01.12.2016

Резултати от търсенето

Депутат от ГЕРБ: Да не мислим за наборна армия, професионалната засега е добро решение

  Не може в момента да се мисли за наборна армия, професионалната армия засега е добро решение. Това заяви по време на дебатите на първо четене по проекта на МС за промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Валентин Радев, депутат от ГЕРБ. Законопроектът бе приет със 108 гласа „за” и 2- „въздържали се”, пише БГНЕС. С предлагания законопроект за промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) се цели усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейността на въоръжените сили, задълженията и правомощията на органите за тяхното ръководство и командване. На министъра на отбраната се възлагат допълнителни правомощия по ръководство на логистичното осигуряване на въоръжените сили, координация на осигуряването на поддръжката от Република България като страна домакин на коалиционни сили за мирно и военно време, политиката по управление на жизнения цикъл на военни продукти и общото ръководство на проектното управление в министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. На министъра на отбраната се възлага също и изготвянето и внасянето в Министерския съвет на проекта на Каталог на Република България за планираните възможности по поддръжка от страната домакин, единния списък на юридически лица, организации, стратегически и други особено важни обекти, които са от значение за отбраната на страната във военно време и за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридически лица. Разширяват се правомощията на началника на отбраната върху целия състав на въоръжените сили без да се изземат правомощия от министъра на отбраната. Той ще отговаря за подготовката и състоянието на оперативните способности не само на Българската армия, но и на всички формирования от въоръжените сили, като поема и непосредственото ръководство на бригадата „Специални сили“. Прецизирано е правомощието му да въвежда във и извежда от експлоатация отбранителни продукти за нуждите на въоръжените сили. Изчистват се и се допълват функционалните задължения на структури, непосредствено подчинени на министъра на отбраната, възлагат се нови задачи на въоръжените сили в мирно време като наблюдение и ранно предупреждение за рискове и заплахи за националната и колективна сигурност и отбрана, поддържане и развиване на способности за киберотбрана, както и изпълнение на специални полети за държавното ръководство, когато Авиоотряд 28 заявява наличие на обстоятелства, които правят невъзможно изпълнението на конкретни полети. Изчиства се състава на въоръжените сили, като от него се премахва резерва и се внася яснота в отговорностите по утвърждаване на плановете за операции, като съществена част от системата за командване и управление. Предлага се ново концептуално виждане за начина на изпълнение на военната служба от войниците, сержантите и офицерите. Предлага се възрастта за прием на войниците да се намали от 32 на 28 години, пределната възраст също - от 50 на 46 години и да се въведе ограничение в продължителността на сключваните от тях договори, с което се цели да се подмлади войнишкия състав за по-ефективно изпълнение на задачите му, както и за създаване на възможност за попълване на запаса след приключване на военната служба. Същевременно на тази категория военнослужещи се създава възможност да придобият необходимите 18 години, действително изслужени на военна служба, с цел реализиране на правото им на ранно пенсиониране по чл. 69 от КСО. Предлага се увеличение на пределната възраст на сержанти, офицерски кандидати, младши и старши офицери на 55 години с цел осигуряване стабилност във въоръжените сили чрез дългосрочна възможност на всички категории военнослужещи. Разширява се кръгът на правоимащите лица, които ще могат да кандидатстват повторно за приемане на военна служба, като отпадат част от съществуващите рестрикции. Определя се по-дълъг срок от 6 месеца за командироване на военнослужещите за участие в операции и мисии извън територията на страната, но само при заемане на отделни длъжности или длъжности в щабовете на операции или мисии /според съответната международна договореност, но не по-дълъг от 1 година/. Премахва се рестрикцията от въведения максимален срок за престояване във военно звание и в длъжност на военнослужещите по чл. 154 поради липсата на реална възможност за неговата практическа реализация. Въвежда се изискване към военнослужещите за спазване на Етичен кодекс за поведение, който ще се утвърждава от министъра на отбраната. Изменя се приложението на чл. 165, т. 7 от закона, с което при отнемане или отказ от издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, договорът за военна служба следва да се прекрати и военнослужещият да бъде освободен от военна служба. По аналогия със ЗМВР и ЗДАНС се предвижда, че освобождаването от военна служба ще става само ако военнослужещият откаже да заеме длъжност, за която не се изисква достъп до квалифицирана информация. Предлага се въвеждане на ново основание за прекратяване на договорите за военна служба-упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от военнослужещия. Прецизират се хипотезите, при които военнослужещите могат да използват оръжие като крайна мярка, с оглед осигуряване на ефективното изпълнение на служебните им задължения и наличие на изначална яснота за правата и задълженията им при използване на оръжие във връзка с изпълнението на военната им служба в мирно време. Предлага се по-прецизна регламентация на разпоредбите, касаещи статута на курсантите, обучавани във висшите военни училища за нуждите на Министерството на отбраната, но и за други ведомства. Във втория законопроект на ПФ се предлага възстановяване на наборната военна служба в страната, като задължение на гражданите за участие в нейната отбрана единно с професионалната военна служба, изпълнявана на основата на договор в досегашния и вариант. Регламентира се също и възможността за доброволна военна служба за определена категория лица на основата на договор. Но техният законопроект бе отхвърлен в пленарна зала. 

Ще върне ли септември наборната военна служба?

 Невиждано желание за поправки във военните закони се наблюдава в последно време. Седем законопроекта в областта на отбраната и въоръжените сили се надяват Народното събрание да ги обсъди и приеме след лятната ваканция. Една част от тях целят привеждане на Плана за развитие на въоръжените сили в законови норми, а друга търсят начини и форми за въвеждане на наборната военна служба. Заслугите за тази законодателна активност са на правителството, депутатите от ПГ на Патриотичния фронт и независимия народен представител Велизар Енчев. Министерският съвет предлага промени в Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за резерва на въоръжените сили. Комисията по отбрана вече даде своята подкрепа на първо четене. Патриотичният фронт и Велизар Енчев искат у нас да има и наборна военна служба освен професионална. Освен това независимият народен представител настоява за промени и на правилата за преминаване през наша територия и пребиваване на съюзнически и други войски. Законопроектите на Патриотичния фронт за промени в законите за отбраната и въоръжените сили и за резерва не събраха в комисията по отбрана необходимия брой гласове, но това не означава, че няма да бъдат дебатирани в пленарната зала. Същото се отнася и за първия законопроект на Велизар Енчев, който ще урежда връщане на наборната служба. Все още комисията по отбрана няма становище по неговия законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили. Седмият законопроект е съвсем най-пресен. Внесен е в деловодството на парламента от Велизар Енчев. Той предлага промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили, според която младежите, навършили 18 години, да постъпват на доброволен принцип в център за военно и професионално обучение към Министерството на отбраната. И още: „За времето на обучението младежите да преминават 6-месечна военна и гражданска подготовка, като придобиват военна и гражданска специалност в областта на строителството и транспорта.“ Според депутата ядрото на този център, който трябва да бъде създаден от Министерството на отбраната, ще бъде Държавното търговско дружество „Главно управление строителство и възстановяване“ (ГУСВ). Най-големият радетел на връщането на наборната служба, която бе премахната от 2008 г., е кандидатът за президент на патриотите Красимир Каракачанов. Той има сериозна съпротива от страна на управляващи и опозиция. Министърът на отбраната Николай Ненчев вече излезе публично с разчети, които показват, че професионалният войник е по-евтин от наборния поне с 1000 лв. на месец. Лошото обаче е, че няма войници на заплата. Няма и политическа воля у мнозинството за връщане, дори под определена форма, на доброволното носене на военната служба. А войници трябват – особено на границата. Днешният мобилен способ за опазване на браздата е бил пробван след Ньойския договор и отхвърлен. След задълбочен анализ тогавашните държавници са дръпнали чертата и казали: „Може двама войници да имаме, но да са на границата!“ Така било и преди 70 години, когато гласуваната от парламента формула „Гранична милиция“ бързо била сменена с „Гранични войски“, които преминаваха от военното към вътрешното министерство и обратно, но винаги бяха в състава на въоръжените сили. Прогнозата е много лесна. Септември няма да върне наборната военна служба. Нито този парламент, нито който и да дойде на власт ще се осмели да си сложи тази беля на главата. Впрочем предизборната кампания на Красимир Каракачанов ще подскаже доколко тази негова идея има поддръжници. Разбира се, ако не реши, че тя би му попречила в борбата за повече избиратели. Същата съдба ще сполети и промените на Велизар Енчев. Неговите предложения априори се определят като неприемливи. Дори в тях да има нещо рационално. Ако се направи класация, ще се види, че това е депутатът, който най-често и най-активно защитава своите тези в публичното пространство, но без никакъв резултат в пленарната зала. Неговата идея, макар и с редица разлики, се доближава до взетите наскоро решения в Словакия. Тамошната армия обяви, че започва подготовка по връщане на активния военен запас, какъвто в момента не съществува. През 2017 г. трябва да са обучени първите 50 запасняци, като всеки от тях ще получава за това €600 на година. Дотук е разликата. Първо, става дума за запас, не и за наборна служба. И второ – за добро възнаграждение. Къде е обаче приликата? Запасняците ще получават професия, която да могат да упражняват и в мирно време, например сапьори и химици. Армията би могла да ги използва при определени ситуации като природни бедствия както в страната, така и зад граница. В случай на природна катастрофа запасняците ще бъдат освобождавани от работните си места, а заплатата им ще бъде поемана от армията, като към нея ще се добавя надница според военното звание. (В Словакия задължителната казарма бе отменена през 2006 г. Днес професионалната армия на страната е около 13 000 военни.) У нас това все още не може да стане и със запаса. Липсва ни гъвкавост. Държим единствено на професионалната армия и толкова! Водим стотици хиляди на военен отчет, но нямаме пари да извикаме стотина да видят къде им е мястото при едно военно положение! А какво остава да ги обучаваме или да им даваме професия Така че и тук прогнозата не е трудна. Предложенията на Велизар Енчев няма да минат. От седемте законопроекта ще останат само двата на правителството – за промени в отбраната и въоръжените сили и за резерва. И по тях има скептици, но мнозинството едва ли ще пренебрегне волята на правителството на Бойко Борисов.

