10.10.2016

Резултати от търсенето

Ченалова обвини ВСС, че е прикрил сигнал срещу Цацаров

Отстранената съдия Румяна Ченалова съобщи, че преди шест години гражданин е подал сигнал за корупция, в който се споменава името на главния прокурор Сотир Цацаров. В него се твърдяло, че той е взимал по 10 хил. лв., за да бъде решено конкретно дело. Всъщност твърденията на Ченалова, която тя съобщи в неделя в ефира на BiT не са новина. "През 2010 г. един гражданин депозира във Висшия съдебен съвет сигнал (ВСС), в който отразява, че главният прокурор приема граждани в кантората на...

Членове на ВСС поискаха оставката на Димитър Узунов

Членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) поискаха оставката на представляващия съвета Димитър Узунов, предаде БНР. Според тях той е превишил правомощията си като еднолично е определил кои кадровици да се срещнат с европейските обвинители, които готвят анализ на дейността на

Човекът на Борисов във ВСС скрил писмо за мисията на европейските прокурори

"Така се получи". Това беше краткото обяснение, което представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Димитър Узунов успя да даде след като стана ясно, че тайно и еднолично, в нарушение на правомощията си, е определил членовете на съвета, които ще се срещнат с петимата прокурори от ЕС, които подготвят международния одит на прокуратурата. Логично всички посочени от него членове на съвета са от мнозинството около главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на Върховния административен...

Скандал и искане на оставка и на заседанието на ВСС

Със скандал и искане за оставка, но без да бъде подадена, приключи заседанието на Висшия съдебен съвет в четвъртък, съобщава БТА. Тонът между членовете се изостри, след като председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов изчете писмо от Министерството на правосъдието до представляващия ВСС, в което се настоява да се определят членове на съвета. Целта е те да се срещнат с мисията на европрокурорите у нас. Панов поясни, че с резолюция са определени Галя Георгиева, Румен Боев, Ясен Тодоров, Румен Георгиев, Васил Петров, Светла Петкова, Дани...

Прокурорите избират свой човек във ВСС през януари 2017 г.

Той ще довърши мандата на покойния Камен Ситнилски Главният обвинител Сотир Цацаров насрочи избор на представител на прокуратурата във ВСС, който ще довърши мандата на покойния Камен Ситнилски. Общите събрания са насрочени за две поредни съботи - 14 и 21 януари 2017 г. Ситнилски бе избран за член на ВСС през 2012 г.

Във ВСС закачили на стената личен поздрав от Борисов

Юбилейно послание на премиера Бойко Борисов до Висшия съдебен съвет е качено на табло на ВСС за запознаване, съобщиха кадровици. Листчето със словата на министър-председателя е на място, недостъпно за странични посетители, включително журналисти, съобщава сайта Defacto. Праз

ВСС вече си има "екип за реакция при кризи"

ВСС вече си има "екип за реакция при кризи" - ще действа бързо във всеки случай на засягане на независимостта на съдебната власт. Това реши съветът, който актуализира процедурите си за публична реакция в подобни случаи. Екипът оглави "лицето" на ВСС Димитър Узунов. В екипа влизат още представител на засегната колегия - съдийката или прокурорската,

ВСС се кара кой да стопанисва Съдебната палата в София

ВСС ще реши дали съдия №1 Лозан Панов ще стопанисва Съдебната палата в София, след като получи мнението на останалите институции, работещи в сградата. В нея правораздават Върховният касационен съд и Върховната касационна прокуратура, Софийският апелативен съд, Военно-апелативният съд, Софийският градски съд, Софийският окръжен съд,

