01.12.2016

Резултати от търсенето

Членове на ВСС на работна среща с експерти на ЕК

  Представители на съдийската и прокурорската колегии към Висшият съдебен съвет (ВСС) се срещнаха с екипа от експерти на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Експертната мисия се провежда в периода 26-30 септември 2016 г., съобщиха от пресцентъра на ВСС, предаде БГНЕС. От там информират, че са проведени работни срещи с членовете на двете колегии към ВСС, на които са представени предприетите действия по изпълнение на препоръките от последния мониторингов доклад от януари 2016 г. за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка. Съдийската колегия представи организацията на дейността на ВСС след промените в Конституцията на България от декември 2015 г. и последващите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Отчетени са акцентите в работата на колегията от конституирането й до момента. Беше посочено, че колегиите подготвят и провеждат самостоятелни заседания, като са приети съответни правила за работата им, както и правилник за организацията и дейността на ВСС. Конституирани са постоянните комисии към колегиите и пленума на ВСС. Посочено бе, че в процес на подготовка са вътрешноорганизационни и подзаконови нормативни актове от компетентността на ВСС, които ще бъдат приети в указаните от закона срокове. Като положителен пример бе отчетено активното участие на представители на ВСС в работни групи към министерство на правосъдието по изготвянето на ЗИДЗСВ и други законови актове, както и последвалите промени. Според тях решенията, касаещи съдии, прокурори и следователи се вземат от съответната колегия. Подчертана бе засилената дейност на Комисията по правни и институционални въпроси по отношение издаване на съгласувателни становища по проекти на закони, вкл. изменение и допълнение на такива. Посочено бе, че е изготвен график на предстоящите за приемане подзаконови нормативни актове, като в следващите месеци ще приключи актуализирането на тези от компетентността на ВСС. Уточнено бе, че в момента се работи по становище на проекта на Закона за съдебните експертизи, а като добра практика бе посочено обсъждането на предложенията за изменение и допълнение на различни закони и наредби от членовете на гражданския съвет към ВСС, в които участват съсловни и неправителствени организации, вкл. и провеждането на обсъждания в органите на съдебната власт. Сред дадените примери бяха приетите от пленума правила за избор на директор на Националния институт на правосъдието и правилата за дейността на института. Приетите правила за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, които предвиждат провеждане на тайно гласуване с хартиени бюлетини или електронно на общо събрание или електронно дистанционно гласуване през интернет, като всеки магистрат има право на един глас. Приетият образец на декларация за принадлежност на магистратите към различни организации, включително изработката на правила за изготвяне на регистър, който ще се поддържа от двете колегии. Подчертана бе, необходимостта от уточняване на празноти в закона по отношение кръга на задължените лица по реда на посочения текст от Закон за съдебната власт (ЗСВ). С положителен знак бе отчетена промяната в правилата за гласуване на членовете на ВСС, както и осигурената възможност за преглед на разпечатките от компютризираната система за гласуване на решенията от заседанията на Пленума и колегиите на ВСС, показваща поименно резултатите по всяка точка от дневния ред. Посочено бе, че правилата за дисциплинарната дейност на съдийската колегия са приведени в съответствие със ЗСВ и промените по отношение на субектите имащи, право да предлагат образуване на дисциплинарно производство. В тази връзка бе отчетено, че за последните два месеца има само две предложения за образуване на дисциплинарни производства от административния ръководител на СГС. За същия период няма заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати. Споменати бяха и анализите за дейността на съдилищата, изготвяни от висшестоящите органи на съдебната власт, които редовно се представят на съдийската колегия с цел запознаване с допусканите системни нарушения и предприемане на съответни мерки. В отговор на поставен въпрос бе заявено, че Комисията по атестирането и конкурсите към съдийската колегия, в момента на срещата провежда първото си заседание, на което се обсъжда проект на правила за дейността й. Пред експертите бе отчетена и дейността на Комисията по професионална етика към колегията, изготвените подробни правила за работата й, както и факта, че след промените в ЗСВ дейността й е фокусирана върху изготвянето на становища за притежаваните нравствени качества от кандидатите за административни ръководители. Като пример бе посочен големият обем на анализираната информация събирана от различни органи. Подчертано бе, че въпреки липсата на правомощия за извършване на проверки за почтеност, при наличие на информация за нарушаване на етичната дисциплина се сезират лицата с правомощия за предприемане на съответни действия. Обсъдени бяха и въпроси, свързани с реформата на съдебната карта и натовареността на съдиите, като бяха посочени изготвените в тази връзка анализи и правила за определяне на норма на натовареност. Пред европейските представители членовете на прокурорската колегия отчетоха 14 проведени заседания от април 2016 г. до момента, 9 процедури за избор на административни ръководители, обявени конкурси за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури – 34, обявени конкурси за преместване чрез събеседване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури - 94, периодично атестирани - 64 магистрати, 36 повишени в ранг, общо 5 наложени дисциплинарни наказания – 2 „забележка“, 2 „порицание“, 1 „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. Подчертано бе, че по предложение на прокурорската колегия, Пленумът на ВСС прие решения за оптимизиране на щатната численост за длъжността „прокурор“ в районните и окръжните прокуратури, както и „следовател“ в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, чрез преразпределение на свободните длъжности (от по-малко натоварени към по-натоварени прокуратури). Обсъдено беше подробно кариерното израстване на магистратите, като се отчете че са предприети всички мерки в изпълнение на промените в ЗСВ. Отчетено бе, че се правят големи усилия да се преодолеят противоречията между някои взаимно изключващи се законови разпоредби. В тази насока беше поставен и въпросът дали да се поиска тълкуване на някои норми от законодателя. Подчертано бе наличието на механизми за установяване на слабостите в работата на прокурорите. Посочено бе, че измененията в ЗСВ предвиждат индивидуален план, при който се провежда обучение при констатиране на неефективни резултати (обучения в Националния институт на правосъдието, вътрешни програми за обучения и външни обучения). Отбелязано бе, че се правят тематични проверки и годишни ревизии, на база на които се изготвя годишен доклад на Прокуратурата на България, който се представя пред ВСС и Народното събрание. По време на разговорите бе обсъдена и анализирана системата за случайно разпределение на преписки в прокуратура. Обърнато бе внимание, че по препоръка на мисия на Европейската комисия е приета нарочна процедура за публична реакция на ВСС в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт. Отбелязано бе и, че е изготвена Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020 с цел повишаване доверието във върховенството на закона и независимостта на съдебната власт чрез активна комуникация. В тази връзка бе отчетено наличието на говорител на главния прокурор, говорители в прокуратурите в страната и ПР експерти, които отговарят за връзки с медиите. 

