25.10.2016

Избор на изпълнител на финансова услуга „Платежни и свързани услуги“ на ДП РВД

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”