01.12.2016

Резултати от търсенето

Какво е ДДС?

 Много често ми се случва, когато купувам нещо, да виждам две цени – едната с включен  ДДС, другата без ДДС. Тук ще разбера какво представлява този  данък, в какъв размер е, върху какво се налага, кой го плаща. Какво е ДДС? Това е т.нар. данък добавена стойност. Чрез ДДС-то се формират около половината от приходите в държавния бюджет. Механизмът на начисляването му в общи линии изглежда по следния начин: продавачът в магазина ми продава стоката за 120 лв с вкл. ДДС. От тази сума 100 лв. са за продавача, а останалите 20 лв. той е длъжен да върне на държавата. Т.е. ДДС е от категорията на т.нар. косвени данъци и изводът е, че се плаща фактически от мен, в качеството ми на краен потребител. Какво се облага с ДДС? С данък върху добавената стойност се облагат: всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга – тук се включва всяко прехвърляне на право на собственост върху стока или оказването на определена услуга срещу заплащане на определена сума пари в замяна от крайния потребител; всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на България, извършено от лице, регистрирано по ЗДДС или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация – напр. поръчвам си компютър от Германия, или която и да е друга държава – членка на ЕС, който да ми доставят в България; всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната – напр. купувам си чисто нова кола от Италия, или която и да е друга държава – членка на ЕС, която искам да регистрирам в България; всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки (напр. цигари, алкохол), когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС – напр. внос на цигари от Гърция, или която и да е друга държава – членка на ЕС, в България. вносът на стоки. Кой плаща ДДС-то? Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Това означава, че напр. дори когато ползвам адвокатска услуга, върху адвокатското възнаграждение се начислява ДДС. Т.е. данъчно задължен е продавачът, който ми продава стоката, но за да може той да изпълни задължението си и да върне ДДС-то на държавата, “потърпевш” съм аз, защото плащам по-висока крайна цена за стоката/услугата. Каква е данъчната основа? Това е сумата, въз основа на която се изчислява ДДС-то. При доставка на стока и услуга в страната данъчната основа се формира от възнаграждението в лева, което дължа на доставчика на стоката или услугата и увеличено с всички данъци и такси плюс акцизи, ако стоката е акцизна; всички получени и усвоени от доставчика финансирания, пряко свързани с доставката, както и разходите за транспорт, застраховка, опаковане и други. Каква е данъчната ставка? При ДДС има две ставки – основна, която е 20%, и специфична, която е 0 %. Данъчната ставка е 20% за: облагаемите доставки, освен изрично посочените в закона като облагаеми с нулева ставка. Снулева ставка се облагат напр. превоз на пътници от място извън страната до място  на територията на страната, международният транспорт на стоки и др. вноса на стоки на територията на страната; облагаемите вътреобщностни придобивания. Данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9 на сто. Има случаи, в които законодателят е предвидил, че доставката ще бъде освободена, т.е. няма да се начислява ДДС. Такива са случаите на доставка на кръв, клетки, кърма, доставка на стоки и услуги с цел хуманитарна помощ, доставка на социални помощи, прехвърлянето на право на собственост върху земя, организирането на хазартни игри и др. Разликата между освободените доставки и нулевата данъчна ставка се изразява в право за приспадане на данъчен кредит след извършената доставка. Как се определя размерът на ДДС-то? Размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка. Ако изрично не е посочено, че ДДС-то се плаща отделно, се смята, че то е включено в цената.Също така за продажби на дребно в търговската мрежа се смята, че данъкът е включен в обявената цена. За всякакви въпроси, които възникват във връзка с ДДС-то, мога да се обръщам към Националната агенция за приходите (НАП).   Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия. Източник:  Виолета Атанасова, pravatami.bg

Данъчен кредит – при какви условия?

 Завърших университета и е време да взема живота си в свои ръце. Реших, че моето призвание е да съм търговец, предприемач. Поразпитах тук-там и ме посъветваха  да си направя регистрация по ДДС, защото по този начин ще оптимизирам разходите си като приспадам част от данъчните си задължения. Тук мога да прочета какво представлява данъчния кредит и как мога да упражня правото си да приспадам данъчните си задължения за сметка на моя данъчен кредит. Какво е данъчен кредит? В закона пише, че това е сумата, която мога да приспадна от данъчните си задължения за: получени от мен стоки или услуги по облагаема доставка “Това е всяка доставка на стока или услуга, която е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната. Под стоки и услуги следва да разбираме почти всичко, което ни хрумне – например продажба на банички, транспортни услуги и др. Данъчно задължени са всички лица, които са регистрирани по ЗДДС или са надхвърлили 50 000 лв оборот и следва да бъдат регистрирани. А мястото на изпълнение следва да разбираме, че доставката на стоката или услугата не трябва да бъде с крайна точка в чужбина. Това означава, че местни доставки са всички сделки със стоки или услуги, които трябва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Така например доставката на пшеница от Добрич до Каварна ще бъде местна и ще бъде обложена с ДДС, но ако е за Кайро – тя ще е международна и няма да бъде облагана с този данък.”; извършено от мен плащане, преди да е възникнало данъчното събитие “Данъчното събитие е сключването на сделката със стоката или услугата за облагаема доставка, за внос и за вътреобщностно придобиване. На пръв поглед изглежда объркващо, но в крайна сметка вътреобщностното придобиване е пак внос, но от държава в Европейския съюз. Така например, ако внасям стоки от Германия, това ще е вътреобщностно придобиване, но ако ги внасям от Китай – ще си е просто внос.”; осъществения от мен внос; изискуемият от мен данък като лице-платец на ДДС. Уф, ама тези данъчни закони са много сложно написани! За да разбера как работи данъчния кредит, трябва да знам механизма на данъкът върху добавената стойност (ДДС). Това е данъкът, който плащам за сумата, която прибавям към цената на съответната стока или услуга. Така например производителят Пешо ми продава баничка за 60 ст с ДДС, където 50 ст са за баничката и 10 ст ДДС, което той внася. След това аз продавам баничката за 2,40 лв с ДДС, където 2 лв е за баничката и 40 ст ДДС. Получава се така, че докато стигне до потребителя баничката се облага два пъти – веднъж от производителя, веднъж и от мен. Правото на приспадане на данъчен кредит е направено именно за да се предотврати това множествено облагане. Аз ще трябва да внеса 40 ст ДДС за баничката, но ще мога да искам да ми бъде приспадната сумата от 10 ст, които производителят Пешо е внесъл. Именно тези 10 ст, които производителят е внесъл захранват моят данъчен кредит. Математически изглежда така: ДДС което плащам = ДДС за цената на която съм продал – ДДС за цената за която съм купил стоката. Нека обобщим – двама продавача, от които единия производител, а другия “прекупвач”. Всеки “прекупвач” има право да приспадне тази част от данъка, която е платил, като е купувал стоката. При какви условия мога да ползвам данъчен кредит? На първо място, трябва да съм регистриран по Закона за данък върху добавената стойност. Също така, трябва данъкът да е начислен за получените от мен стоки или услуги по облагаема доставка. Това е всяка доставка на стока или услуга, която е извършена от данъчно задължено лице “Данъчно задължено е всяко лице, което извършва икономическа дейност, например търговец, производител, прекупвач, нотариус, частен съдебен изпълнител и др.” и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставка, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задълженото лице. Иначе казано, това е всяка сделка, за която се плаща данък. Трябва да притежавам данъчен документ в който на отделен ред е посочен размерът на данъка – например фактура, протокол за публична продан, митнически документ за внос и др. Трябва да съм използвал тези стоки или услуги за целите на облагаемата дейност. Например – за обзавеждане на магазин ще мога да използвам данъчен кредит, но за обзавеждане на личното ми жилище – не. Освен това, трябва и доставчикът ми да е регистриран по ЗДДС. Така например, ако закупя телевизор от магазина на някой регистриран по ЗДДС търговец, то това ще се отрази на данъчния ми кредит, но не и ако го купя от съседа на баба му. Имам срок в който мога да упражня правото си на приспадане на данъчен кредит. По принцип това трябва да стане в съответния месец, но ако го изпусна, то може и в един от следващите дванадесет месеца. В какъв срок мога да използвам правото си на данъчен кредит? Ако отговарям на горните условия, то ще мога да упражня правото си да приспадна част от задълженията ми благодарение на правото на данъчен кредит. Това мога да направя когато съм извършил сделката и съм я осчетоводил. Тогава аз имам срок от 12 месеца да добавя данъка от тази сделка към данъчния ми кредит, като за целта трябва да го включа към справка-декларацията“Справка-декларация е документ, който съм длъжен да предоставям в НАП всеки месец, като с него декларирам сделките, които съм осъществил за съответния месец”, която така или иначе подавам до НАП на всеки данъчен период. Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Поредните обществени поръчки с поредните въпроси на поредното министерство

