополистът "Музикаутор" блокира Българското национално радио

По повод едностранното прекратяване на договора с БНР от страна на сдружението за колективно управление на авторските права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели "Музикаутор" ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ С настъпването на Новата година в програмите на Националното радио няма да може да звучи съвременна музика – причината е едностранното прекратяване на договора с БНР от страна на „Музикаутор“ и забраната от страна на сдружението в ефира да звучи музика, чиито права се държат от него. „Музикаутор“ е сдружение за колективно управление на авторски права, което представлява една много голяма част от авторите на музикални произведения и свързаните с тях литературни произведения. Защо се стигна до тук? През последните 6 месеца Българското национално радио води безрезултатно преговори с „Музикаутор“. Възползвайки се от монополното си положение, „Музикаутор“ настоява за трикратно увеличение на парите, заплащани от Радиото за авторски права на музикални произведения. Ние в БНР сме обединени около позицията, че не можем да приемем безпрецедентното искане на „Музикаутор“. То е непосилно за бюджета на БНР и не почива на икономическите реалности. Парите, отпуснати на Радиото от държавния бюджет, са непроменени, което означава, че ако приемем искането на „Музикаутор“, ние трябва да пренасочим средства, като например да закрием една от регионалните ни програми, което би нарушило интересите на обществото и би накърнило обществената мисия на Радиото. БНР е обществена медия, призвана да бъде и национална културна институция. Националното радио поддържа 6 музикални състава – Симфоничен оркестър, Биг бенд, Смесен хор, Детски радиохор, Оркестър за народна музика и музикална група „Радиодеца“. Всички те прославят България и българските творци не само у нас, но и далеч зад граница. Ние работим в тясно сътрудничество с българските композитори, с българските изпълнители и се прекланяме пред труда и таланта на нашите творци. Наясно сме с недоброто заплащане на авторския труд и затова на радиопазара у нас сме най-големият платец на авторски права. БНР предложи  на „Музикаутор“ за 2017 година увеличение на средствата с 20 процента. Предложението ни бе отхвърлено. Необоснованото искане за драстично увеличение на парите за музикални права поставя БНР в затруднено положение. До уреждането на взаимоотношенията ни с „Музикаутор” в нашите програми ще звучат единствено изпълнения, чиито права са погасени по давност – класическа музика, джаз и автентичен фолклор. Обръщам се към Вас с молба да проявите разбиране и да останете верни на програмите на БНР. Изявлението можете да чуете и в звуковия файл

Скандал между БНР и „Музикаутор“ за авторските права

Скандал се разрази между БНР и „Музикаутор“ относно размера на сумата, която Националното радио трябва да плаща на дружеството. Според генералния директор на БНР Александър Велев, обществената медия не е срещу плащането на авторски права, а срещу тройното повишение на таксата, поискано от "Музикаутор". Велев призова композитори и текстописци да предоставят своите права на БНР. От 1 януари 2017 г. Българското национално радио няма право да излъчва музика от репертоара, управляван от сдружението на композитори, автори и издатели Музикаутор, а именно над 14 000 000 музикални произведения от цял свят. Министерството на културата съобщи, че не е утвърдило предложената от „Музикаутор“ тарифа. Със специално писмо Министерството на културата призовава двете страни да постигнат споразумение за размера на възнагражденията, които БНР трябва да плаща на дружеството. Сигурни сме, че е необходим конструктивен диалог, за да бъде разрешен проблемът. Позицията на Музикаутор за авторските възнаграждения, дължими от БНР , че при над 50% музика БНР плаща най-малко в цяла Европа. „Както вече е известно, от 1 януари 2017 г. Българското национално радио няма право да излъчва музика от репертоара, управляван от сдружението на композитори, автори и издатели Музикаутор, а именно над 14 000 000 музикални произведения от цял свят. Причината за това е, че двете страни не постигнаха споразумение за размера на авторските възнаграждения, дължими от БНР. ...

