25.10.2016

МРРБ публикува проекти на нормативни актове за обществено обсъждане

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане на  интернет страницата си и в Портала за обществени консултации проекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Закона за устройството и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/ и Закона за регионалното развитие/ЗРР/.   Предлаганите промени в Закона за устройство на територията са в изпълнение на мерките, предвидени в „План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите“, утвърден с решение на Министерския съвет. Основна цел на законопроекта е да доведе до облекчаване на административните процедури и до намаляване на административната тежест. С него се предвижда и отстраняването на съществуващи неточности и непълноти в действащите разпоредби, както и уеднаквяване на терминологията в някои от разпоредбите. Предложено е въвеждане на срокове за изпълнение на процедури, там където такива не са предвидени в действащите разпоредби, като срок за изпълнение на процедурата по съобщаване на проектите на устройствени планове от общинските администрации и за разглеждането им по преценка на главния архитект от общинския експертен съвет. Съществено изменение се предвижда в чл. 137, ал. 1 при категоризирането на строежите. В действащата разпоредба строежите се категоризират в шест необосновано раздробени категории, което затруднява проектантите и възложителите при определянето им. Предлага се обединяване на първите три категории строежи в една категория с еднакви изисквания по отношение на оценката на съответствието, строителния надзор, въвеждането в експлоатация и административния контрол. Следващите три категории стават съответно втора, трета и четвърта със съответните изисквания към тях. Проектът за промени в  ЗУЗСО цели да реши възникнали в последно време проблеми пред устройството и застрояването на Столична община и да отстрани някои правно-технически недостатъци в действащите текстове. Инвестиционният натиск налага решаване на въпроси с предела на допустимото натоварване на територията със сгради в различни райони на Столицата, а също така и осигуряване на необходимата за функционирането им инфраструктура със средствата на устройственото планиране. Със законопроекта са предложени промени, свързани с опазването на зелената система на Столична община. С промените в  Закона за регионалното развитие се предлага „Национален център за териториално развитие“ ЕАД да изпълнява функцията на специализирано звено за разработване на Националната концепция за пространствено развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, както и на Националната стратегия за регионално развитие.

Още

МРРБ: Изпълняваме съдебно решение за сградата на "Позитано"20

Във връзка с разпространена информация, че с пълномощно на министър Лиляна Павлова и на областния управител на София-град "частни лица влизат на "Позитано" 20 и вадят БСП от партерните помещения", от Министерството на регионалното развитие отговориха, че действията на ведомството са единствено в изпълнение на съдебно решение и съобразно Конституцията и законите на страната. От министерството обясняват, че през 2012 г. е извършена делба между държавата и 20 физически лица, на имота на "Позитано"№20, на пететажна сграда на улица "Княз Борис Първи"№103 и кинозала с подземен гараж при над 91 процента дял за държавата и 8.5% общо за физическите лица. От БСП са одобрили проекта на съдебната спогодба, с което не оспорват правото на собственост и правото на обезщетение на физическите лица, и е заявено желание за ползване на част от партерните помещения, за срок най-малко до юни 2014 г. С решение от април, тази година на Софийския районен съд, на частните физически лица се предоставят целия партерен етаж на сградата на ул. "Позитано"№20. По молба на един от собствениците, е образувано изпълнително дело, като преди три седмици в Министерството на регионалното развитие и благоустройството постъпва покана, за доброволно изпълнение. С нея се дава 14-дневен срок, на собственика да бъде предадено владението върху партерното помещение. Така частният съдебен изпълнител е насрочил принудително изпълнение на въвеждането в собственост за 20 октомври. Социалистическата партия, не е страна по гражданското дело, но е уведомена за действията на министерството на 5 октомври, добавят от пресцентъра на ведомството.

МРРБ ограничава застрояването на зелените площи в градовете с промени в ЗУТ

Предлага се намаляване на броя категории на строежите и задължително включване към ВиК мрежата за собствениците на имоти

МРРБ ще санкционира общини, спъващи реформата във ВиК сектора

Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма надеждна информация за броя на изпълнените обекти по програмата за саниране в отделните общини. Това каза днес по време на годишната среща на местните власти в курорта Албена министър Лиляна Павлова. Днес тя участва в дискусия по темата "Градско развитие и устройство на територията", който е част от програмата на форума. Павлова даде пример с община, в която има санирани два блока, а в същото време в регистрите на...

МРРБ публикува проектозакон за изменение на ЗДС

  На интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Портала за обществени консултации е публикуван Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗДС), предаде БГНЕС. В него се предвижда създаването на нова алинея (в чл. 45а) според която, когато държавата е съсобственик на част от имот с данъчна оценка над 10 000 лв., продажба на държавния дял ще се извършва със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съобщиха от МРРБ. Ограничава се кръгът на субектите, които биха могли да придобият безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост. Безвъзмездното прехвърляне на собствеността ще може да бъде само в полза на общините за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предвижда се и въвеждането на забрана общините да извършват сделки, с които да продават, заменят, даряват или учредяват право на строеж или право на ползване върху придобитите имоти. Забраната не важи за случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, както и случаите по чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект. При нереализиране на предвидените от общините мероприятия, същите ще прехвърлят собствеността върху придобитите имоти на държавата. 

МРРБ опитва да развали сделката за "царските конюшни"

Опитваме се да развалим сделката за т.нар. "царски конюшни" в центъра на София, обяви министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Пред бТВ тя бе категорична: "Колкото повече дълбаем в тази история, толкова повече се заплита и започват да излизат страховити неща, случвали се от 12 години". За това, че държавата е продала на безценица свои дялове в имота с раздробена собственост алармираха депутатите от БСП. Стигна се до оставката на областния управител на София Веселин Пенев (РБ) и разсл...

МРРБ е пуснало искова молба до СГС за обявяване за нищожна следката с Царските конюшни

Мотивите са три: самата процедура, тъй като областният управител не е имал правомощията еднолично да се разпорежда с имотите , цената, която ощетява държавния интерес и висящите дела на физически лица за този имот. Исковата молба е срещу областния управител и "Евротранс билд", защото считаме, че и двете страни не спазили законовите изисквания, поясни министър Лиляна Павлова.