01.12.2016

Резултати от търсенето

Консорциумът АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - (EDF) завърши дейностите по обосновката за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“

  На 25 октомври 2016 г. в АЕЦ „Козлодуй“ се проведе събитие, посветено на приключване на дейностите по договора между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - EDF за обосновката за възможността за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“.  В мероприятието взеха участие министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова, първият заместник генерален директор и директор на Блока за развитие и международен бизнес на руската държавна корпорация „Росатом“ Кирил Комаров, представители на АЕЦ „Козлодуй“, Българския енергиен холдинг, Агенцията за ядрено регулиране и основни организации, участващи в реализирането на проекта - АО „Русатом Сервис“, АО „Концерн Росенергоатом“, Electricite de France, АО „Атомтехенерго“, ОКБ „Гидропрес“ и „Риск инженеринг“. В рамките на събитието Консорциумът предаде заключителните отчетни документи по проекта. Предавателния протокол подписаха изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев и генералният директор на АО „Русатом Сервис“ Евгений Салков.  Резултатите от проведените изследвания показаха, че обследваното оборудване, строителните конструкции и системи се намират в работоспособно състояние и, отчитайки съществуващата система за техническо обслужване и ремонт, могат безопасно да бъдат експлоатирани до 2047 г. при условие, че се извършат дейностите по управление на ресурсните характеристики. АЕЦ „Козлодуй“ е единствената АЕЦ в България и основен производител на електроенергия в страната, осигуряващ повече от една трета от общия годишен обем от производството на електроенергия. В момента в АЕЦ „Козлодуй“ работят Пети и Шести енергоблок с реактори ВВЕР- 1000/320 с обща енергийна мощност 2000 мегавата. Енергоблоковете са въведени в експлоатация съответно през  1987 г.  и 1991 г. Срокът на експлоатация на енергоблоковете е определен от проекта за АЕЦ и е 30 години. Сроковете на действие на лицензите на Пети и Шести енергоблок изтичат през  2017 г. и 2019 г. През 2012-2014 г. от консорциума  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“ –  EDF (Франция) бе извършено комплексно обследване и оценка на фактическото състояние на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ – първи етап от проекта за удължаване на срока на експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“. В резултат на изпълнените дейности от първия етап на проекта по удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ бе разработена Програма за подготовка за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“, в която са планирани мерки за реализиране на втория етап на проекта. Съществена част от целия обем на дейностите в съответствие с Програмата е включена в обхвата на договора между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума  АО „ Русатом Сервис“ –  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“  - EDF (Франция).  Лидер на Консорциума е  АО „ Русатом Сервис“ – компания-интегратор на общото сервизно предложение на предприятията на руската държавна корпорация „Росатом“. За организиране на изпълнението на дейностите,  АО „ Русатом Сервис“ регистрира на територията на България свой филиал. Филиалът на  АО „ Русатом Сервис“ се намира на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. В рамките на консорциума  АО „ Русатом Сервис“ е основен изпълнител на дейностите и представлява консорциума при официалните комуникации с АЕЦ.  АО „ Русатом Сервис“ привлича за изпълнение на дейностите подизпълнители, осъществява организацията по изпълнение на дейностите и управлението на проекта. Другите членове на Консорциума -  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“  (оператор на всички руски централи - общо 34 енергоблока ) и EDF  (оператор на всички френски АЕЦ, 58 енергоблока ), както и експлоатиращите организации на двете страни, осигуряват прилагането в проекта на целия натрупан руски и европейски опит по удължаване на срока на експлоатация. „За нас този проект е изключително важен, защото ние прекрасно разбираме колко голяма роля играят действащите енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“ за България и се радваме, че можем да дадем своя принос за осигуряване на енергийната стабилност на страната“, отбеляза Кирил Комаров. „Благодарение на отличното сътрудничество между АЕЦ „Козлодуй“ и консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - Electricite de France българското правителство изпълнява успешно един от основните си приоритети в енергийния сектор, а именно продължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на атомната централа. Запазването на капацитета на АЕЦ „Козлодуй“ ще гарантира устойчивостта на българската енергийна система“, каза министър Петкова.  Справка: Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и Консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - Electricite de France за изпълнение на дейностите по разработване на обосновка за удължаване срока на експлоатация на Пети енергблок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години бе подписан на 29 септември 2014 г. Срокът за изпълнение на договора е 27 месеца. АО „Русатом Сервис“ влиза в електроенергийното подразделение на руската държавна корпорация „Росатом“. Компанията предоставя на чуждестранните АЕЦ с реактори ВВЕР пълния спектър от услуги и доставки, необходими за осигуряване на експлоатацията и ремонта на централите. „Русатом Сервис“ присъства практически във всички страни с действащи АЕЦ с ВВЕР извън пределите на Русия. На пазарите в България, Китай, Иран и Армения АО „Русатом Сервис“ заема лидерски позиции, като се явява основен изпълнител на дейностите по удължаване на сроковете на експлоатация, изпълнението на плановите ремонти и модернизация на оборудването на централите. „Русатом Сервис“ има задграничен поръчков портфейл на стойност около 500 млн. долара. За изпълнение на дейностите по проекта АО „ Русатом Сервис “ е привлякъл следните подизпълнители: 1. АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ е главният конструктор на реакторни установки от типа ВВЕР, в това число е и главен конструктор на реакторните установки на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ с реактори от типа ВВЕР-100 (модел В-320 ). АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на реакторната установка. 2. АО „ АТОМТЕХ Е НЕРГО “ АО „А томтех е нерго “ е руският лидер в областта на организацията, управлението и изпълнението на дейностите по въвеждане на АЕЦ в експлоатация. АО „А томтех е нерго “ е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на топломеханичното оборудване и тръбопроводите от първи и втори контур, дизел-генераторните електростанции, транспортно-технологичното оборудване. 3. „Риск Инженеринг“ АД (България) „Риск Инженеринг“ АД е инженерингова компания, която е специализирана в областта на предоставяне на пълния спектър от инженерингови и консултантски услуги в енергийния сектор чрез изпълнение на проекти от национално и международно значение, включвайки оценки и управление на рисковете и надеждността при експлоатацията на сложни проекти в енергийната и химическата промишленост. „Риск Инженеринг“ АД е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на строителните конструкции, в това число и на защитната херметична обвивка и системите за пренапрежение на защитната херметична обвивка. В проекта също така участват: НИЦ „Курчатовски институт“ – научен ръководител на реакторните установки ВВЕР ФГУП ЦНИИ КМ „ Прометей “ – основния изследователски център за проучване на конструкторски материали за обекти от ядрената енергетика. АО „ ОКБМ Африкантов “ ( Нижний Новгород) – притежава съвременни технологии и ноу-хау, заема водещи позиции при създаване на много видове енергийно оборудване Статус: Напълно са завършени дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на топлообменното, помпеното, транспортно-технологичното и електротехническото оборудване, тръбопроводите и арматурата, строителните конструкции на сградите и съоръженията според резултатите от комплексното обследване. Резултат: обследваното оборудване, строителните конструкции и системи се намират в работоспособно състояние и, отчитайки съществуващата система на техническо обслужване и ремонт (ТОиР), могат безопасно да се експлоатират до 2047 г. при условие, че се извършат дейностите по управление на ресурсните характеристики. Резултатите от дейностите (30 години допълнителна експлоатация) за Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ съответстват на резултатите, получени при удължаването на срока на експлоатация на руските АЕЦ. Многогодишната експлоатация на енергоблоковете с ВВЕР-1000, в това число и в Русия, показва голямата им надеждност и правилността на избраните проектни принципи за осигуряване на безопасност. Общо тези енергоблокове имат повече от 900 реакторни години безаварийна експлоатация Към настоящия момент АЕЦ „Козлодуй“ може да подаде необходимите документи в Агенцията за ядрено регулиране за подновяване на лицензията за експлоатация на Пети енергоблок за нов 10-годишен срок. Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума АО „ Русатом Сервис “ – „ Риск Инженеринг “ АД бе подписан на 28.01.2016 г. в рамките на Междуправителствената руско-българска комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество в София. Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца, а за завършването на дейностите - 31.07.2018 г . Към настоящия момент са разработени методологии и програми за обследване. Изпълнява се ключовата задача за 2016 г. – обследване на техническото състояние на оборудването и тръбопроводите на Шести енергоблок по време на плановия годишен ремонт (октомври-ноември).    

Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“ бе включен към националната мрежа на Индия, ASE започна изграждането на Трети и Четвърти енергоблокове

  В рамките на срещата на БРИКС, на 15 октомври 2016 г., се състоя официалната церемония, посветена на Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“ и церемонията по изливането на първия бетон в основите на Трети и Четвърти енергоблокове на централата. Това е първият и най-важен обект на руско-индийското сътрудничество в сферата на ядрената енергетика. АЕЦ „Куданкулам“ в щата Тамил Наду се изгражда с техническото съдействие на Групата компании ASE. Церемонията се проведе като видеомост между президента на Русия Владимир Путин, премиера на Индия Нарендра Моди в Гоа и президента на Групата компании ASE Валерий Лимаренко на площадката на строителството на АЕЦ „Куданкулам“. „Днес ние предаваме в експлоатация Втори енергоблок на индийската АЕЦ. Поехме голям ангажимент и го изпълнихме. Това е резултат от нашите съвместни усилия с индийските партньори. Руско-индийският екип работи отлично. Ние продължаваме работата си, ръководейки се от безусловните принципи за безопасност и ефективност. Надявам се, че винаги ще бъдем една крачка напред“, заяви Лимаренко. Към настоящия момент индийската страна е завършила необходимата подготвителна работа за започване на строителството на Трети и Четвърти енергоблокове на АЕЦ „Куданкулам“ в рамките на поетите задължения. В района на централата е създадена инфраструктура, необходима за изграждане на АЕЦ, разработена е проектната документация. Поръчителят на обекта – Индийската корпорация по атомна енергия (NPCIL) получи разрешение за започване на изкопните дейности и започна пълномащабното им осъществяване. „Стартирахме нов мащабен проект за изграждане на Трети и Четвърти енергоблокове“, подчерта Лимаренко. „Изливането на първия бетон за Трети и Четвърти енергоблокове на АЕЦ „Куданкулам“ е поредният важен етап от нашето проверено с времето руско-индийско сътрудничество. Предстои ни напрегната и сложна работа, но ние сме уверени, че само заедно с индийските си партньори ще можем да постигнем успехи в съвместната си дейност за благото на двете страни. Като цяло изграждането на АЕЦ „Куданкулам“ е ярък пример за успешното промотиране на руските високи технологии на световния пазар“, подчерта Лимаренко. В рамките на Споразумението между Русия и Индия за сътрудничество за изграждане на допълнителни енергоблокове на АЕЦ на площадката „Куданкулам“, както и за изграждане на АЕЦ по руски проекти на нови площадки в Индия от 5 декември 2008 г., страните пристъпиха към плана за реализиране на проекта за изграждане на Трети и Четвърти енергоблокове на АЕЦ „Куданкулам“ с реактори ВВЕР-1000, всеки по хиляда мегавата мощност. През юли 2012 г. бе подписан Протокол към споразумението за условията за предоставяне на руски държавен кредит за изграждане на Трети и Четвърти енергоблокове на АЕЦ „Куданкулам“. През март 2013 г. правителствените организации на Индия одобриха решението за реализирането на проекта за Трети и Четвърти енергоблокове. На 10.04.2014 г. бе подписано генерално рамково споразумение за изграждането на Трети и Четвърти енергоблокове на АЕЦ „Куданкулам“. През януари 2016 г. Индийският регулатор издаде разрешение за започване на строителството на Трети и Четвърти енергоблокове на АЕЦ „Куданкулам“. Сега се извършват дейностите по изграждането – подготвя се изкопа за основата, построена е нова административна сграда. ASE започна подготовка на проектната документация, оборудването и материалите. В основата на изграждане на АЕЦ „Куданкулам“ стои проекта на АО „Атоменергопроект“ с енергоблокове ВВЕР–1000, който напълно отговаря на изискванията на съвременните нормативно-технически документи на Русия, МААЕ и е сертифициран в съответствие с Клуба на европейските експлоатиращи организации (EUR). АЕЦ „Куданкулам“ се изгражда в щата Тамил Наду в Индия в рамките на руско-индийското споразумение от 20 ноември 1988 г. и допълнението от 21 юни 1998 г. Главен изпълнител (в частта на работното проектиране, доставката на оборудване и техническо съдействие) е АО „Атомстройекспорт“. Генерален проектант – АО „Атоменергопроект“. Поръчител е Индийската корпорация по атомна енергия (NPCIL).   Справка Групата компании АSE е създадена при формиране на инженеринговото подразделение на руската държавна корпорация „Росатом“ чрез обединяване на четири водещи компании от отрасъла – АО „НИАЕП“, АО АСЕ, АО „Атоменергопроект“ и АО „Атомпроект“. АSE е един от лидерите в световния ядрен инженерингов бизнес, като заема повече от 30% от световния пазар по изграждане на АЕЦ. Представителствата и оперативните офиси на АSE действат на територията на 15 държави в света. Почти 80% от поръчковия портфейл на компанията идва от проекти зад граница. Освен това АSE реализира проекти за строителството на обекти за третиране на радиоактивни ядрени отпадъци и отработено ядрено гориво, обекти в сферата на топлоенергетиката и оказва пълния спектър от услуги за договори за инженеринг, реализация и строителство, управление на проекти и услуги за всякакви сложни инженерни обекти. АSE разработва и активно внедрява иновационна система за управление на проекти за изграждане на сложни инженерни обекти - Multi-D, която позволява по-ефективно да се управляват параметри като бюджет, срокове, качество. Компанията се ръководи от доктора на икономическите науки Валерий Лимаренко.  