Е. Георгиев: Законът за авторското право не е работещ, както показва казусът с "Музикаутор"

Казусът „БНР- Музикаутор“ ни показва, че Законът за авторското право не е работещ. Апропо, такива проблеми имаше и през 2011 г. Последната промяна в Закона – от 2011 г. беше именно в тази част: „Организации  за колективно управление на права“, така че в бъдеще прегороите между тях и т. нар. „ползватели“ да бъдат по-лесни и по-удобни. Но, виждате , че приетите тогова изменения не изпълняват своите задачи. Това каза за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“  експертът по авторско право Емил Георгиев, председател на УС на ДЕОС. От гледна точка „де юре“, "Музикаутор" или други такива колективни организации, които имат управление на права,  не са съвсем монополисти, но в край на крайщата те имат една много широка представителност. Например, в "Музикаутор" членуват, по техни данни, около 3 000 български творци. Те също така представляват много чуждестранни творци и носители на права. Удобството, разбира се, произтича за ползватели, например като БНР, но и далеч по малки, включително отделните заведения, кафенета, е много по-лесно да се договарят на принципа на едно гише, тоест,  да имат един единствен събеседник от другата страна, с когото могат да сключат договор и да си уредят ползването на права върху музикално произведение. Големият въпрос е, как дейността на един такъв доставчик, един такъв посредник, какъвто се явява "Музикаутор", да бъде регламентирана така, че да се случва съобразно справедливи условия и справедливи отношения. Този механизъм, на този етап, липсва. Това, което не е ясно и което остава абсолютно замъглено за обществеността е, по какъв точно начин  "Музикаутор" взима решение за своите  тарифи, защо ги определя по този начин. Откъде те откъде решиха, че те трябва да получават от БНР  милион и шестотин хиляди лева, вместо досегашните петстотин хиляди. Георгиев обърна внимание, че спорът е тръгнал към разрешение, едва когато му се е дала широка гласност и прозрачност. БНР и БНТ са най-коректните платци на „Музикаутор“, констатира Георгиев, според когото сдружението е избрало „най-лесната мишена“, за финансовите си претенции. Чест обект на критика спрямо "Музикаутор" е колко пари влизат на входа, постъпват, и колко биват разпределени. Нещо, за което малко се говори е, че огромната част от средствата, които "Музикаутор" прибира и разпределя, напускат България, отиват към чуждите звукозаписни компании, към чужди композитори, текстописци и т.  н. Това се дължи на факта, че в България харесваме чужда музика и нашите медии показват такова съдържани. От малкото пари, които остават за българските творци, не е съвсем ясно по какъв начин те се разпределят. Примерно, много е трудно да откриете някакъв отчет на страницата на "Музикаутор", на тях колко им струват административните разноски, какви заплати си раздават и така нататък, това са важни неща. Журналистът Весислава Антонова, която присъства на вчерашната среща на представители на Министерството на културата, БНР и "Музикаутор" в СЕМ допълни: Това, което най-много ме изненада в тази ситуация е, че в Министерството на културата, още от миналата година, има тарифа за БНР, по която то да плаща авторски отчисления на „Музикаутор“. Тази тарифа се оказва, че не е била приета от Министерството, защото има становище на Асоциацията на радио- и телевизионните оператори, които представляват интересите на търговските медии, но няма позиция на БНР. Министерството е счело, че БНР трябва да има позиция, за да бъде одобрена тази тарифа, което е логично. Това означава, че някой не е защитил достатъчно време интереса на една голяма национална медия. Според Антонова има „две опасни писти“ по които може да тръгне спорът за авторските права изобщо  - да се направи внушението, че асоциациите, които управляват авторските права, са едва ли ограбват платците си или тази, че медиите, които получават финансиране от Бюджета са, едва ли не, задължени да го дават на някого. Според нея трябва да има повече бизнес мислене и да не се елементаризира темата за отчисленията към продуцнти и изпълнители.

Експертът Емил Георгиев: Законът за авторското право не е работещ, показва казусът с "Музикаутор"