Станция Мусала може да започне работа най-рано през ноември

  На всички високопланински синоптични станции (ВСС) на НИМХ-БАН се дават 24-часови дежурства. Те се изпълняват от екип от двама служители. Тези екипи се сменят на 4 дни. За това са необходими петима метеорологични наблюдатели. Това се казва в съобщение на директора на НИМХ-БАН, пише БГНЕС. Проф. Христо Брънзов във връзка с решението за временно преустановяване на дейността на високопланинската синоптична станция (ВСС) на вр. Мусала. При трагичен инцидент на 20.09.2016 г. загина ръководителят на ВСС Мусала г-н Огнян Филимонов. Оказа се, че вторият наблюдател липсва по неизяснени до момента причини. Предварителните данни сочат, че той е бил и все още е извън България. Ръководителят на ВСС Мусала не е докладвал за това отсъствие от работа, поради което не е изпратен втори наблюдател. До изясняване на случая и предприемане на необходимите действия по Кодекса на труда (КТ) бъдещето на отсъстващия от работа наблюдател в НИМХ-БАН е неясно. В момента тече вътрешна проверка дали това е инцидентен случай или практика; Така към момента ВСС Мусала остава с трима метеорологични наблюдатели и не е възможно да се формират 2 екипа, освен ако драстично не наруша КТ, заявява Брънзов. Процедурата по обявяване на конкурс, избор, обучение и изпит за допуск до работа на един метеорологичен наблюдател в най-добрия случай продължава месец, месец и половина. Това на практика означава, че най-рано в началото на ноември ВСС Мусала може да започне работа. В конкретния случай, освен знанията по метеорологични наблюдения, новите двама служители трябва да имат и значителен опит за работа в планината в зимни условия - изискване, което е малко вероятно да бъде реализирано. Станалият инцидент още веднъж показа, че това е важно условие за запазване на здравето и живота на наблюдателите. Забавянето във времето и липсата на зазимяване и консервиране на ВСС Мусала в действителност ще доведе да сериозни повреди по инсталациите и апаратурата в нея. Отчитайки всички тези обстоятелства, след консултации с ръководния екип на НИМХ-БАН, взех единственото отговорно и болезнено решение – прекъсвам измерванията от ВСС Мусала до пролетта на 2017 г., тъй като животът и здравето на работещите в НИМХ-БАН са по-важни. За успокоение на обществеността – липсата на данни от ВСС Мусала няма „значително да влоши“ качеството на синоптичните прогнози, както твърдят някои „специалисти“, пояснява Брънзов. По повод спекулациите за конфликт на интереси и финансови интереси, свързани с мен като директор на НИМХ-БАН, единствено мога да кажа, че съм изпълнил всички изисквания на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Устава на БАН. Никаква фирма или организация, свързана с моето име не е доставяла каквото и да е или участвала в процедура по ЗОП обявена от НИМХ-БАН. Интересуващите се могат лесно да го проверят в регистъра на АОП, както и в сайта на НИМХ-БАН. Вярно е само това, че тази година беше обявена обществена поръчка за закупуване на високопланинска автоматична метеорологична станция, която е спечелена от финландската фирма Vaisala и предстои доставката й до края на годината. Тя е предназначена за ВСС Мусала и когато условията през 2017 г. на върха позволяват, ще се изпълни монтажа й. Не ми се иска да вярвам, че предстоящата модернизация и автоматизация на измерванията на ВСС Мусала е причината за тази кампания; Надявам се с това да удовлетворя интереса към този в действителност трагичен случай и още веднъж да изкажа съболезнования на семейството на г-н Огнян Филимонов, заявява още Брънзов.

Осуетиха преврат във ВСС

  Част от съдийската колегия обърна дебата в политическа заигравка Опит за преврат в кадровия орган на Темида – ВСС, бе предотвратен на днешното му заседание. Вместо да се занимават с проблемите на правосъдието у нас, в продължение на две седмици част от членовете на съдийската колегия във ВСС направиха три опита да сменят представляващия съвета Димитър Узунов. Те мотивираха искането си с това, че гласът на ВСС сам е взел решение кои от членовете на съвета да участват в срещите с европрокурорите, които извършват наблюдение у нас. Първите два пъти Узунов настойчиво бе приканен да си подаде оставката, въпреки, че реално никой от членовете на кадровия орган на Темида не бе внесъл официално подобно искане. Това се случи едва вчера, когато на заседанието на пленума на ВСС искането за освобождаването му бе включено като допълнителна точка в дневния ред и тя стана първа по разглеждане. Дебатът продължи два часа и половина и в него се чуха най-различни мнения, обвинения, лични нападки, защитни тези, опити за размиване на темата с отклоняването й към въпроси за съдебната карта и бюджета, както и политиканстване. В отговор на обвиненията за едноличното решение Узунов за пореден път обясни, че в писмото на Министерството на правосъдието до него за определяне на участниците в срещите с европрокурорите е имало срок от един ден и дори два пъти му звънели по телефона от ведомството срокът да бъде спазен. Въпреки това председателят на ВКС Лозан Панов и членовете на съвета Калин Калпакчиев и Соня Найденова отново настояха, че е трябвало съдийската и прокурорската колегии сами да излъчат своите представители. Освен това Узунов беше обвинен, че не води ефективно заседанията на съвета и че документооборотът във ВСС също не се води добре. „ВСС е колективен орган, но какво трябва да се направи, когато сроковете са кратки. Има ли изчезнали документи“, попита председателят на ВАС Георги Колев. “Г-н Узунов обясни действията си. Смятам, че не са възникнали никакви вредни последици. Всеки от вас имаше информация, че предстоят срещи. Не са правени никакви заговори. Може да се провери какво е говорено с европрокурорите. Да си спестяваме обидите и нападките. Да се съсредоточим върху работата си и да си спестяваме политическите изявления“, призова и Ясен Тодоров. „Моля да се изясни кой е подписал писмото, до кого е адресирано и какъв е финалният абзац“, настоя пък главният прокурор Сотир Цацаров. След което стана ясно, че е подписано от зам.-министъра на правосъдието Красимира Филипова от името на министъра, адресирано е до представляващия ВСС Димитър Узунонов и накрая е поставен 1 ден срок. Въпреки това Панов настоя, че не е имало спешност и форсмажорност. „Не превръщайте държавата в пожарна команда, която трябва да прегазва правила и норми“, няколко пъти каза Панов. „ВСС заслужава представляващ с гръбнак“, изцепи се пък предшественичката на Узунов Соня Найденова. След продължилите над 2 часа дебати Цацаров предложи прекратяване на изказванията и гласуване. Така 15 от членовете на ВСС отхвърлиха освобождаването на Узунов срещу 8 гласа „за“. „Можехте да ме питате за писмото за срещата с европрокурорите, но вие предпочетохте да ми забиете ножа в гърба дълбоко и болезнено“, обърна се след гласуването Узунов към Панов, който гузно замълча.

Мнозинството на ВСС бойкотира проверка на "Яневагейт"

