24.05.2018

Община „Тунджа" кандидатства с проекти за над 13 милиона лева

Три проектни предложения в Държавен фонд земеделие внесе община Тунджа. Проектите са по Мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тази мярка подпомага развитието на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в селата и за олесняване на достъпа до тях. Тази инфраструктура предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугит...

Още

Горещи