Казусът "БНР- Музикаутор" ни показва, че Законът за авторското право не е работещ. Апропо такива проблеми имаше и през 2011 г. Последната промяна в Закона – от 2011 г. беше именно в тази част - "Организации за колективно управление на права", така че в бъдеще преговорите между тях и т.нар. "ползватели" да бъдат по-лесни и по-удобни. Но виждате, че приетите тогава изменения не изпълняват своите задачи. Това каза за предаването "Преди всички" по "Хоризонт" експертът по авторско право Емил Георгиев, председател в оставка на УС на ДЕОС. От гледна точка "де юре" "Музикаутор" или други такива колективни организации, които имат управление на права, не са съвсем монополисти, но в края на краищата те имат една много широка представителност. Например в "Музикаутор" членуват, по техни данни, около 3000 български творци. Те също така представляват много чуждестранни творци и носители на права. Удобството, разбира се, произтича за ползватели, например като БНР, но и далеч по-малки, включително отделните заведения, кафенета, много по-лесно е да се договарят на принципа на едно гише, тоест, да имат един единствен събеседник от другата страна, с когото могат да сключат договор и да си уредят ползването на права върху музикално произведение. Големият въпрос е как дейността на един такъв доставчик, един такъв посредник, какъвто се явява "Музикаутор", да бъде регламентирана така, че да се случва съобразно справедливи условия и справедливи отношения. Този механизъм на този етап липсва. Това, което не е ясно и което остава абсолютно замъглено за обществеността, е по какъв точно начин  "Музикаутор" взима решение за своите тарифи, защо ги определя по този начин. Откъде те решиха, че трябва да получават от БНР 1,6 милиона лева вместо досегашните 500 000. Георгиев обърна внимание върху това, че спорът е тръгнал към разрешение, едва когато му се е дала широка гласност и прозрачност. БНР и БНТ са най-коректните платци на "Музикаутор", констатира той. Според него сдружението е избрало „най-лесната мишена“ за финансовите си претенции. Чест обект на критика спрямо "Музикаутор" е колко пари влизат на входа, постъпват и колко биват разпределени. Нещо, за което малко се говори, е, че огромната част от средствата, които "Музикаутор" прибира и разпределя, напускат България, отиват към чуждите звукозаписни компании, към чужди композитори, текстописци. Това се дължи на факта, че в България харесваме чужда музика и нашите медии показват такова съдържание. От малкото пари, които остават за българските творци, не е съвсем ясно по какъв начин те се разпределят. Примерно, много е трудно да откриете някакъв отчет на страницата на "Музикаутор", на тях колко им струват административните разноски, какви заплати си раздават и така нататък, това са важни неща. Журналистът Весислава Антонова, която присъства на вчерашната среща на представители на Министерството на културата, БНР и "Музикаутор" в СЕМ допълни: Това, което най-много ме изненада в тази ситуация, е, че в Министерството на културата още от миналата година има тарифа за БНР, по която то да плаща авторски отчисления на "Музикаутор". Тази тарифа се оказва, че не е била приета от министерството, защото има становище на Асоциацията на радио- и телевизионните оператори, които представляват интересите на търговските медии, но няма позиция на БНР. Министерството е счело, че БНР трябва да има позиция, за да бъде одобрена тази тарифа, което е логично. Това означава, че някой не е защитил достатъчно време интереса на една голяма национална медия. Според Антонова има "две опасни писти", по които може да тръгне спорът за авторските права изобщо - да се направи внушението, че асоциациите, които управляват авторските права, едва ли ограбват платците си или тази, че медиите, които получават финансиране от бюджета, са едва ли не задължени да го дават на някого. Според Весислава Антонова трябва да има повече бизнес мислене и да не се елементаризира темата за отчисленията към продуценти и изпълнители.Противник съм на това да се спекулира с проценти, защото не може да се сравнява процентното увеличение на румънския пазар с българския пазар по много причини, дори и поради факта, че румънският рекламен пазар е много по-голям, не само защото броят на населението в Румъния е голям, а защото е, чисто като финансови постъпления, по-голям пазар.Бюджетът на общественото радио в Румъния е в пъти е по-голям от този на Националното радио. Хубаво е да има малко по-точни икономически факти, които да обясняват защо това се случва. Аз съм сигурна, че и от двете страни има достатъчно умни хора, които да го кажат. Емил Георгиев и Весислава Антонова чуйте от звуковите файлове.

