22.06.2018

Европейски ден за борба с трафика на хора

Европейският ден за борба с трафика на хора, който се отбелязва днес, е обявен през 2007 г. по инициатива на тогавашния зам.-председател на Европейската комисия Франко Фратини. Всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора. По този повод Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и деветте Местни комисии (МКБТХ) в страната, организират ежегодна превенционна кампания за актуални форми и тенденции при трафика на хора. Кампанията включва поредица от дискусионни форуми за експерти на централно и регионално ниво, по време на които ще бъдат обсъдени новите форми и тенденции при това престъпление, както и други съпътстващи дейности насочени към специалисти, млади хора, ученици и уязвими общности, включващи редица регионални, информационни събития. Националната комисия за борба с трафика на хора има за цел да определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора. Националната комисия, която е орган към Министерски съвет, организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на закона. Работи за предотвратяване на трафика на хора и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик.През 2015 г. Прокуратурата на Република България е наблюдавала общо 294 наказателни производства, образувани за незаконен трафик на хора или престъпления против брака, семейството и младежта. Новообразуваните през 2015 г. досъдебни производства са общо 85. През периода прокурорите са решили общо 166 дела, по които е провеждано разследване за посочените престъпления. В съда са внесени общо 51 прокурорски акта, с които са предадени на съд 99 обвиняеми лица. Осъдените лица с влезли в сила присъди в края на отчетния период са 48. Общо наложените им наказания са 71, тъй като по отношение на 23 лица е определено повече от едно наказание – лишаване от свобода и глоба. По наблюдаваните досъдебни производства за 2015 г. за трафик на хора пострадали са общо 409 лица, от които 27 непълнолетни и 6 малолетни.

Още

Горещи