      Милиони левове за външни услуги и консултанти е разходвало и договорило в последната половин година Министерството на околната среда и водите. Това става ясно от преглед на обществените поръчки на ведомството, ръководено от Ивелина Василева, пише БГНЕС. Аутсорстването на различни дейности на външни изпълнители става на фона на щат от 435 души, които се водят на работа в МОСВ. Голяма част от средствата, които ведомството на екоминистъра Василева разходва за консултанти, са европейски, но има и такива, които са само за сметка на националния бюджет. При част от процедурите дори не е проведена обществена поръчка, а се е стигнало до директно възлагане. 391 150 лв., без ДДС, дава Министерството на околната среда и водите на юридическа кантора, която да извършва правни консултации за срок от една година. Договорът е сключен в средата на април 2016 г., като МОСВ се е възползвало от законовата възможност да избере адвокатската кантора, с която ще работи, чрез процедура на договаряне без обявление, т.е. с предизвестен победител. Почти 20 000 лв., с ДДС е дало ведомството на Ивелина Василева за анализ на административния капацитет на чиновниците, които управляват европейската програма “Околна среда” през настоящия и през приключилия в края на 2015 г. програмен период. На 20 май 2016 г. е сключен договор с фирма за подбор на персонал, която е наела шест лица, които ще извършват “технически дейности” по европейската програма до края на настоящата година. За целта МОСВ плаща 66 000 лв., без ДДС. Така на практика екоминистерството наема секретарки, без да разширява щата на самата администрация. Грубата сметка показва, че една “външна” секретарка на МОСВ, която ще работи по ОПОС 2014-2020 г., излиза по 1500 лв. на месец. С много по-големи бюджети се оказват обществените поръчки, които МОСВ обявява за изработването на информационни системи или за други услуги, свързани с опазване на околната среда. На 26 юни 2016 г. МОСВ сключва договор за замерване на емисиите на вредни вещества при изгарянето на местни въглища и брикети при битови отоплителни уреди. Срокът на изпълнение на договора е три месеца от датата на подписването му. Така се оказва, че МОСВ се интересува как се отразява на въздуха използването на въглища и брикети през месеците юли, август и септември, които по разбираеми причини се използват основно през периода декември - март. За “лятното” замерване ведомство плаща 43 000 лв., с ДДС или по 14 000 лева на месец. На 20 юли 2016 г. МОСВ сключва договор с фирма, която трябва да осигури текуща поддръжка на информационната система за защитените зони от “Натура 2000”. Срокът на договора е двугодишен, а дължимата от екоминистерството сума възлиза на 132 000 лв., с ДДС. Изборът на изпълнител става чрез директно възлагане, тъй като при сключването на Споразумение за “Натура 2000” през 2012 г. е било договорено фирмата, която е разработила софтуера, да запази авторските си права и така да си гарантира абонаментна поддръжка докато МОСВ ползва въпросното приложение. В момента ведомството на министър Ивелина Василева е пред финализиране на процедурата по избор на изпълнител на Електронна база данни – публичен регистър на предприятията с нисък и висок рисков потенциал. Всички дейности трябва да се извършат за осем месеца, пише в документацията на поръчката, която е на стойност четвърт милион лева, без ДДС. Комисията от МОСВ вече е класирала две от три фирми, които са били допуснати до финалната фаза. Оказва се, че фирмата, която се готви да прибере 248 000 лв., без ДДС и ще прави публичен регистър няма дори работещ интернет-сайт, на който да е презентирала дейността си. Междувременно в средата на юли МОСВ стартира публично състезание за избор на фирма, която трябва да “Разработи ръководство за прилагане на йерархията за отпадъците, в т.ч. при опасните отпадъци”. Според експертите от МОСВ това ръководство следва да се изготви за срок между шест и девет месеца и стойността му трябва да е 90 000 лв., без ДДС. Малко повече – 130 000 лв., без ДДС, МОСВ се е приготвило да даде и за “Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването”. Дейностите по поръчката трябва да са приключили до 25 ноември, пише в документацията. Срокът за подаване на документи е изтекъл преди две седмици. В края на юли е изтекъл срокът и за “Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”. Стойността на тази поръчка е 300 000 лв., без ДДС. Всички дейности трябва да са приключили осем месеца след възлагането на поръчката, става ясно от документацията. Несъмнено най-голям интерес представлява обществената поръчка, която МОСВ е обявило през април тази година. Тя се отнася до Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър като част от Национална система за управление на водите в реално време. От документацията става ясно, че към момента има съществуваща система за наблюдение на водите на река Искър, която трябва да се оптимизира. Проектът е мащабен и включва изграждането на редица модули за следене на водите в реално време, както и център за управление и др. Максималният срок за изпълнение е година и половина. Сериозна е и сумата, която ще плати МОСВ – 4,5 млн. лв., без ДДС. В сряда двата допуснати консорциума, които са кандидатствали трябва да са представили финансовите параметри на офертите в МОСВ. Финансирането на проекта е с европейски средства. Отговорност за изброените процедури са се нагърбили да носят заместник-министрите на околната среда и водите, както и главният секретар на МОСВ, чийто подписи са положени под документациите за милиони левове. /БГНЕС    

