25.10.2016

Изборните кампании на отчет пред Сметната палата, иначе глоба до 10 бона

Сметната палата отваря на 7 октомври Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) за подаване на информация от участниците в изборите за президент и...

Още

Данни от одит на Сметната палата: Потънали са 26 милиона лева за интеграция на роми в училищата

Над 26 милиона лева са били похарчени за интеграция на деца от малцинствата в училищата, без от това да е последвал видим резултат. Това показва одитен доклад на Сметната палата, проверил как е била осъществявана образователната интеграция в периода 1 януари 2012 – 31 декември 2014 г.

Сметната палата: Няма ефект от Образователната интеграция на етническите малцинства

Сметната палата извърши одит на изпълнението „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г., чийто основен въпрос бе - ефективни ли са дейностите за постигането на тази интеграция, съобщи БГНЕС. Образователната интеграция е процес, насочен към осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и ученици, успешна социализация и съхраняване и развиване на културната идентичност. Осъществяването на този процес е ангажимент на цялата училищна общност. Трудно решими през годините са проблемите, отнасящи се до ромския етнос. В миналото са създадени „сегрегирани училища“ в квартали с преобладаващо ромско население. Сега предпоставка за успешна образователна интеграция при сформирането на групите в детските градини и на паралелките в училищата е условието етническият състав на децата и учениците в тях да отразява пропорционално етнокултурните характеристики на населението в съответното селище. По данни на НСИ от преброяването на населението българската етническа група обхваща 5 664 624, или 84,8 на сто от всички граждани. Турската етническа група е втората по численост - 588 318 лица и представлява 8,8 на сто, а ромите са третата по големина етническа група - 325 343 души, или 4,9 на сто от българските граждани. При одита са проверени, анализирани и оценени механизмите за изпълнение на политиката в тази област в системата на образованието, а също и изпълнението на политиката от регионалните инспекторати по образованието и Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Основният извод от одита е, че осъществените дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства през периода 2012-2014 г. в системата на образованието не са достатъчно ефективни за постигането на поставените цели и планираните ефекти. Не са обединени усилията на всички заинтересовани институции и власти за постигане на ефективна и трайна образователна интеграция. В същото време за тази цел са финансирани дейности общо за над 26 млн. лв., от които 3,4 млн. лв. от бюджета на Центъра, над 21, 4 млн. лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и близо 1, 2 млн. лв. от други европейски източници. Формулираният приоритет на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2010-2015) за „пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училищата в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях“, не е изпълняван с ефективни дейности. Въвеждана е целодневна организация на обучение, осигурявано е допълнително обучение за децата, на които българският не е майчин език. Но действащата законова и подзаконова нормативна уредба не е изчерпателна и не е предвиден държавен образователен стандарт с правила за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Този въпрос ще се решава с новия образователен закон. Не са създадени условия за добра координация между дирекции, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, общини и структури, работещи по проблемите на образователната интеграция. Това пречи на обединяването и синхронизирането на усилията в цялостен интегриран подход за ефективност и устойчивост на резултатите. Не е определен ред за събирането на данни за етническия произход на децата и учениците по проекти, финансирани от национални програми и със средства по три схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Това затруднява оценяването дали са постигнати целите и планираните ефекти. Например: За усвоените по схемите около 21,45 млн. лв. за периода 2012-2014г. са посочени индикатори за изпълнение и за резултат – над 89 хиляди лица, участващи в мерки за превенция на ранното отпадане от училище (деца, ученици, учители и родители) и близо 33 хиляди ученици, отново интегрирани в образователната система. Липсва обаче информация за броя на децата от етническите групи. Не е ефективен контролът, осъществяван от регионалните инспекторати по образованието, за изпълнение на дейностите за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Липсва адекватна система за оценяване на проектните предложения от Центъра и това поражда рискове за значителен субективизъм, развитие на корупционни практики, както и риск да бъдат финансирани проекти с участието на минимален брой деца и ученици от етническите малцинства. Например: В конкурсните процедури на Центъра в периода 2012-2014 г. няма конкретни изисквания към целевите групи - допустими са за финансиране всички деца и ученици, участващи в процеса на образователна интеграция, учители и родители. А в аналогична схема, финансирана по ОПРЧР, е предвидено най-малко 30 на сто от участниците във всеки проект да бъдат деца и ученици от етнически малцинствени групи, които отпадат или въобще не попадат в образователния процес. При подаване и отчитане на изпълнението на проектите в Центъра не са представяни доказателства за етническия състав на участниците в проекта, което допълнително ограничава възможностите за ефективен контрол дали средствата действително се изразходват за преодоляване на проблемите пред образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Насоките за кандидатстване по конкурсните процедури на Центъра съдържат и субективни критерии и показатели за оценка. Например: За едно от проектните предложения не става ясно по какъв начин е извършена оценката на въпроса и на каква база са поставени точките в индивидуалните оценъчни таблици. Сериозни диспропорции има в оценката доколко необходими и обосновани са предложените разходи и задоволително ли е съотношението между прогнозните разходи и очакваните резултати и др. За друг проект има съществена разлика между индивидуалните оценки на членовете на оценителната комисия. Аналогично е положението при показателите, показващи достатъчни ли са капацитетът на водещата организация и на партньора по проекта, съответствието на целите, ясно ли са дефинирани и стратегически избрани участниците в проекта, изпълним ли е планът за действие, където оценките варират от „задоволително“ до „много добро“. Една от индивидуалните оценъчни таблици е попълнена с молив, а останалите са омастилени, като са налице данни за поправка на оценките. Сметната палата е дала 3 препоръки към министъра на образованието и науката и 18 препоръки към Управителния съвет и директора на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. 

