24.10.2016

Енергоремонт Холдинг регистрира дъщерно дружество в Москва

Холдингът е едноличен собственик на капитала на новото дружество