US технологични гиганти разбиха глобалната данъчна система

 Гърция, този инкубатор на най-лоши икономически практики, предостави перфектна илюстрация на един от най-големите проблеми, с които се сблъскват правителствата: в свят, който все повече се обединява чрез технологиите, финансовата система все още е предназначена за бизнес моделите на ХХ век. Серия от повишавания на данъци влезе в сила от 1 юни в Гърция, включително повишаване с 1 процент на данък добавена стойност (повече познат на американците като данък продажби) и нов 10-процентен данък за платената телевизия. Това твърди в свой анализ Леонид Бершидски от агенция "Блумбърг", цитиран от БГНЕС. Гръцките хотели и медийни компании ще трябва да плащат допълнително пари в добавка към трите процента от печалби, изисквани от миналата година, когато корпоративният данък се повиши до 29 %. А американски компании като Airbnb и Netflix, които се конкурират пряко с гръцките, няма да плащат. Airbnb е частна компания, която не огласява никакви финансови данни, но има списъци с хиляди собствености в Гърция, така че генерира съществени приходи. Хотелиерите на Airbnb са длъжни да плащат местни данъци, но притиснатото от нуждата за пари гръцко правителство няма ресурсите да тръгне по следите им – дори и в САЩ голям брой хотелиери не плащат данъци върху техните доходи от наеми. Много гръцки хазяи не са регистрирани по ДДС. И, разбира се, самата Airbnb не плаща корпоративен данък в Гърция върху печалбата от комисионни. Според гръцкото правителство Netflix не е в бизнеса с платена телевизия и не е обект на новия данък. Що се отнася до корпоративен данък, малкото, което плаща, е в САЩ, където действителният данък на компанията беше 13,6% миналата година, сравнено с установените със закон 35 процента. Новите данъци в Гърция са компонент от създадения в ЕС спасителен пакет: злощастните кредитори на страната искат тя да увеличи бюджетните си приходи. Но новите повишения също така помагат на американски технологични гиганти, които основно допринасят за растежа – и за държавните приходи – в САЩ. ЕС би трябвало да знае по-добре. В един екшън план за ДДС, огласен през април, е оценен недостигът при събирането на този данък на 170 млрд. евро годишно, или 15,2% от планираните приходи. Една от причините е, че европейската система за данъчно облагане на базирания върху интернет бизнес – е-търговията, стриймингът на съдържание, „операциите на „споделена икономика“ - е високо неефективна. Започвайки през миналата година, търговците, продаващи продукти и услуги по електронен път през границите на ЕС, трябва да начисляват ДДС в страната на покупката. Въпреки съществуването на система за пазаруване на едно гише при плащането на данъци в целия ЕС, търговците все още трябва да съхраняват информация за всяка транзакция, да съобщават и да пазят и да следят ставките по ДДС в различните страни. Това е пълна каша и разправия, поради което много търговци по-скоро биха рискували да нарушат правилата. ЕС обеща „законодателно предложение за модернизиране и опростяване на ДДС за трансграничната електронна търговия до края на тази година и пакет за опростяване на ДДС за малкия бизнес през следващата година. Въпреки че бюрокрацията работи по тези предложения, голяма част от бизнеса се движи необложена. Поне що се отнася до ДДС, ЕС прави нещо, и може би e по силите му да се опрости съответствието и да бъде направено по-привлекателен от несъответствие. По-трудно е определянето на корпоративните данъци. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие работи по предложения за дигиталната ера от 2013 г. В края на миналата година, тя публикува доклад за обсъждане на вариантите. Те включват забравяне на вековното понятие за „постоянно установяване“ и облагане с корпоративен данък там, където се реализира печалба, независимо дали компанията има реално присъствие в дадената страна, или облагане на брутните приходи на една компания, където те се случват. Последната опция вероятно е най-приложима. Корпоративните подоходни данъци по-лесно могат да се събират чрез използването на трансферно ценообразуване, вътрешнофирмени заеми и авторски и лицензионни възнаграждения за интелектуална собственост – техники, които големите американски технологични компании използват, за да избягват плащането на данъци в Европа. Опитите за елиминиране на конкретни заобиколни пътища води до игра на стражари и апаши между регулаторни органи и корпоративни адвокати: веднага изникват нови структури. Своеобразен данък върху брутните приходи, който може да принуди Airbnb и Netflix да отделят данъци и в Гърция, може би изглежда глупав, но ефективен инструмент. За прилагането на такава програма десетки страни ще трябва да се споразумеят по специфични промени в стотици договори за двойно данъчно облагане. След това ще трябва да бъдат разработени начини за проследяване на транзакциите и облагането им с данъци, също както и с ДДС. Препоръките на ОИСР помагат, но решенията в реалния свят все още са далече. Междувременно, почти необложените с данъци американски технологични компании ще продължат да растат и да се събират монополистки наем по целия свят, благодарение на бизнес модели, които са далеч напред от способността на правителствата да ги облага с данъци. 

НАП възстановява ДДС без проверка

  От 1 септември НАП ще възстановява без проверка ДДС на фирми, отговарящи на определени условия. Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха възможност облекченият ред за възстановяване на подоходен и местен данък да може да се прилага и за ДДС, съобщиха от приходната агенция, предаде БГНЕС. Задължително условие за облекчения ред е в месечната справка-декларация да е посочена валидна банкова сметка в лева, по която сумата да бъде възстановена. Затова от 1 септември в е-услугата за подаване на ДДС документи по интернет ще бъде дадена възможност в справките-декларации с декларирана сума за възстановяване фирмата да може да посочи и банкова сметка за превод на средствата. Близо 100% от фирмите подават месечните си декларации по ДДС по интернет, допълват още от НАП. Опростената процедура по възстановяване на ДДС ще е достъпна само за фирмите, които са определени от приходната администрация като ниско-рискови и при които не се налага извършване на прихващане с други изискуеми задължения. Това означава, че за да очакват своите пари по сметка без проверка, дружествата не трябва да имат също неплатени задължения към бюджета. Агенцията оценява риска от неспазване на данъчното законодателство по утвърдени критерии, които се прилагат автоматично за всички задължени лица. Част от тях се отнасят до наличие на данни за участие в схеми за измами с ДДС. От НАП уточняват още, че конкретните критерии и тяхната тежест в оценката на исканията за възстановяване на ДДС без проверка, са служебна тайна. 