Все по-голям интерес към образователните концерти на БНР

На 23-и и 24-и февруари Музикална къща на БНР отвори врати, за да покаже на децата вълшебния свят на музиката. Образователната програма този месец ги срещна с красотата на руската класика и с тайните на човешкия глас. Няма нищо по-зареждащо от цял поток блеснали детски погледи, изпълнени с любопитство и откривателски дух! Децата, които идват на специалните концерти в БНР, винаги са стриктно подготвени предварително. Това обикновено става в часове в училище или в детската градина. Но все по-често интерес има и сред семействата, които следят образователните програми в София, представящи класическа музика за деца. Така на 23-и февруари се срещнах с 4-годишния Саша и неговата майка Евгения, които нетърпеливо чакаха да видят и чуят какво ще им разкажат Петър Македонски за неговия тромпет и Калоян Горчев – за тромбона си. Заедно с водещата Десислава Маркова, музикантите успяха да запалят интереса на децата и да ги накарат да участват активно в събитието – да питат, да слушат, да отговарят на загадки. И излизайки от Първо студио да знаят, например, кой е по-бързият и по-силният инструмент, кой може да свири глисандо и как тромпет и цугтромбон звучат в дует. След Петър Македонски и Калоян Горчев децата чуха и целия СО на БНР, а диригентът от Германия Радослав Шулц, който всъщност е роден в Полша, ги посрещна с думите „Добре дошли, мили деца. Ще ви изсвирим част от Симфония №2 на Сергей Рахманинов“, при това той каза това на чист български. И тогава публиката от едно столично частно училище и от една детска градина, се умълча и се заслуша в красивата руска класика. На следващия ден БНР също отвори гостоприемно врати за детска аудитория, но този път срещата беше на тема „Съчетанието на човешките гласове”. Смесеният хор на Радиото изнесе първия си концерт, специално предназначен за деца. Диригентката на хора Любомира Александрова запозна малчуганите с най-интересните инструменти - гласовете,  какви са техните  възможности, какви техники се използват в хоровото пеене. Децата разбраха как някои от големите певци са започнали да пеят още като малки -  в Детския хор на БНР, а после  любовта към музиката се е превърнала в тяхна професия. Вече е известна датата на следващия образователен концерт в БНР – 9-и март. Красотата на цигулката ще представи младата и красива Лия Петрова, носителка на престижни награди от конкурси и с многообещаваща кариера. Ранните записвания на желаещите да присъстват на образователните концерти в БНР са препоръчителни, затова търсете информация в сайта bnr.bg или на телефон 02 9336 258.

Симфониците и Смесеният хор на БНР ще изпълнят Оратория "Елиас" под диригентската палка на Владимир Кираджиев

В петъка преди Страстната седмица – 07 април, Симфоничният оркестър и Смесеният хор на БНР ще представят едно от най-крупните произведения на Феликс Менделсон-Бартолди – Оратория "Елиас".  Ораторията, опус 70, изобразява събития от живота на Библейския пророк Илия по Стария завет. Творбата е представена за първи път през 1846 г. на Бирмингамския музикален фестивал. Специално за концерта от Виена пристига диригентът Владимир Кираджиев, който ще поведе оркестъра, хора и солистите Гиргина Гиргинова (сопран), Петя Петрова (мецосопран), Михаил Михайлов (тенор) и Карстен Мевес (баритон). Това е първата мащабна изява на Смесения хор на БНР с хормайстор Любомира Александрова. Концертът ще се състои в зала "България" от 19.30 часа. Владимир Кираджиев е един от предпочитаните оперни диригенти в Централна и Източна Европа. Роден е в Пловдив, специализира дирижиране в Лайпциг и Ваймар (Германия) при проф. Курт Мазур, както и в Сиена (Италия) при проф. Франко Ферара. В момента е преподавател по дирижиране в Университета за музика и сценично изкуство във Виена и е често канен в Берлинските оперни театри. През 2015 г. диригентът поставя Оратория "Елиас" с Полската филхармония "Артур Рубинщайн" в Лодз. От Германия пристига един от гост-солистите на концерта – баритонът Карстен Мевес. Наред с оперната си кариера, той и певците Гиргина Гиргинова, Петя Петрова и Михаил Михайлов, посвещават голяма част от концертната си дейност на кантатно-ораториалното творчество. В репертоара на Мевес влизат "Кармина Бурана" на Карл Орф, Меса в си минор на Бах, Осмата симфония на Малер и Деветата симфония на Бетовен, които му донасят световно признание. Гиргина Гиргинова е редовен сътрудник на Баховото общество в България и изпълнява сопрановите партии в Йоханес пасион, Матеус пасион, Меса в си минор от Бах и други. Петя Петрова е солист е на театрите в Хамбург, Мюнхен, Берлин, Виена, Мадрид, Барселона и много други. Последните ѝ ангажименти в България са свързани със Софийската опера и балет и записи за БНР. Михаил Михайлов е млад изпълнител, с опит в кантатно-ораториалните произведения. Пее теноровите партии в реквиемите от Моцарт, Сен-Санс и Верди, в Симфония № 9 на Бетовен и в "Стабат матер" от Росини. Михайлов има записи за БНТ, БНР, TV1, както и участие в студиен запис на операта "Травиата" със Софийската филхармония. Любомира Александрова е диригент на Смесения хор на БНР от началото на настоящия сезон. Тя е работила с Хора на Софийската опера и с Хора на Министерството на културата в Турция. В България е работила с диригентите Емил Табаков, Иван Филев, Недялко Недялков, Христо Игнатов, Михаил Недялков, Йордан Дафов и Лучано ди Мартино. Оратория "Елиас" е първият грандиозен проект на диригентката със смесения хор на БНР, наред с амбициозната програма, която е подготвила за този концертен сезон. Билети на касата на "Кантус Фирмус" в зала "България", касата на БНР на бул. "Драган Цанков" № 4 и онлайн в мрежата на ticketsbg.com.