 Мнозинството в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) буквално бойкотира във вторник аферата "Яневагейт" и отказа да възобнови проверката, въпреки множеството нови обстоятелства по нея. Искането за ново проучване бе внесено от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. След три часа препирни със 7 гласа "против" и 6 "за" предложението бе отхвърлено. Лозан Панов предложи на колегите си да направят проверка заради интервюто на адв. Момчил Мондешки в "Труд", както и серията нови записи, публикувани в сайта "Биволъ". Преди седмица Мондешки обяви, че напълно съзнателно е участвал в записите, които били постановка с цел изнудване на високопоставени хора. Записите трябвало да се използват, където е нужно, от съдийките Владимира Янева и Румяна Ченалова, за да бъдат върнати в съдебната система. Мондешки вади универсалното за Пеевските медии обяснение, че т. нар. кръг "Капитал" и Христо Иванов са виновни и за аферата "Яневагейт". Сега мнозинството във ВСС показа, че вече не желае да чува и дума за "Яневагейт", без значение дали аферата ще даде трибуна за оплюване на Христо Иванов и т.нар. кръг "Капитал". Аферата нанесе много тежък удар в съдебния съвет, защото бяха намесени имената на главния прокурор, на шефа на Върховния административен съд и няколко от членовете на съвета. Представляващият ВСС Димитър Узунов бе осветен като "човека на Бойко", а заедно с Ясен Тодоров бяха посочени като "оправните момчета" в съвета. Вероятно поради тази причина още при докладването на точката шест от 14 членове на съдийската колегия демонстративно напуснаха залата. Така колегията остана без кворум и се наложи Лозан Панов да даде почивка. След нея членовете на ВСС се бяха върнали по местата си. "Не разбирате ли, че се засяга независимостта на съдебната система. Още един субект казва, че е присъствал и участвал в тези разговори. Замесват се имена на магистрати и членове на ВСС. Вие сте най-заинтересовани да си изчистите името. Говоря за г-н Георги Колев, г-н Димитър Узунов, г-жа Милка Итова и г-жа Галя Георгиева. Проверката е наложителна, касае се за етичен проблем. Всички сме заинтересовани да се изясни истината. Истината рефлектира несъмнено върху авторитета на съдебните институции. Няма как нашето бездействие и липса на институционална реакция да не въздейства. Въпросът е етичен, дали има наказателно производство е в правомощията на други институции", призова Лозан Панов, цитиран от "Правен свят". Възрази му председателят на Върховния административен съд Георги Колев, който бе засегнат от аферата и има пряк интерес от заравянето на случая. Според него темата се вдигала заради  балотажа на президентските избори. Галя Георгиева, която също бе засегната, обвини Панов, че целял да омаскари целия ВСС. "Не е достойно да се маскарят имената на колеги и да се внушава, че на тази маса стоят едва ли не престъпници. Целта е да се възобнови говоренето по тази тема. Да дойде Ченалова и да говори тия неща, които не спира да говори и маскари колегите. Не ви ли е неудобно да подлагате колегите на това отношение, да ги омаскари? Какво очаквате да кажат един адвокат, подсъдима и обвиняема по няколко досъдебни производства? Давате ли си сметка, че имат защитна позиция, че може и да попречим на прокуратурата. Виждате ли колко е безсмислена тази проверка", каза Георгиева. Накрая тя обвини опозицията във ВСС, че тормози мнозинството, от което тя е част. Мария Кузманова сподели, че съдебният инспекторат, а не ВСС, трябва да провери "Яневагейт". Калин Калпакчиев обясни на колегите си, че "Яневагейт" съдържа проверими данни, които ВСС може да извади. Той напомни, че главният прокурор отказва да сподели как прокуратурата води проверката по аферата. "От главния прокурор изначално се поставя под съмнение възможността за проверка на записите. Нямаме гаранции за обективност и безпристрастност на проверката", каза Калпакчиев. Галина Карагьозова обясни на колегите си, че новите данни по "Яневагейт" говорят за извършено тежко нарушение от страна на съдии, което трябва да се провери. Тя не бе послушана. Преди седмица прокуратурата възобнови делото за "Яневагейт" заради интервюто на Момчил Мондешки. Покрай това се разбра, че в продължение на една година той дори не е бил разпитан.

Участието на прокурори в организации лъсва след седмица

 Прокурорската колегия на ВСС прие правила за водене на Централен публичен регистър на декларациите за членство в съсловни организации и тайни общества и утвърди негов образец. Регистърът ще бъде въведен от 1 октомври от главния секретар на ВСС и в него ще бъдат отразени постъпилите до момента декларации, реши единодушно на вчерашното си заседание прокурорската колегия. Съгласно чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на ВСС, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС в едномесечен срок от встъпване в длъжност трябва да подават пред съответната колегия на ВСС декларация за всички свои дейности и членства в организации, включително тайни или неформални, както и в общества, юридически лица с нестопанска цел и граждански дружества или обединения. При промяна на обстоятелствата ще се подава декларация за коригирането им в едномесечен срок. Според правилата регистърът се поддържа от администрацията на ВСС, като информацията в него се въвежда и актуализира от служители, определени със заповед на главния секретар на съвета. Декларациите от прокурори, следователи и членове на прокурорската колегия се подават до колегията лично в деловодството на ВСС или по пощата. Електронното копие на регистъра е публично достъпно на интернет страницата на ВСС. „Ако този месец си купя билет за риболов, трябва ли да декларирам тази своя дейност пред ВСС“, попита по време на дебата Васил Петров. „Всеки наш опит да тълкуваме закона би бил непоследователен или в разрез с волята на законодателя“, коментира от своя страна главният прокурор Сотир Цацаров.

Соня Найденова: ВСС демонстрира безотговорност, която формира комформистка култура

Минаха няколко обсъждания на поведението на представляващия ВСС Димитър Узунов и след като в рамките на Висшия съдебен съвет като институция този въпрос не намери отговор, се стигна до сезиране на Народното събрание. Дали нормата ще проработи, можем само да се надяваме. Това каза в предаването "Преди всички" по "Хоризонт" членът на ВСС Соня Найденова . Както членът на Висшия съдебен съвет, избран от парламента, не трябва да се влияе от това кой го е предложил, така и народните представители носят своята отговорност за поведението на избраните от тях, коментира Найденова: Това, което се случи във ВСС, показа нежелание на институцията, поне в нейното мнозинство, да обсъжда този въпрос и да дава оценка, при положение че има възможност, има критериите – на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Един такъв отказ, такова бягство от отговорност деморализира, демотивира както нашите колеги, така и гражданите. Такъв пример за безотговорност, какъвто смятам, че ВСС демонстрира, обсъждайки въпроса с поведението на представляващия, може да създаде една комформистка култура – враг на справедливостта и изобщо на общественото доверие. Найденова направи този коментар, след като заедно с друг член на кадровия орган – Калин Калпакчиев –  отправи призив до парламента за активиране на законовата възможност Народното събрание да се произнесе по действията и качествата на представители на парламентарната квота във ВСС. Разпоредбата е нова. Електронното гласуване за изборни длъжности е новост в България и ВСС е пионер в тази област, посочи още Соня Найденова по повод предстоящото на 16 и 17 ноември експериментално тестване на системата за пряк електронен избор на членове на ВСС. Целта е да бъде тестван технически софтуера, а не да се дават реални оценки на включените кандидатури. Съгласно закона този тест трябва да се проведе преди изтичането на мандата на ВСС, уточни Соня Найденова. Тя призова максимално повече магистрати да участват в избора, за да се види как функционира системата при максимална натовареност. Потенциални кандидати в експерименталното гласуване ще бъдат както настоящи, така и бивши членове на кадровия орган. Според Найденова освен за пряк избор, в бъдеще системата може да се използва и за друг тип вътрешни допитвания сред магистратите, касаещи работата на членове на Съвета. Цялото интервю на Силвия Великова със Соня Найденова чуйте в звуковия файл.

Прокуратурата с публичен регистър за членство в тайни организации

  Предложението на Цацаров ще бъде разгледано на заседание на колегията на ВСС на 14 септември Главният прокурор Сотир Цацаров предлага приемането на правила за водене на централен публичен регистър на декларациите за членство на магистрати в тайни организации и съюзи. Това е записано в дневния ред на първото заседание след съдебната ваканция на прокурорската колегия на ВСС, което е насрочено за 14 септември. С последните промени в Закона за съдебната власт, които влязоха в сила преди месец, съдиите, прокурорите, следователите, членовете на ВСС, главният съдебен инспектор и инспекторите от ИВСС в едномесечен срок от встъпване в длъжност са длъжни да подават пред съответната колегия на ВСС декларация за всички свои дейности и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения.Законът задължава колегиите на ВСС да водят централен публичен регистър на тези декларации. На извънредно заседание в средата на август пленумът на ВСС прие образец на декларация, която магистратите трябва да попълват, за да декларират членствата си в тайни и явни организации. Поправката в съдебния закон бе заради свързаността на магистрати със съсловни организации като Съюза на съдиите в България, който твърди, че представлява цялата общност, а всъщност в него членуват едва малка част от блюстителите на закона. Покрай този текст бе прието да се декларира и принадлежност към тайни организации или общества. Декларирането обаче не представлява невъзможност съответният магистрат да заема длъжността, приеха депутатите. Ако все пак се констатира несъвместимост, то Комисията по професионална етика на ВСС ще има право да изготви мотивирано заключение след извършена проверка и да го изпрати на съответната колегия на ВСС, за да се вземе решение дали магистратът може да бъде санкциониран.