EС с нови данъчни правила за електронната търговия

Европейската комисия представи серия от мерки за подобряване на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) на предприятията за електронна търговия в ЕС. Чрез въвеждането на общоевропейски портал за онлайн плащания на ДДС („Обслужване на едно гише“) разходите на предприятията в ЕС за спазване на разпоредбите ще се понижат значително и ще доведат до икономии в размер на 2,3 млрд. евро годишно. Новите правила също така ще гарантират, че ДДС се плаща в държавата членка на крайния потребител, което ще доведе до по-справедливо разпределение на данъчните приходи между страните от ЕС. С предложенията ще се помогне на държавите членки да си възстановят сегашните загуби от облагане с ДДС на онлайн продажби, изчислявани на около 5 млрд. евро годишно. Прогнозираните загуби на приходи могат да достигнат 7 млрд. евро до 2020 г., затова е изключително важно да се действа сега. Представеният пакет от мерки включва: нови правила, които позволяват на предприятията, предлагащи стоки онлайн, лесно да изпълняват всички свои задължения по ДДС в ЕС на едно място; опростяване на правилата за ДДС за стартиращите предприятия и микропредприятията, които извършват онлайн продажби — ДДС върху трансгранични продажби на стойност под 10 000 евро ще се начислява на национално равнище. МСП ще се ползват от опростени процедури за трансгранични продажби в размер до 100 000 евро; действия срещу измами с ДДС от държави извън Съюза, които могат да доведат до нарушаване на ...

Министерство на регионалното развитие и благоустройството- обществена поръчка.

 Обявената от Министерството на регионалното развитие  и благоустройството обществена поръчка е с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за текущ ремонт и вътрешно преустройство на пресцентър, център за административно обслужване, зали 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и обзавеждането им в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, находяща се в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19“ с две обособени позиции“.   Реализацията на предвидените в рамките на първата обособена позиция дейности трябва да осигури нова функционална организация на пространствата в част от приземното ниво на административната сграда на министерството. Преустройството и ремонтът трябва да осигурят ефективна работна среда за отделни структурни звена и по-добро обслужване за гражданите. Предвижда се да бъдат направени преустройство на настоящия пресцентър с прилежащия паркинг в център за административно обслужване, като бъдат изградени нови рампа за достъп на хора в неравностойно положение съгласно изискванията на нормативната уредба, регламентираща достъпността на средата, и стълба, както и нова организация на паркоместата. Преустройството на пространството ще бъде направено с цел подобряване на административното обслужване и улесняване на достъпа на гражданите до сградата. Съществуващите в момента зали 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 ще бъдат преустроени в нов пресцентър, нови зали 1.1 и 1.2, които да бъдат разделени от врати-хармоники с цел осигуряване на по-голяма функционалност при провеждане на различни събития и мероприятия. Предвижда се да бъде обособено и техническо помещение. Целта на ремонта, който ще бъде направен, е да се осигури наличието на зали с достатъчен капацитет от седящи места, необходими за провеждането на различните формати на събития и провеждане на заседания на консултативните съвети, сформирани във връзка с изпълнението на функциите на министерството. Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи включват и преустройство на настоящия център за административно обслужване в архив. Изработка, доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за център за административно обслужване, пресцентър и архив са дейностите, които са включени в обхвата на обособена позиция 2 на процедурата. Доставката ще бъде възложена за подвижно и неподвижно интериорно обзавеждане с необходимите предварителни дейности по употребата му, в т. ч. сглобяване, когато е произведено като отделни компоненти, и монтаж на съответните непреместваеми модули и индивидуално изработени елементи. Общата прогнозна стойност на поръчката е 269 140  лв. без ДДС или 322 968 лв. с ДДС, в която е включена и опцията за допълнително възлагане на дейности, свързани с изпълнението на строително-монтажни работи на стойност до 10% в рамките на срока за изпълнение. В общата стойност е включена и възможността за допълнително възлагане на изработка, доставка и монтаж на интериорно обзавеждане в размер до 23 000 лв. без ДДС в рамките на 12 месеца. Прогнозната стойност за Обособена позиция 1, с включена опция, е 195 140 лв. без ДДС с включена опция (234 168 лв. с ДДС), а за Обособена позиция 2, с включена опция, - 74 000 лв. без ДДС (88 800 лв. с ДДС).

Прокуратурата обвини бившия софийски областен управител в умишлена безстопанственост

  Софийска градска прокуратура обвини бившия областен управител на София Веселин Пенев в безстопанственост и сключване на неизгодни сделки, от които е произлязла вреда за държавата в размер на 11 млн. лева, предаде БГНЕС. Той е обвинен в това, че в периода 30.12.2015 год. до 26.04.2016 год., при условията на продължавано престъпление умишлено не положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество - предоставените на областната администрация на област София бюджетни средства за 2016г. и имот - държавна собственост, в резултат на което са последвали разпиляване на имуществото и значителни щети за държавата в общ размер 116 216 лв., съобщиха от прокуратурата. На 30.12.2015 г. сключил договор за осигуряване на транспортна услуга, чрез предоставяне на високопроходим автомобил марка „Тойота“, модел „HIGLANDER AIBPIP“ и шофьор, с цена 2779.00 лева месечно без ДДС и годишна стойност на услугата в размер на 19 453.00 лева. По този начин допуснал извършването на ненужни и несвързани с дейността на Областната администрация разходи. В изпълнение на този договор е изплатена сумата от 11 116.00 лв., от което е последвало разпиляване на имущество в същия размер от бюджета на Областна администрация на област София. На 19.02.2016 г. Пенев издал заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за държавен имот – апартамент с площ 179,52 кв.м., ведно с идеални части от сградата, находящ се в гр.София, район „Изгрев“, ул.“Фредерик Жолио Кюри“ №19, бл.156/1, ет.13. В тази заповед определил начална тръжна цена 226 700.00 лв., като тази цена е по-ниската пазарна стойност измежду определената от независими оценители стойност. Първоначално определената пазарна оценка на имота е 336 400.00 лв. На 26.04.2016г. Пенев е сключил договор за покупко – продажба на имота с В.И.П. при цена по договора 231 300 лв. По този начин Пенев умишлено не положил достатъчно грижи за стопанисването и управлението на повереното му имущество и не се е съобразил с разпоредбата на чл.31, ал.1 т.3 от Закона за администрацията, съгласно която областният управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта. От това деяние на Веселин Пенев са последвали значителни щети за държавата в размер на 105 100 лв. Освен по обвинението за умишлена безстопанственост Веселин Пенев ще отговаря и за сключване на 3 неизгодни сделки, от които е произлязла значителна вреда за държавата в размер на 11 126 130 лв., като случаят е особено тежък. На 08.07.2016 г. съзнателно сключил неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор Пенев е продал на търговско дружество недвижим имот - частна държавна собственост с площ от 1376 кв.м., находящ се в гр. София, район „Оборище“, бул. “Княз Александър Дондуков“ №58, за сумата от 135 433лв. лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към 08.07.2016г. е 2 086 000лв. лева без ДДС с съгласно оценителната експертиза. От това деяние е произлязла значителна вреда за Българската държава в размер на 1 950 567лв., представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота. На 08.07.2016 г. съзнателно сключил неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор Пенев е продал на търговско дружество недвижим имот - частна държавна собственост с площ от 4 762 кв.м., находящ се в гр. София, район „Оборище“, бул. “Княз Александър Дондуков“ №56, за сумата от 391 219 лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към 08.07.2016г. е 7 722 000 лева без ДДС съгласно оценителната експертиза. От това деяние е произлязла значителна вреда за Българската държава в размер на 7 330 781лв., представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота. На 08.07.2016 г. съзнателно сключил неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор Пенев е продал на търговско дружество недвижим имот - частна държавна собственост с площ от 1 191 кв.м., находящ се в гр. София, район „Оборище“, бул. “Васил Левски“ № 106, за сумата от 132 218 лв. лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към 08.07.2016г. е 1 977 000 лв. без ДДС съгласно оценителната експертиза. От това деяние е произлязла значителна вреда за Българската държава в размер на 1 844 782 лв., представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота. Трите имота са продадени на едно и също юридическо лице. На Веселин Пенев е взета мярка за неотклонение Гаранция в пари в размер на 20 000 лв. Наложена му е забрана да напуска пределите на страната без прокурорско разрешение. 