Късо съединение на мадам Кадиева с АЕЦ

  Фамилията на хранилка от енергетиката, издържа се от евтин ток АЕЦ „Козлодуй“ е дръпнала шалтера на евтиния ток за фамилията на депутата Георги Кадиев. Късото съединение е станало броени дни преди „бореца с корупцията“ да подеме атака срещу шефа на атомната централа, съобщава „Телеграф“. Фирми, търгуващи с ток, собственост на съпругата му Соня, не само са изключени от търг за продажба на евтината енергия, но и губят правото да се ползват от ресурса за година напред. Мъст Скандалът пламва на 30 юни 2016 г. Едната фирма на търговеца на ток Соня Кадиева „Енерджи Съплай“ ЕООД отпада от търговете за продажба на електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“ за една година. На 3 юли е отстранена и втората фирма на мадам Кадиева - „Енерджи Съплай Гриин“ ЕООД. Причината е неспазване на сключени договори и неплащане на гаранции за закупена и отказана електроенергия. А на 4 юли съпругът й - независимият депутат Георги Кадиев, обяви във Фейсбук, че "преди повече от месец при него е постъпил сигнал с копие на регистрация на офшорна компания, собственост на настоящия изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" Димитър Ангелов". Дни преди Кадиев да прокламира, че се бори с нередности в Първа атомна се оказало, че съпругата му има проблеми с изпълнението на единия от договорите. Санкцията за некоректен партньор е, освен че АЕЦ прибира внесените гаранции от търговеца, той губи и правото да участва на търговете за година напред. Наглост Кадиева настояла пред служителите от управлението на централата да й направят компромис. Съпругът й дори се обадил на шефа на АЕЦ и му обяснил как може да стане врътката. „Правилата са изложени на сайта на АЕЦ-а и не е нормално за един наш партньор те да не важат, а всички други да ги спазват“, обясни Ангелов пред „Телеграф“. След 3 дни и другата фирма на Кадиева не платила гаранцията за участие, както и авансовата вноска за енергията, както се изисква по договор. Така двете фирми на Кадиева отпаднали с гръм и трясък от бъдещите търгове за ток за година. „Кадиев се кичи с етикета борец срещу корупцията. А самият той и съпругата му в действията си се опитват да заобикалят закона и правилата в АЕЦ Козлодуй“, коментира Ангелов. Бомбата, че има нещо нередно около бизнеса с ток на фамилията, хвърли в четвъртък депутатът от ГЕРБ Методи Андреев по бТВ. Той обяви, че има и сигнали в комисията за борба с корупцията срещу съпругата на депутата за укриване на данъци от нейна фирма и за привилегировано отношение на същата фирма спрямо търговията с ток от АЕЦ. Ясла Съпругата на напористия политик Соня по образование е експерт в областта на туризма. В периода, в който мъжът й израства под крилото на тогавашния енергиен министър Румен Овчаров, тя започва да търгува с електроенергия и фирмите се разрастват до 6 на брой и са сред крупните играчи на пазара. Твърди се, че всички лицензии за търговия с ток са получени с протекцията на Овчаров. Съпругата притежава и компании в Македония и Сърбия - „Енерджи Съплай Македония“ и „Енерджи Съплай Белград“, които според експерти са свързани лица и може да източват част от печалбата на българското дружество. В практиката си като купувач на ток мадам Кадиева ползвала хватки, чрез които постигала допълнително намаление на цената, като поемала сделки след провалили се търгове. Служителите в търговската дирекция на атомната централа се оплаквали от авторитарния й характер. Тя не търпяла отказ и възражение. Кадиева почти винаги имала някакви проблеми, искала да й се правят компромиси, да се приемат отстъпки в цената, която е вече договорена, да не плати навреме. Кадиев лично се обаждал в централата да ходатайства за фирмите на жена си, разказват работещи в централата. Доходи За четирите години от 2010 до 2013 г. включително „Енерджи Съплай“ е отчела 328 милиона лева приходи. Печалбата й обаче за този период е била едва 3,058 млн. лв., тоест под 1% от приходите. В годишните декларации пред Сметната палата Кадиева декларира 250 000 лева годишни приходи. Досега и двете фирми за търговия на ток „Енерджи Съплай“ и „Енерджи Съплай Грийн“ на Кадиева са купували ток от атомната централа. Годишният им оборот е около 40 млн. лева. Общият оборот за цялата страна е 70-80 млн., тоест те за закупили почти половината от произведената от АЕЦ „Козлодуй“ електроенергия, обясни бившият директор на централата. Двете фирми на семейството се различават по политики и участия в търгове. Търговецът Кадиева е спечелила поръчки и ще снабдява с ток освен община Бургас президенството и 14 обекта на Министерски съвет. Финансовите от отчети на фирмата на Кадиев също показват стряскащи данни. Опитващият се да се представи за стожер на морала и честността депутат е обявил не само колосална печалба от 7,5 млн. лева в „Кадиев Глобал“ ЕООД през годините от 2006 г. насам, откакто активно навлиза в политиката, но и касови наличности в размер на 6 089 000 лева. Експерти твърдят, че тази колосална наличност е признак за укриване на данъци. В края на 2013 г. „Кадиев Глобъл“ ЕООД пък предоставя заем от точно 6 000 000 лева на „Енерджи Съплай“ на съпругата му.   Спасил се на косъм, засега Кадиев спасил солидния си бизнес с ток на косъм преди две години заради падането на правителството на Пламен Орешарски. Тогава е имало множеството оплаквания от нелоялните практики на фирмата на жена му. През април 2014 г. тогавашният шеф на ДКЕВР Боян Боев е назначил проверка на цялостната лицензионна дейност на дружествата. Точно преди проверката да започне обаче правителството на Орешарски пада и в държавната администрация настъпва хаос, подготовка за предсрочни избори и на Кадиев му се разминава. Сега обаче примката около безметежния му бизнес на гърба на държавата се затяга, тъй като до дни в парламентарната комисия по борба с корупцията и конфликт на интереси ще бъдат внесени сигнали за нередностите около фамилния му бизнес. Затова съобщи зам.-шефът на комисията Методи Андреев, а Валентин Николов, зам.-председател на Комисията по енергетика и бивш шеф на АЕЦ „Козлодуй”, потвърди този факт пред „Телеграф“. Ударно влиза в бизнеса Жената на Кадиев Соня Кадиева е един от най-активните търговци на ток, който започва да купува електроенергия от АЕЦ „Козлодуй” още от 2008 г., почти веднага след като се сдобива с лицензия на търговец. Фирмата „Енерджи Съплай“ на Кадиева получава документа само за месец и половина на 20 декември 2007 г. Заявлението за издаване на лицензията е разгледано въпреки редица нарушения. Самият Кадиев е гарант на бъдещия търговец на електроенергия Соня Кадиева, която е завършила туризъм и няма никакъв опит в търговията с енергия. ДКЕВР разглежда заявлението й за търговец още преди гаранцията от 2000 лева да е внесена в „Пиреос банк“. От 2008 г. Кадиева вече купува ток от АЕЦ “Козлодуй“, съобщи бившият изпълнителен директор Димитър Ангелов. По това време на пазара работят само 5-има търговци на електроенергия и полето за развитие на бизнеса е огромно, конкуренцията малка, а пълната либерализация предстои. В момента над 80 лицензирани търговци работят на пазара и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) непрекъснато лицензира нови конкуренти на една от най-активните търговки на ток. Соня Кадиева купува ток от най-евтините централи АЕЦ “Козлодуй“, „Марица-изток 2“ и от борсите в Румъния и Унгария, където цената е твърде ниска. Живеят в палат за 1 млн. евро Семейство Кадиеви буквално живее с бизнеса с електроенергия, тъй като обитава фирмен имот. През 2009 г. „Енерджи Съплай“, собственост на 46-годишната Соня Петрова Николова-Кадиева, купува за 400 хиляди лева имот, включващ многофамилна къща – масивна жилищна сграда, намираща се в София, на ул. 23-та, вилна зона „Американски колеж“. Имотът се простира на 730 кв.м, а върху него са построени две сгради, всяка от които има обща разгърната застроена площ от по 250 кв. През 2015 г. имотът е продаден за 0 (нула) лева на „Номасто“, която фирма също е собственост на Соня Кадиева. В сайта за луксозни имоти подобна къща от 600 кв. и двор 800 кв. се продава в момента за 1 милион евро. Съмняват се, че компроматът е фалшив Бивши шефове и енергетици от АЕЦ „Козлодуй“ се съмняват в истинността на документа, разнасян от Кадиев по медиите, с който той атакува вече бившия шеф на АЕЦ Димитър Ангелов, че е вършил далавери. „Като човек, който е виждал многократно подписа на Ангелов и който има винаги под ръка поне няколко хартии, подписани от него, мога да заявя с 99% сигурност, че подписът под офшорния документ, показан от Кадиев, не е на Ангелов. Доста добър, но не перфектен фалшификат. Елементарна експертиза ще го докаже, но поводът е намерен и Ангелов е отстранен. Според мен някой е изпържил Ангелов и даже подозирам защо“, се казва в изпратено до ядрения физик Георги Котев съобщение от специалист от централата. Защо физикът Котев - един от най-яростните критици на опасни технически и корупционни практики в централата, се съмнява в последните сигнали и „антикорупционни“ изяви на Кадиев, може да се прочете в блога на самия физик. Обвинението на Кадиев за опорочен търг за избор на изпълнител на апаратура за контрол на неутронния поток, тоест за контрол на верижната реакция на делене на тежките ядра в реакторите, също издиша, смята Котев. През януари 2016 г. именно Димитър Ангелов прекратява процедурата поради негодност на явилите се фирми да я изпълнят, обяснява Котев. Според него именно прекратяването на тази обществена поръчка стояло в дъното на скандала, който Кадиев раздуха.   Кариера под крилото на Овчаров Сивият кардинал в БСП го урежда с постове Шеметната политическа и бизнес кариера на семейство Кадиеви е подплатена солидно от вездесъщия сив кардинал в БСП и енергиен експерт Румен Овчаров. През 2005 г., когато се създава Тройната коалиция начело с БСП, Кадиев става член на управляващата партия и е избран във Висшия партиен съвет. Напористият политик веднага е изстрелян на поста зам.-министър на финансите с ресор приходни агенции именно от квотата на Овчаров. Публична тайна е, че тогавашният зам.-шеф на БСП има лична квота в разпределението на висши постове от името на Столетницата. Заради конфронтации с тогавашния си началник в МФ Пламен Орешарски обаче Кадиев не се задържа и 1 година на поста и бива сменен. Ментор Неговият политически ментор обаче не го оставя на произвола на съдбата и го урежда с избираемо място в листата на общински съветници от БСП. Докато бизнесът на съпругата му разцъфтява, Кадиев строго съблюдава интересите на своя господар и се утвърждава като негова дясна ръка и водач на червените съветници, известни заради верността си към своя шеф като овчарки. През 2009 г. Кадиев е гласен за мажоритарен кандидат-депутат, но въпреки натиска на Овчаров не получава сигурно място в листата, съответно остава прост общински съветник с място в борда на „Топлофикация - София“. След съкрушителна загуба на местните избори в София срещу Йорданка Фандъкова през 2013 г. Кадиев най-сетне се намърдва на лелеяната депутатска банка, откъдето не успяха да го отместят дори съпартийците му, когато го изключиха от групата на БСП заради неспазване на партийната дисциплина. И се сниши в редицата на независимите депутати. Журналист Преди да стане мастит политик и съпруг на бизнесдама, младият Кадиев също по примера на един друг олигарх с червени бузи, който е израсъл на гърба на държавата, е бил блед репортер. Макар и по документи да е работил в друга печатна медия и архивите й да не са особено обогатени с неговото творчество, Кадиев е известен като автор на митичната статия във в. „Дума“ със заглавие "Време е да обуздаем организираната престъпност". Материалът е подписан от покойния шеф на корпорацията „Мултигруп“ Илия Павлов и става известна с израза „гущерът да си отреже опашката“, което е призив сенчестите групировки да изкарат бизнеса си на светло. Малко след като направил тази услуга, младият репортер печели стипендия за Харвард от фондация, собственост на бизнес партньор на „Мултигруп“. Така образованият през комунизма в Москва, а след това обучен през демокрацията в САЩ младеж вече е подготвен да се впусне в политиката, докато неговата съпруга го обезпечава финансово със солидния си бизнес. Разбира се, гарантиран от политическите покровители на мъжа й.