Захариева: Прокуратурата ще извърши проверката за Димитър Узунов

  Прокуратурата ще си извърши проверката, а Народното събрание ще си вземе решението. Това заяви пред журналисти министърът на правосъдието Екатерина Захариева, относно писмото от двама кадровици до парламента и обявената проверка на прокуратурата във връзка с представляващия ВСС Димитър Узунов, предаде БГНЕС. На въпрос, че такава процедура е задействана за първи път, Захариева заяви, че е за първи път, защото е съвсем нова-от август месец. Нормално е да е за първи път, за когото и да е от членовете, заяви тя. Запитана дали е възможно депутатите да се направят, че няма такова писмо до тях, Захариева заяви – „не е редно, не би трябвало. Би трябвало да го обсъдят”. „Процедурата в закона е ясна”, каза още правосъдният министър. Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) Соня Найденова и Калин Калпакчиев внесоха в Народното събрание писмо с молба депутатите да преценят дали да използват законовите си правомощия да предложат на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу представляващия ВСС Димитър Узунов. Самият Узунов на 21 октомври в ефира на телевизия обвини колегата си Калин Калпакчиев, че щял „да получи по проект 340 000 лева“. На 3 ноември Висшият съдебен съвет (ВСС) не освободи представляващия съвета Димитър Узунов. Тогава като точка от дневния ред бе включено предложението на члена на ВСС Калин Калпакчиев за освобождаване на представляващия ВСС Димитър Узунов. Според Калпакчиев, Узунов казал неистини в национална медия. Изричане на неистини и твърдения за него, според Калпакчиев уронват репутацията на ВСС. При гласуването от 22 гласували днес, 8 бяха за предложението, а 14 против и така предложението беше отхвърлено. 

Лозан Панов с критики към ВСС заради отхвърления съдебен закон

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов разкритикува позицията на членовете на ВСС, които миналата седмица отхвърлиха промените в Закона за съдебната власт. Панов направи сравнение с отлагането на промените, които бяха направени в Конституцията миналата година и тези в съдебния закон сега. Той е категоричен, че промените са належащи и няма време за тяхното отлагане. Необяснима - така председателят на ВКС Лозан Панов определи реакцията на ВСС, който миналия четвъртък отхвърли целия проект за промени в Закона за съдебната власт. Лозан Панов и правосъдният министър Екатерина Захариева не са присъствали на въпросното гласуване, което и двамата разкритикуваха остро. Панов напомни, че по същия начин ВСС забави и промените в Конституцията. Същото отлагане, месец пред ваканцията на парламента, преди избори. Оказва се, че битката за Висшия съдебен съвет и това кой ще владее лостовете на управление в съдебната система са по-ожесточени от тези на политическата сцена. Промените, които магистратите, отхвърлиха включват: Децентрализация на прокуратурата, ограничаване на възможностите за административни форми на влияние върху независимостта на съда, разширяване на правомощията на Инспектората на Висшия съдебен съвет и на общите събрания на съдиите. Редовите прокурори да се отчитат само на своя пряк административен ръководител, а не на главния прокурор. Създадени са и специални текстове, които предвиждат да отпаднат устните указания за работата на прокуратурата. Освен това промените предвиждат въвеждане на отчетност на главния прокурор и парламентарен контрол върху дейността на държавното обвинение. Още миналия четвъртък последва остра реакция от страна на правосъдният министър заради отхвърлените промени. Екатерина Захариева определи действията на ВСС като абсурдни, тъй като част от критикуваните от магистратите текстове са били предложение именно от тях. Правосъдният министър обяви още, че Висшият съдебен съвет е срам за държавата и ако продължава така мониторингът над България от Европейската комисия ще остане още 10 години. Междувременно ВСС отново отложи избора на председател на Софийския апелативен съд, тъй като единственият кандидат Даниела Дончева е в болнични заради липса на глас. До момента Съветът е провел четири избора за шеф на апелативния съд. Първо бяха отхвърлени кандидатурите на Веселин Пенгезов и Стефан Гроздев. После на два пъти без мотиви беше отхвърлена и кандидатурата на Нели Куцкова. Именно последните две гласувания предизвикаха сериозни скандали в системата и влязоха в доклада на Европейската комисия като пример за порочната кадрова практика на ВСС.

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за съдебната власт

 Магистратите ще декларират членството си в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, при наличието на такова. Това решиха депутатите, които приеха изцяло на второ четене промените в Закона за съдебната власт, внесени от Министерския съвет.    Според приетите изменения всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на Висшия съдебен съвет /ВСС/, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС в едномесечен срок от встъпване в длъжност трябва да подадат пред съответната колегия на ВСС декларация за всички свои дейности и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения. Колегиите на ВСС ще водят централен публичен регистър на декларациите.    Съдии, прокурори и следователи ще подават декларация от две части за имущество и интереси пред Инспектората към Висшия съдебен съвет /ВСС/,  реши още парламентът. Магистратите ще подават и декларация за промяна в декларирани обстоятелства в заявлението за имущество и интереси. Това ще става в случаите: участие в търговски дружества, за договори с лица, извършващи дейност в областта на магистрата, както и за данни за лица, към дейността, на които деклариращият има частен интерес. Документите ще се съхраняват за срок от 10 години, след което ще се унищожават от комисия.    Инспекторатът към ВСС ще води и поддържа електронни публични регистри на декларациите и на влезли в сила наказателни постановления. Депутатите записаха определения за конфликт на интереси, частен интерес, облаги, както и какво може да предизвика проверка.    Съдия, прокурор или следовател може да бъде командирован при необходимост за не повече от 12 месеца с предварителното му писмено съгласие, прие парламентът. В изключителни случаи той може да бъде командирован и без неговото съгласие за срок до три месеца.  Командировката ще се извършва след преценка на професионалния му стаж и опит и оценка от атестация и становище от прекия му административен ръководител.   Магистрат може да бъде командирован от съответната колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ с писменото му съгласие. Когато срокът на командироването надвишава една календарна година, щатната длъжност, заемана от магистрата, се освобождава. След изтичане на срока лицето се възстановява на заеманата щатна длъжност в същия орган на съдебната власт.  

Застраховат движимото и недвижимото имущество в съдебната система

  Взехме решение да застраховаме движимото и недвижимото имущество в съдебната система. Това заяви пред журналисти Димитър Узунов, представляващ ВСС, съобщи БГНЕС. „Сградите по силата на една конституционна норма преминаха от Министерство на правосъдието към ВСС. Това бе последвано и от съответната промяна в Закона за съдебната власт. Фактическото преминаване на недвижимото имущество на всички съдебни сгради се случи в края на юли и трябваше да предприемем спешни действия по застраховане на сградите. Това е основната причина да вземем такова решение и това е една от основните точки на заседанието на Пленума – взехме решение да застраховаме движимото и недвижимото имущество в съдебната система. В противен случай рискувахме сградите да останат незастраховани”, обясни Узунов. Той обясни, че членовете на ВСС са използвали случая и са разгледали доста финансови въпроси. Задоволихме всички нужди на съдилища, чиито председатели бяха направили съответни искания до този момент, добави Узунов. Запитан как ще коментира протестите на рокерите пред съдебните палати и исканията ВСС да се самосезира по случая със съдийското определение на Окръжния съд, Узунов заяви, че не е запознат, защото в последния месец бил извън пряката работа на ВСС поради лични причини. Попитан занимава ли се ВСС с определение на съда по отношение мярка на неотклонение, той обясни, че не се занимаваме с пряката правораздавателна дейност, на който и да е магистрат. „Те са независими при вземане на своите решения. Нито сме сезирани, нито смятаме да се самосезираме”, заяви представляващият ВСС. Помолен все пак да коментира протестите, Узунов заяви, че това е много притеснително. Ще проуча какъв е въпросът, добави той. 

Защо си без шапка, съдия Петков? А сега защо си с шапка?