Две ефективни и една условна присъди за ДДС-измама за близо 600 000 лева

Окръжната прокуратура във Варна постигна две ефективни присъди за двама, избегнали установяването и плащането на ДДС в особено големи размери. Смятаният за двигател на ДДС-измамата Чавдар П. от Велико Търново получи присъда 5 г. лишаване от свобода при строг режим. С присъдата си Варненският окръжен съд постанови и конфискация на една втора идеална част от негов недвижим имот във Велико Търново. Съучастникът му в схемата за източване на ДДС Теодор К. от Варна, който бе признат за виновен и за пране на пари и незаконно притежаване на огнестрелно оръжие, ще търпи наказание 3 год. лишаване от свобода при общ режим. Състав на Варненския окръжен съд му наложи и глоба от 20 000 лева. Третият участник в ДДС-схемата Пламен Анг. от Провадия бе признат за виновен за пране на пари и осъден на 1,6 год. лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок и глоба от 10 000 лева. 46-годишният Чавдар П. като представляващ 6 търговски дружества в съучастие с 47-годишния Теодор К. като съизвършител избегнал установяването и плащането на данъчни задължения – ДДС в особено големи размери, чрез затаяване на истина и потвърдена неистина в подадени справки-декларации за ДДС. Общият размер на приспаднатия неследващ се данъчен кредит е в размер на 573 709 лева. Деянието е извършено в периода 5 март 2013 г. - 14 юни 2013 год. като продължавано престъпление. Третият в схемата – 37-годишният Пламен Анг., бе признат за виновен за пране на пари и осъден за това, че е получил и държал сум...

Връщат ДДС за броени дни на коректни фирми

НАП вече ще възстановява без проверка ДДС на коректните фирми, отговарящи на определени условия. Така компаниите ще си получават ДДС-то за броени дни само след служебна проверка дали отговарят на поставените от НАП критерии. Проверка в самата фирма няма да се прави, което ще съкрати срока за връщане на ДДС. Възможността облекченият ред за възстановяване на подоходен и местен данък да се прилага и за ДДС беше дадена с последните промени в ДОПК. За да се приложи облекченият ред в, месечната ДДС д...

Енергийните шефове скочиха срещу поевтиняването на тока, КЕВР остава непреклонна - в началото на юли сваля цените

Въпреки недоволството на шефовете на енергийните дружества от подготвеното поевтиняване на електроенергията за битовите потребители и малките фирми на регулирания пазар, работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране не променя позицията си от предварителния доклад по отношение на ценовите нива в енергетиката през новия ценови период, пише 3e-news.net. 35,83 лв. / MWh ще е цената на задължение към обществото без ДДС за ценовия период 1 юли 2016 г. - 30 юни 2017 г. Това става ясно от предварителния доклад за цените в сектор електроенергетика, публикуван на страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране. Намалението е с 1 лв. - Такса задължения към обществото, която ще бъде платена от бизнеса и бита ще е общо в размер от 1,18 млрд. лв. На практика в предварителния доклад на регулатора няма почти никакви промени по отношение на количествата електроенергия за регулирания пазар и стойностите, които ще се плащат. Така, както и по време на обсъждането, и независимо от възраженията на изпълнителния директор на НЕК Петър Илиев, цената, по която НЕК в качеството му на обществен доставчик ще продава на крайните снабдители електрическата енергия за регулирания пазар по цена от 106,63 лв./МWh. В тази цена е включена и компонентата „обществена доставка на електрическа енергия от 3,57 лв./MWh. Цената, по която НЕК като обществен доставчик ще продава електроенергията на електропреносното и електроразпределителните предприятия за покриване на технологични разходи, в размер на 36,82лв./MWh, в т.ч. компонента за дейността „обществена доставка на електрическа енергия“ -0,82 лв./MWh, На „Електроенергиен системен оператор“ЕАД се предлага цена за достъп до електропреносната мрежа (без ДДС) в размер на 1,13лв./MWh и цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа (без ДДС) в размер на 7,35лв./MWh, Цена за достъп до електропреносната мрежа (без ДДС), която се дължи от производителите на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи,за цялото произведено количество електрическа енергия, в размер на 7,02лв./MWh, АЕЦ „Козлодуй“ ще продава електрическата енергия на НЕК по цена от 30 лв./MWh без ДДС. Количеството електроенергия, която ще трябва да предостави атомната централа на обществения доставчик е 4 000 000 Mwh. Цената, по която ТЕЦ „Марица Изток 2“ ще продава енергията си на НЕК е 44,61 лв./MWh (44,22 лв./MWh)при квота от 7 340 634 Mwh. Цената за разполагаемост е 24,50 лв.MW/*(23,73 лв./MWh). В сравнение с миналата година регулаторът е повишил цените както за разполагаемост, така и на електрическата енергия. По-висока е и квотата за регулирания пазар. В коментар след откритото заседание на 2 юни стана ясно, че практически КЕВР увеличава енергията на двете централи за покриване на технологичните разходи. Няма промяна по отношение на цената на електроенергията за битовите потребители на регулирания пазар и средно повишението се очаква да е 0,02: - „ЧЕЗ Електро България“ АД 0,00% „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД 0,65% „ЕНЕРГО -ПРО Продажби“ АД-0,91% „ЕСП Златни пясъци“ ООД 0,00% Необходимо количество електрическа енергия, според регулатора, за покриване нуждите от енергия в страната е в размер на 32 949 244 MWh, от които 12 228 628 MWh e за регулиран пазар, 3 782 077 MWh за технологични разходи по преноса и разпределението на електрическа енергия и 16 938 539 MWh е за свободен пазар, вкл. доставчиците от последна инстанция. Като прави анализ на настоящата ситуация работната група практически констатитра, че „прогнозните стойности на количествата електрическата енергия, които ще бъдат продавани от крайните снабдители по регулирани цени през периода 01.07.2016 г. - 3 30.06.2017 г., са 12 228 628 MWh, което представлява съществено намаление спрямо предходния ценови период“. Припомняме, че в решението през миналата година (2015 г.) регулаторът посочи, че „прогнозните стойности на количествата електрическа енергия, които ще бъдат продавани от крайните снабдители по регулирани цени през новия ценови период са 15137 652MWh,което представлява намаление с 6,7% спрямо предходния ценови период“.

