01.12.2016

Резултати от търсенето

МРРБ възлага изработването на общ устройствен план заедно с екологична оценка на община Бяла

В рамките на два месеца Министерството на регионалното развитие ще възложи изработването на общ устройствен план заедно с екологична оценка на община Бяла, с което ще се гарантира обществения интерес и ще предотврати всички пороци в хаотичното застрояване. Това заяви заместник-министър Николай Нанков. В същото време пред сградата на министерството скандираха представители на екоорганизациите срещу презастрояването. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще препоръча на кмета на община Бяла да наложи строителна забрана до приемането на Общ устройствен план на общината за срок от две години, подчерта заместник-министър Николай Нанков:Единствената гаранция за защита на обществения интерес, в защита на хората, които протестират вън, е възлагането на общ устройствен план, неразделна част, от който е и екологичната оценка. След извършване на всички последователни действия в рамките на срок от два месеца и половина министерството ще възложи изработването на общ устройствен план на община Бяла.На практика обаче министерството може само да препоръча на кмета да забрани строителството, но не може да го задължи. В момента за община Бяла действа устройствения план от 1997 година с промени от 2004 година. Пояснява Лидия Станкова - директор на дирекция "Устройство на територията": Има изменение на този териториално устройствен план през 2004 година. Това са решения на общинския съвет на Бяла, които предвиждат значителни територии да бъдат застроени за вилни зони, курортна територия и въз основа на това изменение са одобрени значителен брой подробни устройствени планове, пак от общински съвет Бяла, които ВАС е оставил в сила тази година. В същото време през 2004 година има влезли в сила и екологични норми, които са растриктивни, подчерта заместник-министър Николай Нанков, като изрази недоумение защо природозащитницете протестират. Природозащинтиците изразиха опасения, че в новия общ устройствен план на Бяла може да бъде заложено отново желанието за застрояване. Със създаването на екоплажовете се защитава само пясъка, но не и природата зад тях, заявиха Люба Батенбергова и Теодора Николаева: Ако това, което този план предвижда, се заложи в новото задание за общ устройствен план, на практика рискуваме да се узаконят всички допуснати беззакония. Ние искаме да бъдат защитени местностите в тях, отново законодателна промяна, която може да се инициира от МРРБ. Ние смятаме, че последните три плажа на Черноморието трябва да останат недокоснати от тези неща, защото има достатъчно бетон и хотели. Не всички туристи обичат да ходят на такива места.

Стартира изработването на проект на ОУП на община Бяла и Екологична оценка към него

 Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството стартира изработването на проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла и Екологична оценка към него. С нея се одобрява Заданието за проектиране на ОУП на община Бяла, който трябва да бъде разработен при спазване на всички разпоредби на екологичното законодателство. Изработването на Общ устройствен план се налага заради настъпилите през 2008 г. промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в посока опазване на морските плажове и пясъчните дюни и ограничаване на допустимото застрояване в зона „А“ и зона „Б“. Необходимостта от него определя също значителната степен на урбанизация, предвидена с актуализацията на териториалноустройствения план на Община Бяла, която е направена без съобразяване с екологичните разпоредби. Новият ОУП ще отговори на необходимостта от опазване на териториите с особена териториалноустройствена защита, в съответствие с изискванията на ЗУЧК, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии. В периода 1996 – 1997 г. за всички крайбрежни общини, в т. ч. и за Община Бяла, по възлагане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството са изготвени териториално устройствени планове (ТУП), обхващащи територията в административните граници на съответната община. През 2004 г. е разработен и приет от Общинския съвет проект за актуализация на действащия ТУП на община Бяла. Актуализацията е приета без задължителните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии. С решение на Общинския съвет от февруари 2014 г. община Бяла дава съгласие за изработване на нов проект за ОУП и одобрява изготвеното за целта задание. Същото е съгласувано от МОСВ и Министерство на културата, съгласно изискванията на ЗУТ. Заповедта е публикувана на интернет страницата на МРРБ.