От всеки политик не става върховен главнокомандващ

 Вместо да дискутираме, в повечето случаи преднамерено, дали един генерал става за президент, по-добре е да видим дали един политик става за върховен главнокомандващ. Примерът е изтичащият петгодишен мандат на Росен Плевнелиев. Сегашният върховен главнокомандващ ще остави въоръжените сили с минус 7000 военнослужещи. Доскоро бяха около 5000 според експерти, вече са доста повече. Остава чувството, че през последните години друг е бил върховен главнокомандващ. Вярно е, че Министерският съвет отговаря за отбраната, но конституцията не е дала на премиера да командва въоръжените сили  и да подписна укази за назначаване и освобождаване на висшия команден състав . Тази отговорност пада върху президента, който, за да я носи както трябва, би следвало да намери общ език с правителството. Което и да е то. Росен Плевнелиев работи с три редовни и две служебни правителства. С нито едно от тях не можа да се договори за вдигане на военните заплати, например. Не посмя да върне нито един държавен бюджет по тази причина. И изобщо по финансирането на отбраната и въоръжените сили. В този смисъл не бива да се чудим защо вакантните места в армията стават все повече. Само Сухопътните войски са с 3000 души под щата. През първата половина на годината са напуснали над 500. Няма кандидати за обявените войнишки места. Не само за войници, но и за курсанти. Офицерите също оредяват. Президентът подписва предложения на правителството за освобождаване на генерали и адмирали, без да има готовност за назначаване на кадри на техните места. В не един случай за отговорни командни длъжности положението се закърпваше с т.нар. и.д.-та, т.е. изпълняващи длъжността. Петте президентски години на Росен Плевнелиев са белязани и с нестабилност сред хората в отбраната. Честите и резки промени на режима за пенсиониране доведоха не само до напрежение, но и до напускане на стотици офицери, особено от средния ешелон. Той не съзря опасността от въвеждането на възраст за придобиване право на пенсия от военнослужещите. Дори я подкрепяше. При правителството на Пламен Орешарски с министър на отбраната Ангел Найденов бе дадена глътка въздух, като нещата бяха върнати постарому. Преди година обаче парламентът възстанови напрежението и отново заваляха рапорти за напускане на офицери. Нямаше сигнал за тревога от „Дондуков“ 2. И още. Къде беше президентът, когато финансовият министър Владислав Горанов се опита да вземе от 20-те заплати и отпуските на военните? Къде е сега върховният главнокомандващ, когато правителството отказа чрез промени в Закона за отбраната и въоръжените сили да намери механизъм за повишаване доходите на военнослужещите, което накара ръководството на МО и началникът на отбраната да го ударят на молба към депутатите? Впрочем в нито едно от 12-те заседания на Консултативния съвет за национална сигурност, който се председателства от президента, не бе разискван въпросът за привлекателността на военната служба и социалния статус на военнослужещите. Не е било необходимо? Имало е много по-важни въпроси? Може и така да се каже, макар че недостигът, и то в хиляди, на войници, сержанти и офицери едва ли е по-малко тревожно явление. Или нарочно поддържаме по-малък числен състав, за да пести държавата от военни заплати? Може и така да е, след като няма реакция. Дори и да е обсъждан този изключително важен въпрос, резултат няма. През последните пет години съдбата на техниката беше като тази на хората. Едва в края на мандата на Росен Плевнелиев се случи нещо по-добро.  ( А логиката е такива сериозни процеси да се задвижват най-късно до средата на мандата. )  Парламентът даде ход на проектите за превъоръжаване на ВВС и ВМС на 2 юни т.г. За изтребителите това беше третият опит от 2011 г. насам. Сериозно закъснение, което едва ли би могло да бъде отречено. Сухопътните войски бяха забравени. За тях няма нови бойни машини, както и хора, разбира се. Има риск да се превърнат в обикновена пехота. В интерес на истината, обещания имаше. Но какви? Най-учудващото бе на 6 май 2013 г. След военния парад президентът и върховен главнокомандващ заяви, че след три месеца новото правителство и новият парламент трябва да финализират сделката за новите изтребители. Дори уточни, че до месец процедурата по предварително проучване на възможностите за купуване на нови бойни самолети трябва да бъде приключена и с това да бъде избран конкретен вариант – нови или употребявани самолети. Той беше сметнал, че държавата има ресурс да купи до 10 самолета. Този месец продължи повече от три години, за съжаление. Да не забравяме, че в тези пет години президентът позволи въоръжените ни сили да бъдат в продължение на година в стратегическо безвремие. През 2015 г. те изпълняваха задачи без утвърдена от Народното събрание програма за развитие на техните отбранителни способности и без приет от правителството план за нейното изпълнение.  ( Макар че екипът на служебния министър на отбраната Велизар Шаламанов се беше постарал да остави наследство в това отношение. )  Безвремие, което не беше се случвало. То не можеше да не забави още повече развитието на армията, включително проектите за модернизация. Поне с една година останаха назад промените в законите, които трябваше да решат болния проблем с мотивацията на военнослужещите и попълването на доброволния резерв, чиято численост все още е едно добро пожелание.  ( В интерес на истината, за други промени се бързаше. )  Не подлежи на коментар подготовката на населението за защитата на отечеството. Добре е кандидатите за държавен глава да прочетат Закона за отбраната и въоръжените сили, където е записано, че ръководството на отбраната на Република България се осъществява от Народното събрание, президента на републиката, Министерския съвет и министъра на отбраната. И да влязат в предизборната кампания не само с разбиране на проблемите, но и с подходи за тяхното решаване. Защото ако след пет години следващият президент остави войската с още 7000 души по-малко, ще се наложи да я закрием. Най-вероятно дебатът дали от всеки политик става върховен главнокомандващ, а от всеки генерал президент, ще ни занимава през следващите 2-3 месеца. Още повече че генералите започнаха да навлизат в политиката. А политиците като че ли имат основание да се притесняват, защото да си върховен главнокомандващ не е достатъчно само да правиш изявления, че България е лоялен член на НАТО и да апелираш за 2 процента от БВП за отбрана. Налага се да работиш за развитие на отбранителните способности на страната. И то непосредствено с правителството и началника на отбраната, който по закон е подчинен на президента при осъществяване на правомощията му на върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Т.е. ако президентът е малко или много представителна фигура, то за върховния главнокомандващ това е недопустимо.