Компаниите ASE провеждат стрес тестове на Беларуската АЕЦ по европейска методика в съответствие със стандартите на МААЕ

  Групата компании ASE планира до края на 2016 г. в строящата се Беларуска АЕЦ да проведе стрес тестове по европейска методика в съответствие със стандартите на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), съобщи БГНЕС. Подобни стрес тестове, започнали от 2011 г. - след събитията в АЕЦ „Фукушима“, се провеждат във всички ядрени обекти, както на работещи, така и на изграждащи се АЕЦ. Заедно с проектния институт „Атомпроект“ - компанията, разработила проекта за АЕЦ с реактор ВВЕР-1200, в стрес тестовете ще вземат участие и разработчика на реакторната установка ОКБ „Хидропрес“ и специалистите от Курчатовския институт в Русия. За провеждането на стрес тестове в Беларуската АЕЦ ASE прави опити да привлече една от водещите европейски организации, която е специализирана в комплексен анализ на безопасността на ядрените централи в съответствие с постфукушимските изисквания за безопасност, но в момента не може да бъде назовано името й, защото се провеждат преговори. В началния етап на проектирането „Атомпроект“ разработи за Беларуската АЕЦ предварителна обосновка на безопасността, в която се съдържа необходимата информация за провеждане на плановите дейности по стрес тестовете. В основата на препоръките за провеждане на стрес тестове за Беларуската АЕЦ стои Европейската спецификация за провеждането на стрес тестовете, разработена от Европейската комисия и ENSREG. „Атомпроект“ предстои да проведе дейности по подготовката на допълнителна оценка на безопасността на АЕЦ при възникване на екстремни външни въздействия, превишаващи пределните параметри, заложени в проекта. Заедно с това специалистите от Института ще анализират повишаването на устойчивостта на бъдещата централа към непредвидени аварии, предизвикани от екстремни външни въздействия. В частност ще бъдат прогнозирани последствията от такива природни фактори като съчетаване на земетресения, наводнения, екстремни условия на времето и външни въздействия. Отделен раздел от документацията след провеждането на стрес тестовете ще бъде посветен на устойчивостта на системите на Беларуската АЕЦ при загуба на функцията безопасност – като спиране на електроснабдяването (пълна липса на външно електроснабдяване за 72 часа) и загуба на способността за отвеждане на остатъчното топлоотделяне от реактора и от басейна за съхранение на отработено ядрено гориво (за 72 часа). След всички стрес тестове „Атомпроект“ ще издаде допълнителни препоръки за експлоатацията на АЕЦ и за повишаване на устойчивостта й към екстремни външни въздействия. Беларуската АЕЦ се изгражда в района на Островец в Беларус по руски проект с реактори ВВЕР-1200. Всеки от двата реактора ще бъде с мощност от 1200 мегавата. Поръчител на проекта е РУП „Белорусская атомная электростанция“, а основен изпълнител е руската „Атомстройекспорт“, част от държавната корпорация „Росатом“. Групата компании АSE е създадена при формиране на инженеринговото подразделение на руската държавна корпорация „Росатом“ чрез обединяване на три водещи компании от отрасъла – АО „НИАЕП“, АО АСЕ, АО „Атоменергопроект“ и АО „Атомпроект“. АSE е един от лидерите в световния ядрен инженерингов бизнес, като заема повече от 30% от световния пазар по изграждане на АЕЦ. Представителствата и оперативните офиси на АSE действат на територията на 15 държави в света. Почти 80% от поръчковия портфейл на компанията идва от проекти зад граница. Освен това АSE реализира проекти за строителството на обекти за третиране на радиоактивни ядрени отпадъци и отработено ядрено гориво, обекти в сферата на топлоенергетиката и оказва пълния спектър от услуги за договори за инженеринг, реализация и строителство, управление на проекти и услуги за всякакви сложни инженерни обекти. АSE разработва и активно внедрява иновационна система за управление на проекти за изграждане на сложни инженерни обекти - Multi-D, която позволява по-ефективно да се управляват параметри като бюджет, срокове, качество. Компанията се ръководи от доктора на икономическите науки Валерий Лимаренко. /БГНЕС  

Експертизи доказаха, че корпусът на реактора за строящия се Първи блок на Беларуската АЕЦ е здрав и без дефекти след лекия инцидент при преместването му с кран

"Инцидентът на Беларуската АЕЦ не е нанесъл щети на оборудването, нито крие риск за бъдещата експлоатация на централата." Това заяви първият заместник генерален директор по оперативната дейност на руската държавна корпорация „Росатом“ Александр Локшин по повод неверните информации, появили се в някои чужди медии, относно строителството на Беларуската АЕЦ. Според думите на Локшин, през нощта на 9-и срещу 10-и юли една от организациите подизпълнители е изпълнявала операция за преместване на корпуса на реактора от един постамент върху друг постамент. Корпусът на реактора е трябвало да бъде преместен на десетина метра без да се променя хоризонталното му положение. При поставянето на ремъците, с които кранът повдига корпуса на реактора, обаче, са били допуснати отклонения от инструкциите за работа, което е довело до разбалансиране на товара и наклоняване на корпуса на реактора при повдигането му. „На около 4 метра височина, при дължина на изделието 11 метра, е възникнала неизправност в подемния кран. Вследствие на това корпусът е останал в повдигнато състояние повече от половин час. През цялото време наклонът постепенно се е увеличавал. От това повдигнатият корпус на реактора се е приплъзвал по ремъците и е провисвал диагонално, докато е опрял в земята", обяснява Локшин. По думите му, по време на целия процес е направен видеозапис и автоматично са записвани усилията на куката на крана. Данните показват, че даже в момента на допира със земята основният товар е бил съсредоточен върху крана, тъй като повече от 2/3 от масата на изделието са лежали върху ремъците, каза Локшин. От „Росатом“ са категорични, че използването на определение като „удар в земята” или „падане” категорично на са верни. Това въвежда в заблуда хората, защото изкривява същността на станалото. Локшин е категоричен, че скоростта, с която се е движил корпусът на реактора докато докосне земята не е била по-голяма от тази на пешеходец. В ядрения отрасъл има ясни регламенти и правила, определящи какво представляват събитията, за които трябва да се информират надзорните органи и обществеността. Те описват размерите на щетата или въздействието върху персонала, оборудването и околната среда. „В този случай никакво събитие довело до някаква щета, не е станало. Най-много може да се говори за остърганата заводска боя на корпуса вследствие на триенето с металните ленти“, коментира още Локшин. За липса на дефекти или каквито и да било щети по корпуса на реактора за Първи блок на Беларуската АЕЦ се произнесоха и експертите от ОКБ „Гидропресс“ и Съюза на машиностроителите в Русия. След задълбочени обследвания и специалистите са категорични, че „в момента на допира на елиптичното дъно на корпуса с плочата на монтажната площадка приведените напрежения към дъното не са превишавали допустимите стойности за условията на нормална експлоатация, а деформациите на метала на корпуса са били в еластичната зона”. Така корпусът на реактора не е получил никакви значими повреди в следствие на ситуацията, коментира Леонид Лякишев, началник на отдела за якост при конструкторското бюро. Владимир Гутенев, първи вицепрезидент на Съюза на машиностроителите в Русия пък заяви, че „все пак корпусът на ядрения реактор не е чаен сервиз, а особено здрава конструкция, разчетена на различни въздействия в продължение на много десетилетия експлоатация на АЕЦ“. Междувременно веднага след инцидента заместник-министърът на енергетиката на Беларус Михаил Михадюк заяви, че виновният служител вече е уволнен. Беларуската АЕЦ в Островец ще бъде с два блока с реактори тип ВВЕР-1200 и с обща инсталирана мощност 2400 МВт. Беларус разчита АЕЦ „Островец“ да й позволи да изнася електроенергия в ЕС, най-вече в Полша, Литва и Швеция. По този начин Беларуската АЕЦ, изграждаща се от „Росатом“, става конкурент на ядрените планове на Литва. Това е и една от причините периодично да се появяват подобни информации, сеещи съмнение срещу сигурността и надеждността на Беларуската АЕЦ. В стремежа си да ограничи бъдещата продажба на ток от Беларуската АЕЦ в Литва, страната дори заговори за крути мерки като изключване на всички електропроводи Литва-Беларус . Работата на площадката на Беларуската АЕЦ изпреварва графика. Първи блок се очаква да бъде готов през 2018 г., а Втори блок - през 2020 г. Лицензията за изграждането на Първи енергоблок беше издадена от Госатомнадзор през септември 2013 г., а през декември 2015 г Госатомнадзор пристъпи към лицензирането на изграждането на Втори енергоблок. В момента заводите в структурата на „Атоменергомаш“ произвеждат реактора за Втори енергоблок. Общата сума на инвестициите от страна на Русия в строителството на първата в Беларус АЕЦ достига 10 милиарда долара.

