13.10.2016

Резултати от търсенето

Каква е причината язовирите у нас да са толкова опасни?

  Разпоредена от Върховната административна прокуратура (ВАП) проверка установила, че неотстранени проблеми правят язовирите у нас опасни. „Констатирани бяха повтарящи се пропуски, които определят опасността им – неправилно конструктивно изпълнение; непочистени изпускатели; недостатъчно удълбочени или неотремонтирани преливници, неукрепени или неремонтирани корони на язовирни стени, неотстранена храстова и дървесна растителност  по откоси на стените и по основни изпускатели”, съобщава Нова телевизия. Според разпореждането за проверка, дадено на председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН), трябва да се установи и дали се изпълняват предписанията за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Обвинителите искат и проверка на това дали се предприемат мерки за осигуряване изправността на съоръженията. Ако шефът на ДАМТН установи някакви нарушения, той трябва да предприеме „действия по налагане на принудителни административни мерки, съответно по реализиране на административно-наказателна отговорност на отговорните”. Срокът за извършване на проверката, определен от ВАП, е 28.11.2016 г.    

Отново проверяват язовирите

  Нова проверка на състоянието на язовирите и техническите съоръжения към тях в страната ще бъде направена по разпореждане на Върховна административна прокуратура. Още на 29 септември ВАП разпореди на председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ да организира проверка по отношение на всички контролирани от агенцията язовири в страната за спазването на разпоредбите на Закона за водите, в частта относно поддържането в технически изправно и безопасно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, пише БГНЕС. ВАП извърши няколко проверки по реда на надзора за законност и изпълнението на правомощията от компетентните държавни органи, оторизирани да осъществяват контрол и мониторинг. По отношение на язовирите в страната бяха констатирани повтарящи се пропуски, които определят опасността им – неправилно конструктивно изпълнение; непочистени изпускатели; недостатъчно удълбочени или неотремонтирани преливници, неукрепени или неремонтирани корони на язовирни стени, неотстранена храстова и дървесна растителност по откоси на стените и по основни изпускатели, съобщават от прокуратурата. В тази връзка ВАП разпореди при проверката да се установи изпълняват ли се и в срок предписанията на комисиите, назначавани от областните управители за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Проверката трябва да установи предприемат ли се необходимите мерки за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация, съобразно нормативните изисквания за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация. Предстои да бъде проверено и дали в случаите, когато ЗВ предвижда това, се изпълняват дейностите по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях, както и дейностите в случаи на опасност от наводнение, при което могат да настъпят вредни последици за живота и здравето на хората и за околната среда. Указано е на председателя на ДАМТН при констатиране на нарушения по предмета на проверката да се предприемат действия по налагане на принудителни административни мерки, съответно по реализиране на административно- наказателна отговорност на нарушителите. Срокът за извършване на проверката, определен от ВАП е 28.11.2016 г. Решението на Административния съд - Смолян може да се обжалва пред Върховния административен съд. 

Стари проблеми правят язовирите опасни

Неотстранени проблеми правят язовирите у нас опасни, установи проверка разпоредена от Върховната административна прокуратура (ВАП). Факти.бг припомня, че на 26 септември 2016 г. ВАП разпореди на Председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ организиране на проверка по отношение на всички контролирани от агенцията язовири в страната за спазването на разпоредбите на Закона за водите, в частта относно поддържането в технически изправно и безопасно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. ВАП извърши няколко проверки по реда на надзора за законност относно спазването на разпоредбите на Закона за водите /ЗВ/ и изпълнението на правомощията от компетентните държавни органи, оторизирани да осъществяват контрол и мониторинг. По отношение на язовирите в страната бяха констатирани повтарящи се пропуски, които определят опасността им – неправилно конструктивно изпълнение; непочистени изпускатели; недостатъчно удълбочени или неотремонтирани преливници, неукрепени или неремонтирани корони на язовирни стени, неотстранена храстова и дървесна растителност  по откоси на стените и по основни изпускатели. ВАП разпореди при проверката да се установи следното: 1. Изпълняват ли се и в срок предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 от ЗВ, назначавани от областните управители за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. 2. Предприемат ли се необходимите мер...

Проверяват състоянието на язовирите в страната по разпореждане на Върховната прокуратура

Нова проверка на състоянието на язовирите и техническите съоръжения към тях в страната ще бъде направена по разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП). Още на 29 септември ВАП разпореди на председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически на

Питат кметове за състоянието на реките и язовирите

Кметовете от всички села в община Враца ще трябва да предоставят актуална информация за състоянието на речните корита, реките и язовирите. Поводът е предстоящият есенно-зимен сезон, а данните изиска кметът на общината Калин Каменов по време на традиционния Ден на кмета. “Знаете, че в този период на годината има обилни валежи и там, където има проблеми с язовирите очаквам да предоставите информация за тяхната поддръжка, на онези, които са общински и другите, които са на концесия. Имате ли проблеми с концесионерите, проблемна комуникация, проблем...