 Критичен към статуквото съдия два пъти печели конкурс за преподавател на младши съдии, но и двата пъти е отхвърлен. Кадруването в Националния институт по правосъдие (НИП) изглежда далечно за обществото, но казусът си заслужава да бъде обсъждан като плакатна демонстрация на "принципите" в съдебната система и влиянието на Сотир Цацаров в нея. Същото става от години със същите изпълнители във Висшия съдебен съвет (ВСС). В края на миналата седмица Управителният съвет (УС) на НИП за втори път отхвърли кандидатурата на наказателния съдия Петко Петков за преподавател в Националния институт на правосъдието. Mediapool разполага с протокола от обсъждането на темата. От него се разбира, че съпротивата е дошла от двама знакови представители на мнозинството във ВСС – главния прокурор Цацаров и сподвижничката му във ВСС Мария Кузманова. Цацаров гласува с два гласа "против" съдия Петков. Неговият вот е репликиран от Кузманова, която също дава два гласа "против". Така с 4 гласа "против" и 3 "за" Петко Петков не стана преподавател в НИП. Причината Цацаров и Кузманов да имат по два гласа е делегираният им вот от отсъстващите от заседанието други емблеми на ВСС – шефа на Върховния административен съд Георги Колев и Незабравка Стоева. И двамата са част от т.нар. мнозинство във ВСС. Протоколът от заседанието разкрива история, която много прилича на стария виц за лисицата и вълка, които на два пъти набили заека – веднъж, защото е без шапка, и веднъж, защото е с шапка. Предисторията   Съдия Петко Петков от години е ярък критик на сегашното състояние на прокуратурата и е член на Съюза на съдиите в България. Той беше заместник-министър на правосъдието в екипа на Христо Иванов. Съдия Петков е един от активните привърженици на идеята за създаване на прокуратура по румънски модел. В началото на 2015 г. в интервю за Mediapool Петков коментира, че сегашната българска прокуратура "оставя впечатление, че е орган за политическа саморазправа". После той беше мъмрен от ВСС за тези си думи. Съдията обяви за незаконно и предаването на “гюлениста“ Абдуллах Бююк на Турция. Петко Петков кандидатства на два пъти за позицията преподавател по наказателно право на младши съдии в НИП. На 29 септември Управителният съвет въобще не гласува кандидатурата му, защото е единствен кандидат и има ненаписани дела. В този конкурс съдия Петков получи 92.4 точки от 100 възможни. Той е оценен от независимата комисия, съставена от съдии от Върховния касационен съд и представители на НИП. Официалният аргумент за отказа да бъде назначен е, че той има 79 забавени и 171 висящи дела. На това заседание главният прокурор Сотир Цацаров не присъства. Членовете на управата на НИП се обединяват около аргумента, че трябва да се обяви нов конкурс. Взето е принципното решение, че Петков не може да бъде назначен за преподавател, защото ще остави нерешени твърде много дела. Шефът на НИП Миглена Тачева коментира, че съдията ще е "добре дошъл", ако до втория конкурс си е написал делата. Не се случва точно така. На същото заседание УС на НИП избира съдийката Петя Стоянова за преподавател по гражданско правораздаване. Справката за нея показва, че към края на юни тя е имала 156 неизписани дела. Нейната оценка е и много по-ниска от тази на Петков – 76.4 точки. Управителният съвет на НИП не взема предвид факта, че при връщането си в съдебната система от Министерството на правосъдието съдия Петко Петков е поел тежък съдийски състав в Софийския районен съд. Когато е поел състава, там е имало 300 висящи дела. Той е успял да ги сведе до 171. Въпреки това УС на НИП обявява нов конкурс и така отхвърля неговата кандидатура. Вторият конкурс Съдия Петко Петков отново участва и във втория конкурс и получава още по-висока оценка – 98.4 точки от 100 възможни. На второ място е класирана бившата шефка на районната прокуратура в Костинброд Полина Величкова със 79.6 точки. Разликата между подготовката на двамата е очевидна. Съдия Величкова почти няма опит като наказателен съдия, защото работи като такъв от две години. Съдия Петков има близо 8 години съдийски стаж и две години като младши съдия. Той има опит и като временен преподавател на младши съдии в НИП, Полина Величкова няма. Основното е, че съдия Петко Петков вече няма забавени дела. За два месеца той е написал 79 акта, което отстранява причината, поради която не е назначен първия път. Полина Величкова има да пише дела, макар и да не ги е просрочила. Накрая е избрана Полина Величкова. Протоколът разкрива намесата на главния прокурор Сотир Цацаров, който не само не е подкрепил съдията, но е поискал съдебният инспекторат да го провери за забавени дела. Цацаров казва, че съдия Петков е имал забавяния по делата през 2012 и 2013-та година – тоест в периода преди да стане зам.-правосъден министър. Цацаров си е извадил справка, която показва, че за тези две години съдия Петков имал забавени по около 150 дела. За него това е основен аргумент да не го подкрепи и сега, когато магистратът е изряден. "При тези данни е очевидно, че единственият стимул за г-н Петков, за да си напише делата е настоящата процедура", казва главният прокурор. Дори незаобиколимият довод, че заради огромната натовареност на Софийския районен съд (600 дела годишно на съдия) много състави имат забавяния, не променя мнението на Цацаров. Той с лекота подминава слабите страни на кандидатурата на Полина Величкова и гласува за нея, без да я обсъжда. Мария Кузманова повтаря думите му като ехо: "Аз също няма да го подкрепя (Петко Петков). Съображенията, които смятах да изложа, вече бяха изложени от г-н Сотир Цацаров, които подкрепям и щях да изложа". Тя казва, че преди много години един "блестящ съдия" не бил назначен за преподавател, защото имал ненаписани дела. "Така че това няма да е прецедент", казва Кузманова. Да, но Петко Петков към този момент вече няма ненаписани дела и случаят е прецедент. Националният институт на правосъдието е една от най-важните институции в правосъдната система. Той организира задължителните първоначални обучения на младшите магистрати, което може да предопредели кариерата на всеки млад съдия, прокурор или следовател. С това гласуване под диктовката на главния прокурор Сотир Цацаров в НИП буквално се репликира безпринципното кадруване във ВСС. По същия начин кандидатурата на съдия Нели Куцкова за шеф на Софийския апелативен съд беше отхвърлена, защото тя беше член на критичния към статуквото Съюз на съдиите в България.