Десислава Танева: Освобождаването от ДДС на дарени храни ще бъде стимул за производителите

Освобождаването от ДДС на дарени храни ще бъде стимул за производителите, заяви в Ямбол министърът на земеделието Десислава Танева. Подобна е практиката и в други страни на Евросъюза. Министерство на земеделието по принцип е за отпадане на ДДС върху дарени храни, тъй като това ще мотивира производителите, обяви министър Танева: Първо искам да кажа, че естествено Министерство на земеделието и храните ще изпълни волята на  водещото министерство по темата за ДДС - Министерство на финансите. По принцип считам, че това е една много добра крачка към това да мотивираме производителите да даряват храни, когато те са в срок на годност, произведени по съответната технология на нуждаещи се. В подкрепа на идеята Танева посочи факта, че в много страни даренията са освободени от ДДС: Надявам се, че ще се намери механизъм за прилагане на такава мярка и у нас, който, разбира се, да не носи риск и за бюджета, предвид възможни злоупотреби. Министър Танева взе участие в провеждащия се двудневен икономически форум в Ямбол.

Танева: Отпадането на ДДС върху дарените храни ще мотивира производителите да даряват

 ,,Министерство на земеделието и храните подкрепя идеята за отпадане на ДДС върху дарените храни, защото това ще мотивира производителите да даряват храни, вместо да ги унищожават”. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на среща с омбудсмана на Република България Мая Манолова, изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев и представители на хранителния бранш. Срещата се състоя по инициатива на Мая Манолова и се проведе днес в сградата на МЗХ, като на нея бе дискутирано предложението за отпадане на ДДС върху дарените храни. Инициативата е част от кампанията на обществения защитник „Вески ден-Великден“. През септември е предвидена среща на всички заинтересовани страни, заедно с Министерство на финансите, където ще бъдат представени и обсъдени конкретните промени за отпадане на ДДС ставката, стана ясно още на срещата. „Коректно и честно е да запознаем министъра на финансите Владислав Горанов и да го убедим, че рисковете наистина са минимални. Идеята е той да направи съответните разчети и нашите предложения да влязат в бюджетната програма за 2017 г.“, поясни Мая Манолова. Министър Десислава Танева запозна участниците с проекта на новия Закон за храните, където за първи път се разписват правила за хранително банкиране и даряване на храни. Тя изтъкна, че ползите от отпадане на ДДС върху дарената храна ще бъдат за цялото общество - за нуждаещите се, които ежедневно ще получават разнообразна храна, и от друга страна за производителите на храни, защото няма да се разхищава енергията и труда на земеделските стопани и бизнеса за преработка на храни. По данни на Българска хранителна банка всяка година у нас се унищожават 670 000 т храни, които не достигат до нуждаещите се хора.

Андрей Новаков: Фирмите с доказани ДДС измами да получат постоянна забрана за достъп до европейски средства

„Фирмите, при които има доказана измама с ДДС, да получават перманентна забрана за кандидатстване по европейски проекти"- за това се обяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков в рамките на организираното от него изслушване в Европейския парламент днес, посветено на борбата с ДДС измамите в ЕС. По време на събитието, в което участваше и генералният директор на ОЛАФ Джовани Кеслер, Новаков призова за намаляване на ДДС ставките за стартиращ бизнес, както и за предоставяне на безплатна техническа помощ при работата с ДДС за малките и средни пре...

Ремонтът на пътя за Рилски манастир спира за празниците

Агенция пътна инфраструктура, ОПУ-Кюстендил, представители на строителя и надзора инспектираха по обяд днес рехабилитацията на пътя от град Рила до Рилския манастир, заради наближаващите празници рехабилитацията се преустановява от 12 до 21 август, предаде кореспондентът на БГНЕС за региона. Екипът за управление на проект Лот 15 „Път III-107 Рила - Рилски манастир с обща дължина 19,7 км, област Кюстендил” провери днес напредъка при рехабилитацията и реконструкцията на отсечката. В инспекцията участваха Добромир Райдовски - ръководител на проекта, директорът на Областно пътно управление – Кюстендил Юлияна Божилова, инж. Велик Танушев от страна на изпълнителя „Агромах”, представители на строителя и надзора. Рехабилитацията върни по план, въпреки трафика и трудния терен, констатира проверката. По време на инспекцията стана ясно, че за големите християнски празници - Голяма Богородица на 15 август и Успение на Свети Иван Рилски /18 август/ ремонтните работи по отсечката се преустановяват заради очаквания наплив от поклонници и туристи. Над 150 човека и 100 машини са ангажирани в рехабилитацията на отсечката от Рила до Светата рилска обител. Асфалтирани са последните 4 километра до Рилския манастир, изграждат се 6 големи пътни съоръжения над реките Рилска, Пастренска и Елишничка, които са готови на 50%. В близо 20 километровия участък се изграждат 1 550 метра подпорни стени, 11 300 метра декоративни такива и 280 метра укрепителни стени. Изграждат се и се ремонтират над 100 водостоци, по опасните скатове ще бъдат поставени 11 000 квадратни метра метални мрежи, стана ясно по време на брифинга, даден от АПИ. „Всички пътни инциденти на Е-79 при разклона за село Бараково и Рилския манастир са заради несъобразена скорост, на кръстовището, където се отклонява за АМ „Струма” са поставени съответните пътни знаци, пътния възел е изпълнен съобразно проекта, регистрирани са само 7 катастрофи”, така директорът на ОПУ-Кюстендил Юлияна Божилова отговори на репортерските въпроси за проблемното кръстовище. Ремонтът на пътя за Рилския манастир се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Строителните работи на един от най-натоварените през лятото участъци от третокласната мрежа се извършват без отбиване на движението, тъй като пътят е единствената връзка със Светата обител. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Агромах“ ЕООД. Стойността на договора е 14 128 475,47 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява „Трансконсулт БГ“ ООД. Техният договор е за 222 180 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект 2000“ ООД. Договорът им е за 17 280 лв. с ДДС. Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0014, Лот 15 „Път III-107 Рила - Рилски манастир от км 11+010 до км 30+792,57, с обща дължина 19.782 км, област Кюстендил” е 14 538 719,14 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% - 12 344 250,15 лв. с ДДС.   Източник: БГНЕС

