23.05.2018

Кои приходи (на фирмите) не се облагат с данък

Дивидентите, разпределени от български дружества или дружества от ЕС/ЕИП, се облагат при получаването им от физическите лица. Отговорът на този въпрос се корени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Това е основният нормативен акт на държавата, който е насочен към облаганe на печалбите на юридическите лица (ООД, ЕООД, АД, чуждестранни ЮЛ и др.) и неперсонифицираните дружества (съдружия, консорциуми, дружества по ЗЗД и др.). В него се регламентира формирането на данъчната...

Още

Горещи