23.05.2018

Закриват центрове за деца и родителите до 2019 г.

  Близо 150 нови социални услуги за над 7000 потребители ще се разкрият до 2019 г. Това предвижда актуализираният план за продължаване на деинституционализацията на грижата за деца, който беше одобрен от правителството, пише БГНЕС. Документът очертава рамката и планираните мерки за следващия етап от реформата до 2025 г. и източниците за тяхното финансиране. Документът предвижда да се разкрият 66 нови центъра за подкрепа в общността и в семейна среда. Повече от 6200 деца, родители и хора, които се грижат за деца, ще могат да получат социални, здравни, консултативни и други услуги в тях. Ще бъдат изградени и нови преходни и наблюдавани жилища, както и центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца и други. В плана са предвидени действия за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители. Документът включва и мерки за осигуряване на социални и здравни услуги за децата с увреждания. Планира се създаването на мрежа от социални услуги за подкрепа на подрастващите, които ще напуснат стария тип институции. Всички домове за деца, лишени от родителски грижи и домовете за медико-социални грижи за деца ще се закрият поетапно. За момчетата и момичетата, които в момента са настанени там, ще бъдат осигурени качествени алтернативни грижи и социални услуги, които ще осигурят отглеждането и развитието им в среда, която е близка до семейната. Финансирането на мерките по плана за деинституционализация ще е по линия на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Региони в растеж“ и „Наука, образование и интелигентен растеж“ и от националния бюджет.

Още

Горещи