Магистратите на проверка за почтеност

 Всички съдии, прокурори и следователи ще минават на проверка за почтеност. Това решиха депутатите, които приеха окончателно част от промените в Закона за съдебната власт. Проверката ще се прави от Инспектората към ВСС, като през нея ще преминават и експертите на звеното. Както вече съобщи агенция "Монитор" членовете на ВСС няма да се ползват от т.нар. кариерен бонус, при който след приключване на мандата да се връщат на едно стъпало по-високо в магистратската си длъжност, решиха още народните представители.. Предложението за кариерен бонус дойде от ПФ и БСП, но бе подкрепено и от ДПС. ГЕРБ и РБ обаче се противопоставиха. Емил Димитров от ПФ скочи, че с това решение на мнозинството членовете на ВСС на практика ще бъдат санкционирани, тъй като след приключването на мандата им, те няма да могат да се завърнат на същата позиция, на която са били, преди да отидат във ВСС, защото тя вече е заета от друг и ще трябва да бъдат назначени по-ниска. Депутатите влязоха в словесен сблъсък и около предложението стажът на членовете на ВСС и на Инспектората да им се зачита за получаване на обезщетението от 20 заплати при напускане на системата. Депутатите бяха на крачка да не допуснат тази опция, но решиха да си оставят време да помислят и отложиха гласуването по тази точка за днес. Пред „Монитор” избраници от мнозинството уточниха, че в крайна сметка смятат да разпишат стажът да се брои. С гласуваните промени на второ четене бе решено още членовете на Инспектората към ВСС да минават през проверка за почтеност. След разгорещени спорове депутатите одобриха и поправки в посока разширяване на съдийското самоуправление. Решено бе общите събрания в съответния съд задължително да изслушват всички кандидати за ръководители. Това ще важи и за мераклиите да оглавят ВКС и ВАС, като там изслушването ще става пред пленума. Първоначалната идея, подкрепена и в правната комисия, бе общите събрания само да имат такава възможност, но не и да е императивно условие в закона. „Прокарва се институтът на т.нар. съдийско самоуправление, който рискува да заложи такива мини, че бедна ви е фантазията докъде може да стигне хаосът в съдебната система”, предупреди след обрата в позициите Четин Казак от ДПС. „Служил съм 2 години в българската армия като сапьор и мините не ме плашат. Важното е да знаем как да ги обезвредим”, опонира му пък шефът на правната комисия в НС Данаил Кирилов от ГЕРБ. Военната тематика ми дойде малко в повече, сряза ги обаче парламентарната шефка Цецка Цачева. След като бе прието общите събрания задължително да изслушват кандидатите за ръководители на съдилища Митхат Метин от ДПС заяви, че с това е проличало задкулисието в НС. „Видя се как една малка група доминира над голяма. Съчувствам на парламентарната група на ГЕРБ”, завърши дебата той. „Получавам съдействие и от премиера Бойко Борисов и както се вижда и от парламентарната група на ГЕРБ. Това способства за бързото и конструктивно приемане на текстовете”, изрази задоволство в кулоарите на НС по време на дебатите правосъдният министър Екатерина Захариева, която е вносител на промените. Депутатите отхвърлиха предложението на лидера на ДСБ Радан Кънев за назначаване на зам.-главен прокурор с ресор "борба с корупцията".

ВСС прави регистър за членството на съдии в масонски ложи и организации

  И съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще прави публичен регистър за членството на съдии в масонски ложи и професионални организации. Това става ясно от дневния ред за днешното заседание на колегията, пише БГНЕС. Изготвянето на публичен регистър за деклариране на принадлежност към тайни сдружения и професионални организации на магистратите залегна в последните поправки на Закона за съдебната власт, приети преди два месеца. В сряда и прокурорската колегия на ВСС се очаква да приеме решение по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров за изготвянето на такъв регистър и за следователите и обвинителите. На извънредно заседание в средата на август Пленумът на ВСС прие образец на декларация, която магистратите трябва да попълват, за да декларират членствата си в тайни и явни организации. Поправката в съдебния закон е насочена срещу тези магистрати, за които има твърдения, че членуват в масонски и/или тамплиерски организации. Но дори и магистрат да декларира членство в “тайна” организация или общество, това не би било пречка да изпълнява задълженията си, приеха депутатите през юли. Ако все пак се констатира несъвместимост, то Комисията по професионална етика на ВСС ще има право да изготви мотивирано заключение на база извършена проверка и да го изпрати на съответната колегия на ВСС, за да се вземе решение дали магистратът може да бъде санкциониран. Срещу редакцията на чл. 195а от Закона за съдебната власт се обявиха и Съюзът на съдиите в България, Българската съдийска асоциация и Асоциацията на прокурорите, които се противопоставиха на задължението членовете им да декларират участието в магистратски организации. От ССБ дори заплашиха, че ще сезират Европейския съд за правата на човека. Мнозинството в Народното събрание обаче опонира, че с въвеждането на публичен регистър за участието на магистратите в различни съсловни организации, ще осигури по-голяма представителност на отделните сдружения, най-малкото, защото ще е ясна тяхната членска маса. Първото заседание на съдийската колегия на ВСС след лятната ваканция има дневен ред от едва 7 точки. Ръководената от председателя на ВКС Лозан Панов колегия ще разгледа доклади за дейността на Военните съдилища за периода 2014-2015 г. и на Пловдивския апелативен съд.

Кой казва истината, Узунов или Калпакчиев

Димитър Узунов: Реалната причина да ми се иска оставката като представляващ ВСС е договор по европроект. Две седмици по-рано намерих един договор, който се движи от Калин Калпакчиев, на стойност 6 млн. лв. Хонорарът, който той (Калпакчиев – б.ред.) би получил е 340 хил. лв. Този договор не е съгласуван с ВСС. Освен това е записано, че председателстващият ВСС (т.е. Узунов) носи отговорността като негов админстративен ръководител. Представляващият не е административен ръководител, аз не съм началник на Лозан Панов или на Калин Калпакчиев. По тази причина Лозан Панов беше активиран да ми иска оставката. Аз получих нож в гърба. Калин Калпакчиев: Представляващият член на ВСС Димитър Узунов лъже и уронва престижа на съдебната власт. Това е лъжа, аз не управлявам този договор и няма да получа хонорар. Лъжите, изречени от Узунов, са в отговор на това, че част от членовете на съвета му поискаха оставката. Поискана е, защото не спазва закона и не осигурява безпристрастно администриране на дейността на ВСС. Има мнозинство във ВСС, което проявява зависимости и господин Узунов е част от зависимото мнозинство. Узунов спуска плътна димна завеса над важните въпроси – какво се случва по случая „Яневагейт” например.

