17.10.2016

Резултати от търсенето

Данъчни измами за близо 1 млн. лв. откри Сметната палата след проверка на държавни служители

  За 10 години Сметната палата е публикувала и проверила над 77 хиляди и двеста декларации на имуществото, доходите и разходите на лица, заемащи висши държавни длъжности. Проверките са обхванали обаче близо два пъти повече лица, тъй като се проверяват по закон и съпрузите/гите и децата, ненавършили пълнолетие, съобщиха от Сметната палата, пише БГНЕС. При проверките на декларациите са установени над 2200 заключения за несъответствие, като тенденцията е към намаляване на пропуските вследствие на контрола от страна на Сметната палата. В резултат на подадените сигнали от Сметната палата до НАП и ДАНС са установени около един милион лева данъчни задължения. Това показват данните за периода, откакто преди 10 години бе въведен електронният публичен регистър и проверките на имуществените декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД). Преди това Сметната палата събираше и съхраняваше само информацията на хартиен носител, като достъп до нея имаха само главните редактори на медиите. Сега публикуваната информация е в електронен формат и е общодостъпна чрез интернет страницата на Сметната палата. Тази дейност на институцията дава възможност на гражданското общество да бъде информирано, позволява да се правят справки за имущественото състояние за всяко едно от лицата на публична длъжност, да се проследява промяната в имуществото и доходите им през периода на заемане на длъжността, да се обследват случаи на необосновано забогатяване сред тях и редица други справки. Дейността на Публичния регистър играе съществена роля за осигуряване на превенция на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Чрез закона се "осветлява" имотното състояние на лицата, които взимат важни решения за бъдещето на държавата, по отношение на които има голям обществен и медиен интерес, също и съмнения за корупция. За да бъде в полза на обществото и на гражданите за осигуряване на публичност и прозрачност и в изпълнение на ЗПИЛЗВДДД, Сметната палата изгради през тези години добре функциониращи електронна система на деклариране и механизъм на проверка на имуществените декларации. Тези системи се утвърдиха като ефективен инструмент за превенция и борба с корупцията и служат за насърчаване на доброто управление сред всички нива в държавата. Сметната палата получи висока външна оценка за постигнатите резултати от GRЕСО „Група държави срещу корупцията" към Съвета на Европа. GRЕСО подготви Доклад за оценка на България в рамките на Четвъртия кръг на мониторинга на Групата на тема „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите". Обект на мониторинга беше дейността на дирекция „Публичен регистър" по прилагането на ЗПИЛЗВДДД. Обследваха се имуществените декларации, системата на деклариране и постигнатите резултати от механизма за проверка на имуществените декларации на народните представители, съдиите и прокурорите, попадащи в обхвата на закона. Докладът беше приет от GRЕСО без препоръка към Сметната палата, което е добър атестат за постигнатите резултати. 

От днес участниците в изборите задължително подават информация за кампанията си в Сметната палата

  Сметната палата отваря на 7 октомври Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) за подаване на информация от участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 6 ноември 2016 г., пише БГНЕС. Съгласно Изборния кодекс участниците в изборите - партии, коалиции от партии и инициативни комитети, са длъжни да представят в Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, т.е. до 12 октомври данни за вписване в регистъра на СГС, наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет, както и на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност. Трябва да бъдат посочени и имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност; имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения; имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата; имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите. Участниците в изборите трябва да подават и по време на кампанията всяка следваща нова информация от изброените групи за вписване в ЕРИК, като срокът за това е до 7 дни от възникването й. Информацията трябва да се изпраща в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Сметната палата осигурява възможност информацията за ЕРИК да се подава по три начина: чрез попълване на данните в WEB форми и подписване с електронен подпис; чрез попълване на данните в WEB форми, като регистрацията е с използване на потребителско име и парола; чрез изпращане на хартиен и електронен носител по пощата или с куриерска служба. Подробни указания и образци на документи са публикувани в интернет страницата на Сметната палата, раздел „Контрол – избори“, подраздел „Подаване на информация за Единния регистър по Изборния кодекс“. Съгласно Изборния кодекс за неподаването на задължителната информация за включване в ЕРИК на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв. Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания, на стойност над 1000 лв., се извършва по банков път. Дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция, за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат, съответно кандидати, не може да надхвърля повече от 10 000 лв. за една календарна година. Физически лица във връзка с предизборната кампания може да предоставят за безвъзмездно ползване на партия, коалиция или инициативен комитет само собствени движими и недвижими вещи, както и да им предоставят безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд. Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, дарителят представя декларация по образец за произхода на дарените средства. Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата. Когато физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи за предизборната кампания, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи Партия, коалиция или инициативен комитет във връзка с предизборната кампания не може да получава: анонимни дарения под каквато и да е форма. Дарения, за които не е посочено ЕГН, се приема, че също са анонимни; средства от юридически лица и от еднолични търговци; средства от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по кодекса; средства от религиозни институции; средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел. Забранено е безплатното използване на публичен административен ресурс. 