Ген. Данфърд: Екстрадицията на Гюлен ще бъде разгледана в рамките на американската съдебна система

Въпросът за екстрадицията на ислямския опозиционер Фетуллах Гюлен ще бъде разгледан въз основа на юридическите норми на САЩ, заяви пристигналият в Турция генерал Джон Данфърд. Председателят на Комитета на началник щабовете на въоръжените сили на САЩ посети днес авиобазата в „Инджирлик” в южна Турция, където се срещна с американски военни, изпълняващи задачи в рамките на дейността на антитерористичната коалиция. В Анкара ген. Дънфърд разговаря с премиера Бинали Йълдъръм и посети сградата на парламента, бомбардирана по време на опита за военен преврат. Млади партийни активисти протестираха срещу визитата на генерала и скандираха лозунги „Убиецо Дънфърд, махай се от Турция!”. Демонстрантите заявиха, че американските военни и ЦРУ са замесени в метежа от 15 юли, за който Анкара обвинява Гюлен. След среща с началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Турция Хулуси Акар Данфърд ще се върне в „Инджирлик”, откъдето ще излети за САЩ. /БГНЕС Въпросът за екстрадицията на ислямския опозиционер Фетхулах Гюлен ще бъде разгледан въз основа на юридическите норми на САЩ, заяви пристигналият в Турция генерал Джон Данфърд. Председателят на Комитета на началник щабовете на въоръжените сили на САЩ посети днес авиобазата в „Инджирлик” в южна Турция, където се срещна с американски военни, изпълняващи задачи в рамките на дейността на антитерористичната коалиция. В Анкара ген. Дънфърд разговаря с премиера Бинали Йълдъръм и посети сградата на парламента, бомбардирана по време на опита за военен преврат. Млади партийни активисти протестираха срещу визитата на генерала и скандираха лозунги „Убиецо Дънфърд, махай се от Турция!”. Демонстрантите заявиха, че американските военни и ЦРУ са замесени в метежа от 15 юли, за който Анкара обвинява Гюлен. След среща с началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Турция Хулуси Акар Данфърд ще се върне в „Инджирлик”, откъдето ще излети за САЩ. /ТАСС Прочети още на: http://bgnes.com/sviat/balkani/4448643/ Въпросът за екстрадицията на ислямския опозиционер Фетхулах Гюлен ще бъде разгледан въз основа на юридическите норми на САЩ, заяви пристигналият в Турция генерал Джон Данфърд. Председателят на Комитета на началник щабовете на въоръжените сили на САЩ посети днес авиобазата в „Инджирлик” в южна Турция, където се срещна с американски военни, изпълняващи задачи в рамките на дейността на антитерористичната коалиция. В Анкара ген. Дънфърд разговаря с премиера Бинали Йълдъръм и посети сградата на парламента, бомбардирана по време на опита за военен преврат. Млади партийни активисти протестираха срещу визитата на генерала и скандираха лозунги „Убиецо Дънфърд, махай се от Турция!”. Демонстрантите заявиха, че американските военни и ЦРУ са замесени в метежа от 15 юли, за който Анкара обвинява Гюлен. След среща с началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Турция Хулуси Акар Данфърд ще се върне в „Инджирлик”, откъдето ще излети за САЩ. /ТАСС Прочети още на: http://bgnes.com/sviat/balkani/4448643/

ГЕРБ отхвърли искането на ВМРО и НФСБ за наборна армия

Във втория законопроект на Патриотичния фронт се предлага възстановяване на наборната военна служба в страната като задължение на гражданите за участие в нейната отбрана единно с професионалната военна служба, изпълнявана на основата на договор в досегашния й вариант, предаде бТВ. Регламентира се също и възможността за доброволна военна служба за определена категория лица на основата на договор. Текстовете бяха отхвърлени в пленарна зала. „Не може в момента да се мисли за наборна армия, професионалната армия засега е добро решение”, коментира Валентин Радев от ГЕРБ по време на дебатите. Националистите от ВМРО и НФСБ отдавна настояват за връщане на казармата и попълване на армията с наборници. Мотивът е, че професионалните войници не са достатъчно като брой, за да могат да гарантират сигурността на страната ни. Разширяване на правомощията на началника на отбраната предвиждат промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, който депутатите приеха на първо четене. Командващият ще отговаря за подготовката и състоянието на оперативните способности не само на Българската армия, но и на всички формирования от въоръжените сили, като поема и непосредственото ръководство на бригадата „Специални сили“. Освен това е прецизирано и правомощието му да въвежда и извежда от експлоатация отбранителни продукти за нуждите на въоръжените сили. Текстовете предвиждат всичко това да не бъде обвързано с изземане на правомощия от министъра на отбраната. Промените възлагат нови задачи на въоръжените сили в мирно време като наблюдение и ранно предупреждение за рискове и заплахи за националната и колективна сигурност и отбрана, поддържане и развиване на способности за киберотбрана, както и изпълнение на специални полети за държавното ръководство, когато „Авиоотряд 28” не е в състояние да обслужи нуждите му. Предлага се възрастта за прием на войниците да се намали от 32 на 28 години, а пределната възраст - от 50 на 46 години и да се въведе ограничение в продължителността на сключваните от тях договори. Целта е да се подмлади войнишкият състав и да се създаде възможност за попълване на запаса след приключване на военната служба с право на ранно пенсиониране при 18 прослужени години. Предлага се увеличение на пределната възраст на сержанти, офицерски кандидати, младши и старши офицери на 55 години, с цел осигуряване стабилност във въоръжените сили.

Кабинетът решава закандидатурата на ген. Румен Радев

Министърът на отбраната Николай Ненчев внася на редовното правителствено заседание проект на решение за предложение до президента за издаване на указ за освобождаване на генерал-майор Румен Радев от длъжността командир на ВВС и от военна служба. Това става ясно от дневния ред на заседанието на кабинета, което ще се проведе на 10 август, предаде репортер на БГНЕС. Президентът, който е и върховен главнокомандващ на въоръжените сили назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на Министерския съвет. В началото на месеца стана ясно, че командирът на Военновъздушните ни сили в подал рапорт за пенсиониране. По-късно стана и официално ясно, че генералът е една от номинациите на социалистите за кандидат-президент. Все още обаче партиите в ляво не са обявили своята кандидатура за поста, не е обявено и дали тя ще е обща. В деня, след като командирът на ВВС подаде рапорт, премиерът Бойко Борисов каза, че съжалява, че 125-годишна партия стигна до там да нямат един партиец в БСП, един член на партията и да кажат - "това е нашият кандидат за президент". Такава им е скамейката – нито един човек нямат, те се крият зад генерали”. Няколко дни по-късно Борисов каза, че се надява Радев да се държи като генерал, защото са командвали доста учения заедно. „Пожелавам му успех в политическото поприще”, заяви Борисов като уточни, че той е направил всичко необходимо, за да бъде освободен Радев колкото може по-бързо, за да може да се включи в предизборната кампания. Когато подаде рапорт за напускане предварителната и все още непотвърдена причина генералът да поиска да напусне Въоръжените сили е предстоящ съвместен „ерполисинг” на въздушното пространство на България срещу заплащане. И докато генералът чака указ за освобождаването му, за да отговори на всички въпроси, то министърът на отбраната Николай Ненчев вече коментира рапорта. "Единственият мотив, който е изложен там е несъгласие с промяната в Закона за отбраната и въоръжените сили, с която позволяваме и други съюзни държави съвместно с нас да извършват охрана на въздушното пространство. Несъгласие с решение на Народното събрание, което лично мен ме плаши, всеки български гражданин трябва да приема законодателството такова, каквото е", заяви министърът. Според него това, че оставката на ген. Радев съвпада с номинацията му за президент на социалистите е странно.   Източник: БГНЕС

Кабинетът решава за кандидатурата на ген. Румен Радев

Министърът на отбраната Николай Ненчев внася на редовното правителствено заседание проект на решение за предложение до президента за издаване на указ за освобождаване на генерал-майор Румен Радев от длъжността командир на ВВС и от военна служба. Това става ясно от дневния ред на заседанието на кабинета, което ще се проведе на 10 август, предаде репортер на БГНЕС. Президентът, който е и върховен главнокомандващ на въоръжените сили назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на Министерския съвет. В началото на месеца стана ясно, че командирът на Военновъздушните ни сили в подал рапорт за пенсиониране. По-късно стана и официално ясно, че генералът е една от номинациите на социалистите за кандидат-президент. Все още обаче партиите в ляво не са обявили своята кандидатура за поста, не е обявено и дали тя ще е обща. В деня, след като командирът на ВВС подаде рапорт, премиерът Бойко Борисов каза, че съжалява, че 125-годишна партия стигна до там да нямат един партиец в БСП, един член на партията и да кажат - "това е нашият кандидат за президент". Такава им е скамейката – нито един човек нямат, те се крият зад генерали”. Няколко дни по-късно Борисов каза, че се надява Радев да се държи като генерал, защото са командвали доста учения заедно. „Пожелавам му успех в политическото поприще”, заяви Борисов като уточни, че той е направил всичко необходимо, за да бъде освободен Радев колкото може по-бързо, за да може да се включи в предизборната кампания. Когато подаде рапорт за напускане предварителната и все още непотвърдена причина генералът да поиска да напусне Въоръжените сили е предстоящ съвместен „ерполисинг” на въздушното пространство на България срещу заплащане. И докато генералът чака указ за освобождаването му, за да отговори на всички въпроси, то министърът на отбраната Николай Ненчев вече коментира рапорта. "Единственият мотив, който е изложен там е несъгласие с промяната в Закона за отбраната и въоръжените сили, с която позволяваме и други съюзни държави съвместно с нас да извършват охрана на въздушното пространство. Несъгласие с решение на Народното събрание, което лично мен ме плаши, всеки български гражданин трябва да приема законодателството такова, каквото е", заяви министърът. Според него това, че оставката на ген. Радев съвпада с номинацията му за президент на социалистите е странно.   Източник: БГНЕС