Безобразия като това съсипват България

 Коментар от Ясен Бояджиев: На някои сигурно отдавна им е омръзнало да четат такива „банални“ истории. И се чудят защо трябва толкова често да се пише за едно и също. Последният път беше само преди две-три седмици - за това как поредната „гнила ябълка“ в съдебната система, с подробно документиран „принос“ за манипулиране на търговски дела, бе избрана за председател на окръжен съд(втори мандат). Да, банално и досадно е, но се налага. Защото иначе човек може да си помисли, че съдебната реформа наистина напредва победоносно и дори е почти завършена, както ни убеждават напоследък от най-високи места. Едно от най- " проветривите "  места в съдебната система Затова отново: ето как и кого назначава Висшият съдебен съвет (ВСС) на ръководните постове в съдебната система. Този път става дума за едно от ключовите ѝ звена - Софийския апелативен съд (САС). Това, първо, е най-големият второинстанционен съд в държавата - районът му покрива една трета от територията и от населението ѝ и включва 8 окръжни и 32 районни съдилища. По-важно е обаче, че този съд гледа като втора инстанция делата на Софийския градски съд, а това означава - всички важни наказателни дела срещу лица с имунитет и срещу магистрати (доколкото въобще има такива дела), както и най-големите търговски дела, в които са заложени големи материални и финансови интереси. Тоест, това е едно от най-„проветривите“ места в съдебната система, където външният натиск е най-силен, най-твърд и най-добре властово и финансово „подплатен“. Което пък означава, че независимостта и куражът на председателя на съда (както, разбира се, и на останалите магистрати) е от особена важност. Една забележително безобразна история Вероятно точно заради тази особеност историята с председателското място в САС е една от най-безобразните в цялата съдебна система. Ето само най-важните моменти. През 2009 година на това място бе поставена една от най-спорните фигури в магистратските среди. Това предизвика съдийски и граждански протести и се превърна в един от най-емблематичните (сочен многократно и в докладите на Европейската комисия) примери за безпринципната и порочна кадрова практика на ВСС. Разбира се, тогава действаше друг състав на Съвета, но в това отношение практиката му се отличава с непоклатима приемственост. През 2011 година председателят се прочу с участието си в срамния скандал с евтините имоти в Приморско - дъщеря му се оказа сред децата на няколкото високопоставени магистрати, получили срещу нищожни суми като „социално слаби“ право на строеж върху общински имоти край морето. После пък прокуратурата му повдигна четири обвинения по разследване за злоупотреби с европейски средства и така през 2014 година се стигна до овакантяване на поста. Ясен Бояджиев На следващата година ВСС пак успя да надмине себе си. Този път с отказа си на два пъти да избере за председател съдия, излъчен, подтикнат да се кандидатира и подкрепен поименно от 70 на сто от колегите си в САС. Съдия с голям административен опит, перфектна професионална биография, максимална оценка за нравствени качества, доказана независимост и активна позиция в съдебната реформа. Особено скандално бе първото гласуване, когато кандидатурата бе отхвърлена не само без никакви мотиви, но и без да се чуе една „лоша дума“ за нея. Напротив, в дебата 12 от членовете на ВСС се изказаха силно положително за качествата и работата на кандидата, но после се оказа, че при тайното гласуване са го подкрепили само 9 души. При втория опит пък мнозинството в Съвета последва указанията на премиера, позволил си ден по-рано да коментира темата. В крайна сметка и този случай влезе в „златния“ списък с отрицателни примери, използвани в докладите на ЕК. Няколко  " дреболии "  около един предрешен избор Така стигаме до тази седмица, когато най-после ВСС „успя“ да намери „подходящ“ човек за поста. С познатия си маниер непробиваемото мнозинство в Съвета не се съобрази с нито един от многобройните факти и аргументи „против“. В този „дебат“, както се изрази представител на опозиционерите в Съвета, „най-аплодирани са тези, които говорят най-неверните неща". Всъщност, както винаги, решението явно бе взето предварително - и съгласувано с когото трябва. Но че „мачът е свирен“, в случая не е най-важното. По-важно е какъв е човекът. Това, че в концепцията си новата председателка е копирала дословно (заедно с правописните грешки) цели страници от концепцията на предшественика си, очевидно е дреболия, която може да се пренебрегне - „случва се“, а и когато идеите съвпадат, „защо не“. Какъв е бекграундът на кандидата също явно няма особено значение. Тъй че да не се вторачваме в документираните при официални проверки пропуски в работата ѝ като заместник-председател на съда (7 години). Както се казва, никой не е съвършен. Отношението на новата председателка на САС към някои актуални теми и събития също може да се пренебрегне. Не била чувала и отказва да коментира например тази крилата фраза на премиера: „Доган пръв осъзна, че който има медийна империя и контрол върху съда, той може да управлява“. Не била участвала и дори не помни за какво са били последните съдийски протести от зимата на миналата година (около „опраскването“ на конституционните промени). Ами, не е длъжна да знае и да помни такива работи. Което не означава непременно, че няма позиция по въпроса за независимостта на съда - може и да има, но да се притеснява да я сподели. Възгледите на един съдия Не могат да бъдат пренебрегнати обаче няколко текста в концепцията на кандидата, които с трогателна откровеност разкриват възгледите на новата председателка на САС за ролята на съда и изобщо за върховенството на закона. „Ще стимулирам срещи и дебати между съдиите в Софийския апелативен съд и представителите на прокуратурата, които да бъдат от полза за конкретен напредък и постигане на солидни резултати по дела за корупция и организираната престъпност по високите етажи на властта“. Тоест, съдът, който по закон и конституция (и според ратифицирани от България международни конвенции) е призван да бъде независим, безпристрастен и справедлив арбитър в един състезателен процес между две равнопоставени страни, се събира с едната страна в процеса (обвинението), за да се разберат за „конкретен напредък“ зад гърба на другата (защитата). Освен това кандидатът обещава в работата си да се „ръководи от препоръките в докладите на Европейската комисия, от Актуализираната стратегия за съдебна реформа и от Стратегията за борба срещу корупцията“. Ако някой си мисли, че един съдия трябва да се ръководи само и единствено от закона, явно се лъже. „Доколкото от България се очаква да постигне резултати, показващи успех при разследването и наказателното преследване на случаи на корупция по високите етажи на властта, водещи до окончателни съдебни присъди, то Софийският апелативен съд се явява ключово звено за оправдаване на тези очаквания“, пише по-нататък кандидат-председателката. И добавя: „Смятам като административен ръководител да съблюдавам, в рамките на правомощията си по закон, тези производства в САС да приключват по удовлетворителен за обществото начин“. С което, всъщност, съобщава, че ще се меси в конкретни дела с оглед не толкова на закона, колкото на нечии очаквания и на актуалната обществено-политическа целесъобразност. Тези втрещяващи с невежеството си идеи не смутиха ни най-малко мнозинството в т.нар. „правителство на съдебната власт“. Напротив - представянето на кандидатката бе оценено като „повече от отлично“. С което за пореден път стана ясно какъв е професионалният, интелектуалният и моралният профил на хората, които са „подходящи“ за ръководни постове в съдебната система.

Екатерина Захариева: ВСС трябва да спре да генерира скандали

Има текстове, които стават по-добри, и такива, които са влошени спрямо тези на вносителя. Всичко, свързано с кариера, привилегия и заплати, отнема доста време при обсъжданията. Това каза в предаването "Преди всички" министърът на правосъдието Екатерина Захариева по повод темповете, с които депутатите обсъждат промените в Закона за съдебната власт и вероятността той да бъде приет преди лятната ваканция на парламента. Захариева нарече закона един от най-важните закони за реформата и изтъкна, че е имало случаи, в които е било на косъм да минат някои предложения, като например това за кариерния бонус или т.нар. автоматично кариерно развитие и израстване на магистратите, които са били членове на ВСС, след завръщането им в съдебната система. Кариерният бонус според Захариева крие риск да стават членове на Съвета само хора, които се стремят към доста високата заплата и които искат автоматично да растат в кариерата, затова законопроектът търси баланс на интересите.  Захариева направи паралел между доходите на хората от съдебната система, ВСС и заплатите в изпълнителната власт и даде пример със заместник-министрите си, чиито доходи са намалели наполовина при поемането на поста: Заплатите са високи. Никой не кара насила никого да отиде във ВСС. Даже има повече желаещи от местата. Води се кампания. Правосъдният министър изрази предположение, че предстоят бурни дебати по този текст и надежда депутатите да не оставят горчив вкус, че промените се правят с определена цел. Висшият съдебен съвет трябва да спре да генерира скандали, дори когато не взема решения, категорична беше Екатерина Захариева. Относно взаимодействията между двете колегии във ВСС и работата на кадровия орган тя посочи, че има конфронтация и всичко там е толкова лично, че пречи за преодоляването на противоречията: Не е добър тонът, излагат се, те сами го признават, проблемът е, че това е лицето на съдебната система за всички, които нямат пряк досег с нея, а четат и следят какво се случва във Висшия съдебен съвет. Работи се по промените в Наказателния кодекс и предстои предлагането му за публично обсъждане, обясни още Захариева и прогнозира, че на редица хора в системата промените няма да се харесат, защото дисциплинират процеса. Относно реформата в натовареността на различните съдилища правосъдният министър заяви: Няма да имаме качествено правосъдие и всички кодекси да изменим, и ЗСВ да направим брилянтен, ако един съдия има три дела на месец, а друг 117. Цялото интервю на Силвия Великова с Екатерина Захариева чуйте в звуковия файл.

64 563 лв. отиват за ремонт на помещения на Националния институт на правосъдието

  На днешното си заседание Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) гласува Проект на решение по искането на директора на Националния институт на правосъдието за осигуряване на средства с цел текущ ремонт на помещения, съобщи БГНЕС Членовете на ВСС одобриха 64 563 лв. за ремонт на две от сградите на Националния институт на правосъдието. Предложението бе на Комисията по „Бюджет и финанси” към Съвета. Галина Карагьозова от ВСС подчерта, че трябва да има критерии за това как точно се отпускат тези пари. Според нея трябва да е обяснена целесъобразността на исканите средства. „Ако погледнете състоянието на сградата ще се убедите, че не 64 000 лв., а доста повече трябват. Имаме искане от директора и не виждам какво толкова трябва да се обосновава за ремонт, който не търпи отлагане, защото вече е започнал”, коментира от своя страна Светла Петкова, член на ВСС. Проектът бе одобрен с 16 гласа „за”. Освен това членовете на ВСС гласуваха и Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за ремонт на част от покривната хидроизолация на сградата.