„Надпяване” - фолклорната класация на програма „Христо Ботев”, месец юли 2016 година

В класацията „Надпяване“ всеки месец ви представяме различна музика. Стараем се да бъдем на вълните на новите фолклорни жанрове, но и да не забравяме традиционното звучене на любимата ни народна музика. В нашия ефир ще чуете да се надпяват не само прекрасни певци, но и виртуозни инструменталисти. Освен актуална музика от фонда на БНР в нашата класация звучи и музиката на всички автори и изпълнители, които творят извън радиопределите. Музикалните предложения, участващи в месечната надпревара, са пет на брой и се излъчват всеки вторник от 18.30 часа в предаването „Жива вода”, а по време на всяко следващо издание те биват припомняни. Вие имате възможност да направите избора си, посочвайки едно от предложенията като свой фаворит или може да подредите избраните от вас на първо, второ и трето място. Гласуването се извършва по следните начини: - на редакционния телефон: 9336 626 и 9336 605 - с писма на адрес: 1040 София бул. „Драган Цанков” № 4 програма „Христо Ботев” за конкурса „Надпяване” - на мейл адрес: narodnapesen@bnr.bg - в групата ни във Фейсбук – фолклорна класация – програма „Христо Ботев” Инструментални пиеси, за които можете да гласувате през месец юли 2016: 1. „Калимановски мелодии“ автор: Стоян Величков изпълнител: Николай Докторов и ОНМ на БНР 2. „Видболска чепня“ автор: Владимир Величков изпълнител: Владимир Величков 3. „Граовски танц“ автор: Теодосий Спасов изпълнител: Теодосий Спасов и ОНМ на БНР 4. „Бавна песен и Дросалийско хоро“ автор: Кръстьо Димов изпълнител: Кръстьо Димов и ОНМ на БНР 5. „Стакато“ автор: Недялко Недялков изпълнител: Недялко Недялков и ОНМ на БНР Песни на месеца: Победител за месец юни: „Мома иде от шиене” изпълнява: Нина Арнаудова Победител на месец май: „Кажи, кажи Ангьо“ изпълнява: Хорът на Национален фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ обработка: Филип Кутев Победител на месец април: „Мамалига“ музика : Димитър Лавчев аранжимент: Ангел Димитров изпълнява: Димитър Лавчев и ОНМ на  БНР Победител на месец март: „Заспала мамина Мила“ аранжимент: Ташо Барулов изпълнява: Лазар Налбантов Победител на месец февруари: „Засвирил Димо с кавала” изпълнява: Мъжка фолклорна група „Божур”, град Средец Победител на месец януари: „Игра скакаваца“ аранжимент: Пейо Пеев изпълняват: Бора Дугич, Бобан Проданович и ОНМ на БНР Победител на месец декември: „Самодивски сън“ аранжимент: Владимир Величков изпълнява: Диана Величкова  Победител на месец  ноември: „Танци от Пирин“ композитор: Димитър Христов изпълнява: Димитър Христов Победител на месец октомври: „Снощи Севдана отиде” композитор: Парашкев Хаджиев изпълнява: Йорданка Илиева Победител на месец септември: „Дреме ми се, лега ми се“ музика: Стоимен Добрев изпълнява: Вокално-инструментален ансамбъл към НУФИ „Широка лъка“ Победител на месец август: Албум: „Глас от Добруджа“ изпълнява: Ивелина Димова Победител на месец юли: „Пусни ма майчо“ изпълнява: Георги  Маринов Победител на месец юни: „Ръченица“ изпълнява: Петър Ралчев и ФА „Пазарджик“ музика: Петър Ралчев Победител на месец май: „Мома гяволица” изпълнява: Евелина Христова музика: Димитър Христов Победител на месец април: „Ако се оженам” изпълнява: Васил Чамов музика: Пламен Велинов текст: Иван Тенев аранжимент: Илчо Йованов

