27.05.2018

Закриват Дома за деца в Златица

  Министерският съвет прие постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в гр. Златица, пише БГНЕС. През последните години в резултат от изпълнението на правителствената политика за деинституционализация на грижите за децата беше установена трайна тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на дома. За 2014 г. през него са преминали 23 деца на резидентна грижа, постъпили са шест деца, а са изписани 10. В края на 2015 г. на резидентна грижа са останали шест деца, три от които са здрави. Независимо от малкия брой отглеждани деца, за да се осигури 24-часова медицинска грижа и нормално функциониране на дома, се налага поддържането на значителен брой персонал, както и разходване на средства за издръжка на сградния фонд. Предвид това Министерството на здравеопазването отправи искане до Агенцията за социално подпомагане за съдействие при извеждането на децата от дома и осигуряването на алтернативен тип грижа. В резултат през месец февруари 2016 г. са изведени четири деца, като три от тях са настанени в центрове за настаняване от семеен тип, а едно е осиновено. Закриването на ДМСГД – Златица е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Със закриването му в още един регион на страната ще бъде преустановено предлагането на институционална грижа за деца в домове за медико-социални грижи за деца. За тези, които се нуждаят от грижа извън семейството, тя ще бъде осигурявана посредством алтернативни социални услуги за деца. 

Още

Горещи