Ген. Попов похвали командирите и щабовете на учението „Щит – 2016“

Началникът на отбраната генерал Константин Попов наблюдава заключителния етап на двустепенното компютърно подпомагано командно-щабно учение „Щит - 2016“, което се провежда в района на Националния военен учебен комплекс „Чаралица”, пише БГНЕС. Ученията от поредицата „Щит“ се провеждат веднъж на всеки три години и са част от подготовката на щабовете и формированията от състава на въоръжените сили на Република България. Сценарият на „Щит – 2016 г.“ е фиктивен и е съобразен с новите рискове и заплахи за националната сигурност. Целта на учението е да се направи проверка на готовността на командирите и щабовете на Въоръжените сили да планират и да проведат съвместна операция по мисия „Отбрана”, както и да създадат условия за въвеждане на сили на НАТО на територията на Република България. Ръководител на учението е заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Пламен Атанасов. В рамките на „Щит – 2016 г.“ тази година се провежда и тренировка на интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и Въоръжените сили при кризи. В тренировката участват структури на Въоръжените сили, двадесет и две държавни институции, двадесет и осем областни съвета за сигурност и прилежащите им общини, както и специалисти по отбранително-мобилизационната подготовка и комуникационни и информационни системи (КИС). Пунктът за управление на тренировката е развърнат на НВУК „Чаралица“ с възможност за информационен обмен с всички участници. „Целта на учението е да покажем готовността за реагиране при различни видове опасности и заплахи за сигурността в страната. Включени са областните администрации и други ведомства, защото отбраната на страната не е задължение единствено на Българската армия и на Министерството на отбраната“, посочи генерал Попов пред журналисти. Той изтъкна, че по време на учението е постигната добра интеграция и взаимодействие между институциите на територията на цялата страна. По неговите думи, планираните за следващата година учения ще бъдат много по-мащабни и комплексни, а задачите, които ще се отработват ще бъдат максимално близко до реалните. На ВИП-деня на учението присъстваха още старши комисар Константин Димитров - заместник-директор на Главна дирекция „Националната полиция“, бригаден генерал Данчо Дяков - съветник по военна сигурност на президента, генерал-лейтенант Любчо Тодоров - командващ на Съвместното командване на силите, висши офицери от Българската армия, представители на ДАНС.

Промени в бригада Специални сили

Народните представители приеха единодушно измененията и допълненията в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България. Така парламентът дава възможност да бъдат изпълнени предвидените структурни промени в Програмата за развитие на отбранителните способности и Плана за развитие на Въоръжените ни сили до 2020 г. Въоръжените сили в мирно време ще изпълняват задачи и по наблюдение и ранно предупреждение за рискове и заплахи за националната и колективна сигурност и отбрана и ще поддържат и развиват способности за киберотбрана, съобщават от министерството на отбраната. С измененията се прецизират и хипотезите, при които военнослужещите могат да използват оръжие. В мирно време те ще могат да използват служебното си оръжие като крайна мярка при въоръжено нападение или при непосредствена заплаха с оръжие срещу тях или срещу друг военнослужещ и при въоръжено нападение върху охраняван обект или субект. Предвижда се бригада „Специални сили“ да излезе от структурата на Сухопътните войски и да бъде непосредствено подчинена на началника на отбраната. Приетият законопроект дава възможност за подмладяване на войнишкия състав във Въоръжените сили и за по-ефективно изпълнение на задачите. Възрастта за прием на войниците се намалява от 32 на 28 години. Това ще се прилага за военнослужещи, приети на военна служба след 31 декември 2016 година. Предвидена е възможност започналите до влизането в сила на закона конкурси за приемане на войници (матроси) на военна слу...

Правителството предлага промени в законите за отбраната и въоръжените сили, за резерва и за Военна полиция

Правителството одобри проектите за изменения и допълнения на законите за отбраната и въоръжените сили на Република България, за резерва на Република България и за Военна полиция и ще ги внесе в Народното събрание за приемане. В Закона за отбраната и въоръжените сили се предлага намаляване на възрастта за прием на войници (от 32 на 28 години) и на

Вътрешният министър ще оценява нивото на заплаха при опасност от терористичен акт

При опасност от терористичен акт нивото на заплаха ще се оценява от министъра на вътрешните работи. Това реши парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред с приемането на първо четене на Закон за противодействие на тероризма, предаде Фокус. Нивата на заплаха са: Ниско „Трето ниво”, при което има налична информация и събития, които предполагат оценка за ниска вероятност за извършване на терористичен акт. При високо ниво на заплаха - „Второ ниво”, има значителен брой елементи на заплаха в страната или в непосредствено съседство и е налице реален риск от извършване на терористичен акт. При най-високо ниво на заплаха -„Първо ниво”, всички елементи на заплаха са налични в страната или в непосредствено съседство и е налице висок риск от извършване на терористичен акт. В състава на Националния оперативен щаб се включват: министри, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни заместници, главният прокурор или определен от него заместник-главен прокурор и други длъжностни лица, представляващи институции, които имат задължения за изпълнението на националния план. С новия закон за тероризма се дава възможност на въоръжените сили да извършват проверки на личните данни на човек, каквито полицейските служителите са можели да правят, както и да осъществяват обиски. Въоръжените сили на страната също така ще имат правото да използват сила срещу граждани по Закона за МВР -за противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане, задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган и други. Министър-председателят със заповед създава Национален оперативен щаб за управление на силите и средствата за противодействие на тероризма. Предвидено е с този закон да се налагат и административни санкции на хората, които не изпълняват разпорежданията на органите на реда или въоръжените сили. Те ще се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Със Закона за тероризма при извършване на терористичен акт на територията на страната, от което са настъпили смърт или увреждане на здравето на мнозина, имуществени вреди или вреди за икономиката в особено големи размери, или значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали, на цялата или на част от територията на страната може да се обяви извънредно положение. Извънредното положение по този закон се обявява с решение на Народното събрание или с указ на президента по установения в Конституцията ред. С новия закон за тероризма се разрешава и използването на специални разузнавателни средства по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност в случаите на предотвратяване на тежки умишлени престъпления по глава първа от особената част на Наказателния кодекс да могат да се използват за срок до 2 години, а не както беше досега за 6 месеца, както и удължаването на срокът на използването на СРС при необходимост да се увеличи от 12 месеца на 3 години. По отношение на лице, за което са налице данни, от които може да се направи обосновано предположение, че е свързано с подготовката на тероризъм, може да се прилагат превантивни мерки. Те ще бъдат свързани със забрана за промяна на местоживеенето без разрешение, забрана за напускане на страната без разрешение, забрана за посещаване на определени места, райони и обекти без разрешение, забрана за напускане на определено населено място без разрешение, забрана за осъществяване на контакт с определени лица без разрешение, периодично явяване в районно управление на МВР и подписване пред полицейски служител, отнемане на паспорти или заместващи ги документи и забрана за издаване на нови. С приемането на закона народните представители въведоха и понятието „Терористичен акт”. Според приетия закон това е предизвикване на взрив, извършване на палеж, замърсяване на околната среда или други действия, които застрашават населението или създават опасност за живота или здравето на човек, причиняване на значителни имуществени вреди или настъпване на други тежки последици, вземане на заложници, както и заплахата да се предприемат такива действия с цел да се създаде смут и страх в населението или да се заплаши, или да се принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или да пропусне нещо в кръга на неговите функции.