Манолова: Отпадането на ДДС върху дарените храни е само първа крачка

Отпадането на ДДС върху дарените храни е само първа крачка към предстоящ дебат за премахването или намаляването на данъка и върху хляба, лекарствата и учебниците. Това заяви омбудсманът Мая Манолова при откриването на академичната година в УНСС.  Ангажиментът, който поехме заедно с хранителния бранш, с БЧК, беше да финализираме успешна кампания, на първо място за падане на ДДС върху дарените храни, също така благородна кауза е падане на ДДС или намаляване върху хляба, върху лекарствата, върху детските стоки, но нека вървим стъпка по стъпка. Мая Манолова съобщи още, че браншови организации и финансовият министър Владислав Горанов вече обсъждат промени в законопроекта за отпадането на ДДС върху дарените храни, за да се предотвратят евентуални данъчни измами.

Мая Манолова: Отпадането на ДДС върху дарените храни е само първа крачка

Отпадането на ДДС върху дарените храни е само първа крачка към предстоящ дебат за премахването или намаляването на данъка и върху хляба, лекарствата и учебниците. Това заяви омбудсманът Мая Манолова при откриването на академичната година в УНСС.  Ангажиментът, който поехме заедно с хранителния бранш, с БЧК, беше да финализираме успешна кампания, на първо място за падане на ДДС върху дарените храни, също така благородна кауза е падане на ДДС или намаляване върху хляба, върху лекарствата, върху детските стоки, но нека вървим стъпка по стъпка. Мая Манолова съобщи още, че браншови организации и финансовият министър Владислав Горанов дискутират промени в законопроекта за отпадането на ДДС върху дарените храни, за да се предотвратят евентуални данъчни измами. Не всеки ще може да дарява, ще има и ограничения за вида на храните, които ще можгат да бъдат дарявани. Хранителната банка ще работи със списък от храни и списък с институции, които ще могат да ги използват. Според финансовия министър Владислав Горанов, наличието на посредник в лицето на Хранителната банка е подходяща точка за контрол върху движението на храни от дарителите към потребителите им. Храни от топлите витрини няма да се даряват на Хранителната банка, стана ясно още днес. Омбудсманът Мая Манолова обаче смята да търси приложение и на тези храни. Тя даде пример с интернат, в който децата са на ограничен хранителен режим и консумират предимно постна храна и поясни, че под контрола на Агенцията за храните може да се използват и храни от топлите витрини. Още по темата можете да научите от звуковия файл.

Депутатите премахнаха ДДС върху дарени храни

Депутатите гласуваха окончателно отпадането на ДДС върху дарените храни. Досега в закона за ДДС беше записано, че ако се бракува храна, може да не се начислява ДДС за нея, но ако се дарява - данъкът се начислява. Промените целят облекчаване на бизнеса и насърчаване на даренията на храни. Измененията в данъчния закон са по предложение на депутати от Реформаторския блок. След като промените вече са приети, храните ще бъдат освободени от ДДС и ще могат да се даряват до 30 дни преди изтичането на срока им на годност. Законопроектът е разработен със...

Съвместни проверки на български и румънски данъчни срещу ДДС измамите

Представители на българските и румънските данъчни администрации се срещнаха във Велико Търново и се договориха за съвместни проверки на рискови стоки по границата между двете държави, пише БГНЕС. Целта е да се засили сътрудничеството в областта на ДДС измамите и превоза на рискови стоки. Инспекторите от двете държави са постигнали съгласие да се проучат възможностите за пилотни съвместни проверки на граничните пунктове в Силистра и на Дунав мост 2 Видин-Калафат. Дискусиите са част от проект „Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата с данъчните измами”, по Споразумение № OLAF/2016/D1/022 по програма „Hercule III“ на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), В срещата, проведена в старопрестолната ни столица, участие взеха директорът на дирекция „Централно звено за връзка“ в НАП Антоанета Съева, директорът на дирекция „Фискален контрол“ Ивайло Тодоров, още експерти от българската агенция, ангажирани с обмена на информация по ДДС между страните членки на ЕС. От румънска страна участниците бяха директорът на дирекцията за фискални разследвания Лучиан Морару, директорът на румънското „Централно звено за връзка Николета Пирлитеску, както и представители от генералната и регионалните дирекции за борба с измамите на Националната агенция за данъчна администрация (НАДА) на Румъния. Общите действия, за които се договориха двете администрации, бяха описани в протокол, който допълни двустранното споразумение за сътрудничеството в областта на ДДС, подписано между НАП и НАДА през 2010 г. По време на срещата във Велико Търново двете администрации обсъдиха още възможности за подобрен обмен на информация, както и начините за по-ефективно използване на двустранното споразумение от 2010 г. От румънска страна бе споделено, че след засилване на фискалния контрол от българските власти, е намалял значително трафикът на стоки, оформени под митнически режим 4200 от Турция, предназначени за северната ни съседка. За деветте месеца на 2016 г. звеното за фискален контрол в НАП е проследило движението на над 2 млрд. килограма рискови стоки, сред които плодове и зеленчуци, месо, захар, брашно, мляко и млечни продукти и др. Най-голям дял сред следените стоки имат плодовете и зеленчуците. Като пряк ефект от дейността на фискалния контрол за последните две години, НАП отчита 1,5 млрд. лв. ръст на данъчна основа при вътреобщностни придобивания, декларирана от фирми, осъществяващи внос на стоки с висок фискален риск. Звеното за фискален контрол в НАП беше създадено през 2014 г. със задача да контролира данъчните рискове при внос и търговия със стоки като плодове и зеленчуци, захар, брашно, месо и месни продукти, олио. Движението им на територията на страната се следи от екипи на приходната агенция на всички граници, както и от мобилни групи във вътрешността на страната. Директорът на дирекция „Фискален контрол“ Ивайло Тодоров (в дясно) и Лучиан Морару, директор на румънската дирекция за фискални разследвания, пописват протокол, който допълва двустранното споразумение за сътрудничеството в областта на ДДС, подписано между НАП и НАДА през 2010 г.