Членове на ВСС на работна среща с експерти на ЕК

  Представители на съдийската и прокурорската колегии към Висшият съдебен съвет (ВСС) се срещнаха с екипа от експерти на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Експертната мисия се провежда в периода 26-30 септември 2016 г., съобщиха от пресцентъра на ВСС, предаде БГНЕС. От там информират, че са проведени работни срещи с членовете на двете колегии към ВСС, на които са представени предприетите действия по изпълнение на препоръките от последния мониторингов доклад от януари 2016 г. за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка. Съдийската колегия представи организацията на дейността на ВСС след промените в Конституцията на България от декември 2015 г. и последващите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Отчетени са акцентите в работата на колегията от конституирането й до момента. Беше посочено, че колегиите подготвят и провеждат самостоятелни заседания, като са приети съответни правила за работата им, както и правилник за организацията и дейността на ВСС. Конституирани са постоянните комисии към колегиите и пленума на ВСС. Посочено бе, че в процес на подготовка са вътрешноорганизационни и подзаконови нормативни актове от компетентността на ВСС, които ще бъдат приети в указаните от закона срокове. Като положителен пример бе отчетено активното участие на представители на ВСС в работни групи към министерство на правосъдието по изготвянето на ЗИДЗСВ и други законови актове, както и последвалите промени. Според тях решенията, касаещи съдии, прокурори и следователи се вземат от съответната колегия. Подчертана бе засилената дейност на Комисията по правни и институционални въпроси по отношение издаване на съгласувателни становища по проекти на закони, вкл. изменение и допълнение на такива. Посочено бе, че е изготвен график на предстоящите за приемане подзаконови нормативни актове, като в следващите месеци ще приключи актуализирането на тези от компетентността на ВСС. Уточнено бе, че в момента се работи по становище на проекта на Закона за съдебните експертизи, а като добра практика бе посочено обсъждането на предложенията за изменение и допълнение на различни закони и наредби от членовете на гражданския съвет към ВСС, в които участват съсловни и неправителствени организации, вкл. и провеждането на обсъждания в органите на съдебната власт. Сред дадените примери бяха приетите от пленума правила за избор на директор на Националния институт на правосъдието и правилата за дейността на института. Приетите правила за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, които предвиждат провеждане на тайно гласуване с хартиени бюлетини или електронно на общо събрание или електронно дистанционно гласуване през интернет, като всеки магистрат има право на един глас. Приетият образец на декларация за принадлежност на магистратите към различни организации, включително изработката на правила за изготвяне на регистър, който ще се поддържа от двете колегии. Подчертана бе, необходимостта от уточняване на празноти в закона по отношение кръга на задължените лица по реда на посочения текст от Закон за съдебната власт (ЗСВ). С положителен знак бе отчетена промяната в правилата за гласуване на членовете на ВСС, както и осигурената възможност за преглед на разпечатките от компютризираната система за гласуване на решенията от заседанията на Пленума и колегиите на ВСС, показваща поименно резултатите по всяка точка от дневния ред. Посочено бе, че правилата за дисциплинарната дейност на съдийската колегия са приведени в съответствие със ЗСВ и промените по отношение на субектите имащи, право да предлагат образуване на дисциплинарно производство. В тази връзка бе отчетено, че за последните два месеца има само две предложения за образуване на дисциплинарни производства от административния ръководител на СГС. За същия период няма заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати. Споменати бяха и анализите за дейността на съдилищата, изготвяни от висшестоящите органи на съдебната власт, които редовно се представят на съдийската колегия с цел запознаване с допусканите системни нарушения и предприемане на съответни мерки. В отговор на поставен въпрос бе заявено, че Комисията по атестирането и конкурсите към съдийската колегия, в момента на срещата провежда първото си заседание, на което се обсъжда проект на правила за дейността й. Пред експертите бе отчетена и дейността на Комисията по професионална етика към колегията, изготвените подробни правила за работата й, както и факта, че след промените в ЗСВ дейността й е фокусирана върху изготвянето на становища за притежаваните нравствени качества от кандидатите за административни ръководители. Като пример бе посочен големият обем на анализираната информация събирана от различни органи. Подчертано бе, че въпреки липсата на правомощия за извършване на проверки за почтеност, при наличие на информация за нарушаване на етичната дисциплина се сезират лицата с правомощия за предприемане на съответни действия. Обсъдени бяха и въпроси, свързани с реформата на съдебната карта и натовареността на съдиите, като бяха посочени изготвените в тази връзка анализи и правила за определяне на норма на натовареност. Пред европейските представители членовете на прокурорската колегия отчетоха 14 проведени заседания от април 2016 г. до момента, 9 процедури за избор на административни ръководители, обявени конкурси за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури – 34, обявени конкурси за преместване чрез събеседване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури - 94, периодично атестирани - 64 магистрати, 36 повишени в ранг, общо 5 наложени дисциплинарни наказания – 2 „забележка“, 2 „порицание“, 1 „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. Подчертано бе, че по предложение на прокурорската колегия, Пленумът на ВСС прие решения за оптимизиране на щатната численост за длъжността „прокурор“ в районните и окръжните прокуратури, както и „следовател“ в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, чрез преразпределение на свободните длъжности (от по-малко натоварени към по-натоварени прокуратури). Обсъдено беше подробно кариерното израстване на магистратите, като се отчете че са предприети всички мерки в изпълнение на промените в ЗСВ. Отчетено бе, че се правят големи усилия да се преодолеят противоречията между някои взаимно изключващи се законови разпоредби. В тази насока беше поставен и въпросът дали да се поиска тълкуване на някои норми от законодателя. Подчертано бе наличието на механизми за установяване на слабостите в работата на прокурорите. Посочено бе, че измененията в ЗСВ предвиждат индивидуален план, при който се провежда обучение при констатиране на неефективни резултати (обучения в Националния институт на правосъдието, вътрешни програми за обучения и външни обучения). Отбелязано бе, че се правят тематични проверки и годишни ревизии, на база на които се изготвя годишен доклад на Прокуратурата на България, който се представя пред ВСС и Народното събрание. По време на разговорите бе обсъдена и анализирана системата за случайно разпределение на преписки в прокуратура. Обърнато бе внимание, че по препоръка на мисия на Европейската комисия е приета нарочна процедура за публична реакция на ВСС в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт. Отбелязано бе и, че е изготвена Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020 с цел повишаване доверието във върховенството на закона и независимостта на съдебната власт чрез активна комуникация. В тази връзка бе отчетено наличието на говорител на главния прокурор, говорители в прокуратурите в страната и ПР експерти, които отговарят за връзки с медиите. 