Турция преструктурира въоръжените си сили сред преврата

Бързо преструктуриране на въоръжените сили обеща турският президент Реджеп Тайип Ердоган в първото си интервю след обявяването на извънредно положение в страната . За агенция Ройтерс Ердоган каза, че е имало значителни пропуски в работата на разузнаването преди опита за военен преврат миналия петък. Той предположи, че е възможно да бъде направен нов опит за преврат, но, по думите му, това ще бъде много трудно, защото в момента властите са много бдителни. Предстоящата среща на Върховния военен съвет на 1 август, извършващ надзор на въоръжените сили, може да бъде изтеглена с една седмица, за да бъде обсъдено тяхното преструктуриране. Съветът включва министър-председателя, министъра на отбраната и началника на генералния щаб. Те работят заедно по въпроса и много скоро ще се появи нова структура, в която ще бъде влята свежа кръв, каза Ердоган. Той заяви още, че нищо не пречи да бъде удължено извънредното положение и след изтичането на трите месеца, ако е необходимо. Това ще позволи на правителството му да предприеме бързи мерки срещу поддръжниците на преврата и ще позволи на президента и кабинета да заобиколят парламента в издаването на нови закони, включително да ограничат правата и свободите, ако сметнат за добре. Ердоган коментира, че движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, когото смята за мозък на опита за превземане на властта, ще бъде третирано като поредната сепаратистка терористична организация, каквито са и кюрдските въоръжени групировки, с които държавата се бори от три десетилетия. Ройтерс отбелязва, че президентът е изглеждал спокоен и сдържан по време на цялото интервю, но охраната вътре и около просторния дворцов комплекс е била засилена. В градините били разположени специални полицейски части, а на пътищата, водещи до двореца са били направени импровизирани контролно-пропускателни пунктове, включително с боклукчийски камиони, блокиращи достъпа до комплекса. Сирийският президент Башар Асад обвини турския си колега Ердоган, че се възползва от неуспелия преврат, за да наложи строги ислямистки порядки, които застрашават както Турция, така и съседите й, предаде Ройтерс. Ердоган използва преврата, за да осъществи един екстремистки план, плана на "Мюсюлмански братя" в Турция. Това е опасно за Турция и за съседните й страни, включително за Сирия, каза Асад пред кубинска информационна агенция, цитиран и в профил на президентството в социална медия. Отношенията между някога близките съюзници Асад и Ердоган се влошиха след избухването на конфликта в Сирия през 2011 година. Дамаск обвинява Анкара, че подклажда гражданската война, като подпомага ислямистките бунтовници и позволява на чуждестранни джихадисти да влизат в Сирия. Пред кубинската агенция "Пренса Латина" Асад заяви, че хора от повече от 100 националности воюват срещу сирийските правителствени сили на сирийска територия, предаде ТАСС.

Турция преструктурира въоръжените си сили след преврата

Бързо преструктуриране на въоръжените сили обеща турският президент Реджеп Тайип Ердоган в първото си интервю след обявяването на извънредно положение в страната. За агенция Ройтерс Ердоган каза, че е имало значителни пропуски в работата на разузнаването преди опита за военен преврат миналия петък. Той предположи, че е възможно да бъде направен нов опит за преврат, но, по думите му, това ще бъде много трудно, защото в момента властите са много бдителни. Предстоящата среща на Върховния военен съвет на 1 август, извършващ надзор на въоръжените сили, може да бъде изтеглена с една седмица, за да бъде обсъдено тяхното преструктуриране. Съветът включва министър-председателя, министъра на отбраната и началника на генералния щаб. Те работят заедно по въпроса и много скоро ще се появи нова структура, в която ще бъде влята свежа кръв, каза Ердоган. Той заяви още, че нищо не пречи да бъде удължено извънредното положение и след изтичането на трите месеца, ако е необходимо. Това ще позволи на правителството му да предприеме бързи мерки срещу поддръжниците на преврата и ще позволи на президента и кабинета да заобиколят парламента в издаването на нови закони, включително да ограничат правата и свободите, ако сметнат за добре. Ердоган коментира, че движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, когото смята за мозък на опита за превземане на властта, ще бъде третирано като поредната сепаратистка терористична организация, каквито са и кюрдските въоръжени групировки, с които държавата се бори от три десетилетия. Ройтерс отбелязва, че президентът е изглеждал спокоен и сдържан по време на цялото интервю, но охраната вътре и около просторния дворцов комплекс е била засилена. В градините били разположени специални полицейски части, а на пътищата, водещи до двореца, са били направени импровизирани контролно-пропускателни пунктове, включително с боклукчийски камиони, блокиращи достъпа до комплекса. Сирийският президент Башар Асад обвини турския си колега Ердоган, че се възползва от неуспелия преврат, за да наложи строги ислямистки порядки, които застрашават както Турция, така и съседите ѝ, предаде Ройтерс. Ердоган използва преврата, за да осъществи един екстремистки план, плана на "Мюсюлмански братя" в Турция. Това е опасно за Турция и за съседните ѝ страни, включително за Сирия, каза Асад пред кубинска информационна агенция, цитиран и в профил на президентството в социална медия. Отношенията между някога близките съюзници Асад и Ердоган се влошиха след избухването на конфликта в Сирия през 2011 година. Дамаск обвинява Анкара, че подклажда гражданската война, като подпомага ислямистките бунтовници и позволява на чуждестранни джихадисти да влизат в Сирия. Пред кубинската агенция "Пренса Латина" Асад заяви, че хора от повече от 100 националности воюват срещу сирийските правителствени сили на сирийска територия, съобщава ТАСС.

Ердоган обяви реформи в структурата на въоръжените сили и сигурността

Турският президент Тайип Ердоган обяви предстоящи реформи във въоръжените сили след неуспешния опит за военен преврат от 15 юли, предадоха Ройтерс и ТАСС. Занапред всички военни командири и началници ще бъдат подчинени пряко на Министерството на отбраната, каза той в интервю за телевизионния канал "Хабер". Понастоящем висш орган на оперативното ръководство на въоръжените сили е Генералният щаб. Ердоган: Гюлен е само пионка, друг зад гърба му стоят други сили Ердоган ...

Бившият командир на Въздушните сили ще коментира за напускането на поста си и за реалното състояние на изтребителната ни авиация

  Бившият вече командир на Военно въздушните ни сили (ВВС) о.з. генерал-майор Румен Радев ще представи мотивите си за напускане редовете на българската армия и ще говори за реалното състояние на изтребителната ни авиация на 16 август, съобщи БГНЕС. Румен Радев, който е номинация за кандидат-президент на БСП и АБВ подаде рапорт за напускане в началото на август. В сряда на Националния си съвет БСП ще обяви името на кандидата си за президент. В партийната листа номинираните са – Таско Ерменков, Марио Трайков, Илияна Йотова, Янаки Стоилов, проф. Румен Гечев, Михаил Миков. След оттеглянето на омбудсмана Мая Манолова, като извънпартийна номинация остава само тази на ген. Румен Радев. Неговата кандидатура се подкрепя и от АБВ. В началото на месеца стана ясно, че командирът на Военновъздушните ни сили е подал рапорт за пенсиониране. Тогава по предварителна и все още непотвърдена информация, причината генералът да поиска да напусне въоръжените сили, бе предстоящ съвместен „airpolicing” на въздушното пространство на България срещу заплащане. Румен Радев до момента не е коментирал официално мотивите си за рапорта, тъй като чакаше указа за освобождаването си, за да отговори на всички въпроси. Министърът на отбраната Николай Ненчев обаче вече се изказа по въпроса. "Единственият мотив, който е изложен там е несъгласие с промяната в Закона за отбраната и въоръжените сили, с която позволяваме и други съюзни държави съвместно с нас да извършват охрана на въздушното пространство. Несъгласие с решение на Народното събрание, което лично мен ме плаши, всеки български гражданин трябва да приема законодателството такова, каквото е", заяви министърът. А това, че оставката на ген. Радев съвпада с номинацията му за президент на социалистите, според Ненчев е странно. В същия ден от авиобаза „Граф Игнатиево”, където са изтребителите, с които се извършва охраната на въздушното пространство и премиерът Бойко Борисов съжали, че 125-годишна партия е стигнала до там да нямат един партиец, един член на партията и да кажат - "това е нашият кандидат за президент". „Такава им е скамейката – нито един човек нямат, те се крият зад генерали”, допълни тогава Борисов. Няколко дни по-късно той заяви, че се надява Радев да се държи като генерал, защото са командвали доста учения заедно. „Пожелавам му успех в политическото поприще”, посочи тогава премиерът. Десет дни след рапорта – правителството предложи на президента Росен Плевнелиев, който е и върховен главнокомандващ на въоръжените сили да издаде указ за освобождаването на ген. Радев. „Направи Ненчев всичко възможно още днес, щом мине, вече е минало - да отиде при президента – да стане максимално бързо“, заръча премиерът на военния министър. Същия ден по-късно президентът Росен Плевнелиев издаде указ за освобождаването на командира на ВВС от длъжност и от военна служба.