Първият в света енергоблок от поколение „3 плюс“ подаде електричество към енергийната мрежа на Русия

 Днес, 5 август 2016 г., иновационният енергоблок от поколение „3 плюс“ – Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ, бе включен в мрежата и подаде първите 240 мегавата в енергийната система на Русия. В 3 часа и 35 минути московско време в Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ, който е с реактор ВВЕР-1200, бе извършена една от най-важните и отговорни операции от етапа на енергийното стартиране – успешно бе осъществено първото пробно включване на генератора към националната мрежата. Това бе предшествано от старт на турбината (излизане в планово набиране на обороти на празен ход на роторите на турбогенератора), тестване на работата й на празен ход. От специалистите бе извършен голям брой проверки и тестове на различните етапи на усвояване на мощността, както и тестване и ревизия на различните видове оборудване – всички мероприятия, необходими за потвърждаване на надеждността и безопасността на енергоблока при по-нататъшната му експлоатация. „Това събитие е наша голяма победа, която увенчава огромен обем работа, свързана с монтажа, инсталиране на оборудването, сложни подготвителни операции. Може да се констатира, че всички дейности бяха изпълнени надеждно и безопасно. Персоналът, който управлява блока, ясно разбира процеса, оборудването работи надеждно и безопасно“. Това заяви по време на събитието генералният директор на „Концерн Росенергоатом“, част от „Росатом“, Андрей Петров. Президентът на НИАЕП Валерий Лимаренко от своя страна отбеляза: „Държавната корпорация „Росатом“ е най-големият в света доставчик на ядрени централи на световния пазар. И днес ние укрепихме своите позиции. Това открива нови възможности за увеличаване на нашето присъствие на световния пазар“. Иновационните енергоблокове от поколение „3 плюс“ имат подобрени технико-икономически показатели, осигуряват абсолютна безопасност при експлоатация и напълно съответстват на постфукушимските изисквания за безопасност на МААЕ. Особеност на тези енергоблокове е голямата им наситеност – т.нар „пасивни системи за безопасност“. Пасивните системи за безопасност могат да функционират дори в случай на пълна загуба на електроснабдяване и без намесата на оператор. По този начин в Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ са приложени такива уникални, нямащи аналози в света, системи като системата за пасивно отвеждане на топлината от реактора, рекомбинатори на водорода и уловител на стопилка на активната зона. Енергоблокове от поколение „3 плюс“ в момента се изграждат в САЩ и Франция. Но именно руският Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ е първият в света ядрен енергоблок от ново поколение, който излиза на етап енергийно стартиране. Въвеждането в строй на Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ ще повиши сумарната мощност на централата един път и половина и ще даде мощен тласък на развитието на икономиката на Воронежка област. Очаква се след въвеждането на енергоблока в промишлена експлоатация още през първата му година допълнителните данъчни постъпления да бъдат около 2 милиарда рубли. Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ ориентировъчно ще бъде приет в промишлена експлоатация в края на 2016 г. след усвояване на 100% мощност и провеждане на последните тестове. Проектът за Нововоронежката АЕЦ-2 (генерален проектант „Атоменергопроект“, генерален изпълнител Групата компании ASE) е най-мащабният инвестиционен проект на територията на Централно-Черноземния регион. Той предполага изграждане на два енергоблока – Шести и Седми на Нововоронежката АЕЦ с реактори ВВЕР-1200 по проект АЭС-2006. Срокът на работа на такъв вид оборудване е 60 години. В Седми енергоблок сега се провеждат строително-монтажните дейности. През юни 2016 г. бе поставен горният слой на купола на сградата на реактора. Съгласно проекта, изграждането на Седми енергоблок предполага двойна (вътрешна и външна) защитна обвивка на сградата на реактора. Приключването на изграждането на енергоблока е планирано за 2018 г. Строителството на Шести и Седми енергоблок се извършва в съответствие с програмната дейност на руската държавна корпорация „Росатом“, утвърдена от правителството на Русия с Постановление №705 от 20.09.2008 г. и се финансира от Концерн „Росенергоатом“, който се явява възложител-строител. Нововоронежката АЕЦ е филиал на „Концерн Росенергоатом“. Централата е разположена на брега на река Дон на 42 км южно от Воронеж. Това е първата в Русия АЕЦ с реактори от типа ВВЕР. Всеки от петте реактора на централата е главен – прототип е на серийни енергийни реактори: Първи енергоблок е с реактор ВВЕР-210, Втори енергоблок - с реактор ВВЕР-365, Трети и Четвърти енергоблок – с реактори ВВЕР-440, Пети енергоблок – с реактор ВВЕР-1000. Първи енергоблок бе пуснат през1964 г., Втори – през 1969 г., Трети – в 1971 г., Четвърти – 1972 г., Пети – 1980 г. Днес в експлоатация се намират три енергоблока (Първи и Втори бяха спрени съответно през 1984 г. и 1990 г.). *Обединената компания АО „НИАЭП“ - АО „Атомстройекспорт“ (АО АСЕ) е един от лидерите на световния ядрен инженерингов бизнес и заема повече от 30% от глобалния пазар за изграждане на АЕЦ. Компанията провежда дейността си в 20 държави, почти 80% от поръчковия портфейл на компанията се пада на проекти в чужбина. Освен това обединената компания АО „НИАЭП“ - АО АСЕ реализира проекти по строителство на обекти за третиране на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, обекти на топлоенергетиката и оказва пълния спектър услуги за договори за инженеринг, реализация и строителство, управление на проекти и услуги за всякакви сложни инженерни обекти.      

Най-иновативният реактор от покление "3 плюс" бе пуснат от "Росатом" Нововоронежката АЕЦ

    В края на миналата седмица се случи нещо уникално за световната ядрена енергетика – първият в света ядрен енергоблок с реактор от поколение „3 плюс“ подаде първата си електроенергия в паралел с национална енергомрежа. За никого не е изненада, че това се случи именно в Русия, в Нововоронежката АЕЦ. „Росенергоатом“, част от руската държавна корпорация „Росатом“, пусна първите 240 МВт. от иновативния и най-мощен в Русия реактор от поколение „3 плюс“ в електроенергийната мрежа на Русия. Това се превърна от местно събитие в новина с глобален отзвук. И разбираемо. Реакторите от поколение „3 плюс“ се чакат вече доста време. И Франция, и САЩ се опитват да изградят и пуснат в експлоатация подобен иновативен енергоблок, но Русия се оказа по-бърза и по-успешна при реализацията на такъв общественозначим проект. Защо общественозначим ли? Защото, особено след аварията в японската АЕЦ „Фукушима“, погледът на ядрените експерти от цял свят е фокусиран върху темата за безопасността, сигурността и надеждността на ядрените блокове. А по-всичко личи, че новият, Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ с реактори ВВЕР-1200 от поколение „3 плюс“ отговаря на всички тези очаквания за по-висока сигурност и безопасност. В новите енергоблокове от поколение „3 плюс“ са използвани най-новите постижения и разработки, отговарящи на всички т. нар. „постфукушимски“ изисквания. Най-мощният днес реактор – ВВЕР-1200 има три ключови преимущества – той има висока производителност, висока издръжливост и е безопасен. Икономичност Руските разработчици съществено са подобрили икономичността на енергоблока. Мощността на реактора ВВЕР-1200 в сравнение с предишното поколение – ВВЕР-1000 е увеличена с 20%. Благодарение на широката автоматизация и централизация на функциите и процесите, количеството на персонала в сравнение с енергоблоковете от предишното поколение с реактори ВВЕР-1000 е намалено с 30-40%, изчислено на база 1 мегават инсталирана мощност.  Проектният срок на работа на основното оборудване е увеличен 2 пъти в сравнение с енергоблока от предишното поколение и вече е 60 години. Приложени са редица проектни решения, оптимизиращи капиталовите разходи. Така в проекта има една охладителна кула на енергоблок вместо две, както беше по-рано. Това решение позволява съществено да се намалят капиталовите разходи, да се намали консумацията на електроенергия за собствени нужди и да се намали територията на площадката на АЕЦ при запазване на всички още по-строги изисквания за безопасността. Руският проект ВВЕР-1200 с реактор от поколение „3 плюс“ осигурява възможност за строителство на референтни ядрени централи в райони с различни природо-географски условия и техногенни въздействия. Той е предназначен за реализация на площадки с девет различни типа основи – от скалисти до меки почви. При строителство на АЕЦ на площадки, характеризиращи се с по-интензивни външни въздействия, проектът предвижда възможност за подсилване на конструкцията без изменение на плановите решения на сградата и съоръженията. Системи за безопасност Главна особеност на проекта за ВВЕР-1200 от поколение „3 плюс“ е уникалното съчетание на активни и пасивни системи за защита и безопасност, които правят централата максимално устойчива към външни и вътрешни въздействия. В проекта е реализиран пълният комплекс технически решения, позволяващи осигуряването на безопасност на АЕЦ и изключването на попадане на радиоактивни продукти в околната среда. По-конкретно, блокът има две защитни обвивки с вентилируемо пространство между тях. Вътрешната защитна обвивка осигурява херметичност на обема, където е разположен реакторът. Външната обвивка е способна да противостои на природни катаклизми (смерчове, урагани, земетресения и наводнения и т.н.), техногенни и антропогенни въздействия (взривове, падане на самолет). Пасивните системи за безопасност на централата могат да функционират дори в случай на пълна загуба на електроснабдяване. Те могат да изпълняват всички функции за осигуряване на безопасност без участие на активните системи и най-важното в случай на необходимост те сработват без намеса на оператор. Нововоронежката АЕЦ стана първата в Русия ядрена централа, където има система за пасивно отвеждане на топлината. Тя осигурява продължително отвеждане на топлината от активната зона на реактора в условията на отсъствие на източници на електроснабдяване.  При необходимост, системата се включва без външна намеса и работи по силата на физическите закони и под влияние изключително на природни фактори и позволява намаляване температурата в активната зона на реактора. Благодарение на хидроакумулаторите в случай на възникване на извънредна ситуация, когато налягането в първи контур пада по-ниско от определеното ниво, се подава течност в реактора и се охлажда активната зона. По този начин ядрената реакция се гаси с голямо количество боросъдържаща вода, която поглъща неутрони. В проекта АЭС-2006 за ВВЕР-1200 от поколение „3 плюс“ е предвидена система на пасивно филтриране на пространството между външната и вътрешната защитна обвивка на енергоблока. Тя позволява да се изключи попадането на радиоктивни материали в околната среда чрез външната защитна обвивка във всякакви ситуации, дори при отказ на активната система за специална вентилация. В долната част на защитната обвивка на централата проектът предвижда да бъде изградено устройство за локализиране на стопилката или т. нар. „уловител на стопилка“. Той е предназначен за улавяне (депониране) и охлаждане на стопилката на активната зона на реактора в случай на хипотетична авария, която може да доведе до повреждане на активната зона на реактора. „Уловителят“ позволява да се запази целостта на защитната обвивка и по този начин да се изключи излизането на радиоактивни продукти в околната среда даже и при хипотетични тежки аварии. Според експертите, всички тези проектни предимства на АЭС-2006 превръщат Шести блок на Нововоронежката АЕЦ в най-безопасния от технологична гледна точка ядрен блок в света. Освен това отрежда лидерска позиция на „Росатом“ на глобалния ядрен пазар и големи предимства пред останалите конкуренти. „Росатом“ очаква да пусне в експлоатация и втори енергоблок от поколение „3 плюс“ – Седми блок на Нововоронежката АЕЦ в края на 2017 година. 

