25.10.2016

РИОСВ - Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

Експерти от РИОСВ - Плевен провериха сигнал за продажба на препарирана костенурка, намираща се в Ловеч. При проверката е установено, че се предлагат за продажба два препарирани екземпляра от защитени видове животни - морска костенурка и червеногърба сврачка, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение и двата препарирани екземпляра са иззети. За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички ф...

Още

РИОСВ-Плевен провери складовете за съхранение на негодни продукти за растителна защита

В периода март-септември 2016 г. експертите на РИОСВ - Плевен са извършили над 60 проверки на складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита/ПРЗ/ на територията на инспекцията. За констатирани несъответствия са дадени 65 предписания. В резултат негодните ПРЗ от четири склада са предадени за обезвреждане на лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Продуктите от други два склада са преопаковани и събрани в единия от тях. 16 склада са ремо...

Близо 13 000 лв. събраха експертите от РИОСВ-Плевен при извършени проверки

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Плевен са извършили през август 89 проверки на 86 обекта, от които 31 са извънредни. Дадени са 20 предписания и са съставени шест акта за установени административни нарушения, уточниха от инспекцията. През август са събрани суми по издадени наказателни постановления в размер на 5000 лв. Общо събраните суми от наложените санкции са 12 727,80 лв.Извършени са шест проверки на защитени територии, три от които са за спазване на режима, определен със заповедите за обявяването им. Н...

РИОСВ-Плевен е събрала 7 хиляди лева от глоби през юли

Над 7 хиляди лева само за юли е събрала Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен от фирми-нарушители за замърсяване на атмосферния въздух. Проверени са 80 обекта на територията на Плевенска и Ловешка област Експертите на Регионалната инспекция, установиха замърсяване на въздуха при производството на дървесни плоскости и шперплат, а наложената глоба е в размер на близо 5 хиляди лева. Слабостите не са отстранени, което стана причина за възобновяване на две текущи санкции за замърсяване на асфалтобази. С две наказателни постановления, на нарушителите са наложени имуществени санкции общо за 2500 лева. Санкционирани са, предприятие за производство на растителни масла в Тетевен и предприятие за производство на тухли в село Александрово.

Експертите от РИОСВ-Плевен са проверили 80 обекта през юли

Експертите от РИОСВ в Плевен са извършили през юли 82 проверки на 80 обекта, от които 33 извънредни. Дадени са 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са две наказателни постановления на „Олина 2000" ООД (предприятие за производство на растителни масла в Тетевен) и „Старткерамик" ООД (предприятие за производство на тухли, с. Александрово), с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер 2500 лв. Възобновени са две текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на „Пътстрой Ловеч" ЕООД (асфалт...

Санкции и глоби за над 42 000 лв. наложи през първото полугодие РИОСВ-Плевен

Експертите на РИОСВ - Плевен извършиха 543 проверки в 481 обекта през първите шест месеца от годината. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 206 предписания. От началото на годината са съставени 19 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), като общата събрана сума от наложени санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и наказателни постановления (НП) е в размер на 42 425, 52 лв. От получените приходи, на общините е преведена сума в размер на 18 602, 23 лв., която може да се използва от тях...

127 обекта провери РИОСВ - Плевен през месец юни

Експертите на РИОСВ - Плевен извършиха през юни 132 проверки на 127 обекта - от тях 97 планови и 35 извънредни проверки. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 45 предписания. От извършените проверки 19 са комплексни, 4 на обекти с издадени комплексни разрешителни, 8 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда и 7 - на решения по ОВОС или преценка необходимостта от ОВОС. За констатирани административни нарушения по Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух са съставени 2 акта з...