Природозащитници отново протестираха заради плановете за застрояване на Карадере

Пореден протест на природозащитници се състоя пред сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в София. Подробните устройствени планове допускат застрояване околко плажа на Карадере - това призна заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков, докато под прозорцитена ведомството течеше поредния протест. Според природозащитниците от организацията "За да остане природа в България" плажът Карадере може да бъде застроен, ако министерството одобри заданието за нов общ устройствен план на община Бяла. Така плажът ще се раздели на части - на север от река Карадере, в местността Карадере - плаж без име, а на юг от Карадере - плаж с име "Бяла-Карадере", който може да бъде отдаден под наем, да има заведения и всякаква дейност. Екозащитниците натояват плажът "Бяла-Каредере" да бъде защитен по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие като плаж за природосъобразен туризъм за цялата си територия - така, както е отбелязан в специализираната карта на морския плаж от 2012 г. Навсякъде подробните устройствени планове са на един подпис от започване на строителство, подчерта Тома Белев. В новия Общ устройствен план на Бяла може да бъде заложено отново желанието за застрояване, подчерта  Люба Батенбергска, като заяви, че със  създаването на екоплажовете се защитава само пясъка, но не и природата зад тях. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството обещаха в рамките на два месеца министерството да възложи изработването на общ устройствен план заедно с екологична оценка на община Бяла, с което ще се гарантира обществения интерес и ще предотврати всички пороци в хаотичното застрояване. Единствената гаранция за защита на обществения интерес  е възлагането на общ устройствен план, неразделна част от който е и екологичната оценка, подчерта заместник-министър Нанков. Н а практика, обаче Министерството може само да препоръча на кмета да забрани строителството, но не може да го задължи. В момента за община Бяла действа устройствения план от 1997 г. с промени от 2004та година, поясни Лидия Станкова - директор на дирекция "Устройство на територията": Само с приемането на Общия устройствен план, каквото задание има от 2014 г., той може да бъде подложен на съгласувателни процедури и обществено обсъждане. Срокът за това е два месеца и половина. Последното съгласувателно становище, каквото е необходимо по Закона за устройство на територията, е изпратено в Министерството на регионалнат оразвитие през май месец. Заместник министър Ненков изрази недоумение защо природозащитниците протестират след като именно министерството е създател на концепцията за т.над. екоплажове. Подробности чуйте в репортажа на Мила Младенова в звуковия файл.

Информация във връзка с проекта за изработване на Общ устройствен план на Община Бяла

 Не отговаря на истината твърдението, че предстои подписване на заповед за допускане изработването на Общ устройствен план на Община Бяла. Разпространената информация е невярна и манипулативна.   Министерството на регионалното развитие и благоустройството многократно е изразявало принципната си позиция, че е наложително общините на територията на страната да разполагат с актуални общи устройствени планове /ОУП/, които да определят устройствената политика  за развитие на територията в дългосрочен период – с хоризонт 20-25 г., като гарантират опазването на природната среда и съхраняват недвижимите културни ценности. Министерството подпомага финансово общините при изработването на ОУП. Съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ и Закона за устройство на територията /ЗУТ/, министърът на регионалното развитие и благоустройството допуска изработването на ОУП, като с акта за допускане одобрява и заданието за изработване на проекта. За община Бяла е осигурено финансиране за изработване на ОУП за цялата територия на общината. От общината е изготвено задание за проектиране, което е прието с Решение на Общинския съвет от 13.02.2014 г. Заданието е внесено в Министерството на околната среда и водите, което се е произнесло по него със становище №04-00-734/17.03.2014г., че проектът подлежи на задължителна екологична оценка съгласно чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 във вр. с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. Задължително условие за одобряване на ОУП е наличието на положително становище от МОСВ по реда на ЗООС и ЗБР. Съгласно ЗУТ и Закона за културното наследство, заданието за проектиране задължително се съгласува с Министерство на културата, преди неговото одобряване. МК е съгласувало заданието с писмо №04-01-1234/4/ от 03.05.2016 г., като предоставя информация и данни за допълване на заданието и изисква допълнителна информация от община Бяла, за което кмета на общината е уведомен с писмо №91-00-15/02.06.2016 г. След допълване на заданието за проектиране с изисканата информация от общината в МРРБ ще бъдат разгледани и отразени всички бележки и препоръки по становищата на МОСВ и МК преди неговото одобряване. Задължително изискване на МРРБ при изработването и приемането на ОУП на Черноморските общини е съобразяването им с приетите специализирани карти и отразяване на границите на морските плажове. Морските плажове са изключителна държавна собственост и върху тях не се допуска застрояване. Такова изискване към ОУП ще бъде включено в заданието за проектиране преди неговото одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството. ЗУТ дава възможност за ревизиране на действащите ПУП и непотвърждаване на техните предвиждания в ОУП, ако същите противоречат на екологичните изисквания съгласно екологичната оценка към плана. Съгласно чл. 103а, ал. 1 от ЗУТ в проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията по чл. 124 . Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлените имоти, за които е налице одобрен подробен устройствен план, се допуска само за изграждането на обекти - публична държавна собственост или публична общинска собственост, както и с цел защита на обществени интереси - опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони. Въпреки наличието на ясна законова разпоредба това изискване ще бъде включено в заданието за проектиране. Одобряването на ОУП на община Бяла, който предстои да бъде възложен, ще бъде извършено след провеждане на консултации и обществени обсъждания. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на МРРБ и на общината.