Румен Христов: Проектът за АЕЦ "Белене" трябва да бъде даден на търг

Дори да успее да продаде реакторите за АЕЦ "Белене", страната ни няма да може да си върне вложените близо 1 млрд. лева в площадката на втората атомна централа. Затова главният технолог  по организацията на експлоатационната дейност на АЕЦ "Козлодуй" Румен Христов предлага целият проект да бъде даден на търг. Според него няма никакъв смисъл дори да се обсъжда възможността поръчаните за АЕЦ "Белене" реактори да се местят на площадката на АЕЦ "Козлодуй": Аз не виждам смисъл да се разменят, тъй като в Козлодуй все още нямаме площадка. Докато в Белене имаме готова площадка, която струва сигурно около 1 милиард. Какъв е смисълът да се започва отначало строителство на площадка, за да преместим един блок от Белене в Козлодуй. За седми блок досега аз не виждам дори дали има инвеститори някакви, които да го искат да го строят, или някой да е готов да даде някакви пари за да започне някакво строителство. Така, както не трябва да се обвързват АЕЦ "Белене" и АЕЦ "Козлодуй" не трябва да се прави връзка и между съществуващите блокове на АЕЦ "Козлодуй" и евентуален седми блок на площадката на козлодуйската централа. Няма икономически смисъл от това нещо,защото това си е съвсем отделен проект със съвсем отделно финансиране, по-друга технология, там и обучението на хората ще бъде по съвсем друг начин. Единствено, че ще бъдат близко един до друг. Плюс е, че там има струпани фирми, които имат опит в работата с атомни централи. Минус е, защото още нямаме площадка. А що се отнася до това поръчаните за АЕЦ "Белене" реактори да бъдат продадени, Румен Христов заявява: Аз нямам нищо против реакторът да бъде продаден, но тогава какво ще правим с площадката. Моята идея е този проект да се предложи на търг - площадката, с оборудването, и проектът, ако е толкова неизгоден, съответно никой няма да се яви да участва в този търг. Ако е изгоден, все ще се намери фирма, която да даде милиард, милиард и половина и вече със собствени сили и средства ще дострои този проект без да има ангажименти към този инвеститор.  Ние губим всички пари, които сме дали за площадката.Цялото интервю на Юлияна Корнажева с Румен Христов чуйте в звуковия файл.

Разследване в Украйна: Шефове на Чернобилската АЕЦ продавали радиоактивен скрап

Украинската полиция подозира чиновници от ръководството на предприятието „Чернобилска АЕЦ“ в машинации с радиоактивен скрап в участъка на централата и изтичане на средства през общината. Това се казва в постановление на Печерския районен съд, публикуван на сайта на Единния държавен регистър на Украйна, пише 3e-news.net. По данни на съда, от 2012 г. са се извършвали търгове за закупуване на демонтирано оборудване, преработка, освобождаване от регулаторен контрол на оборудване и конструкции от Чернобилската АЕЦ, участници и победители в които са били ООО «Промметбуд», ООО «Метресурс» и ООО «Металл-сервис плюс». С тези компании са се сключвали договори за изпълнение на дейности и оказване на услуги, част от които обаче не са били изпълнявани, по думите на източник на интернет изданието liga.net. По-нататък скрапът се е реализирал по занижени цени, казва източникът на изданието. Легализирането на средствата от длъжностните лица на предприятието „Чернобилска АЕЦ“ се е „осъществявавало чрез превода им по сметки на епархията Свети Илия към Украинската православна църква към Киевска област“, се казва в съобщението на съда. Оттам средствата са били отправяни към „сметки на чуждестранни компании“. Според версията на следствието, така са били изнесени 17,87 млн.гривни. Към тези действия „е причастен директорът на предприятието „Чернобилска АЕЦ“, се казва в материалите на съда. Името му не се споменава в документите. Според данни на официалния сайт на АЕЦ, длъжността генерален директор заема Игор Грамоткин, пишат украински медии. Съдът е постановил арест и временно отнемане на имущество и парични средства за 100 хил.долара и 110 хил.гривни, намерени в банков сейф в гр. Славутич. От своя страта Интерфакс съобщава, че следователи от Националната полиция на Украйна са провели обиски на 9 юни в помещенията на предприятието в гр.Славутич. Изданието се позовава на прессъобщение на предприятието. „Най-голям интерес следователите са проявили към проведените от „Чернобилска АЕЦ“ процедури по закупуване на демонтирано оборудване, преработката и освобождаването от регулаторен контрол на оборудване и конструкции от Чернобилската АЕЦ и последващата продажба. По време на обиските следователите са запечатали складовото помещение и са иззели около 220 тона демонтирани тръби и сплави, собственост на предприятието“. Според съобщението полицаите са действали в грубо нарушение на нормите на Наказателния кодекс, а обиските са напомняли повече на „вземане на заложници“. По данни на пресслужбата на предприятието, на 9 юни са били иззети, но вече от следователи от Държавната фискална служба, документи, касаещи изпълнението на договора за демонтаж на вентилационните тръби от втори етап на Чернобилската АЕЦ.  

Проверяват дейността на досегашния директор на АЕЦ "Козлодуй"

Премиерът Бойко Борисов съобщи в парламента, че е започнала проверка за дейността на освободения от поста директор на АЕЦ "Козлодуй" Димитър Ангелов.  Разследването е започнало след подаден сигнал от независимия депутат Георги Кадиев, който каза, че е получил папка с данни в офиса на партията си "Нормална държава":За потенциални корупционни сделки в АЕЦ "Козлодуй", офшорна компания на Сейшелите, собственост на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй", договори, с които той като физическо лице е давал кредити на лица, с които АЕЦ е имала отношения. Преди мен за това са знаели поне няколко народни представители от ГЕРБ, поне един министър, поне един синдикален лидер, със сигурност и доста служители на АЕЦ "Козлодуй". За мен това е класически пример за политически чадър. За капак на всичко това вчера Българският енергиен холдинг освободи изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй" с аргумента, че му е изтекъл мандатът. Пито-платено! Освободеният директор на електроцентралата Димитър Ангелов разпространи позиция, в която отрича всички обвинения. Той е категоричен, че е напуснал поста по свое желание: Аз още преди два месеца предупредих министър Петкова и директора на Българския енергиен холдинг, че моят договор, изтичайки на 3-ти юли 2016 година, съм анализирал състоянието си и искам коректно да ги предупредя, че нямам намерение да го продължавам. Това е свързано с мои лични планове. Аз отдавна съм пенсионер. Димитър Ангелов отрече твърденията, че е имал фирма у нас, или в чужбина. Той беше категоричен, че в периода, през който е бил изпълнителен директор в АЕЦ "Козлодуй", няма корупционни практики, което се доказва и от множеството регулярни проверки от компетентните органи. Ангелов посочи, че през мандата му е наваксано закъснението при изпълнението на проекта за удължаването на експлоатационния срок на ядрените мощности, като за Пети блок е осигурен и аванс от половин месец. По думите му финансовото състояние на централата е стабилно и има средства за изпълнението на проекта. Димитър Ангелов остава изпълнителен директор до вписването в Търговския регистър на новото ръководство на АЕЦ "Козлодуй".

