24.05.2018

Отново проверяват язовирите

  Нова проверка на състоянието на язовирите и техническите съоръжения към тях в страната ще бъде направена по разпореждане на Върховна административна прокуратура. Още на 29 септември ВАП разпореди на председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ да организира проверка по отношение на всички контролирани от агенцията язовири в страната за спазването на разпоредбите на Закона за водите, в частта относно поддържането в технически изправно и безопасно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, пише БГНЕС. ВАП извърши няколко проверки по реда на надзора за законност и изпълнението на правомощията от компетентните държавни органи, оторизирани да осъществяват контрол и мониторинг. По отношение на язовирите в страната бяха констатирани повтарящи се пропуски, които определят опасността им – неправилно конструктивно изпълнение; непочистени изпускатели; недостатъчно удълбочени или неотремонтирани преливници, неукрепени или неремонтирани корони на язовирни стени, неотстранена храстова и дървесна растителност по откоси на стените и по основни изпускатели, съобщават от прокуратурата. В тази връзка ВАП разпореди при проверката да се установи изпълняват ли се и в срок предписанията на комисиите, назначавани от областните управители за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Проверката трябва да установи предприемат ли се необходимите мерки за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация, съобразно нормативните изисквания за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация. Предстои да бъде проверено и дали в случаите, когато ЗВ предвижда това, се изпълняват дейностите по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях, както и дейностите в случаи на опасност от наводнение, при което могат да настъпят вредни последици за живота и здравето на хората и за околната среда. Указано е на председателя на ДАМТН при констатиране на нарушения по предмета на проверката да се предприемат действия по налагане на принудителни административни мерки, съответно по реализиране на административно- наказателна отговорност на нарушителите. Срокът за извършване на проверката, определен от ВАП е 28.11.2016 г. Решението на Административния съд - Смолян може да се обжалва пред Върховния административен съд. 

Още

Горещи