Протест срещу застрояването на Карадере събра природозащитници в столицата

Започна протестът пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, заради опасността от застрояване на плажа на Карадере. Според екозащитниците от организацията "За да остане природа в България" плажът Карадере е на един подпис от застрояване. Това ще стане възможно като министерството одобри зададен нов общ устройствен план на община Бяла. С него плажът ще се раздели на части. Според еколозите Карадере ще последва съдбата на Иракли, където част от плажната ивица е преименувана на „Вая" и там вече има чадъри и шезлонги за 36 лева на ден. „Тревожи ни, че ще продължи да се възпроизвежда едно беззаконие и една възможност за застрояване на Карадере, изобщо на последните останали незастроени места, срещу която ние се борим последните 12 години и институциите също се борят поне от последните няколко години. Това е възможно, защото са допуснати много нарушения, които в момента не може да бъдат коригирани”, каза Люба Батембергска от организацията "За да остане природа в България". Димитър Кацов заяви, че днес са се събрали заради две конкретни неща, които искат от министър Павлова: „Плажът Бяла – Каредере да бъде защитен по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие като плаж за природосъобразен туризъм за цялата си територия - така, както е отбелязан в специализираната карта на морския плаж от 2012 г. Той е с такъв статут, проблемът е, че в кадастъра от 2014 година този плаж е с намалена територия. По специализирана карта на морския плаж, плажът Бяла – Карадере се простира от Черни нос на юг. В кадастъра обаче този плаж е разделен на два имота – на север от река Карадере, в местността Карадере – плаж без име, а на юг от Карадере – плаж с име „Бяла – Карадере”. Понеже в кадастъра плажът без име не се казва „Бяла – Каредере” – може да бъде отдаден под наем, да има заведения на него и всякаква дейност, обясни Димитър Кацов.

Министър Павлова обсъди изработването на Общ устройствен план на община Бяла с представителите на Гражданска инициатива „Да спасим Карадере“

 Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и екип от министерството обсъдиха днес процедурата за изработване на Общ устройствен план на община Бяла с представители на Гражданска инициатива „Да спасим Карадере“.   Министърът успокои, че ще бъдат предприети всички законосъобразни действия, така че плажът да не бъде застроен. Ще препоръчаме на кмета на община Бяла да наложи строителна забрана за територията до влизането в сила на Общия устройствен план, потвърди тя. Павлова коментира пред представителите на инициативата, че изработването на Общия устройствен план на Бяла, област Варна, ще бъде възложено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а не от общината, като това може да стане до средата на месец юли, ако местната власт отрази в указания срок направените до момента бележки по проекта на заданието. При изработването му ще бъдат спазени всички изисквания на екологичното законодателство, каза още тя и допълни, че това включва и изготвяне на екологична оценка, която ще бъде подложена на широко обществено обсъждане. По време на разговора бяха коментирани и кадастралните карти за плаж „Карадере“. Наличието на две кадастрални карти за него се обуславя от факта, че попада в землищата на две населени места – гр. Бяла и с. Самотино. Това няма да се отрази на специалния статут на „Карадере“ като плаж за екотуризъм, подчерта министърът. От месец март тази година има изготвена кадастрална карта за територията, попадаща в землището на село Самотино. Министерство на туризма, като отговорна институция след влизане в сила на промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, трябва да поиска от Агенцията по геодезия, картография и кадастър скица, така че за него да бъде издаден Акт за изключителна държавна собственост, обясни Павлова. Участниците в срещата се договориха представители на гражданската инициатива да участват в работна група съвместно с експерти на министерството, която да разгледа и предложи изменения в текстовете на Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в Наредба № 3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Целта е така да се прецизира нормативната уредба, касаещаустройственото планиране, така че тя да отговаря на съвременните екологични изисквания.