Сметната палата на ЕС излиза с доклад за харчовете по европарите за АЕЦ „Козлодуй“

Сметната палата на ЕС ще представи оценката си за ефективното харчене на парите за спирането на старите блокове на АЕЦ „Козлодуй“. Последният подобен доклад на одиторите беше направен преди 5 години. До 2020 година ЕС финансира с над 800 милиона евро извеждането от експлоатация на първите 4 блока на АЕЦ „Козлодуй“. Когато Литва, България и Словакия кандидатстваха за присъединяване към ЕС, погребването на общо осем ядрени реактора от първо поколение по съветски модел в атомните електроцентрали „Игналина“ (Литва), „Козлодуй“ (България) и „Бохунице“ (Словакия), беше поставено като условие за членството. В замяна страната ни получи финансови компенсации, освен за дейностите по самото закриване на блоковете, също и за смекчаването на някои от ефектите от загубата на национален капацитет за производство на енергия. Ролята на Сметната палата в Люксембург е да контролира как се харчат тези пари. В предишния си доклад от 2011 година тя имаше забележки, относно финансовото планиране и забавянето на някои от дейностите. Очаква се в днешния доклад европейските одитори да дадат нова оценка за напредъка на България, в ангажимента й да спре реакторите и да съхранява радиоактивните отпадъци. Документът ще даде и прогноза, дали предвидените финансови разходи са достатъчни за изпълнението на тази цел в близките години. 

Одитен доклад за БНБ от Сметната палата за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

В изпълнение на Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2015 г. е извършен одит на бюджетните разходи на Българската народна банка (БНБ) и тяхното управление за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., съобщиха от пресцентъра на институцията. Българската народна банка е централна банка на Република България и дейността й се

Сметната палата откри нарушения в обществените поръчки на БНБ

Нарушения в обществените поръчки на БНБ са открити от Сметната палата. Това става ясно от доклада за проверката на харчовете на Централната банка, обхващаща миналата година. Именно през 2015 г. гуверньорът Димитър Радев оглави банката на мястото на Иван Искров.Над един милион лева е дала Централната банка за "такелажни и товаро-разтоварителни" дейности. Договорът е изпълнен миналата година, но е подписан в края на 2014 година – т.е. още по времето на Иван Искров. 82% от разходите са направени за пренасяне на бюра, принтери и бутилки с минерална вода. Намерени са нарушения и при обществена поръчка за доставка на софтуер и оборудване, спечелена през 2011 г. от фирмата "Телелинк". Поръчката обаче се оскъпява многократно. Сметната палата е проверила обществената поръчка за изработката на 2-левовата монета. Тя е проведена без нарушения. Същото важи и за обществената поръчка, спечелена от "Делойт" за стрес тестовете на банковата система. Тя е извършена при спазването на абсолютно всички правила. Възлагането ѝ вече е в мандата на новия гуверньор Димитър Радев. 