Лъжливото овчарче

  - За 2 години изкупил 1,5 млн. мегавата евтин ток от АЕЦ - Продава го на институциите с над 10 % печалба - Депутатът и жена му - на входа и на изхода на държавата „Това няма да е партия за печелене на обществени поръчки и кариерно развитие“. Мястото, озвучено от това заклинание, е учредителното събрание тази пролет на поредния бутиков проект на българската партийна сцена, а негов автор е иначе добре запознатият и с растежа под сянката на нечия инкасаторска снага, и с печалбарството на гърба на хазната червен ренегат и новоизлюпен партиен лидер и депутат Георги Кадиев. За протежето на бившия енергиен министър Румен Овчаров късането на опашката на гущера (“мъдрост“ на прехода, за чието авторство Кадиев също претендира) е повече от позната мимикрия. Наглото в случая е, че докато разяснява пред камерите, че ще се бори с корупцията и няма и да помирисва обществени конкурси, той и съпругата му печелят милиони именно от над дузина поръчки за доставка на ток към държавни и общински институции и дружества. През годините семейството е направило разпределение на труда, покривайки политическия и икономическия спектър по добре позната и изпитана (мафиотска) схема. Кадиев използва ролята си на публична фигура, за да прочиства пътя пред съпругата си, а когато семейният бизнес удари на неочакван камък, притиска с лобистки идеи и удря с „разкрития“ човека, поставил препятствието. Най-пресният случай е с бившия вече шеф на АЕЦ „Козлодуй“ Димитър Ангелов, който се лиши от поста си след атака от Кадиев, стартирана заради решението му на Ангелов дръпне за година напред шалтера на фамилния бизнес на депутата заради неспазване от страна на фирмата му „Енерджи съплай“ на договори с централата. Обществени поръчки за над 12 млн. лева е спечелила половинката на Георги Кадиев – Соня, само за последните три години. За периода от началото на 2013 г. досега фирмата й „Енерджи съплай“ е победила в общо 16 конкурса, като 15 от тях са за доставка на ток на държавни институции, общини и общински и държавни дружества и една към фирма с мажоритарна частна собственост, в която обаче държавата все още е миноритарен акционер. Или иначе казано – двойката печели именно от тази сфера, от която Кадиев се кълне че няма да трупа приходи, показа проверка на Агенция „Монитор“. При това е на двойна държавна хранилка. Ако в най-тъмните години на прехода бъдещите олигарси заставаха на входа и на изхода на държавните предприятия, сега спокойно може да се каже, че Кадиеви – жена и мъж, са застанали на входа и на изхода на държавата, като й продават със солидна надценка евтиния ток, който купуват от самата нея. Походът на фамилията към апетитния сектор на обществените поръчки започва в началото на 2013 г., когато енергийният пазар (след повече от 5 години чакане) се либерализира за всички бизнес клиенти, вързани към мрежата „средно напрежение“ и те са задължени да си изберат сами доставчик. В тази група освен обекти като молове, производства с 40-50 работници и други, влизат и държавните институции, общините, както и предприятията към тях. Към онзи момент „Енерджи съплай“ на Соня Кадиева вече е добре печелеща фирма, вкопчила се здраво в търговете на АЕЦ „Козлодуй“ за ел.енергия и разполагаща с достатъчно информация кога точно да играе на тях, за да се добере до най-ниската цена. Приходите й обаче идват от износ на ток, а не от сделки в страната. Така дългоочакваната и от самата „Енерджи съплай“ либерализация отваря вратите на фамилията и към вътрешния пазар. Фирмата използва ноу хауто натрупано вече с търговете на АЕЦ „Козлодуй“ и започва да кандидатства наред в конкурсите за доставка на ток, като подбива цените на останалите мераклии да ги спечелят. Първата обществена поръчка, до която „Енерджи съплай“ успява да се добере, е от декември 2013 г. на „Софийска вода“ (в която миноритарен дял все още има държавата) за впечатляващите 1,55 млн. лева без ДДС (1,8 млн. лева с данъка). Фирмата печели въз основа на най-ниска предложена цена, но в крайна сметка получава само 222 835 лева по контракта. Причината – доставила е само 11,91% от предвидения ток. Любопитното в случая е, че броени месеци преди сключването на договора Кадиев все още е част от червените членове на Столичния общински съвет, където групата на левите упорито се бори за разваляне на концесията със Софийска вода. Нито там, нито в парламента, където влиза няколко месеца по-късно обаче, не обявява публично интересите на жена си към доставката на ток на дружеството, макар да е отявлен конфликт на интереси. А за такъв трябва да се подава конкретна декларация всеки път, когато съответната публична личност се изказва по въпрос, засягащ него или свързано с него лице каквата е съпругата му и бизнесът им. Следва поръчка за доставка на ток за Командването на Военноморските сили във Варна, по която са изплатени дори повече пари от предвидените в договора. При записани в контракта 2 2 439 999 лева, ВМС-Варна в крайна сметка дава на „Енерджи съплай“ 2 507 584 лева. След този пай фирмата се добира до поръчка на „Водоснабдяване и канализация“ София (прогнозна стойност 120 000 лева), “Тролейбусен транспорт – Плевен” (изплатени 731 200 лева, тъй като е доставен само 82,36% от предвидения ток), Министерство на отбраната (изплатени 99 866 лева), ВиК Йовковци, Велико Търново (изплатени 771 640 лева при предвидени първоначално 750 бона), две поръчки на доставяне на еленергия на община Бургас за съответно 106 800 лева и 275 280 лева, една за летище Пловдив (прогнозна стойност на договора 300 000 лева), бившата ДАИТС (600 000 лева прогнозна стойност) и дори Президентството (прогнозна стойност 114 000 лева за доставка на 540 000 кВт/ч) и Министерски съвет (1 068 000 лева). Не са за подценяване също така поръчките, спечелени от „Енерджи съплай“ по конкурсите, обявени от „Градски транспорт“ Варна за захранване на 6 броя токоизправителни станции (6785 мегаватчаса на месец) и на НКЖИ. Първата е за 689 620 лева, а втората за впечатляващите 3541 440 лева, които са били изплатени от дружеството на съпругата на Георги Кадиев. От протоколите за част от конкурсите, които могат да се намерят в интернет, става ясно, че „Енерджи съплай“ продава тока на институциите и предприятията на цена в диапазон около и над 70 лева на мВт/ч. Соня Кадиева   В същото време от данните, с които Агенция „Монитор“ разполага, цената, на която купува електричеството от АЕЦ „Козлодуй“ стартира от 49 лева на мВт/ч. Според информациите за спечелените от „Енерджи съплай“ търгове на ядрената централа, за периода от началото на 2014 г. до 31 март 2016 г. дружеството е закупило общо 1 548 116 мегаватчаса. Любопитното е, че количества – макар и малки, са купувани от друга от фирмите на Соня Кадиева- „Енерджи съплай грийн“. Дружеството е успяло да се добере до 3408 мегаватчаса евтин ток, а в същото време основният му предмет на дейност е производството на зелено електричество, което, както се знае – задължително се изкупува от НЕК. Защо точно на подобна фирма е бил нужен ток от АЕЦ остава загадка, чийто отговор тепърва ще се търси. В енергийните среди обаче се твърди, че има ВЕИ-та, които купуват ток и след това го продават на НЕК под паравана на „зелен“. А както се знае подобен ток се изкупува от държавата на преференциални стойности. Съпоставка на данните от цените, на които Кадиеви вземат ел.енергията от „Козлодуй“ и след това я продават на вътрешните си клиенти, показва, че рейтът на печалба върви в рамките на над 10%. Така например, от протокола за обществената поръчка на Градски транспорт-Варна става ясно, че „Енерджи съплай“ е спечелила с оферта за доставка на тока на цена от 74,78 лева на мегаватчас. Поръчката е спечелена през март 2016 г. В същото време дружеството печели търг за покупка на 66 010 мегаватчаса от АЕЦ „Козлодуй“ за периода от 1 април до 31 декември 2016 г. на цена 63,51 лева. Въпросното количество е достатъчно за изпълнение на повече от половината доставка, предвидена по договора с Градски транспорт-Варна, а печалбата е в размер на над 12%. Внушителна хапка, достъпа до която обаче сега му е спрян. Причината е, че непосредствено преди да бъде атакуван от Кадиев, шефът на АЕЦ „Козлодуй“ Димитър Ангелов е наложил забрана година напред фирмата да бъде допускана до търговете на централата заради системно неизпълнение на ангажиментите й и разваляне на договори по вина на дружесвото. Сред неизпълнените ангажименти са например непредоставени обезпечения от „Енерджи съплай“ в размер на милиони левове.

Генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов на работно посещение в Беларус

Изграждането на Първи и Втори енергоблок на Беларуската АЕЦ се извършва едновременно с високи темпове. Дейностите вървят съгласно установения график. Това стана ясно по време на работното посещение на генералния директор на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов на площадката на Беларуската АЕЦ в град Островец, Гродненска област. „Беларус ще получи предадена „до ключ“ мощна централа, която има максимално високо ниво на безопасност и напълно отговаря на всички постфукушимски изисквания на МААЕ. Особено важно е, че това е референтен проект. През октомври иновационният Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ-2 с ВВЕР-1200 бе въведен на 100% мощност и сега се готви за промишлена експлоатация. Той бе първият в света енергоблок от поколение „3 плюс“. Но тук, в Република Беларус, ние реализираме проект с аналогична реакторна установка“, подчерта Лихачов. В момента в строително-монтажните дейности са ангажирани едновременно около 5000 човека. Беларуски компании изпълняват близо 70% от дейностите, а руските – 30%. Високите темпове на строителство на площадката в Островец са благодарение на внедряването на нови технологии и управленчески инструменти. „Те се използват активно не само от руските, но и от беларуските организации, което съществено повишава производствената ефективност. Беларуската площадка е много важен обект за Групата компании ASE, която е генерален изпълнител на централата. Ние разбираме отговорността си пред беларуската страна, затова се стремим да работим в пълно съответствие с графика“, подчерта Валерий Лимаренко, ръководител на Групата компании ASE, част от „Росатом“. По време на посещението на генералния директор на „Росатом“ Алексей Лихачов и първия заместник генерален директор по оперативното управление на държавната корпорация Александър Локшин в Беларуската АЕЦ на площадката от беларуска страна бяха още вицепремиерът Владимир Семашко, министърът на енергетиката Владимир Потупчик, заместник - министърът на енергетиката Михаил Михадюк и министърът на архитектурата и строителството Анатолий Чьорний. Лихачов отбеляза високата култура на организацията на строителството и доброто взаимодействие на руските и беларуските строителни организации. „Съвместната работа на руските и беларуските специалисти при изграждането на АЕЦ помага за разширяване на руско-беларуското икономическо сътрудничество. Това несъмнено ще е от полза за нашите народи, защото ядрената енергетика създава условия за развитие на науката и техниката, внедряването на високите технологии и подготовката на висококвалифицирани специалисти“, заяви Лихачов. Справка: Беларуската АЕЦ се състои от два енергоблока с обща инсталирана мощност 2400 МВт. и се изгражда по проект АЭС ВВЭР-1200, който напълно съответства на всички международни стандарти и препоръки на МААЕ. Основният договор за строителството на Беларуската АЕЦ е подписан на 18 юли 2012 г. в Минск в хода на срещата между министър-председателя на Русия Дмитрий Медведев и министър-председателя на Република Беларус Михаил Мясникович. Групата компании АSE е създадена при формиране на инженеринговото подразделение на руската държавна корпорация „Росатом“ чрез обединяване на четири водещи компании от отрасъла – АО „НИАЕП“, АО АСЕ, АО „Атоменергопроект“ и АО „Атомпроект“. АSE е един от лидерите в световния ядрен инженерингов бизнес, като заема повече от 30% от световния пазар за изграждане на АЕЦ. Представителствата и оперативните офиси на АSE действат на територията на 15 държави в света. Почти 80% от поръчковия портфейл на компанията идва от проекти зад граница. Освен това АSE реализира проекти за строителството на обекти за третиране на радиоактивни ядрени отпадъци и отработено ядрено гориво, обекти в сферата на топлоенергетиката и оказва пълния спектър от услуги за договори за инженеринг, реализация и строителство, управление на проекти и услуги за всякакви сложни инженерни обекти. АSE разработва и активно внедрява иновационна система за управление на проекти за изграждане на сложни инженерни обекти - Multi-D, която позволява по-ефективно да се управляват параметри като бюджет, срокове, качество. Компанията се ръководи от доктора на икономическите науки Валерий Лимаренко.

Иван Хиновски: Държавата ще загуби половин милиард евро, ако продаде оборудването за АЕЦ "Белене"

Иран строи разширение на атомната си централа "Бушер" с нов реактор и най-вероятно биха имали интерес, вместо да купуват от "Атомстройекспорт" ново производство, да купят вече произведено оборудване. България, обаче би загубила много пари от продажбата, каза в предаването "12+3" Иван Хиновски, председател на Българския енергиен форум.  Правителствена делегация замина за Иран, за да проучи интереса на страната към реактора на АЕЦ „Белене“. Продажбата е един от вариантите, след като страната ни беше осъдена от арбитражния съд в Женева да плати 550 милиона евро на руската "Атомстройекспорт". Хиновски посочи, че закупуване на старо оборудване за АЕЦ се практикува по света, но България е шампион: За втори път ще продаваме на загуба, закупено от нас оборудване. Първият път беше, когато платихме първите реактори за АЕЦ "Белене", които "Атомстройекспорт" взе обратно и ги вложи в една руска централа, но ние ги продадохме на безценица, с огромна загуба. Сега се оформя същият сценарий. Ние сме против едно такова прибързано решение, като се имат предвид перспективите, каза още Иван Хиновски. Според него закупеното оборудване за АЕЦ "Белене" може да се използва в следващите 20 години без проблем. Той е категоричен, че реакторът не може да бъде инсталиран на мястото на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ "Козлодуй", но нов реактор може да бъде инсталиран до 5-и и 6-и блок. Един добър вариант, който трябва да се анализира, е там да бъдат изградени един или два блока с оборудването за АЕЦ "Белене". Това е по-добрият вариант и има много плюсове. Този проект не може вече да е държавен, той трябва да бъде корпоративен проект. Но за това се иска много умения и знания от държавната администрация, коментира Иван Хиновски. Той каза още, че в момента реалната цена на оборудването е два пъти по-голяма от тази, която държавата е платила на "Атомстройекспорт": Над 1 милиард евро струва това оборудване. Ако го продадем за сумата, която плащаме на "Атомстройекспорт", ще загубим половин милиард. Само след 15-20 години България ще бъде принудена да строи ядрен блок, като базова мощност, защото тогава няма да имаме 5-и и 6-и блок. Тогава няма да имаме голяма част от нашите ТЕЦ, които ще бъдат затворени по силата на международни конвенции за опазване на въздуха и за борба с климатичните промени. И изведнъж ние след 20 години драстично ще загубим генериращи мощности. Един ядрен проект се изгражда между 12 и 15 години, значи ние след 1 година трябва да започнем да се организираме, посочи председателят на Българския енергиен форум. Цялото интервю с Иван Хиновски можете да чуете в звуковия файл.