Лиляна Павлова: Нямаме пари да подобрим “пътя-убиец” Русе-Бяла

  Трайният ремонт на пътя Русе – Бяла изисква значителен финансов ресурс, с какъвто Агенция “Пътна инфраструктура” не разполага. Това посочва регионалният министър Лиляна Павлова в писмен отговор на запитване от председателя на Комисията по транспорт на парламента Настимир Ананиев – предвижда ли се рехабилитация на пътния участък, пише БГНЕС. „Трайно подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на пътната отсечка от Републикански път I-5, от град Русе до Бяла, може да се постигне с рехабилитация, за което е необходимо изработване на технически проект и осигуряване на значителен финансов ресурс за строително-монтажните работи. За съжаление Агенция “Пътна инфраструктура” не разполага към момента със средства за извършване на такъв вид ремонтни дейности”, обяснява Павлова. Отсечката Русе-Бяла е станала нарицателна за "път-убиец", заради високата концентрация на тежки пътно-транспортни произшествия и множеството жертви. За 2015 г. в участъка между двата града са регистрирани 1683 нарушения, станали са 234 произшествения, с 11 убити и 68 ранени. Освен, че е изключително натоварен, пътят е с лошо качество на асфалтовата настилка. В писмения отговор на Лиляна Павлова се отчита значението на пътния участък, който се явява ключов по направлението от и към Дунав-мост. Изрично е посочено, че със средства от бюджета през изминалите две години са извършени дейности по “изкърпване на компрометирани участъци от настилката, профилиране и попълване на банкети, почистване на отводнителни окопи и ландшафтно оформяне”. Отговорът не съдържа информация за точната сума, която е инвестирана в ремонтните дейности. Няма и информация в какви срокове МРРБ и АПИ предвиждат цялостна реконструкция на отсечката, както и прогнозна стойност колко би струвало това. В заключение Павлова уточнява, че през септември-октомври 2016 г. са предвидени нови ремонтни дейности на участъка Русе-Бяла, които ще включат отново “изкърпване” на деформирана настилка, както и изрязване на “опасни крайпътни дървета”. 

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев, народният представител Пламен Нунев и кмета на Община Бяла откриха многофункционална спортна площадка

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев, народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР - Русе Пламен Нунев, експертът на министерството Иван Дончев, световноизвестната българска лекоатлетка Анелия Нунева, кметът на Община Бяла Димитър Славов прерязаха тази сутрин лентата при откриването на комбинирана спортна площадка, наречена „Арена Бяла“. На официалната церемония присъстваха още директорът на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – Русе Борис Цветанов, неговият заместник Ковачев, председателят на Общински съвет – Бяла Мариан Антонов, общин...

Млад мъж пострада при трудова злополука в Бяла

В РУ – Бяла са започнали изясняване на трудова злополука. На 31 юли в 10:55 ч., чрез тел. 112, в РУ – Бяла е получено съобщение за настъпила трудова злополука с работник във фирма, намираща се в град Бяла. При отиване на място е...

Полицаи заловиха шофьор без книжка в Бяла

На 28.08.2016 г., около 14.05 часа, в град Бяла, обл. Русе, на пътя Русе – Бяла, служители от ОДМВР - Русе извършват проверка на лек автомобил "Фолксваген" с плевенски регистрационен номер, управляван от 31 годишен мъж от град Бяла. При...

Гости от Румъния на празника на Бяла

На 6 септември на тържествата организирани по случай 125-та годишнина от обявяването на Бяла за град, участие ще вземе румънска делегация. Посещението е по покана на кмета на община Бяла Димитър Славов. Делегацията включва експерти от Окръжен съвет Гюргево, Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус”, кметът на община Гръдинари Тудор Флоря, председателя на ОбС, общински съветници, представители на общински институции, местният свещеник. Община Гръдинари и община Бяла, са членове-учредители на Асоциация Еврорегион Данубиус от 2002г. През изминалите го...

