17.10.2016

Резултати от търсенето

Глоби за 146 450 лв. наложи Басейнова дирекция за 9 месеца

За първите девет месеца на тази година Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" е извършила 974 проверки и е съставила 942 констативни протокола. Общата стойност на наложените санкции с наказателни постановления е в размер на 146 450 лв. Предприети са действия по общо 57 сигнали и жалби, които са за замърсяване на участъци на повърхностни водни обекти в следствие на стопанска дейност, както и на временни разливи в следствие на работата на ВЕЦ. Има подадени сигнали и за заустване без ра...

Обявление на басейнова дирекция "Дунавски район"

На 03.10.2016 г. БДДР публикува карти на заплахата и риска от наводнения за райони със значителен потенциален риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление. Съгласно чл.146р от Закона за водите, проектът на карти на заплахата и риска от наводнения се публикува и предоставя на обществеността за консултации и писмени становища за срок

Басейнова дирекция излезе с официална версия за мора на рибата в река Караагач

Спадът на нивото на река Караагач и ниското съдържание на кислород са довели до липсата на нормална среда за водните ресурси и са най-вероятната причина за измирането на рибата там. 

Басейнова дирекция и РИОСВ провериха сигнал за нефтено петно по река Дунав

Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Монтана провериха сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано на 6 юли в района на Ново село. Според първоначалната информация, петното е с ниска плътност и вероятно се касае за трюмни води. При извършения оглед в периметъра между километри 809 и 789 е установено, че петното е разпокъсано, с ниска плътност и с вероятен източник - изпуснати трюмни води от преминаващ кораб. От Регионалната лаборатория - Монтана към Изпълнителна агенция по ...