25.05.2018

Данъчни измами за близо 1 млн. лв. откри Сметната палата след проверка на държавни служители

  За 10 години Сметната палата е публикувала и проверила над 77 хиляди и двеста декларации на имуществото, доходите и разходите на лица, заемащи висши държавни длъжности. Проверките са обхванали обаче близо два пъти повече лица, тъй като се проверяват по закон и съпрузите/гите и децата, ненавършили пълнолетие, съобщиха от Сметната палата, пише БГНЕС. При проверките на декларациите са установени над 2200 заключения за несъответствие, като тенденцията е към намаляване на пропуските вследствие на контрола от страна на Сметната палата. В резултат на подадените сигнали от Сметната палата до НАП и ДАНС са установени около един милион лева данъчни задължения. Това показват данните за периода, откакто преди 10 години бе въведен електронният публичен регистър и проверките на имуществените декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД). Преди това Сметната палата събираше и съхраняваше само информацията на хартиен носител, като достъп до нея имаха само главните редактори на медиите. Сега публикуваната информация е в електронен формат и е общодостъпна чрез интернет страницата на Сметната палата. Тази дейност на институцията дава възможност на гражданското общество да бъде информирано, позволява да се правят справки за имущественото състояние за всяко едно от лицата на публична длъжност, да се проследява промяната в имуществото и доходите им през периода на заемане на длъжността, да се обследват случаи на необосновано забогатяване сред тях и редица други справки. Дейността на Публичния регистър играе съществена роля за осигуряване на превенция на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Чрез закона се "осветлява" имотното състояние на лицата, които взимат важни решения за бъдещето на държавата, по отношение на които има голям обществен и медиен интерес, също и съмнения за корупция. За да бъде в полза на обществото и на гражданите за осигуряване на публичност и прозрачност и в изпълнение на ЗПИЛЗВДДД, Сметната палата изгради през тези години добре функциониращи електронна система на деклариране и механизъм на проверка на имуществените декларации. Тези системи се утвърдиха като ефективен инструмент за превенция и борба с корупцията и служат за насърчаване на доброто управление сред всички нива в държавата. Сметната палата получи висока външна оценка за постигнатите резултати от GRЕСО „Група държави срещу корупцията" към Съвета на Европа. GRЕСО подготви Доклад за оценка на България в рамките на Четвъртия кръг на мониторинга на Групата на тема „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите". Обект на мониторинга беше дейността на дирекция „Публичен регистър" по прилагането на ЗПИЛЗВДДД. Обследваха се имуществените декларации, системата на деклариране и постигнатите резултати от механизма за проверка на имуществените декларации на народните представители, съдиите и прокурорите, попадащи в обхвата на закона. Докладът беше приет от GRЕСО без препоръка към Сметната палата, което е добър атестат за постигнатите резултати. 

Още

Горещи