В Севлиево тръгна подписка с искане за доизграждане на язовир „Мокра Бяла“

В Севлиево тръгна подписка с искане за доизграждане на язовир „Мокра Бяла“. Решението за нея е взел в понеделник вечерта инициативен комитет от 55 човека, начело с председателя на гражданското сдружение „Граждани за Севлиево“ Боян Ботев, пише във водещата статия на вестник 100 вести Стефка Бурмова, като се позовава на съобщение от инициативния комитет. Язовир „Бяла" трябва да бъде изграден до 2015 година След приключването на подписката с искането „За доизграждане на язовир „Мокра Бяла“ в земл...

Полицията разкри младеж от Бяла с множество провинения

При проведено разследване по сигнали за извършени престъпления на територията на град Бяла е установен 19-годишен извършител. В понеделник в РУ – Бяла е получен сигнал, че на 23 срещу 24 октомври е извършен взлом в магазин в Бяла, откъдето са...

Затварят за движение пътя Сливен - Селиминово

Временна забрана за движение на моторни превозни средства по общински път село Селиминово - град Сливен, източно от село Гавраилово, осигуряващ връзка със село Бяла ще бъде въведена от 1 декември 2016г. Това се налага заради трайното му влошаване и възникнала опасност за сигурността на движението. Пътуващите от село Гавраилово за село Бяла ще трябва да използват обходни маршрути през Сливен или през Чумерна по посока село Градско и село Бяла. Пътуващите от село Бяла към село Гавраилово ще се отклоняват през Сливен. Пътят е построен през 80-те г...

Затворен за движение е пътят Сливен - Селиминово

Временна забрана за движение на моторни превозни средства по общински път село Селиминово - град Сливен, източно от село Гавраилово, осигуряващ връзка със село Бяла ще бъде въведена от днес, 1 декември 2016г. Това се налага заради трайното му влошаване и възникнала опасност за сигурността на движението. Пътуващите от село Гавраилово за село Бяла ще трябва да използват обходни маршрути през Сливен или през Чумерна по посока село Градско и село Бяла. Пътуващите от село Бяла към село Гавраилово ще се отклоняват през Сливен. Пътят е построен през 8...

Само 12 общини у нас имат Общи устройствени планове

Само 12 от общо 265 общини у нас имат приети и действащи Общи устройствени планове (ОУП). По-голямата част от онези, които нямат, поне са предприели някакви стъпки за изработване на тези планове, като процедурите са на различен етап от провеждането им. През 2015 и 2016 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са сключени споразумения със 185 общини за предоставяне на финансиране за изработване на Общи устройствени планове от бюджета на министерството. Сключените от ведомството споразумения с общини през 2015 г. са на стойност 5 млн. лв., а през тази година са сключени нови споразумения на обща стойност 4 млн. лв. За тази дейност общините ще бъдат финансирани до края на 2018 г., до когато трябва да бъдат одобрени и ОУП. Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие министърът на регионалното развитие и благоустройството е упълномощен да допусне изработването на общи устройствени планове на Черноморските общини и да финансира изработването им. По отношение на Общия устройствен план на Бяла, варненско, е поискано да се изготви задание за проектиране. Такова е изготвено и прието от Общинския съвет през 2014 г. Осигурено е финансиране от бюджета на министерството за 2014 г. То е преминало етап на съгласуване с различни отговорни институции, като са направени бележки по него, включително от Министерството на околната среда и водите и Министерство на културата, които трябва да бъдат отразени. Действащи подробни устройствени планове, одобрени от община Бяла, които противоречат на екологичните изисквания, могат да бъдат променени. Обществената поръчка за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, за изработване на ОУП на община Бяла, може да стартира до края на тази година. Процедурата по изготвяне на ОУП на дадена община преминава през различни етапи. Започва с изготвяне на задание за проектиране, което включва намеренията на общината да развива територията. Изготвя се предварителен проект на ОУП и Екологична оценка, която е задължителна част от проекта. Задължително се провежда обществено обсъждане на проекта. На финала - окончателният проект на Общият устройствен план трябва да отчете всички направени по време на различните съгласувателни процедури и общественото обсъждане бележки и коментари.