Оркестърът за народна музика на БНР открива сезона със знакови изпълнения

Най-колоритният от съставите на Българското национално радио – Оркестърът за народна музика ще открие творческия си сезон на 13 октомври. Виртуозните музиканти с диригент Димитър Христов ще изпълнят в Първо студио на БНР от 19 часа знакови за оркестъра инструментални пиеси. Солисти ще са народни певци от Шоплука, Добруджа, Родопите и Странджа, направили свои звукозаписи с оркестъра през миналия сезон - Валерия Момчилова, Даниела Кремов и Даниел Спасов, Рафаел Боболев и Костадин Михайлов. На концерта ще бъде почетена и 80-годишнината от създаването на Бистришката четворка, която е в основата на създаването на Оркестъра за народна музика на БНР. Във фоайето пред студиото ще бъде подредена и експозиция на архиви за групата от Бистрица, предоставени от читалището в едноименното село. Очаквам изключително динамичен и ползотворен творчески сезон. Подготвили сме много нови пиеси и участие както на млади, така и на изявени солисти, заяви маестро Христов. На 28 октомври виртуозите ще покажат майсторството си пред Европейския оркестров форум, като пример за класически народен оркестър, уникален по своята същност. На 5 декември в зала 1 на НДК музиканти ще вземат специално участие в големия концерт на народната певица Николина Чакърдъкова. Диригентът на народняците Димитър Христов е направил специално за изпълнителката аранжимент на шест нейни популярни песни, които ще я представят в различна светлина. За първи път Оркестърът за народна музика на БНР ще застане на една сцена заедно с изпълнителите от Софийската филхармония. Уникалното изпълнение ще е празничния Коледен концерт на 20 декември в зала България „Дивите корени“. В него ще участват и НФХ „Светослав Обретенов“, и Женският хор „Космически гласове“ с диригент Ваня Монева. Спектакълът ще е изключителна симбиоза между класика и фолклор със специалното участие на Теодосий Спасов, Гергана Попова, Маргарита Калчева, Пейо Пеев и Петьо Костадинов. „Музика в портрети“ – поредицата, която остава запазена марка за ОНМ, ще бъде представена на 23 февруари 2017 г. В Първо студио на БНР ще музицират изтъкнатите солисти Матьо Добрев - кавал, Красимир Кондов – гайда и Димитър Лавчев – гъдулка. Един от най-успешните и забележителни проекти на народния състав на БНР - „Ритъмът на Балканите“, който публиката винаги очаква с нетърпение и фокусира вниманието ѝ върху най-ярките солисти от Балканите ще е на 21 април в  зала „България“. Ще бъдат представени звезди от Румъния, Сърбия, Гърция и Турция. Творческият сезон на ОНМ на БНР ще бъде закрит с второто издание на проекта „Вокално- инструментални картини“ на 23 юни 2017 г. В него ще вземе участие хора на НФА „Филип Кутев“ с диригент Георги Генов в зала „България“. Ще бъдат представени незабравими образци на вокално–инструменталното майсторство.

СЕМ сдобрява БНР и "Музикаутор"

Сдружението "Музикаутор" ще изпрати до утре в БНР конкретно предложение за уреждане на авторски права, а в понеделник двете страни ще се срещнат и ще преговарят. За това се разбраха радиото и дружеството за управление на авторски права на среща днес в СЕМ, продължила около час и половина. От първи януари тази година БНР няма право да излъчва музика от репертоара, управляван от "Музикаутор", защото двете страни не постигнаха споразумение за размера на авторските възнаграждения. От СЕМ призоваха двете страни за диалогичност и отстъпчивост, за да бъде защитен интересът на обществото и на носителите на права. Генералният директор на БНР Александър Велев заяви, че не иска да води разговор под натиск, какъвто определи забраната на "Музикаутор" и ги призова да я оттеглят. Той добави, че от БНР са изпратили предложение за запазване на изплащането на права в размер на един процент от държавната субсидия на БНР, както досега и увеличение на процента от приходи от реклама от 4,5 на сто на десет процента. Изпълнителният директор на "Музикаутор" Иван Димитров заяви, че тези десет процента са "плаваща сума" и настоя за договаряне на модел за стъпаловидно увеличение на тарифите до доближаване на тези в частните радиостанции, както е според европейските регламенти. От дружеството посочиха още, че до днешната ситуация се е стигнало, заради шестмесечна липса на комуникация от страна на БНР, а предложението за увеличение е дошло чак ...