Сметната палата: Образователната интеграция на деца от малцинствата не е ефективна

Дейностите за интеграция на децата от етническите малцинства през периода 2012 - 2014 г. в системата на образованието не са достатъчно ефективни. Не са обединени усилията на всички заинтересовани институции и власти за постигане на ефективна и трайна образователна интеграция, се твърди в доклад на Сметната палата, оповестен днес. В същото време за тази цел са финансирани дейности общо за над 26 млн. лв., от които 3.4 млн. лв. от бюджета на Центъра за образователна интеграция на деца...

1 млн. лв. задължения прихванати след сигнали на Сметната палата

 Около 1 млн. лв. данъчни задължения са установени след сигнали на Сметната палата до НАП и ДАНС. Това съобщиха от одитния орган. В информацията се посочва още, че за 10 години Сметната палата е публикувала и проверила над 77, 2 хил. декларации на имуществото, доходите и разходите на лица, заемащи висши държавни длъжности. Проверките са обхванали обаче близо два пъти повече лица, тъй като се проверяват по закон и съпрузите или съпругите и децата, ненавършили пълнолетие. При инспекциите са констатирани над 2200 несъответствия. Според съобщението на Сметната палата тенденцията е към намаляване на пропуските вследствие на контрола от страна на одитния орган. Това показват данните за периода, откакто преди 10 години бе въведен електронният публичен регистър и проверките на имуществените декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Преди това Сметната палата събираше и съхраняваше само информацията на хартиен носител, като достъп до нея имаха само главните редактори на медиите. Сега публикуваната информация е в електронен формат и е общодостъпна чрез интернет страницата на Сметната палата. Тази дейност на институцията позволява да се правят справки за имущественото състояние за всяко едно от лицата на публична длъжност, да се проследява промяната в имуществото и доходите им през периода на заемане на длъжността, да се обследват случаи на необосновано забогатяване сред тях и редица други справки.

Над 2200 пропуска откри за 10 г. Сметната палата в декларациите на властта

Около 1 млн. лв. данъчни задължения са влезли в бюджета благодарение на проверките

Данъчни измами за близо 1 млн. лв. откри Сметната палата след проверка на държавни служители

  За 10 години Сметната палата е публикувала и проверила над 77 хиляди и двеста декларации на имуществото, доходите и разходите на лица, заемащи висши държавни длъжности. Проверките са обхванали обаче близо два пъти повече лица, тъй като се проверяват по закон и съпрузите/гите и децата, ненавършили пълнолетие, съобщиха от Сметната палата, пише БГНЕС. При проверките на декларациите са установени над 2200 заключения за несъответствие, като тенденцията е към намаляване на пропуските вследствие на контрола от страна на Сметната палата. В резултат на подадените сигнали от Сметната палата до НАП и ДАНС са установени около един милион лева данъчни задължения. Това показват данните за периода, откакто преди 10 години бе въведен електронният публичен регистър и проверките на имуществените декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД). Преди това Сметната палата събираше и съхраняваше само информацията на хартиен носител, като достъп до нея имаха само главните редактори на медиите. Сега публикуваната информация е в електронен формат и е общодостъпна чрез интернет страницата на Сметната палата. Тази дейност на институцията дава възможност на гражданското общество да бъде информирано, позволява да се правят справки за имущественото състояние за всяко едно от лицата на публична длъжност, да се проследява промяната в имуществото и доходите им през периода на заемане на длъжността, да се обследват случаи на необосновано забогатяване сред тях и редица други справки. Дейността на Публичния регистър играе съществена роля за осигуряване на превенция на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Чрез закона се "осветлява" имотното състояние на лицата, които взимат важни решения за бъдещето на държавата, по отношение на които има голям обществен и медиен интерес, също и съмнения за корупция. За да бъде в полза на обществото и на гражданите за осигуряване на публичност и прозрачност и в изпълнение на ЗПИЛЗВДДД, Сметната палата изгради през тези години добре функциониращи електронна система на деклариране и механизъм на проверка на имуществените декларации. Тези системи се утвърдиха като ефективен инструмент за превенция и борба с корупцията и служат за насърчаване на доброто управление сред всички нива в държавата. Сметната палата получи висока външна оценка за постигнатите резултати от GRЕСО „Група държави срещу корупцията" към Съвета на Европа. GRЕСО подготви Доклад за оценка на България в рамките на Четвъртия кръг на мониторинга на Групата на тема „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите". Обект на мониторинга беше дейността на дирекция „Публичен регистър" по прилагането на ЗПИЛЗВДДД. Обследваха се имуществените декларации, системата на деклариране и постигнатите резултати от механизма за проверка на имуществените декларации на народните представители, съдиите и прокурорите, попадащи в обхвата на закона. Докладът беше приет от GRЕСО без препоръка към Сметната палата, което е добър атестат за постигнатите резултати.