25.05.2018

Обсъждания на проектобюджетите в Каварна и Балчик предстоят утре

14 838 000 лева е размерът на приходите и разходите в проекта за бюджета на община Каварна през 2018 година. Планът за собствените приходи е 6 411 000 лева, а постъпленията от централния бюджет са над 8 146 000 лева. Предвижда се целевата субсидия за капиталови разходи да е в размер на 585 000 лева. До края на днешния работен ден жителите на общината могат да правят предложения, препоръки, както и да изразят своето мнение в деловодството  или на електронния адрес на община Каварна - obshtina@kavarna.bg. Общественото обсъждане е утре от 11 часа в заседателната зала на общината. 23 ми­ли­о­на 238 хи­ля­ди ле­ва е про­е­к­тът за бю­джет на Об­щи­на Бал­чик за 2018 го­ди­на. От­че­тът за ми­на­ла­та го­ди­на е с 2,5 милиона лева повече. При­хо­ди­те от цен­т­рал­ния бю­джет за 2018 г. са об­що 9 221 000 лв. Об­ще­с­т­ве­ното об­съ­ж­да­не с граждани ще се про­ве­де на 12 яну­а­ри - пе­тък, от 14,00 ча­са в за­се­да­тел­на­та за­ла на ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция. Подробна информация за проектобюджета може да бъде открита на интернет страницата balchik.bg.

Още

Горещи