ВСС понижих военен следовател, удрял деца

Следователят към Военноокръжната прокуратура в Пловдив Светослав Йосифов бе понижен в ранг за срок от една година, защото удрял деца на площадка в Стара Загора. Наказанието бе наложено днес от прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет, а предложението за образуване

ВСС понижи в ранг военен следовател към Военно-окръжна прокуратура Пловдив

  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание понижаване в ранг за срок от 1 година на полковник Светослав Димитров Йосифов – военен следовател към Военно-окръжна прокуратура Пловдив, военно-следствен участък-Стара Загора, съобщиха от ВСС, предаде БГНЕС. Прокурорската колегия прие, че полковник Йосифов е осъществил дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 3 от Закона за съдебната власт и по чл. 307, ал. 4, т.4 от Закона за съдебната власт. 

Повечето членове на ВСС са срещу проекта на правосъдното министерство за промени в НПК

Започва последната година от мандата на Висшия съдебен съвет (ВСС). Днешното заседание на ВСС започна с остра критика срещу проекта за Наказателно-процесуален кодекс на правосъдното министерство. Мнозинството във Висшия съдебен съвет се обяви против прехвърляне на делата срещу магистрати, депутати и министри в специализираните съдилища. Такова предложение направи Министерството на правосъдието с промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Според повечето от съдебните кадровици подобна промяна противоречи на Конституцията. Против подобно изменение вече се обяви и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Преди 5 години не стана ясно на обществото защо се създава този Специализиран наказателен съд и прикрепената към него Специализирана прокуратура. Това коментира в предаването "12+3" на програма "Хоризонт" директорът на Българския институт за правни инициативи Биляна Гяурова: Имаше много сериозни критики, че това е един съд, който е на ръба да бъде противоконституционен, защото неговите функции бяха доста неясни. Впоследствие се разбра, че той и прокуратурата ще се занимават с разследване на дела и осъждане на лица, които са участвали предимно в организирани престъпни групи. Гяурова попита в чия полза работи разтоварването на Софийския градски съд от делата срещу министри, магистрати и депутати: Дали работят в полза на обществото, или отново се правят едни промени с оглед на конкретни личности и с оглед на това, че за пръв път най-важният съд в страната е с ръководство, за което може да се каже, че е почтено и което се опитва да изтрие и да изчисти мръсотията, натрупана в този съд за последните 10-15 години. Всички знаем, че съдът е този, който, използвайки закона с цялата негова строгост, трябва да следи за крехкия баланс между обществената и институционалната справедливост. Факт е, че Специализираният наказателен съд по никакъв начин не намери този баланс. Цялото интервю с Биляна Гяурова можете да чуете в звуковия файл.

Пленумът на ВСС ще обсъди предложението за промени в Наказателно-процесуалния кодекс

От 09.00 часа Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе редовното си заседание, предвижда програмата за работа на ВСС. В рамките на заседанието членовете на съвета ще разгледат проект на решение относно предложения от Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуал ...