МРРБ: На плажа на Карадере няма да се строи, ще се молим на кмета на Бяла

Екозащитници протестираха пред регионалното министерство, защото според тях има опасност от застрояване на плажа на Карадере. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството твърдят, че подобна опасност изобщо не съществува.  Според организацията "За да остане природа в България" плажът Карадере е на един подпис от застрояване. Те твърдят, че министерството на регионалното развитие и благоустройството щяло да го позволи с приемането на подготвяния в момента нов общ устройствен план на община Бяла. С него плажът твърди екоорганизацията щял да се раздели на части. Те предупреждават, че има и над 4 декара, които могат да бъдат извадени от плажа и да бъдат застроени. Зам.-министърът Николай Нанков малко по-късно обясни, че твърденията на въпросната екоорганизация изобщо не отговарят на истината. Напротив. Прави се екооценка на общия устройствен план на община Бяла, която има за цел точно да пази Карадере от застрояване. На практика обаче министерството може само да препоръча на кмета да забрани строителството, но не може да го задължи.

Бандити ограбиха ВиК-Бяла

Бандити взломиха и ограбиха ВиК в русенския град Бяла през уикенда, съобщиха вчера от ОД на МВР-Русе. Все още не се знае колко пари са били отммъкнати, но касата на дружеството била намерена отворена. Оказало се, че в периода от 23.50 часа в събота и 9 в неделя е било проникнато с взлом в сградата на ВИК - Бяла.

Два акта на „Винпром Бяла 2002“ за нерегламентирано заустване

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения по Закона за водите на „Винпром Бяла  2002“ ЕООД, със седалище Велико Търново. Проверката е извършена по сигнал на жители на град Бяла за оцветяване на река Беленска. При извършен обход е  установено нерегламентирано заустване в реката, за което дружеството не притежава необходимо разрешително за ползване на воден обект.  Констатирано е  също, че Локалната пречиствателна станция не  функционира, при което  производствените отпадъчни води, формирани при дей...

РИОСВ санкционира „Винпром Бяла 2002“ ЕООД за замърсяване на реката

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения по Закона за водите на „Винпром Бяла 2002“ ЕООД, със седалище Велико Търново, съобщиха от екоинспекцията. Проверката е била извършена по сигнал на жители на град Бяла за оцветяване на река Беленска. При извършения обход,

Лиляна Павлова : Над 22 млн. лева от държавния бюджет бяха инвестирани във Варна през последните години като подкрепа за развитие