Проверяват състоянието на язовирите във Великотърновско

Междуведомствена комисия с експерти от различни институции проверява състоянието на язовирите, които се намират на територията на община Велико Търново. Огледът започна от вторник, като първите два проверени водоема бяха „Акер дере” – с. Ново село и „Тъмни лък”. Те са общинска собственост и не са отдадени под наем.

Провериха язовирите в Старозагорско

54 водни обекта са проверени в Старозагорска област. Издадени са 170 предписания, съобщи областният управител инж. Георги Ранов. Във връзка с техническото състояние на язовирите, назначената комисия е определила 3 язовира в предаварийно състояние - „Долно Сахране", община Павел Баня, „Хайдушко кладенче" и „Априлово", община Гълъбово. За тях е необходимо общината, на чиято територия се намират водните обекти да вземе експертно техническо решение за възстановяване или извеждане от експлоатация. При извършените проверки на терен Комисията е устано...

Удължаваме заема от Световната банка до 2019 г. за изграждането на язовирите "Пловдивци" , "Луда Яна" , "Студена" и пречиствателни станции към тях

 Строителството на язовирите, "Пловдивци", "Луда Яна" и "Студена", както и пречиствателните станции към тях, налага удължаване на срока на заема от МБВР до 31 декември 2019 г. Ето защо страната ни изготви проект на писмо до банката, с искане за удължаване на заемното споразумение по Проекта за развитие на общинската инфраструктура, сключено между България и МБВР през 2010 г. Писмото бе одобрено от Министерски съвет. Проектът за развитие на общинската инфраструктура включва: Доизграждане на язовирите "Пловдивци" и "Луда Яна", и свързването им с пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ); яз. Пловдивци [ПРОИ] - Строителството на яз. "Пловдивци", разположен край едноименното село, започна  през февруари 2015 г. Изграждането му е подновено след 14 –годишно прекъсване. Съществуващият преди проект е  преработен от "Свеко енергопроект". Изпълнител е "Консорциум Пловдивци", включващ "ГБС Инфраструктурно строителство", испанската Arema и руската "ОАО Зарубежводстрой". Общата стойност на проекта е 47.4 млн. лв. Целта е да се удвои дебита на водоизточника до 2.4 млн. литра. Срокът за завършването на язовира и пречиствателната станция към него е края на 2017 г. Яз. Луда Яна [ПРОИ] - Строителството на яз. "Луда Яна" трябваше да започне края на 2015-а или в началото на 2016 г. Изграждането на водоснабдителното съоръжение, разположено на 2 км от Панагюрище, ще струва 52 млн. лева. Проектът е на гръцката "Г. Каравокирис и партньори инженерни консултанти" ( G. Karavokyris & Patners Consulting Engineer). Строителството на язовира стартира реално през 1983 г., но е прекратено през 2000 г. За осъществяване на технически контрол по част "Конструктивна" е избрано дружеството "НТ Консулт". Рехабилитация на язовир "Студена" и на ПСПВ Студена – Перник, Рехабилитацията на яз. "Студена", строен през 1953 - 1955 г., трябваше да започне най-късно през пролетта на 2016 г. и да завърши след две години. Обемът му е 25.2 млн. куб.м. Язовир Студена [ПРОИ] Оценката на проекта и строителния надзор ще се изпълняват от консорциума между "Мотт Макдоналд" ООД и "Трансконсулт" ООД. Техническият проект е раработен от "Свеко Енергопроект". Индикативната стойност на СМР е около 30 млн. лв. -  Изготвяне на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация. Тази част от договор вече е изпълнена. Стойността на тази част от водната реформа е 25 млн. лева. Към момента са изготвени регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация. За тчуждаване на имоти заради изграждането на язовир "Луда Яна". Удължаването на крайния срок на проекта е от особена важност за изграждането на тези язовири и обекти, които са с приоритетно значение за питейно водоснабдяване. Проектът "Развитие на общинската инфраструктура" (ПРОИ) се реализира от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Обсъдиха проблемите с почистването на реките и язовирите

Приключи вторият ден от съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен Централен район, председателствано от областния управител на Хасково Станислав Дечев. Във форума участваха областните управители и техните заместници от областите: Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Хасково, кметовете на общините от Южен централен район, техните заместници, представители на управляващите органи на оперативните програми, на министерски съвет, на министерствата на регионалното развитие, на туризма, на об...