28.10.2016

Булярд АД прекратява дейността си

Дружеството притежава 1,19 % от капитала на „Булярд корабостроителна индустрия“ АД