ВСС отказа да накаже съдийка от СГС с над 120 забавени дела

Съдийка с над 120 забавени дела се размина с дисциплинарно наказание. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие становището на дисциплинарния състав, че Олга Кадънкова от Гражданското отделение на Софийския градски съд не е извършила нарушения и заради това не

ВСС прави регистър за членството на съдии в масонски ложи и организации

  И съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще прави публичен регистър за членството на съдии в масонски ложи и професионални организации. Това става ясно от дневния ред за днешното заседание на колегията, пише БГНЕС. Изготвянето на публичен регистър за деклариране на принадлежност към тайни сдружения и професионални организации на магистратите залегна в последните поправки на Закона за съдебната власт, приети преди два месеца. В сряда и прокурорската колегия на ВСС се очаква да приеме решение по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров за изготвянето на такъв регистър и за следователите и обвинителите. На извънредно заседание в средата на август Пленумът на ВСС прие образец на декларация, която магистратите трябва да попълват, за да декларират членствата си в тайни и явни организации. Поправката в съдебния закон е насочена срещу тези магистрати, за които има твърдения, че членуват в масонски и/или тамплиерски организации. Но дори и магистрат да декларира членство в “тайна” организация или общество, това не би било пречка да изпълнява задълженията си, приеха депутатите през юли. Ако все пак се констатира несъвместимост, то Комисията по професионална етика на ВСС ще има право да изготви мотивирано заключение на база извършена проверка и да го изпрати на съответната колегия на ВСС, за да се вземе решение дали магистратът може да бъде санкциониран. Срещу редакцията на чл. 195а от Закона за съдебната власт се обявиха и Съюзът на съдиите в България, Българската съдийска асоциация и Асоциацията на прокурорите, които се противопоставиха на задължението членовете им да декларират участието в магистратски организации. От ССБ дори заплашиха, че ще сезират Европейския съд за правата на човека. Мнозинството в Народното събрание обаче опонира, че с въвеждането на публичен регистър за участието на магистратите в различни съсловни организации, ще осигури по-голяма представителност на отделните сдружения, най-малкото, защото ще е ясна тяхната членска маса. Първото заседание на съдийската колегия на ВСС след лятната ваканция има дневен ред от едва 7 точки. Ръководената от председателя на ВКС Лозан Панов колегия ще разгледа доклади за дейността на Военните съдилища за периода 2014-2015 г. и на Пловдивския апелативен съд.

ВСС: Пешеходците нямат абсолютно право да пресичат на пешеходна пътека

Пешеходците нямат абсолютно право да пресичат на пешеходна пътека. Това се казва в становището на Инспектората на Висшия съдебен съвет, подписано от главния инспектор Теодора Точкова. Намалиха присъдата на моториста, убил Лора на пешеходна пътека Позицията е по повод тълкувателното дело на Наказателната колегия на ВКС, което има за цел да отговори на въпроси, свързани с престъпления по пътищата. Въпросите бяха повдигнати от председателя на ВКС, правосъдния министър и...

Международни съдийски организации с призив към ВССП в Турция

Четири международни съдийски организации призоваха Висшия съвет на съдиите и прокурорите (ВССП) в Турция да спазва и да прилага международните и европейски стандарти, когато се взимат решения за санкционирането или уволнението на магистрати, предаде БНР.  Повод за обръщението е новината, че турският съдебен кадрови орган в момента разглежда освобождаването на 3500 съдии и прокурори. Копие от писмото беше разпространено от Съюза на съдиите в България.  Писмото е подписано от президентите на Европейската асоциация на съдиите и на асоциацията "Европейски магистрати за демокрация и свободи", чийто член е българският Съюз на съдиите, както и от Асоциацията на европейските административни съдии и Международната фондация "Съдии за съдии".  От организациите припомнят, че според международното право магистрати могат да бъдат отстранявани от длъжност или уволнявани само при сериозни основания за неправомерно поведение или некомпетентност, и то след честен процес. "Съдиите не могат да бъдат отстранявани или уволнявани на базата на турския Закон за извънредната ситуация, без внимателна преценка на всеки отделен случай и по съответната правна процедура и защита. Всички санкции, наложени без предварително надлежно разследване и доказване на обвиненията в неправомерно поведение на всеки засегнат съдия, са в несъответствие с международните и европейски стандарти за съдебна независимост", предупреждават четирите международни съдийски организации и уверяват Представляващия Висшия съвет на съдиите и прокурорите в Турция, че Платформата за независима съдебна власт в Турция е на разположение да предостави помощ, ако това е необходимо.

ВСС няма да се самосезира за изчезването на Бекташ

Представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов заяви, че не знае за поредицата от протести на мотористи пред съдебните палати в различни градове заради изчезването на турския гражданин Фарук Бекташ, който прегази с колата си край Драгоман двама мотористи.

ВСС гласува 64 563 лв. за ремонт на помещения на Националния институт на правосъдието

На днешното си заседание Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) гласува Проект на решение по искането на директора на Националния институт на правосъдието за осигуряване на средства с цел текущ ремонт на помещения, предаде репортер на БГНЕС.