Македония празнува Денят на въоръжените сили. Президентът похвали армията за справянето й с бежанската криза

  Много е важно да се прави сметка за бюджета на армията на Македония и за жизнения стандарт на нейните служители, заяви президентът на Македония Георге Иванов по случай празника на въоръжените сили на страната, съобщава БГНЕС. Иванов подчерта, че армията защитава и границите на държавата, и суверенитета й, както и сигурността и независимостта на страната. И е парадоксално, подчерта президентът, че въпреки постоянното изтъкване на подготвеността и самопожертвователността на въоръжените сили като институция, всяка година бюджетът за отбрана бива намаляван, предаде МИА. Иванов изрази недоумение как при постоянното намаляване на бюджета на армията войската на Македония де факто изпълнява задачите на други институции, включително и за справяне с последиците както от природни, така и от предизвикани от хората бедствия. Поради което президентът отправи поръка на армията да й бъде дадено това, което й се полага и което й е необходимо, за да продължи да бъде щит на независимостта и суверенитета, на сигурността и стабилността на страната. Георге Иванов похвали войската за справянето й с бежанската и миграционна криза, с който проблем по-големи и по-добре оборудвани армии не успяха да се справят.

16 000 са децата войници в Южен Судан

  Въоръжените групировки и правителствените сили в Южен Судан са привлекли от началото на вътрешния конфликт в страната през 2013 г. около 16 000 малолетни и непълнолетни за участие в бойните действия, съобщи БГНЕС. Само тази година те са повече от 650, обявиха от Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ). "16 хиляди деца са били наети от въоръжени групировки и въоръжените сили от началото на кризата в Южен Судан през декември 2013 г.", се посочва в доклад на УНИЦЕФ. Според него, бунтовниците и войниците продължават да привличат деца за военна служба, независимо от обявеното желание да се сложи край на тези практики. "Повече от 650 деца са били наети от въоръжените групировки от началото на тази година", отбелязва УНИЦЕФ. УНИЦЕФ напомня, че преди година в Южен Судан бяха върнати на техните семейства 1775 деца-войници, което беше "една от най-масовите демобилизации на непълнолетни в историята." Възобновяването на бойните действия в страната и връщането към практиката на набиране на деца войници може да зачеркне постигнатия напредък, се опасяват от УНИЦЕФ.

Започва втората фаза извънредното положение в Турция

  Първият етап от извънредното положение в Турция приключва утре и започва вторият, а вече се говори, че то ще е безкрайно, пише БГНЕС. Равносметката за мерките през първите 3 месеца е внушителна – 40 000 души зад решетките, 20 000 арестувани, хиляди държавни служители са изхвърлени от работа, други хиляди очакват уволненията, структурата на въоръжените сили е променена, затворени са телевизии и синдикати, попечители замениха избрани кметове. През нощта на 19 октомври в 1 ч. започва втората фаза на извънредното положение, удължено с още 3 месеца, в които отговорните за преврата от 15 юли ще трябва да бъдат осъдени, а същевременно страната трябва да се справи с войната в Сирия и с дебата за поправките в конституцията и преминаването към президентската система на управление. Метежът отне живота на 241 души, 2 194 бяха ранени при сблъсъците, а на 20 юли Съветът за национална сигурност взе решение за въвеждането на извънредното положение. В официалния документ като единствен виновник бе посочена организацията ФЕТО на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен. В него се посочваше, че целта е само да бъдат елиминирани заплахите, грозящи демокрацията, правовата държава и правата и свободите на хората. Същия ден президентът Реджеп Ердоган свика министерския съвет в двореца си и след съвещанието застана пред камерите, за да обяви пред света началото на новата ситуация. Това решение не е насочено срещу демокрацията, правата и свободите, поверени сте на Аллах, каза тогава той и така постави емблемата на извънредното положение, което влезе в сила на 21 юли. Ердоган призова за прочистване от вируси на въоръжените сили и на обществото, 8 закона бяха променени и въпреки декларацията на съвета за национална сигурност, че новите правила са с адрес само към ФЕТО, 3 дни по-късно обхватът на „заразния вирус“ се разрасна неимоверно. Закрити бяха здравни институции, частни училища, общежития, фондации, асоциации, университети, синдикати, федерации и конфедерации. Специални комисии при министерствата получиха неограничени правомощия да продължат ликвидациите, като за затварянето на дадена организация дори не се изисква нов указ. По данни на Народно-републиканската партия и Дружеството за правата на човека запечатани и под ключ се 35 здравни институции, 934 частни учебни заведения, 109 частни общежития, 104 фондации, 1 125 асоциации, 15 университета и 19 съюза. Главното командване на жандармерията и бреговата охрана бяха прехвърлени на подчинение на министерството на вътрешните работи, а сухопътните, морските и военно-въздушните сили – на министерството на отбраната. Висшият военен съвет по гражданско-военното разпределение бе променен в полза на цивилните. До премиера и министъра на отбраната ключови роли получиха вицепремиерите, министрите на правосъдието, на външните и на вътрешните работи. Военно-медицинската академия и военните болници преминаха към здравното министерство. В рамките на 3 месеца по време на извънредното положение от състава на въоръжените сили бяха отстранени от служба 4 545 души, казармите се изнесоха от градовете. Военните академии, гимназиите и сержантските училища бяха закрити, а на тяхно място бе създаден университет за национална отбрана, оглавен за пръв път от цивилен генерал – проф.д-р Ерхан Афьонджу. Започна и чистката в държавния сектор – 93 000 служители са отстранени от работа, други 59 841 са изгонени без правото да обжалват по съдебен път това. Чистките в министерството на образованието бяха извършени по две направления – по подозрение за връзки с ФЕТО са уволнени 28 163 учители, а за принадлежност към кюрдските сепаратисти от ПКК други 11 285 преподаватели. В заповедите за прогонването им от клас като причини са посочени действията им с цел проваляне на операциите за вътрешна сигурност и на вечерния час, блокиране на процеса на обучение и подкрепа за терористичните групировки. Най-висока активност в мащабната операция по прочистването на „вирусите“ отбеляза Съветът за висше образование, който настоя за оставките на 1 577 университетски декани. И нито един от тях не се противопостави и не протестира, всички до един подадоха оставки, а ръководството на факултетите премина в ръцете на настоятелствата. Съветът започна разследване срещу 5 247 ректори, декани и преподаватели в държавните и частните университети, последваха уволнения и отнемане на преподавателски права. Те не се ограничиха само в рамките на подозренията за обвързаност с ФЕТО. Прогонени са и членове на учителския синдикат, и подписалите декларацията за мир академици, дори и онези, които след ден изтеглиха подписите си. Главната дирекция на полицията скъса окончателно връзките си с 9 331 служители, съдебната система прогони 3 392 съдии и прокурори, в това число и двама конституционни съдии, и 167 членове на Държавния съвет и на Сметната палата. Попечители узурпираха народната воля – вътрешното министерство въведе надзорници в 28 общини, а кметовете са обвинени в подкрепа и съдействие както на ФЕТО, така и на ПКК. Сред тях са и трима, избрани с листата на управляващата Партия на справедливостта и развитието, но пък големите общини като Истанбул, които също са в ръцете й, останаха недокоснати. Всичко това се случи по време на първия етап от извънредното положение. Според официалните съобщения уволненията във всички сектори, временното отстраняване от работа, подписките като мярка за неотклонение, задържанията под стража и арестите ще продължат и в следващите 3 месеца от втората фаза на „новата ера“. Турция ще трябва да стане свидетел на съдебните дела срещу метежниците и същевременно да прецени накъде отива. Отвъд границата войната ще продължи, вътре в страната ще се води борбата срещу тероризма, а започнаха и усилени дебати за смяната на системата на управление и за поправките в конституцията. Разбира се, медиите също са жертви на извънредното положение. По данни на Сдружението на журналистическите съюзи над 100 журналисти са зад решетките, а близо 2 500 останаха без работата си. На 115 репортери са отнети прес-картите, на други 660 – жълтите прес-карти. С полицейски натиск бяха закрити и запечатани 45 вестника, 15 списания, 18 телевизии, 23 радиостанции, 29 издателства и 3 информационни агенции.