Музикаутор кани Обществения съвет на БНР на среща

Изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров покани членовете на Обществения съвет на БНР на среща, на която да бъдат обсъдени ситуацията между Музикаутор и БНР, рисковете за всички заинтересовани страни и намиране на балансирано решение. Това става ясно от писмо , изпратено днес, 16 януари 2017 г., в отговор на декларацията на Обществения съвет, публикувана от БНР в края на миналата седмица. В писмото се подчертава, че ръководството на БНР подвежда обществото и дискредитира обществената медия, като „тенденциозно се нарушават законите, игнорират се принципи като плурализъм и равнопоставеност“. „Мотивите да не предоставят безвъзмездно своята музика на БНР например на Митко Щерев, Тончо Русев, Кирил Маричков, Живко Колев и т.н. не са ли от значение за обществото?“, пита реторично изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров. До Обществения съвет на БНР той пише: „Много хора гледат субективно и едностранно на проблема, изразяват позиции, които не отчитат...

Кавалджия, гайдар и вокали в "Музика в портрети" на Оркестъра за народна музика на БНР

В концерта от поредица "Музика в портрети" Оркестърът за народна музика на БНР отново ще бъдат представени приятни изненади и блестящи солисти. На 23 февруари (четвъртък) в Първо студио на БНР от19:30 часа публиката ще чуе и види едни от знаковите имена в инструменталното и вокално изкуство – впечатляващите солисти Матьо Добрев (кавал), Красимир Кондов (гайда) и квартет "Българка джуниър". Кавалджията Матьо Добрев съчетава народната традиция с импровизационната си дарба. От 1996 г. Добрев свири в оркестър "Тракия" на Иво Папазов – Ибряма. Работи с още големи музиканти като Нешко Нешев, Ради Казаков. Участва във формацията "Виртуозите на Тракия". Музикантът вдъхва нов живот и съдържание на фолклорната музика.Той е част от поколението, което създава музикалния микс на новата балканска вълна. Под диригентската палка на Димитър Христов кавалджията ще изпълни емблематичните си бавни мелодии във фригийски лад , Чочова ръченица и други нови пиеси, специално аранжирани за концерта от Пейо Пеев. Гайдарят Красимир Кондов създава авторски пиеси на фолклорна основа, прави записи за БНР в Пловдив и София. Творчеството му включва 250 обработки на народна музика, от които 100 са посветени на вокалните изпълнения – песни за трио, квартети, народен хор. Сътрудничи на известни състави като "Ева квартет", хор "Мистерията на българските гласове", Оркестъра за народна музика на БНР. През 2006 г. музикантът издава солов албум, озаглавен "Гайдата". Виртуозният музикант и главен художествен ръководител на Северняшкия ансамбъл ще представи на концерта свои популярни творби, както и специално написаната за концерт а Мераклийска ръченица. Вокалната музика в концерта ще бъде представена от невероятния квартет "Българка джуниър". Групата е създадена през 1989 г. в Пловдив. Репертоарът й обхваща традиционни народни песни, аранжименти и композиции на едни от най-големите български музиканти като Иван Спасов, Красимир Кюркчийски, Теодосий Спасов, Стефан Мутафчиев. От 2014 г. квартет "Българка джуниър" е в състав: Христина Анастасова, Фанка Койнарова, Елена Беделева, Тонка Колева. На концерта в БНР те ще представят солови изпълнения в аранжимент на Костадин Генчев, Ангел Димитров, Марек Дяков и Димитър Христов. Билети за концерта могат да бъдат закупени на касата на Рекламно-информационния център на БНР (бул. “Драган Цанков” 4), както и в мрежата на eventim.bg  и ticketsbg.com.  Входът е свободен за ученици от НМУ "Любомир Пипков" и студенти от НМА "Панчо Владигеров", трябва да представят ученическа или студентска карта.