Индийският ядрен регулатор с разрешение за стартиране на Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“

  Индийският ядрен регулатор (AERB) даде разрешение за увеличаване на мощността на реактора на Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“. По този начин Индийската корпорация по ядрена енергия (NPCIL) получи разрешение за енергийното стартиране на Втори енергоблок на централата, който се изгражда от руската държавна корпорация „Росатом“, съобщи БГНЕС. „Вчера през нощта започна операцията по въвеждане на реакторната установка на Втори енергоблок на минимално контролируемо ниво на мощност с последващо натоварване на реактора до 30% от номиналната неутронна мощност“. Това заяви Андрей Лебедев, вицепрезидент по проектите в Южна Азия на Групата компании ASE. С решението си надзорният орган счита, че енергоблокът може да се експлоатира безопасно. „Планираният от поръчителя срок за включване на Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“ в националната енергийна мрежа е 27-28 август 2016 г.“, добави Лебедев. На 10 юли 2016 г. Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“, който се изгражда в Индия при техническото съдействието на групата компании ASE, част от „Росатом“, бе изведен на минимална контролируемо ниво на мощност. Началото на физическото стартиране на енергоблока бе на 11 май 2016 г., когато след провеждане на всички подготвителни дейности в реактора бе поставена първата топлоотделяща сборка. Впоследствие в реактора бяха заредени общо 163 топлоотделящи сборки. Всички дейности се изпълняваха съвместно между руските и индийските партньори в строго съответствие с графика и спазването на нормите за безопасност. Разрешението за зареждането бе получено от AЕRB след подробно разглеждане на всички подготвени преди това отчети за безопасност. На 19 май 2016 г. зареждането на свежо ядрено гориво в реактора на Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“ бе успешно завършено. Дейностите са изпълнени изцяло в автоматичен режим за интервал не по-малко от 7 денонощия, като графикът бе изпреварен с 4 денонощия. След това контролът по зареждане на горивото бе извършен от инспекторите на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ). След пълното зареждане на реактора бяха осъществени дейностите и по неговото уплътняване. На 28.06.2016 г. бе получено разрешение за излизане на минимална контролируема мощност (МКУ) от индийския регулатор AERB и на 10.07.2016 г. реакторната установка бе изведена на МКУ. На 18.07.2016 г. успешно и в съответствие със сроковете на Програмата за въвеждане на енергоблока в експлоатация завърши етапът на физическите проби на малки нива на мощност. В основата на изграждането на АЕЦ „Куданкулам“ лежи проект на АО „Атоменергопроект“ с енергоблокове ВВЕР-1000, който напълно съответства на изискванията на съвременните нормативно-технически документи на Русия, на МААЕ и е сертифициран в съответствие с изискванията на европейските експлоатиращи организации (EUR). АЕЦ „Куданкулам“ се изгражда в щата Тамил Наду в Индия в рамките на руско-индийско споразумение от 20 ноември 1988 г. и допълнение от 21 юни 1998 г. генералният изпълнител, в частта на работно проектирани, доставка на оборудване и техническо съдействие, е АО „Атомстройекспорт“. Генерален проектант е АО „Атоменергопроект“. Клиент е Индийската корпорация по ядрена енергия. 

Засилиха охраната на Южно-Украинската АЕЦ

Охраната на Южно-Украинската АЕЦ е засилена във връзка с въвеждането в Николаевска област на „жълто“ ниво от терористична заплаха, съобщава операторът на украинските АЕЦ, компанията Енергоатом. Службата за сигурност на Украйна е установила за регионите на страната различни нива на степен за терористична заплаха. Код "червен" за терористична опасност е въведен за Донецка и Луганска области и на границата с Крим, а код "жълт" – в Запорожка, Николаевска, Одеска, Сумска, Харковска, Херсонска и Черниговска области. „Засилена е охраната на Южно-Украинската АЕЦ. Физическата сигурност е особено важна за обекта – Южно-Украински енергиен комплекс“, подчертават от Енергоатом, като допълват, че в този състав влизат и хидроенергийните обекти. Заместник-генералния директор на предприятието за охрана на Южно-Украинската АЕЦ Иван Жебет заяви, че „подразделението на Националната гвардия, охраняващо АЕЦ е в състояние на повишена бойна готовност“. Южно-Украинската АЕЦ е разположена в Николаевска област.

Задължения на НЕК към АЕЦ „Козлодуй“ - 90 млн. лева

Националната електрическа компания (НЕК) дължи на АЕЦ "Козлодуй" близо 90 милиона лева за продадения й ток, коментриа изпълнителният директор на централата Иван Андреев, предаде БНР. За да има достатъчно средства за удължаване на работата на двата блока, АЕЦ "Козлодуй" няма да плати дължимия от нея дивидент в размер на близо 40 милиона лева. Сумата е приспадната от задълженията на НЕК към централата. "Ние направихме предложение да прихванем този дивидент със задълженията на НЕК и по този начин да имаме стабилен финансов ресурс по отношение на плащанията за удължаване на ресурса. Това ще помогне за стабилната работа на блоковете в следващ период с удължен ресурс, където тези пари ще се възстановят в много по-голям размер", каза Андреев. Повечето от дейностите по удължаване на работата на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" вече са изпълнени, каза още изпълнителният директор. Мерките по удължаване на срока на експлоатация на двата блока, както и тези за повишаването на мощността на реакторите ще струват на централата около 300 милиона евро. За да продължи живота на двата си блока, АЕЦ „Козлодуй“ е дала вече близо 75 милиона евро. "По отношение на 5-и блок са изпълнени към 85 % от дейностите. Ние трябва да предадем през октомври документацията в Агенцията за ядрено регулиране, а лицензията изтича в началото на ноември догодина", заяви Андреев. Дейностите по 6-и блок обаче са в самото начало, тъй като неговият лиценз за работа е за още три години. "Основните неща се набелязват през плановото спиране на блока, което предстои в края на септември, октомври и ноември. Част от нещата са изследвани на предишното спиране на 6-и блок. Сега трябва да видим нещо, което сме видели и допълнително трябва да се направи", добави Иван Андреев. Новото усъвършенствано ядрено гориво, с което предстои да заработи АЕЦ „Козлодуй“, ще е по-евтино от сегашното, обеща Андреев. Атомната електроцентрала ще започне да го използва едва след като получи разрешение за това от Агенцията за ядрено регулиране, която в момента разглежда документацията. Договорът със сегашния доставчик на АЕЦ „Козлодуй“ изтича през 2020-а година. Централата обаче е започнала да прави анализи дали е възможно да смени доставчика си.  

Все пак комисия ще разследва АЕЦ „Белене“

Парламентът реши да създаде временна парламентарна комисия, която да разследва нарушения около проекта за АЕЦ "Белене". Комисията ще бъде на пропорционален принцип от 20 депутати, включително председател и двама заместник - председатели. За председател на комисията бе избран лидерът на Патриотичния фронт Валери Симеонов. Казусът дали да има или няма анкетна комисия за АЕЦ „Белене“ скара депутатите. Те днес решиха да прекъснат ваканцията си преди президентските избори. Реформаторът Мартин Димитров изтъкна, че е критично важно да се посочи защо българският бюджет е натоварен с такава отговорност. Трябвало да се посочи чия е отговорността. Няма окончателен доклад за Белене, припомни депутатът. Народното събрание трябва да излезе с ясна позиция за ситуацията с втората ни АЕЦ, довела до присъдата на арбитражния съд, по силата на която България трябва да плати реактора, изработен от Росатом на стойност 620 млн. евро. Освен това дължим и лихва за всеки ден просрочие. Проектът бил бомба със закъснител. Историята Белене е пример за редица закононарушения. Какво щяхте да правите АЕЦ Белене, ако беше готова. Това е изключително скъп проект, обобщи Мартин Димитров. Той посочи, че е за продажба на реакторите и да се сложи кръст на ядрения проект. За да вървим напред, трябва да се види какво е направено в миналото, коментира и герберът Валентин Николов, който е и бивш шеф на АЕЦ Козлодуй. „Вместо трета анкетна комисия за АЕЦ „Белене...

НС създаде временна анкетна комисия за АЕЦ "Белене"

Парламентът създаде временна анкетна комисия, която ще направи цялостна проверка на данните и обстоятелствата по проекта за изграждането на АЕЦ "Белене" за периода от 2006 година до края на месец септември на 2016-та. Комисията ще работи на пропорционален принцип и след три месеца ще трябва да внесе доклад в Народното събрание. За председател бе избран депутатът от Патриотичния фронт Валери Симеонов. Дебатът в пленарна зала се концентрира около това дали да бъде изградена АЕЦ "Белене", защо е спрян проектът и как се е стигнало до арбитражното дело, от което страната ни ще плаща огромни неустойки. Заради огромните проблеми около проекта за АЕЦ "Белене" и разходите за данъкоплатците, Мартин Димитров, един от вносителите на законопроекта коментира, че нуждата от комисията е наложителна. Като игра с огъня депутатът определи идеята на управлението да се търси частен инвеститор за централата. АЕЦ "Белене" е история на плащания. Там имаше един реактор. Беше продаден. Сега ще има други два реактора. Най-добрият вариант е и те да бъдат продадени. Това Народно събрание трябва да сложи точка на "Белене" веднъж завинаги, най-вече защото България в момента ползва половината от производствените мощности. Защото цената на "Белене" е над 20 милиарда лева или 10 милиарда евро. Какво щяхте да го правите и за какво щяхте да го използвате?Мартин Димитров изрази съмнения в задкулисни договорки за бъдещето на централата.Имаме сериозни опасения, че арбитражното решение за "Белене" не е обжалвано, защото текат преговори за реализация на централата с мним частен инвеститор, което ще бъде много лоша новина за България и има опасност да доведе до серия от постоянни плащания за сметка на бюджета и за сметка на всички данъкоплатци. Когато не си съгласен с едно решение, обжалваш на всички инстанции, бориш се за правда и за справедливост. Ако има такава договорка за строежа на "Белене" между ГЕРБ, БСП и вероятно хора от Русия, това ще бъде много лошо за България. За това призоваваме днес проектът да бъде спрян веднъж завинаги и реакторите да бъдат продадени.В отговор Валентин Николов от ГЕРБ призова реформаторите да предложат кой да купи реакторите за АЕЦ „Белене“. Николов определи искането на Реформаторския блок за продажба на реакторите като продължение на политиката, която водят от опозиционната част на блока спрямо ГЕРБ.След като в арбитража пише, че няма руската страна да намери кой да купи тези реактори, ние без нея не можем да ги продадем, тогава какво правим? Какво ще предложатте? Те ако имат купувач, аз много ще се радвам. Наистина за България най-добрият вариант е да занули този проект,но при условие, че ние имаме някакви активи, нещо трябва да ги направим тези активи. Нека те да отговорят на този въпрос. Ако имат някой купувач, с удоволствие. Даже може да вземат и комисионна като посредници. Лидерът на БСП Корнелия Нинова обясни, че темата за картелите е много по-важна за българите. Затова от БСП имат контрапредложение:Проект за решение за създаване на анкетна комисия за проучване на ситуацията около картела на горивата. Да се занимаваме с нещо актуално в момента, а не да преливаме от пусто в празно трети път, по една и съща тема, просто за да вадите някакви политически говорения и спорове.Методи Андреев от ГЕРБ е на мнение,че идеята за строежа на АЕЦ "Белене"е немислима с оглед на днешните условия:  Въпросът не е само в тези 10 милиарда. Опасността, която ние поемаме като държава със строителството на "Белене", е съвсем реална. Дали ще я прави държава, дали ще я прави частен инвеститор, опасността за нас, за нашите деца е съвсем реална.