Намаляване на ДДС за книгите и учебниците – лична кауза на новия шеф на Комисията по култура и медии

Личната кауза на бъдещия председател на Комисията по култура и медии Славчо Атанасов ще бъде намаляване на ДДС-то за книгите и учебниците. Това обясни самият той пред медиите в парламента. С пълно единодушие е решено ПГ на ПФ да ме предложи парламентът да ме утвърди за председател на Комисията по култура и медии, подчерта Атанасов. Според него има доста неща, които трябва да се направят в областта на културата. „В комисията имам доста идеи, една от тях е и моя лична кауза. Преди няколко години започнах една борба за намаляване на ДДС за книгите и учебниците, защото в България ДДС-то върху книгите е 20%. В Русия, Великобритания и Полша то е 0%, а във всички други държави в ЕС то е между 3 и 5%”, обясни Славчо Атанасов и допълни, че ще внесе законопроект по темата. Относно уволнението на Лили Маринкова, като програмен директор на "Хоризонт" и журналист в БНР, където от години тя води предаването "Неделя 150", със заповед на новия генерален директор на БНР Александър Велев, Славчо Атанасов се зарече, че ще се запознае със случая, защото Маринкова е велик журналист. „Доколкото разбрах от медиите тя е уволнена, защото била в пенсионна възраст. Като председател на комисията ще проверя този въпрос много сериозно. Тя винаги е била независим журналист, нещо, на което държа изключително много. Ще се срещна с Александър Велев”, категоричен бе бъдещият председател на медийната и културна комисия.

Р. Гълъбинов: Нека държавата се опита да върне частното предприемачество и инициатива

България е в т.нар. дефлационна спирала, подчерта за “Хоризонт“ в предаването “12+3“ икономистът Румен Гълъбинов  в коментар на данните на Националния статистически институт (НСИ), според които страната е в отрицателна инфлация от началото на годината. Дефлацията води до свиване на търсенето, като също така се отлага потреблението, т.е. отлагат се покупки в очакване на ново поевтиняване, а пък съответно фирмите задържат увеличението на цените, вследствие на което се смаляват печалбите и инвестициите, намаляват доходите и заетостта, както и се откриват по-малко работни места, а дори да се появят нови – те са с временна или сезонна заетост, обясни икономистът. В България се увеличават ускорено заетите в държавния сектор за сметка на по-бавното увеличение или почти неувеличение на хората, които са заети в реалната икономика, т.е мерките на правителствата от последните три години не са достатъчно ефективни и все още ние имаме малко преки чуждестранни инвестиции, които са едно от спасенията от дефлация и от застоя в икономиката, подчерта Гълъбинов, като обясни, че чрез инвестиции, независимо дали са чуждестранни или местни, ще има по-голяма инвестиционна възвращаемост, както и по-висока производителност и по-висок ръст на БВП, постигнат не с държавно, а с частно потребление. И газта, и петрола поевтиняха на международните пазари и съответно крайните продукти също, а те са източник на държавата за акциз и за ДДС, поясни още икономистът: Като цяло суровините поевтиняха и това повлия и на българския износ, тъй като в 40% той продължава да бъде суровини и материали. Като цяло спад на цените влияе и в изражение на спад и на износа. Правителството обаче правилно действа, тъй като натрупа доста фискален резерв, опитва се да работи в посока увеличение на приходите, но далеч не се е справило с разходите, с реформа в държавната администрация и държавните разходи.Румен Гълъбинов предложи въвеждането на диференцирано ДДС за стимулиране на потреблението на масовите продукти като хранителни стоки, лекарства и медицински услуги: В съседна Гърция от години е диференцирано ДДС-то; в Румъния го направиха миналата година и свалиха наполовина ДДС-то за определени групи стоки, като там се наблюдава и доста по-голям търговски оборот и потребление на тях. Друг източник на частно потребление, освен доходите и освен данъците, би могло да бъде като цяло политика за една много по-свободна пазарна икономика, обясни още Гълъбинов, който поясни, че българската икономика се забавя значително и защото е била ориентирана в голяма степен към европейските програми, еврофондовете и към обществените поръчки. Нека държавата да се опита да върне частното предприемачество, както и инициативността и пазарната ориентация на българските предприемачи. По-свободните икономики са по-ефективни и съответно хората, които работят в тях, имат повече доходи, допълни икономистът. Цялото интервю чуйте в звуковия файл.

Омбудсманът и браншови организации: Без ДДС за дарените храни

Дарените храни да бъдат освободени от ДДС. Писмо с такова искане изпратиха до финансовото министерство омбудсманът Мая Манолова и 13 браншови организации от хранителната промишленост. Според авторите на идеята, нулевата ставка за дарени храни трябва да залегне още в бюджета за догодина. Идеята не е нова, но е сериозно подкрепена с аргументи. Всяка календарна година се унищожават над 670 хиляди тона храни, заяви Мая Манолова. В същото време милион и половина българи живеят под прага на бедност, а всяко трето дете у нас не се храни рационално, посочи тя. Причината е, че производителите предпочитат да изхвърлят храната, а не да я даряват, защото производителите и търговците на храни нямат стимули затова. Ако унищожи един тон месо, производителят трябва да плати на екарисаж 190 лева, ако го дари ще плати 800 лева ДДС. В 25 страни членки на ЕС ДДС върху дарените храни е нула или минимално. Защото сме държава на тарикати и веднага ще намерим начин. Уж сме ги дарили, пък да ги продаваме, това не трябва да се допуска също, категорични са от бранша За да не се допусне това, браншовите организации предлагат всеки да има право да дари храни, не повече от един процент от годишния си оборот. Така храните, които годишно изхвърляме ще стигнат за два милиарда порции за бедни хора.

Омбудсманът предлага: Лекарствата, купувани от НЗОК, да се освободят от ДДС

Лекарствата, купувани от НЗОК, да се освободят от ДДС.- около тази теза се обединиха омбудсманът Мая Манолова и председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов по време на кръгла маса "Тежестта на ДДС върху личните и публичните разходи за лекарства". Дискусията се организира от Институт за стратегии и анализи.Едно от средствата, чрез които може да се намалят личните разходи за лекарства, е намаляването на ДДС върху тях. Доплащането за лекарства от страна на пациентите в България е по-високо от това в европейските държави. Другия...

България подкрепя нова схема за ДДС

България подкрепя въвеждането на нова схема за облагане с ДДС в Австрия и Чехия. На заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе преди дни в Люксембург, министрите на финансите обсъдиха възможността да се позволи на някои държави членки да прилагат механизъм за обратно начисляване на ДДС като средство за предотвратяване на данъчните измами. При този механизъм ДДС се начислява от купувача, а не от продавача. Австрия и Чехия поискаха да въведат този механизъм за всички доставки на стоки и услуги на стойност над 10 хил. евро.