Музикалните формации на БНР ще излязат на една сцена

Всички музикални формации на Българското национално радио излизат тази вечер на една сцена под наслов "Нощ на музиката и поезията на БНР", за да поставят началото на новия концертен сезон в НДК, в зала 6, от 18 ч. Входът есвободен. Кирил Калев, директор на програма "Христо Ботев" обясни: Действително довечера ни очаква едно музикално събитие, което всеки, който обича радио, ще може да го и види. Как ще го види? На живо в зала 6 на НДК и от около 6 часа вечерта до полунощ всички музикални състави, част от Музикалната къща на БНР, ще се представят. Ще започнем с Радиодецата, вокалната група. За мен много силен момент  е след това, около 7 часа, когато Детският радиохор ще се появи на сцената. Нека да кажем , че това е може би  една от най-легендарните формации на БНР. След това ще могат нашите слушатели да видят Смесения хор на БНР, също така много известен, Симфоничния оркестър на Радиото, малко по-късно вече и любимците на поколения българи - Оркестъра за народна музика, и ще приключим с невероятния Биг бенд с ръководител Антони  Дончев. Паралелна програма ще има и в клуб "Перото" от 20 ч., каза Калев: Клуб "Перото" ще отвори врати за програма "Христо Ботев" и там ще отпразнуваме нашия 25-и рожден ден на предаването за култура "Артефир". И там сме предвидили 4 различни части. Силвия Чолева и Радослав Чичев от програма "Христо Ботев" ще представят наградени стихосбирки. След това нашата колежка, в момента главен продуцент на програма "Хоризонт" Спасиана Кирилова и Митко Новков – наш колега от "Христо Ботев" – те двамата пък ще  представят поетите на БНР. Малко по-късно е времето за момчетата с китари, тези което пеят и творят. Там вече ще пеят Хайгашод Агасян, Георги Денков, Асен Масларски, Михаил Белчев ще бъде наш специален гост. И за финал, прекрасният Ангел Заберски с неговото трио, ще се опитаме да направим един джаз джемсешън, между поезия и джаз .

Смесеният хор на БНР открива концертния сезон с нов диригент и амбициозна програма

От 1 ноември Любомира Александрова ще дирижира една от най-авторитетните хорови формации в България. Любомира Александрова завършва „Хорово дирижиране“ в класа на проф. Димитър Русков в Българска държавна консерватория. От 1984 до 1998 г. работи като диригент и главен диригент на оперния хор на Държавната опера във Варна, а от 1993 до 1998 г. е диригент и музикален ръководил на Варненската детско-юношеска опера. След това в продължение на 15 години е преподавател и хоров диригент в Музикалния факултет на университета Белкент в Анкара (Турция). От 2012 г. досега работи като главен диригент на хора на Държавната опера на Анкара. Като гост-диригент Любомира Александрова Субашева е работила с хора на Софийската опера и с Държавния полифоничен хор към Министерството на културата в Турция. Прави записи и изнася концерти с български произведения със Смесения хор на Държавното радио на Република Турция. В България е работила с диригентите Емил Табаков, Иван Филев, Недялко Недялков, Христо Игнатов, Михаил Недялков, Йордан Дафов и Лучано ди Мартино, а в Турция – с Хосе Кура, Сунай Муратов, Ренгим Гьокмен, Гюрер Айкал, Винфрид Мюлер, Гаетано Солиман, Флориан Франек и др.   За новия концертен сезон Смесеният хор е подготвил амбициозна програма. Първата среща с публиката беше в Нощта на музиката и поезията на БНР, когато хористите на националното радио изпълниха произведения на Ф. Павлов, Елгар и Бърнстейн, а заедно със Симфоничния оркестър на БНР – изключителния хор“Алилуя“ на оратория „Месия“ на Хендел. На 11 ноември мъжката формация на Смесения хор участва в концертно изпълнение на операта „Парсифал“ на Рихард Вагнер заедно с оркестъра и хора на Мюнхенската филхармония под диригентството на Валерий Гергиев. Новият диригент Людмила Александрова ще излезе за първи път на сцена със Смесения хор на БНР на 25 ноември в зала „България“ в концерт, посветен на 1100-годишнината от успението на Св. Климент Охридски. Събитието е част от културния календар на ЮНЕСКО.   В началото на следващата година хористите на Националното радио ще изнесат акапелен концерт с ортодоксална музика в храм „Света София“. На 9-и май 2017 г. Смесеният хор и Симфоничният оркестър на БНР заедно със Софийската филхармония и капела "Светослав Обретенов" ще изпълнят "Военен реквием" от Бритън. На сцената с музикантите ще излязат известният български сопран Александрина Пендачанска и немският баритон Карстен Мевес. Заедно със Симфоничния оркестър на БНР ще слушаме изпълнения на хора и в монументалната оратория „Елиас“ от Феликс Менделсон-Бертолди и „Сирени“ от Клод Дебюси.