23.05.2018

До 10 бона глоба за незаконна реклама на фасадата

  Предлагат връзването към водопровода и канализацията да е задължително Всеки поставил в притежавания или стопанисвания от него имот рекламен, информационен или монументално-декоративен елемент в противоречие с изискванията на Закона за устройство на територията да бъде глобяван от 1000 до 10 000 лв. Това се предлага в пуснатите за обществено обсъждане от строителното министерство поредни промени за най-редактирания закон. Санкцията ще се отнася и за другите типове преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници). Друга част от редакциите на закона се отнася за категориите строежи. От 6, както е досега се предлага та да бъдат намалени на 4. В първата се добавени още 7 - съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриването на депа чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран, сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери и ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им, производствени сгради, инсталации, предприятия и съоръжения с капацитет над 100 работни места или с разгъната застроена площ над 1200 кв. м и прилежащата им инфраструктура и съоръженията. В тази категория са включени още жилищни и смесени сгради с високо застрояване и парковете и градините с с площ над 1 хектар. Частните улици и второстепенната улична мрежа от пети и шести клас са вкарани във втора категория, както и жилищните и смесените сгради със средно застрояване, а също недвижимите културни ценности от „местно значение” и парковете и градините с площ до 1 хектар. В тази категория ще влизат освен преустройствата и основните ремонти на обектите от нея и на тези от първа, на които не се засяга конструкцията. В трета категория се предлага да бъдат включени жилищните и смесените сгради с ниско застрояване и вилите,обектите за обществено обслужване с РЗП до 1000 кв. м и капацитет до 100 места, цеховете с до 50 работни места, както и недвижимите културни ценности с „ансамблово значение” и „за сведение”. В четвъртата категория се предлага да останат дребните преустройства и изграждането на леки постройки и преместваеми обекти. С една от предложените промени в ЗУТ се иска да се въведе изискването собствениците на недвижими имоти и потребители на водоснабдителни и канализационни услуги да са длъжни да се присъединят към изградените ВиК мрежи и съоръжения. Преди време от строителния бранш поискаха ЗУТ да бъде разделен на 2. Едната част да засяга устройството на територията, а другата - само строителството и инвестициите.

Още

Горещи