 Изпълняваме ангажимента, който правителство прие и подпомагаме усилията на кмета Варна да върне своя облик и блясък. Мисля, че това вече е факт, защото Варна разцъфна. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която заедно с министъра на земеделието и храните Десислава Танева и кмета на община Варна Иван Портних откриха официално втория етап от обновяването на булевард „3 март“ в морската столица. Рехабилитацията на двете части от булеварда се осъществява със средства от МРРБ. Министър Павлова подчерта, че в последните години правителството е предоставило над 22 млн. лв. като допълнителна подкрепа към бюджета на общината за реновирането, ремонта и рехабилитацията на всички основни булеварди на града. „Това е много сериозен ресурс като инвестиция от държавния бюджет в подкрепа на развитието на града“, каза министър Павлова. Тя бе категорична, че подкрепата ще продължи, като от изключителна важност е много бързо да започнат проектите по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Средства от европейската програма ще бъдат насочени по три основни направления - ремонт, рехабилитация на улици и улична мрежа, модернизиране на градската среда, междублокови пространства и др. в кв. Аспарухово и останалите райони на Варна. Министърът уточни, че предстои провеждането на тръжните процедури, защото програмата е одобрена, след което максимално бързо проектите трябва да започнат. Отделно са инвестициите по линия на обновяване на градските училища и професионални гимназии по ОПРР. „Моето желание и воля на правителството е да продължим да подкрепяме града и региона в развитието на пътната инфраструктура. Завършихме първата част от ремонта на Аспаруховия мост, ще продължим с втория етап, останалата пътна мрежа –виадукта на „Звездица“ и т.н. Започваме ремонт на 30 км от пътя Варна –Добрич. Проектът е одобрен, договорът за финансиране е сключен, средствата са одобрени, търгът е в ход. Получихме много оферти и ако няма обжалване още наесен, в този строителен сезон ще започнем рехабилитация на този пътен участък, увери още регионалният министър. Тя допълни, че отсечката между двата града е в много лошо състояние и е важно час по-скоро ремонтите да се направят, но ако има обжалване на процедурите не може да се направи нищо, докато то не приключи. Пред журналисти министър Лиляна Павлова изтъкна, че няма да има застрояване на“Кара дере“ и другите защитени зони и плажове по Черноморието.„Имах много дълга, обстойна, обстоятелствата среща с представители на екозащитните организации в добър диалог. Ние им предоставихме информация и материали и се оказа, че за много от нещата те просто не са наясно. Ние сме направили повече от необходимото да спасим и защитим „Кара дере“, категорична бе Павлова. Тя отбеляза, че тази местност попада в землищата на две общини. Актовете за изключително държавна собственост на тези два плажа обаче са факт и тяхното наименование остава „Кара дере“. Според министъра допуснатото разделяне е в полза на спазването на закона и така ще се защити още повече и стабилизира плажът. С новия акт, на основата на вече готовата кадастрална карта териториите и в двете землища ще са защитени и с кадастрална карта. Площта попада в пълната забрана за стопанисване и поставяне на обекти и съоръжения. По отношение на територията зад плажа, т.нар. зона „Б“, министърът обясни, че назад във времето там са били издадени 70 разрешения за строеж за вилни селища, вили и всякакви възможни постройки. Те вече не само, че са изтекли, но и не могат да бъдат подновени, така че там строителство също вече не може има. „Единственото, което може да бъде направено е ажурна ограда, с която само се отделя терена“, категорична бе министър Павлова. Тя призова организациите да не се притесняват от Общия устройствен план, който ще се разработва. Първо, защото възложител ще е МРРБ, и второ, защото с него няма да се вземат предвид Подробните устройствени планове, които са били приети без екологична оценка. И тъй като ПУП-а зад „Кара дере“ не е приет в изпълнение на законите за биологичното разнообразие и за опазване на околната среда, и няма екологична оценка, няма да е част от ОУП ведно с още няколко ПУП-а. „Бъдещият изпълнител на ОУП ще трябва да прецени цялата територия на Бяла, на къде общината може да се развива, защото пък от друга страна няма пречки Бяла да се разширява и развива, но не е задължително това да е само към „Кара дере“ и плажа. Бяла може да се развива без да се засяга територията на тази местност, каза още министър Павлова. По отношение на проекта по фонд „Солидарност“ за отводнителните дерета в кв. „Аспарухово“ министър Лиляна Павлова отбеляза, че навсякъде общините и бенефициентите, които получиха финансиране по Фонд „Солидарност“ срещат два проблема. Тъй като това са спешни и аварийни дейности, които трябва да бъдат възлагани навсякъде, са на принципа на инженеринга, което допълнително забавя процеса, тъй като трябва да има допроектиране, първо на това, което трябва да се направи, а след това строителство. Много често, в 99% от случаите има обжалване на процедурите. „Благодарение“ на това обжалване има абсолютно забавяне в проектите и тяхното изпълнение. Аз се надявам, че максимално бързо ВАС или ще даде предварително изпълнение на Варна или ще приключи жалбата по делото за избран изпълните, за да се започне работа. Надявам се, че всичко ще е наред, за да започне работа“, изрази надежда регионалният министър.

Отново катастрофа на пътя Русе - Бяла

Заради катастрофа временно движението се осъществява двупосочно в едната лента при разклона за с. Пиргово по главния път Русе – Бяла. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки указанията на служителите на Пътна полиция в участъка от пътя, призовават от АПИ. Според първоначалната информация инцидентът е станал на около 20 км. от Русе в посока Бяла....

Откраднат русенски "Опел" катастрофира

На 9 юли в 16:50 часа, в районното управление в гр. Бяла е получен сигнал за лек автомобил, който е претърпял ПТП по второкласния път 54, Бяла - Свищов, в района на километър 2+300, в землището на град Бяла. Мястото на инцидента е посетено от екип...

“Бюро по труда”- Бяла кани работодатели да кандидатстват по насърчителни мерки за заетост и обучение

Дирекция “Бюро по труда”- Бяла уведомява работодателите от общините Бяла, Борово, Ценово и Две могили, че в периода от 19 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва: · Насърчаване на работодателите да наемат на непълно работно време безработни младежи до 29 години с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца (чл.36а от ЗНЗ) - свободни средства - 1263 лева; ...