23.10.2016

МРРБ ограничава застрояването на зелените площи в градовете с промени в ЗУТ

Предлага се намаляване на броя категории на строежите и задължително включване към ВиК мрежата за собствениците на имоти

Още

МРРБ: Регионалният министър няма право да налага мораториум върху строителството по ЗУТ

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството не разполага с правомощия да налага мораториум върху строителството по Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и да отменя или да спира действието на решения на общинските съвети и на заповеди на кметове на общини, с които са одобрени устройствени планове, предаде БГНЕС. Това се казва в отговора на МРРБ във връзка с писмо от представители на група „Запазете Бедечка“ с искане за налагане на мораториум за строителство върху цялата територия на парк „Бедечка“ по одобрения от Общинския съвет на Стара Загора Подробен устройствен план и извършващото се строителство в парка, съобщават от министерството. Прилагането на действащ устройствен план, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, се спира с издаване от кмета на общината мотивирано предписание за изработване на проект за изменение на действащия план. Съгласно чл. 86 от Конституцията на Република България Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения, като законите и решенията са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите. Това право на Народното събрание включва приемането на решения за налагане на мораториуми за застрояване върху определени територии, които може да бъдат и въз основа на гражданска инициатива, осъществена по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн. ДВ, бр. 44/12.06.2009 г.).

Непосилната лекота на един строеж

Когато един и същ закон управлява едновременно и бизнес за 3.4 млрд. лв., и височината на оградата на новопостроен блок, не е чудно, че около него постоянно има промени и недоволство. Законът за устройство на територията (ЗУТ), който се занимава именно с това, е в пореден цикъл на промени. През седмицата Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане новите текстове, преди те да заминат за одобрение от депутатите. Този път...

Регионалното министерство обяви, че не може да спре строителството в Бедечка

Министърът на регионалното развитие и благоустройството не разполага с правомощия да спре строителство в парк "Бедечка" на Стара Загора, става ясно от съобщение на пресцентъра на ведомството, цитирано от БТА. В него се посочва, че МРРБ няма право да наложи мораториум върху строителството по Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и да отменя или да спира действието на решения на общинските съвети и на заповеди на кметове на общини, с които са одобрени устройствени планове. ...

Стартира изработването на проект на ОУП на община Бяла и Екологична оценка към него

 Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството стартира изработването на проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла и Екологична оценка към него. С нея се одобрява Заданието за проектиране на ОУП на община Бяла, който трябва да бъде разработен при спазване на всички разпоредби на екологичното законодателство. Изработването на Общ устройствен план се налага заради настъпилите през 2008 г. промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в посока опазване на морските плажове и пясъчните дюни и ограничаване на допустимото застрояване в зона „А“ и зона „Б“. Необходимостта от него определя също значителната степен на урбанизация, предвидена с актуализацията на териториалноустройствения план на Община Бяла, която е направена без съобразяване с екологичните разпоредби. Новият ОУП ще отговори на необходимостта от опазване на териториите с особена териториалноустройствена защита, в съответствие с изискванията на ЗУЧК, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии. В периода 1996 – 1997 г. за всички крайбрежни общини, в т. ч. и за Община Бяла, по възлагане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството са изготвени териториално устройствени планове (ТУП), обхващащи територията в административните граници на съответната община. През 2004 г. е разработен и приет от Общинския съвет проект за актуализация на действащия ТУП на община Бяла. Актуализацията е приета без задължителните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии. С решение на Общинския съвет от февруари 2014 г. община Бяла дава съгласие за изработване на нов проект за ОУП и одобрява изготвеното за целта задание. Същото е съгласувано от МОСВ и Министерство на културата, съгласно изискванията на ЗУТ. Заповедта е публикувана на интернет страницата на МРРБ.

Информация във връзка с проекта за изработване на Общ устройствен план на Община Бяла

 Не отговаря на истината твърдението, че предстои подписване на заповед за допускане изработването на Общ устройствен план на Община Бяла. Разпространената информация е невярна и манипулативна.   Министерството на регионалното развитие и благоустройството многократно е изразявало принципната си позиция, че е наложително общините на територията на страната да разполагат с актуални общи устройствени планове /ОУП/, които да определят устройствената политика  за развитие на територията в дългосрочен период – с хоризонт 20-25 г., като гарантират опазването на природната среда и съхраняват недвижимите културни ценности. Министерството подпомага финансово общините при изработването на ОУП. Съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ и Закона за устройство на територията /ЗУТ/, министърът на регионалното развитие и благоустройството допуска изработването на ОУП, като с акта за допускане одобрява и заданието за изработване на проекта. За община Бяла е осигурено финансиране за изработване на ОУП за цялата територия на общината. От общината е изготвено задание за проектиране, което е прието с Решение на Общинския съвет от 13.02.2014 г. Заданието е внесено в Министерството на околната среда и водите, което се е произнесло по него със становище №04-00-734/17.03.2014г., че проектът подлежи на задължителна екологична оценка съгласно чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 във вр. с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. Задължително условие за одобряване на ОУП е наличието на положително становище от МОСВ по реда на ЗООС и ЗБР. Съгласно ЗУТ и Закона за културното наследство, заданието за проектиране задължително се съгласува с Министерство на културата, преди неговото одобряване. МК е съгласувало заданието с писмо №04-01-1234/4/ от 03.05.2016 г., като предоставя информация и данни за допълване на заданието и изисква допълнителна информация от община Бяла, за което кмета на общината е уведомен с писмо №91-00-15/02.06.2016 г. След допълване на заданието за проектиране с изисканата информация от общината в МРРБ ще бъдат разгледани и отразени всички бележки и препоръки по становищата на МОСВ и МК преди неговото одобряване. Задължително изискване на МРРБ при изработването и приемането на ОУП на Черноморските общини е съобразяването им с приетите специализирани карти и отразяване на границите на морските плажове. Морските плажове са изключителна държавна собственост и върху тях не се допуска застрояване. Такова изискване към ОУП ще бъде включено в заданието за проектиране преди неговото одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството. ЗУТ дава възможност за ревизиране на действащите ПУП и непотвърждаване на техните предвиждания в ОУП, ако същите противоречат на екологичните изисквания съгласно екологичната оценка към плана. Съгласно чл. 103а, ал. 1 от ЗУТ в проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията по чл. 124 . Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлените имоти, за които е налице одобрен подробен устройствен план, се допуска само за изграждането на обекти - публична държавна собственост или публична общинска собственост, както и с цел защита на обществени интереси - опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони. Въпреки наличието на ясна законова разпоредба това изискване ще бъде включено в заданието за проектиране. Одобряването на ОУП на община Бяла, който предстои да бъде възложен, ще бъде извършено след провеждане на консултации и обществени обсъждания. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на МРРБ и на общината.