Започва втората фаза на извънредното положение в Турция

  Първият етап от извънредното положение в Турция приключва утре и започва вторият, а вече се говори, че то ще е безкрайно, пише БГНЕС. Равносметката за мерките през първите 3 месеца е внушителна – 40 000 души зад решетките, 20 000 арестувани, хиляди държавни служители са изхвърлени от работа, други хиляди очакват уволненията, структурата на въоръжените сили е променена, затворени са телевизии и синдикати, попечители замениха избрани кметове. През нощта на 19 октомври в 1 ч. започва втората фаза на извънредното положение, удължено с още 3 месеца, в които отговорните за преврата от 15 юли ще трябва да бъдат осъдени, а същевременно страната трябва да се справи с войната в Сирия и с дебата за поправките в конституцията и преминаването към президентската система на управление. Метежът отне живота на 241 души, 2 194 бяха ранени при сблъсъците, а на 20 юли Съветът за национална сигурност взе решение за въвеждането на извънредното положение. В официалния документ като единствен виновник бе посочена организацията ФЕТО на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен. В него се посочваше, че целта е само да бъдат елиминирани заплахите, грозящи демокрацията, правовата държава и правата и свободите на хората. Същия ден президентът Реджеп Ердоган свика министерския съвет в двореца си и след съвещанието застана пред камерите, за да обяви пред света началото на новата ситуация. Това решение не е насочено срещу демокрацията, правата и свободите, поверени сте на Аллах, каза тогава той и така постави емблемата на извънредното положение, което влезе в сила на 21 юли. Ердоган призова за прочистване от вируси на въоръжените сили и на обществото, 8 закона бяха променени и въпреки декларацията на съвета за национална сигурност, че новите правила са с адрес само към ФЕТО, 3 дни по-късно обхватът на „заразния вирус“ се разрасна неимоверно. Закрити бяха здравни институции, частни училища, общежития, фондации, асоциации, университети, синдикати, федерации и конфедерации. Специални комисии при министерствата получиха неограничени правомощия да продължат ликвидациите, като за затварянето на дадена организация дори не се изисква нов указ. По данни на Народно-републиканската партия и Дружеството за правата на човека запечатани и под ключ се 35 здравни институции, 934 частни учебни заведения, 109 частни общежития, 104 фондации, 1 125 асоциации, 15 университета и 19 съюза. Главното командване на жандармерията и бреговата охрана бяха прехвърлени на подчинение на министерството на вътрешните работи, а сухопътните, морските и военно-въздушните сили – на министерството на отбраната. Висшият военен съвет по гражданско-военното разпределение бе променен в полза на цивилните. До премиера и министъра на отбраната ключови роли получиха вицепремиерите, министрите на правосъдието, на външните и на вътрешните работи. Военно-медицинската академия и военните болници преминаха към здравното министерство. В рамките на 3 месеца по време на извънредното положение от състава на въоръжените сили бяха отстранени от служба 4 545 души, казармите се изнесоха от градовете. Военните академии, гимназиите и сержантските училища бяха закрити, а на тяхно място бе създаден университет за национална отбрана, оглавен за пръв път от цивилен генерал – проф.д-р Ерхан Афьонджу. Започна и чистката в държавния сектор – 93 000 служители са отстранени от работа, други 59 841 са изгонени без правото да обжалват по съдебен път това. Чистките в министерството на образованието бяха извършени по две направления – по подозрение за връзки с ФЕТО са уволнени 28 163 учители, а за принадлежност към кюрдските сепаратисти от ПКК други 11 285 преподаватели. В заповедите за прогонването им от клас като причини са посочени действията им с цел проваляне на операциите за вътрешна сигурност и на вечерния час, блокиране на процеса на обучение и подкрепа за терористичните групировки. Най-висока активност в мащабната операция по прочистването на „вирусите“ отбеляза Съветът за висше образование, който настоя за оставките на 1 577 университетски декани. И нито един от тях не се противопостави и не протестира, всички до един подадоха оставки, а ръководството на факултетите премина в ръцете на настоятелствата. Съветът започна разследване срещу 5 247 ректори, декани и преподаватели в държавните и частните университети, последваха уволнения и отнемане на преподавателски права. Те не се ограничиха само в рамките на подозренията за обвързаност с ФЕТО. Прогонени са и членове на учителския синдикат, и подписалите декларацията за мир академици, дори и онези, които след ден изтеглиха подписите си. Главната дирекция на полицията скъса окончателно връзките си с 9 331 служители, съдебната система прогони 3 392 съдии и прокурори, в това число и двама конституционни съдии, и 167 членове на Държавния съвет и на Сметната палата. Попечители узурпираха народната воля – вътрешното министерство въведе надзорници в 28 общини, а кметовете са обвинени в подкрепа и съдействие както на ФЕТО, така и на ПКК. Сред тях са и трима, избрани с листата на управляващата Партия на справедливостта и развитието, но пък големите общини като Истанбул, които също са в ръцете й, останаха недокоснати. Всичко това се случи по време на първия етап от извънредното положение. Според официалните съобщения уволненията във всички сектори, временното отстраняване от работа, подписките като мярка за неотклонение, задържанията под стража и арестите ще продължат и в следващите 3 месеца от втората фаза на „новата ера“. Турция ще трябва да стане свидетел на съдебните дела срещу метежниците и същевременно да прецени накъде отива. Отвъд границата войната ще продължи, вътре в страната ще се води борбата срещу тероризма, а започнаха и усилени дебати за смяната на системата на управление и за поправките в конституцията. Разбира се, медиите също са жертви на извънредното положение. По данни на Сдружението на журналистическите съюзи над 100 журналисти са зад решетките, а близо 2 500 останаха без работата си. На 115 репортери са отнети прес-картите, на други 660 – жълтите прес-карти. С полицейски натиск бяха закрити и запечатани 45 вестника, 15 списания, 18 телевизии, 23 радиостанции, 29 издателства и 3 информационни агенции.

Румен Радев: Президентът трябва да обединява, не да разделя

Президентът не трябва да бъде рецитатор на чужди тези. Той трябва да обединява, не да разделя. С тези думи ген. Румен Радев, кандидат за президент от БСП, се включи в дебат по бТВ срещу основния си опонент Цецка Цачева от ГЕРБ. В началото Радев изложи основните си послания: Първият ми приоритет е сигурността. Вторият ми приоритет е балансирана и независима външна политика. Третият ми приоритет е да бъда социален филтър на законите, които ощетяват правата на гражданите, пише БГНЕС. Запитан дали се чувства комфортно, след като последните социологически проучвания дават 8% разлика между двамата и има ли време да настигне Цачева, Радев каза: Има достатъчно време, кампанията е много динамична. Той бе категоричен, че неговата битка е за доверието на всички български граждани и за бъдещето на България. Национална сигурност Според Румен Радев компромис не трябва да се прави с подготовката и социалния статус на хората, които са в структурите на националната сигурност. Най-големият проблем е, че политическата върхушка години наред пренебрегваше проблемите на националната сигурност, затова в момента въоръжените сили са в плачевно състояние, заяви той. Генералът беше категоричен, че отдавна знае и се бори за проблемите на въоръжените сили – и като офицер, и като генерал, и като командир на Военновъздушните сили. Радев припомни, че в правителството на Пламен Орешарски оградата по границата е била започната. Тогава бяха наказани двама достойни генерали заради висока цена на оградата, тогава тя струваше 250 хил. лв. на километър, каза той и напомни, че оградата е некачествено изпълнение. В момента оградата, която вие строите струва над 1 млн. лв. на километър, защо парламентът срамежливо мълчи, обърна се Радев към Цачева. Запитан дали институциите се справят с бежанската криза, ген. Радев заяви: Имаме една сигурна граница и в момента това е единствено сръбската граница. Нашата граница е пропусклива. Ако питате нелегален мигрант от Лъвов мост, ще ви каже, че няма проблем да я пресече, добави той. Според него най-сериозни са проблемите с трафика и каналджийството. Не виждам драконовските мерки на държавата, които да пресекат каналджийството, посочи Радев и добави, че ако той е държавен глава би свикал Консултатитен съвет по национална сигурност (КСНС), на който да се вземат адекватни мерки. Каналджийството е общ проблем – и на изпълнителната власт, и на парламента, и на президентството, категоричен бе Радев. Той изрази позиция и по въпроса защо България тихомълком върна 7 души на Турция преди броени дни: Проблемът е, че България продължава да губи суверенитет. Тази експресна и тиха екстрадиция не говори добре. Никой не бърза да връща така хора. Никоя държава не действа така бързо, заяви Радев. Това ме навежда на мисълта, че България има някаква зависимост от Ердоган, каза той. Според него факт е, че България трябва да води задълбочен диалог с Турция, тъй като от там идват редица заплахи, но въпросът е от каква позиция ние тръгваме към г-н Ердоган – от позицията на слабия, или …, запита Радев. На въпрос кой трябва да охранява българското небе, ген. Радев беше категоричен: Разбира се, че трябва и можем да го пазим с нашите съюзници, но при две условия – никога срещу заплащане и винаги съвместно, тоест никога без наши летци и самолети. Външна политика Няма никакъв проблем, ако жена застане на чело на Българската армия, каза още Румен Радев. Ако г-жа Цачева стане държавен глава тя трябва да бъде върховен главнокомандващ и на въоръжените сили, и на Българската армия, продължи Радев. България е член на ЕС и НАТО и тук друга алтернатива няма, но това не означава, че ние трябва да си създаваме врагове извън тези съюзи, добави Радев и уточни, че никога не е казвал, че България трябва да преразгледа участието си в НАТО. Казал съм, че България трябва да преразгледа начина си на участие в НАТО. Радев поздрави Цачева относно позицията й по повод икономическите санкции срещу Русия. Той констатира, че Крим деюре е украински, де факто над Крим се вее руския флаг. На въпроса какъв участник е България между Турция и отношенията й с ЕС, той каза: Не приемам г-н Местан да бъде посредникът между Турция и България. Ние имаме добри отношения с Турция, но трябва да внимаваме какво става с нея. Турция трябва да изпълни условията, за да бъде ясно, че споразуменията трябва да се спазват и едва тогава може да се говори за безвизов режим, категоричен бе кандидатът за президент. Правомощията на президента Президентските правомощия са достатъчни, но зависи как се оползотворяват, смята Румен Радев и се обяви категорично против въвеждането на президентска република. Запитан за квадратчето "не подкрепям никого", той каза, че е против методиката за изчисляване на резултатите от президентските избори, приети през месец март. Всеки българин трябва да има правото да реши дали да гласува и как, каза Радев по повод задължителното гласуване. Той каза, че ще гласува на референдума, защото има ясна позиция по поставените въпроси. На въпроса защо трябва той да е петият президент, ген. Радев заяви: Защото България очаква промяна. Трябва да имаме самостоятелен президент - лидер, който взема отговорни решения в трудна обстановка. 