Сметната палата проверя Агенцията за закрила на детето

  Парламентът възложи на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на разходването на финансови средства, пише БГНЕС. Средствата са за изготвяне на техническо задание по проект „Детство за всички“, провеждането на обучения и сключените граждански договори по проектите по ОПАК, както и за проучване на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация, за периода от 2009-2015 г., предаде репортер на БГНЕС. Предложението на ПФ бе прието единодушно със 112 гласа „за”. Одитът трябва да бъде внесен от Сметната палата в Народното събрание до 31 януари 2017 г. В мотивите на предложението е записано, че в последните години са налице систематични нарушения в сферата за закрилата на правата на детето с данни за откровено и целенасочено накърняване на правата на децата с цел лично обогатяване на служителите на система. Наред с това е налице и информация за нерегламентирано усвояване на средства, отпуснати по оперативни програми, по които ДАЗД е реализирала проекти. Информацията на вносителите е, че в рамките на проект по ОПАК „Функционален анализ на ДАЗД” еднократните възнаграждения за един обучител са били в размер на 3 853 лв. за период на обучението 2 дни за изготвяне на техническо задание по проект „Детство за всички”, изпълняван от ДАЗД с цел проучване на изпълнението на План а за действие към визията за деинституционализация са разходени средства в размер на около 140 000 лв. и ти при положение, че от страна на УНИЦЕФ е извършена независима оценка по същия предмет, вследствие на което са били дадени препоръки и насоки за действие и промяна. Извършването на одит от Сметната палата е необходимо за идентифициране на евентуалните проблеми, свързани с неправилно и нецелесъобразно усвояване на средствата по европейските програми и проекти, по които ДАЗД еднолично и в партньорства е работила и работи, смятат още вносителите от ПФ. 

Сметната палата ще извърши одит на Агенцията за закрила на детето

Парламентът възложи на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на разходването на финансови средства. Средствата са за изготвяне на техническо задание по проект „Детство за всички“, провежданет

Сметната палата ще прави одит на Агенцията за закрила на детето

Парламентът възложи на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на разходването на финансови средства, предаде репортер на БГНЕС.

Сметната палата ще проверява агенцията за закрила на детето

Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит за изпълнението на плана за деинституционализация на деца, лишени от родителска грижа, за периода от 2009 до 2015 г. Проверката трябва да обхване дейността на Държавната агенция по закрила на детето по отношение на разходването на финансови средства за изготвяне на техническо задание по проект "Детство за всички", провеждане на обучения и сключване на граждански договори по проектите по ОПАК. Предложението за одита бе на...

Депутатите пращат Сметната палата в Агенцията за закрила на детето

Народните представители гласуваха с абсолютно мнозинство - 112 "за" и нито един   "против" или въздържал се Сметната палата да извърши одит на изпълнението на визията за деинституализация на деца за периода 2009-2015 година. Предложението е на Патриотичния фронт. "Проверката е необходима за да не се повтарят случаи,

Депутатите решиха Сметната палата да извърши одит на Агенцията за закрила на детето

Народните представители гласуваха с абсолютно мнозинство - 112 "за" и нито един   "против" или въздържал се Сметната палата да извърши одит на изпълнението на визията за деинституализация на деца за периода 2009-2015 година. Предложението е на Патриотичния фронт. "Проверката е необходима за да не се повтарят случаи,

Сметната палата даде две общини на прокуратурата, сезира и ОЛАФ

 Сметната палата предаде на прокуратурата одитните доклади на две общини – Левски и Рудозем, заради засечени данни за извършени престъпление. Това съобщиха националните одитори, като уточниха, че нямат право да разгласяват подробности до приключване на наказателното производство. Нарушенията за община Левски са установени при одита за съответствие на финансовото управление през 2014 г., а за Рудозем – за възлагането и изпълнението на обществени поръчки за същия период. В частите за нарушенията в областта на обществените поръчки докладите са изпратени на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, уточниха от Сметната палата. Изпратени са и на кметовете на двете общини и на общинските съвети. Докладът за извършения одит за търговете в Рудозем и материалите към него са изпратени и на Агенцията за държавна финансова инспекция и на специализираните органи за превенция и борба с измамите и корупцията на Европейския съюз - Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Сметната палата откри престъпления във финансовото управление на общините Левски и Рудозем

Сметната палата изпрати на прокуратурата одитните доклади за извършените одити за съответствие при финансовото управление в общините Левски и Рудозем за 2014 г., съобщиха от пресцентъра на институцията. Според законовите изисквания това се прави, когато при проверките има данни за престъпление. Законът за Сметната палата забранява огласяване на данни за нарушенията до приключване на наказателното производство. От незасекретената част на одитите става ясно, че обект на проверките са...