21.08.2017

Само общините ще могат да получават държавна собственост безвъзмездно

Само общини да могат да придобиват безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост. Това ограничение предлага правителството в одобрен днес законопроект за изменение на Закона за държавната собственост. Безвъзмездното прехвърляне на собствеността в полза на общините ще може става само ако имотът ще послужи за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предвижда се въвеждането на...