Русия и Китай започват „серийно производство“ на плаващи АЕЦ

Русия и Китай планират създаването на съвместни предприятия за серийно строителство на плаващи АЕЦ. Това стана ясно от съвместното изявление на премиерите на двете страни Дмитрий Медведев и Ли Къцян за развитие на стратегическото сътрудничество в областта на използване на ядрената енергия за мирни цели. „Като се има предвид Меморандумът за взаимно разбирателство между „Росатом“ и Агенцията по ядрена енергия на Китай за сътрудничество при изграждането на плаващи АЕЦ от 20 май 2014 г. и като се отчита широката сфера на използване на плаващи ядрени топлоелектроцентрали и перспективите на този високотехнологичен продукт на международните пазари, ръководейки се от принципите на търговската целесъобразност и взаимната изгода, премиерите на Русия и Китай подкрепят изграждането на серия от не по-малко от 6 плаващи ядрени централи, чрез създаването на съвместни предприятия“, се казва в документа. Миналия понеделник се състоя среща на премиерите на Русия Дмитрий Медведев и на Китай Ли Къцян. В рамките на разговорите бяха постигнати договорености двете страни да подготвят междуправителствено споразумение за строителството на два нови блока на АЕЦ Тянван. Освен това се планира изграждането на енергоблокове на нови площадки в Китай, развитие на сътрудничеството за плаващи АЕЦ и на перспективното направление за реактори на бързи неутрони, които са технология от четвърто поколение. В настоящия момент „Росатом“ изгражда Трети и Четвърти блок на Тянванската АЕЦ. През 2016 г. групата компании ASE планира да завърши строително-монтажните дейности и да започне студената обкатка на оборудването за Трети блок, а в края на август 2017 г. се предвижда първото зареждане на гориво в него. Въвеждането му в експлоатация е планирано за февруари 2018 г., а на Четвърти блок – за декември 2018 г. „Росатом“ вече предаде в експлоатация Първи и Втори блокове на АЕЦ „Тянван“.  

Комаров: Русия настоява за стриктното изпълняване на решението на арбитража за АЕЦ "Белене"

Русия ще настоява за стриктно изпълнение на решението на Арбитражния съд по казуса с АЕЦ „Белене“. Това стана ясно след днешната среща в Москва между първия заместник-генерален директор на държавната корпорация „Росатом“ Кирил Комаров и българския министър на енергетиката Теменужка Петкова. „Росатом“ е готов да обсъди с българските си партньори възможните варианти за разрешаване на ситуацията, в съответствие с интересите на двете страни, но само в контекста на необходимостта от максимално бързо погасяване на дълга от българска страна“, отбеляза Комаров. По време на срещата страните обсъдиха по-нататъшните стъпки по решението на Арбитражния съд към Международната търговска палата в Женева, според което българската Национална електрическа компания трябва да заплати на руския „Атомстройекспорт“ компенсация заради спирането на проекта АЕЦ „Белене“ в размер на 620 милиона евро. Освен това до пълното погасяване на цялата сума на щетата всеки ден се начислява неустойка в размер на 167 хиляди евро. Комаров и Петкова също така обсъдиха актуални въпроси, свързани с двустранното сътрудничество и, в частност, с изпълнението на проекта за удължаване на сроковете на експлоатация на V-ти и VI-ти блок на българската АЕЦ „Козлодуй“, както и с изпълнението на решението на Арбитражния съд към Международната търговска палата в Женева относно проекта АЕЦ „Белене“. Страните отбелязаха, че са напълно удовлетворени от хода на изпълнението на проекта за удължаване на срока на експлоатация на V-ти и VI-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ с участието на руската компания „Русатом Сървис“. На срещата бе подчертано, че руската страна изпълнява всичките си договорни задължения.

90 милиона лева дължи НЕК на АЕЦ „Козлодуй“

Националната електрическа компания /НЕК/ дължи на АЕЦ "Козлодуй" почти 90 милиона лева за продадения й ток, каза в интервю за "Хоризонт" изпълнителният директор на централата Иван Андреев. За да има достатъчно средства за удължаване на работата на двата блока, АЕЦ "Козлодуй" няма да плати дължимия от нея дивидент в размер на близо 40 милиона лева. Тази сума е била приспадната от задълженията на НЕК към централата, обясни Иван Андреев: Ние направихме предложение да прихванем този дивидент със задълженията на НЕК и по този начин да имаме стабилен финансов ресурс по отношение на плащанията за удължаване на ресурса. Това ще помогне за стабилната работа на блоковете в следващ период с удължен ресурс, където тези пари ще се възстановят в много по-голям размер. Повечето от дейностите по удължаване на работата на 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" вече са изпълнени, каза още Иван Андреев. Мерките по удължаване на срока на експлоатация на двата блока, както и тези за повишаването на мощността на реакторите ще струват на централата около 300 милиона евро. За да продължи живота на двата си блока, АЕЦ „Козлодуй“ е дала вече близо 75 милиона евро, каза Иван Андреев: По отношение на 5-и блок са изпълнени към 85 % от дейностите. Ние трябва да предадем през октомври документацията в Агенцията за ядрено регулиране, а лицензията изтича в началото на ноември догодина. Дейностите по 6-ти блок обаче са в самото начало, тъй като неговият лиценз за работа е за още три години: Основните неща се набелязват през плановото спиране на блока, което предстои в края на септември, октомври и ноември. Част от нещата са изследвани на предишното спиране на 6-ти блок. Сега трябва да видим нещо, което сме видели и допълнително трябва да се направи, каза Иван Андреев. Интервюто с изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй" ще чуете в предаването на програма "Хоризонт"- "Преди всички".

„Ледена стена“ пази АЕЦ Фукушима от подпочвени води

  Подземна стена от замразени отпадъци на дълбочина 30 м. и с дължина 1,5 км. е предназначена да предотвратява проникването на подпочвени води в разрушената японска АЕЦ Фукушима Даичи, съобщи в. „Ню Йорк Таймс“, цитирано от БГНЕС. Амбициозният проект, известен популярно като „ледената стена“, звучи като нереална идея от научната фантастика или от филм за Джеймс Бонд. Но е на път да се превърне в реалност в опит да се спре проникването на подпочвените води в разрушените преди пет години от земетресение и цунами реактори на атомната електроцентрала. Проектът е на стойност 35 млрд. йени (около 320 млн. долара) и представлява правоъгълна конструкция, ограждаща АЕЦ Фукушима. Приключването на реализирането на „ледената стена“ е определено за тази есен. Ако проектът се окаже успешен, чрез него ще бъде прекратено проникването на подпочвени води в разрушените обекти на АЕЦ, а също така и изтичането на радиоактивна вода в Тихия океан, което намаля значително след бедствието, но все още продължава. Въпреки примамливостта на проекта, срещу него има и сериозни критики, оценяващи го като твърде скъпо и сложно решение, което може и да не проработи. Такива опасения се появиха този месец, след като операторът на централата обяви, че една секция на „ледената стена“, която е била включена преди повече от четири месеца, все още не е напълно замръзнала. Има и предупреждения, че стената, която е с електрическо захранване, може да се окаже по-уязвима към природни бедствия като самата централа, която загуби способността си за охлаждане на нейните реактори, след като гигантска вълна цунами предизвика спиране на тока там. Сградите на електроцентралата са уязвими откъм приток на подпочвени води, тъй като операторът на централата – Токио електрик пауър ко. (Тепко), е построил АЕЦ през 60-те години на миналия век, отсичайки значителна част от хълм, за да може съоръжението да е разположено по-близо до океана, откъдето да черпи вода за охлаждане. Освен това сградите са в контакт с дълбочинен слой напоени с вода пропускливи скали, откъдето водата изтича в Тихия океан. До аварията, причинена от бедствието на 11 март, 2011 г., централата не пропускаше радиоактивна вода извън инсталацията. Но след разтопяването на защитата на три от шестте реактора в АЕЦ Фукушима се смята, че подземните етажи на сградите са с напукани стени, което позволява на подпочвените води да проникват и да се оттичат. Близо 40 000 литра вода на ден проникват в сградите.

Атанас Тасев: Построяването на АЕЦ "Белене" е най-добрият вариант в момента

Вариантът за построяване на АЕЦ "Белене“ изглежда най-приемлив с оглед на минимизиране на загубите. Това коментира енергийният експерт проф. Атанас Тасев, предаде БНР. Във вторник правителството реши НЕК да погаси задължението си по международното арбитражно решение за АЕЦ "Белене" с помощ от държавния бюджет. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обясни, че сумата с лихвите в момента е близо 629 милиона евро.  "След като България плати изработеното руско оборудване за АЕЦ “Белене“, то става наше. Вариантът с неговата продажба се оказа, че не е особено ефективен на този етап. Остават два варианта. Първият е да се продължи строителството на площадката на "Белене“, а вторият вариант е оборудването да се използва за развитието на 7-и или евентуално 8-и блок на площадката на АЕЦ "Козлодуй“", каза Тасев.  Експертът допълни, че направеното до момента по АЕЦ "Белене" заедно с оборудването, струва повече по стебестойност и двойно по пазарна оценка. "Така че ние влизаме с една съществена зестра в едно бъдещо съвместно предприятие или консорциум".

Изграждат пристан за плаващата АЕЦ „Академик Ломоносов“ (Видео)

Руската компания „Концерн Росенергоатом“, част от държавната корпорация „Росатом“, започна строителството на брегова инфраструктура за първата в света плаваща атомна топлоелектрическа централа (ПАТЕЦ) „Академик Ломоносов“. В град Певек се състоя тържествената церемония със символично забиване на първия шпунт за бреговата инфраструктура. ПАТЕЦ „Академик Ломоносов“ трябва да бъде въведена в експлоатация през 2019 г., след което ще стане най-северната АЕЦ в света. Днес това е Билибинската АЕЦ, която е разположена в Чукотка и предстои близките години да бъде изведена от експлоатация. В настоящия момент на площадката за строителството на брегови и хидротехнически съоръжения в северния пристанищен град Певек приключват дейностите от подготвителния период, започнали през септември 2015 г. ПАТЕЦ има голямо значение за Певек и региона и решава две задачи, заяви губернаторът на Чукотски автономен окръг Роман Копин. По думите му, първата задача е заменянето на Билибинската АЕЦ, защото градовете Билибино и Певек работят в един енергиен възел и затова сроковете на спирането на Първи енергоблок на Билибинската АЕЦ през 2019 г. ще бъдат синхронизирани с въвеждането на ПАТЕЦ в Певек. Втората задача, която първата в света плаваща АЕЦ ще реши е осигуряването на енергия за основните минодобивни компании, разположени в Западна Чукотка. Това не значи, че ПАТЕЦ напълно ще задоволи потребността от енергия на тези предприятия, но на първи етап &n...