Ислямисти не могат да бъдат част от австрийската армия

Присъствието на привърженици на терористични групировки в армията на Австрия е невъзможно, тъй като всеки новобранец преминава специална проверка преди да бъде приет във въоръжените сили. Това обяви в събота официалният представител на Министерството на отбраната на Австрия полковник Михаел Бауер. „Подробната проверка ни помага да се предпазим от инфилтрирането на ислямисти”, казва Бауер за вестник „Кронен цайтунг”. Както подчертават от австрийското военно контраразузнаване, в Австрия е невъзможна ситуация като тази в съседна Германия., информира БГНЕС. В армията на Австрия в момента има 30 мюсюлмани, но те не представляват и най-малката опасност. В елитните подразделения също не е открита и следа от потенциални терористи, добавят от отбранителното ведомство. Темата стана актуална, след като военното контраразузнаване в Германия разкри във въоръжените сили 20 ислямисти, други 60 са заподозрени. Според данните на германските специални служби ислямистите се стремят целенасочено в Бундесвера, за да преминат военна подготовка и да получат умения за работа с оръжие. Проверката на новобранците в Германия сега е възможна едва след влизането им в състава на въоръжените сили. 

Ненчев е горд с военните ни от Афганистан

„Вие направихте така, че не само хората, свързани с отбраната и въоръжените сили, днес да се чувстват горди. С тази благородна кауза карате целия български народ за пореден път да повярва силно в чедата си“, каза министърът на отбраната Николай Ненчев днес, 15 ноември, на представянето на благотворителен видеоклип в подкрепа на децата от инициативата на президента на Република България „Българската коледа”. Инициатори и автори на идеята за създаването на видеопродукцията са командирът на взвода за охрана на 31-ия контингент от Въоръжените сили на България за участие в мисията на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа“ лейтенант Славена Желязкова и редник Станислав Йотовски. Видеоклипът е заснет в Афганистан по време на мисията им, а участници в него са военнослужещите от взвода за охрана. Ненчев заяви, че очакванията му са били големи, но военнослужещите са надминали и най-смелите му надежди, като са направили много повече от това, за което са били изпратени на мисия - да защитят каузата на България и на Въоръжените сили и едновременно с воинския, са изпълнили и човешкия си дълг. Редник Станислав Йотовски, който е автор, оператор и режисьор на видеоклипа подчерта, че идеята той да бъде заснет в базата в Афганистан е да се покаже, че по време на мисия всички изпитват различни трудности, но те не могат да бъдат сравнявани с тези, през които минават болни деца, за които се набират средства. „Ние сме взвод и не водим нашите битки ...

Росен Плевнелиев: Постиженията и заслугите на ВМА към Въоръжените сили не трябва да бъдат забравяни

Военномедицинска академия е символ на отговорно отношение и на подадена ръка за помощ в труден момент. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на церемонията, с която беше отбелязана 125-та годишнина от създаването на ВМА. „От своето създаване през 1891 г. до днес, Военномедицинска академия се развива и утвърждава като водеща медицинска институция, в която практикуват професионалисти на световно ниво. Принципите, по които се ръководи всеки от вас в своята работа, въплъщават дългогодишните традиции, заложени от личностите, положили основите на Военномедицинска академия“, посочи Росен Плевнелиев, пише БГНЕС. Президентът припомни и ролята на първия началник на ВМА д-р Георги Золотович – виден общественик, следващ възрожденските ценности и активен участник в създаването и развитието на Българското следосвобожденско здравеопазване. „Визията на д-р Золотович е за специализирано, силно способно военно лечебно заведение, чиито лекари притежават професионализъм и човеколюбие. С радост мога да заявя, че Вие олицетворявате този идеал“, обърна се държавният глава към медиците. „Постиженията и заслугите на ВМА към Въоръжените сили не трябва да бъдат забравяни и също заслужават висока оценка и признание“, заяви президентът и отбеляза отличната подготовка на българските военни медици, придружаващи мисиите ни зад граница. Готовността на специалисти от Военномедицинска академия за хуманитарно съдействие в конфликти и бедствия в различни точки на света, е високо ценена, посочи още Росен Плевнелиев. Държавният глава припомни също така, че от първата проведена мисия с хуманитарна цел в Манджурия през 1904 г. до днес, над 6000 български медици са участвали в над 30 мисии и са спечелили международно уважение за болницата и страната ни. В изказването си на церемонията Росен Плевнелиев посочи, че днес Военномедицинска академия е многопрофилна болница от общ тип, която обслужва и много български граждани и въпреки трудностите успява да постига прогрес. Само през последната година са осъществени редица подобрения и нововъведения в материалната база на болницата, сред които са обновената операционна зала в клиниката по ендоскопска хирургия, както и наскоро откритата нова клиника по нефрология, разполагащи с висок клас модерна апаратура. Държавният глава отбеляза и личния принос на началника на ВМА генерал-майор член-кореспондент проф. Николай Петров за намаляването на финансовите задължения на Военномедицинска академия и за модернизирането на лечебното заведение. Преди тържествената церемония президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев отдаде почит пред паметника на загиналите медицински чинове до Военномедицинска академия. Държавният глава присъства и на освещаването на нов компютърен томограф във ВМА.

284 наши военни се обучават в „Анаконда 16“. Те са българи-юнаци, не се боят от мечката, напълнила гащите на цяла натовска дивизия от страх

Близо 31 000 военнослужещи от 25 страни-членки на НАТО и страни-участнички в инициативата „Партньорство за мир“, с около 2 900 специализирани машини на сухопътните войски, над 100 самолета и хеликоптери и 12 кораба вече се включиха в многонационалното учение „Анаконда 16“. То се провежда на полигоните, в тренировъчните центрове и авиобазите на Въоръжените сили на Република Полша, съобщават от МО. „Анаконда 16“ е двустепенно учение - на оперативно и на тактическо ниво, с реални действия на местността, за подготовка и интегриране на националната система за командване и управление и военните структури, в съюзна, съвместна и многонационална среда. Целта е да се тренират съюзнически и коалиционни сили при планиране и провеждане на операции в отговор на предприетите мерки за сигурност. Учението е най-голямата демонстрация на способностите на Алианса преди срещата на Върха на НАТО през юли 2016 г. в гр. Варшава, Полша. Въоръжените сили на Република България са представени в многонационалното учение с 284 военнослужещи и 55 единици техника. От състава на Сухопътните войски в него участват 234 военнослужещи с техника, щатно оръжие, снаряжение, бойни припаси и екипировка, разположени на учебен полигон „Дравско Поморские”. Те са от състава на военни формирования 34 750 – Карлово, 32 990 – Пловдив, 46 690 – Пловдив и 42 600 – Мусачево. От Военновъздушните сили участват 26 военнослужещи от военни формирования 22 800 - София и 28 000 - Граф Игнатиево. От тях 7 са летателен състав, и 19 - инженерно-технически и логистичен състав, със снаряжение, екипировка и инженерно-техническо имущество и два самолета МиГ-29. Българските военнослужещи и техника ще бъдат дислоцирани в 22-ра авиобаза в Малборк, Полша. Както съобщи НовинитеБГ по-рано, едногодишна кафява мечка нахлу на военен полигон и изплаши над 3 000 финландски военни, съобщи местният в. "Италехти". Заради хищния бозайник ученията на армейците били прекъснати.