Димитър Узунов остава на поста преставляващ ВСС

  Висшият съдебен съвет (ВСС) не освободи представляващия съвета Димитър Узунов, предаде БГНЕС. Днес като точка от дневния ред бе включено предложението на члена на ВСС Калин Калпакчиев за освобождаване на представляващия ВСС Димитър Узунов. Според Калпакчиев, Узунов казал неистини в национална медия. Изричане на неистини и твърдения за него, според Калпакчиев уронват репутацията на ВСС. При гласуването от 22 гласували днес, 8 бяха за предложението, а 14 против и така предложението беше отхвърлено. 

ВСС прие оставката на обвинител №1 на София

 Прокурорската колегия на ВСС прие с единодушие оставката на ръководителя на Софийска градска прокуратура Христо Динев от поста. С 9 гласа „за“,  нито един „против“ или въздържал се кадровиците на Темида уважиха желанието му да се оттегли от ръководната длъжност поради здравословни причини и отсъствие от работа продължително време. Той обаче остава прокурор. Динев депозира оставката си във ВСС от ръководния пост преди десетина дни. По предложение на главния прокурор Сотир Цацаров прокурорската колегия отново с пълно единодушие реши временно шеф на Софийска градска прокуратура да бъде досегашният заместник-градски прокурор  Емилия Русинова.     Христо Динев оглави Софийската градска прокуратура в началото на 2014 г. Преди това бе районен прокурор на столицата. Предстои ВСС да открие процедура за избор на градски покурор на София.

Захариева: С ВСС сме в студен мир

Взаимоотношенията между правосъдния министър Екатерина Захариева и Висшия съдебен съвет (ВСС) могат да бъдат определени като "студен мир". Това разкри самата Захариева пред БНТ и отрече да води "студена война" с висшите магистрати. "В "студен мир" сме - това е в рамките на шегата. Водя диалог с ВСС", уточни Захариева. Все пак тя призна, че понякога не разбира решенията на съвета. Правосъдният министър не хареса и кадровите избори на ВСС, но призна, че те са си тяхна отговорност. "В съдийската к...

Жена оглави градската прокуратура в София

 Жена е новият шеф на една от най-важните звена на държавното обвинение у нас и единственото, което разследва дела срещу магистрати и лица с имунитет – Софийска градска прокуратура. С голямо мнозинство прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Емилия Русинова за административен ръководител на СГП. Нейната кандидатура получи 8 гласа „за“ и 2 „против“ от кадровиците на Темида. Преди да стане шеф на звеното Русинова бе зам.-ръководител на СГП, а след оттеглянето по здравословни причини на титуляра Христо Динев, тя пое неговите функции временно до провеждането на нов избор. Другият кандидат за поста бе столичният следовател, който наскоро изгря и като звезда на няколко интервюта в скандалния сайт „Бивол“ - Бойко Атанасов. Името му нашумя със сигналите и изявленията, че в СГП и столичното следствие действа шпицкоманда под шапката на главния прокурор, които обаче останаха недоказани. Наскоро излезлите резултати от проверката на Етичната комисия на прокурорската колегия на ВСС категорично опровергаха думите на Атанасов. Самият следовател използва изслушването за пореден опит да нападне прокуратурата като повтори твърденията си за обвързаност между Темида и изпълнителната власт и лош климат на работа в държавното обвинение. Атанасов дори се опита да внесе пикантерия и заяви, че имало дела срещу неизвестен извършител, с които се държат членове на ВСС. На думите му обаче реагира главният прокурор Сотир Цацаров, който настоя за доказателства. „В специализираното звено на прокуратурата няма нито една преписка, която да касае член на ВСС, няма и такава срещу неизвестен извършител, зад която да стои член на ВСС. Нещата трябва да се назоват с истинските им имена. Ако желаете да съобщите класифицирана информация, веднага ще закрия заседанието, за да може да го направите. Желаете ли това?“ попита настоятелно Цацаров. „Не притежавам класифицирана информация в настоящия момент“, отвърна Атанасов, с което потвърди съмненията, че твърденията му са спекулативни и не почиват на обективни доказателства. За разлика от Атанасов, Русинова получи одобрението на прокурорската колегия като представи много подробна концепция за организацията на работата в СГП, включваща конкретни предложения за преодоляване на текущи проблеми. След представянето на Русинова, кадровиците на Темида изразиха пълна подкрепа на изказаните от нея данни и проблеми, а един от членовете на съвета – Румен Георгиев, дори заяви: „Тя свети със своя светлина, за разлика от колегата, който се опитва да свети с отразена“.

600 млн. лв. за Темида през 2017 година

 Пленумът на ВСС реши да заложи бюджет за съдебната власт за 2017 година от 597,7 млн. лв., което е със 79,7 млн. лв. повече от парите през тази година. Кадровиците на Темида приеха по-икономичния вариант. Другият предвиждаше да бъдат предвидени в Бюджет 2017 635,5 млн. лв. Председателстващият съвета Димитър Узунов още при презентацията призова колегите си да гласуват за по-малкото разходи. Михаил Кожарев обясни, че увеличението на бюджета е заради преминаването на недвижимите имоти на съдебната власт от МП към ВСС, който вече е техен стопанин.„Затова са предвидени съответните инвестиционни средства. Предвидените разходи са изключително обективни-за закупуване на имоти, за основни и текущи ремонти“, каза Кожарев. На заседанието стана ясно още, че вече е приключило предаването на имотите на съдебната власт от МП. Единодушно пленумът гласува комисията „Управление на собствеността“ да може да взема решения за организационни и технически въпроси по подготовката на обществени поръчки за управлението и стопанисването на сградите, докато няма заседания на ВСС. След дебати бе прието и предложението на главния прокурор Сотир Цацаров регистърът на договорите, сключени от ВСС без обществени поръчки, да се публикува на сайта на съвета. "Какво скрито има в тях, какво лошо има някой да ги чете, ако иска", попита той.

К. Калпакчиев: Прокуратурата иска да дирижира начина, по който протича проверката от ЕС

За българската прокуратура е много важно кой ще се среща с мисията на европрокурорите. Тя иска да дирижира начина, по който протича проверката, но това няма как да се случи. Това коментира пред “Хоризонт“ в предаването “Преди всички“ съдията и член на Висшия съдебен съвет Калин Калпакчиев след исканата оставка на представляващия Съвета Димитър Узунов. Мотивът е, че той прибързано и еднолично е определил кои негови колеги да участват в разговорите с европрокурорите, които правят анализ на българската прокуратура. На заседанието Узунов е казал: “така се получи“. Това не е първа проява на Узунов, с която той показва, че не умее да администрира дейността на ВСС по обективен и безпристрастен начин. Много от неговите действия са в нарушение на закона. Той в голяма степен е установил монопол върху документите, пристигащи във ВСС. В случая с писмото, което е пристигнало от министъра на правосъдието, г-н Узунов е трябвало да го разпредели на двете колегии или на пленума, за да се определят с членовете, които да се срещнат с мисията на европрокурорите. Той е направил разпределението еднолично. Оправданието е, че е нямал време, но това обективно не е вярно. Аз смятам, че той трябва да се оттегли, защото в няколкото месеца, в които осъществява функциите си, показва, че не е способен да върши това. По думите на Калпакчиев, ВСС все повече започва да прилича на парламента с власт и опозиция и процедурни хватки. Това е доста притеснително, тъй като ВСС е професионален орган, съставен от деполитизирани магистрати в мнозинството си. Цялото интервю можете да чуете от звуковия файл.