07.10.2016

Резултати от търсенето

МРРБ ще санкционира общини, спъващи реформата във ВиК сектора

Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма надеждна информация за броя на изпълнените обекти по програмата за саниране в отделните общини. Това каза днес по време на годишната среща на местните власти в курорта Албена министър Лиляна Павлова. Днес тя участва в дискусия по темата "Градско развитие и устройство на територията", който е част от програмата на форума. Павлова даде пример с община, в която има санирани два блока, а в същото време в регистрите на...

МРРБ публикува проекти на нормативни актове за обществено обсъждане

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане на  интернет страницата си и в Портала за обществени консултации проекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Закона за устройството и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/ и Закона за регионалното развитие/ЗРР/.   Предлаганите промени в Закона за устройство на територията са в изпълнение на мерките, предвидени в „План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите“, утвърден с решение на Министерския съвет. Основна цел на законопроекта е да доведе до облекчаване на административните процедури и до намаляване на административната тежест. С него се предвижда и отстраняването на съществуващи неточности и непълноти в действащите разпоредби, както и уеднаквяване на терминологията в някои от разпоредбите. Предложено е въвеждане на срокове за изпълнение на процедури, там където такива не са предвидени в действащите разпоредби, като срок за изпълнение на процедурата по съобщаване на проектите на устройствени планове от общинските администрации и за разглеждането им по преценка на главния архитект от общинския експертен съвет. Съществено изменение се предвижда в чл. 137, ал. 1 при категоризирането на строежите. В действащата разпоредба строежите се категоризират в шест необосновано раздробени категории, което затруднява проектантите и възложителите при определянето им. Предлага се обединяване на първите три категории строежи в една категория с еднакви изисквания по отношение на оценката на съответствието, строителния надзор, въвеждането в експлоатация и административния контрол. Следващите три категории стават съответно втора, трета и четвърта със съответните изисквания към тях. Проектът за промени в  ЗУЗСО цели да реши възникнали в последно време проблеми пред устройството и застрояването на Столична община и да отстрани някои правно-технически недостатъци в действащите текстове. Инвестиционният натиск налага решаване на въпроси с предела на допустимото натоварване на територията със сгради в различни райони на Столицата, а също така и осигуряване на необходимата за функционирането им инфраструктура със средствата на устройственото планиране. Със законопроекта са предложени промени, свързани с опазването на зелената система на Столична община. С промените в  Закона за регионалното развитие се предлага „Национален център за териториално развитие“ ЕАД да изпълнява функцията на специализирано звено за разработване на Националната концепция за пространствено развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, както и на Националната стратегия за регионално развитие.

МРРБ публикува проектозакон за изменение на ЗДС

  На интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Портала за обществени консултации е публикуван Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗДС), предаде БГНЕС. В него се предвижда създаването на нова алинея (в чл. 45а) според която, когато държавата е съсобственик на част от имот с данъчна оценка над 10 000 лв., продажба на държавния дял ще се извършва със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съобщиха от МРРБ. Ограничава се кръгът на субектите, които биха могли да придобият безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост. Безвъзмездното прехвърляне на собствеността ще може да бъде само в полза на общините за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предвижда се и въвеждането на забрана общините да извършват сделки, с които да продават, заменят, даряват или учредяват право на строеж или право на ползване върху придобитите имоти. Забраната не важи за случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, както и случаите по чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект. При нереализиране на предвидените от общините мероприятия, същите ще прехвърлят собствеността върху придобитите имоти на държавата. 

МРРБ опитва да развали сделката за "царските конюшни"

Опитваме се да развалим сделката за т.нар. "царски конюшни" в центъра на София, обяви министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Пред бТВ тя бе категорична: "Колкото повече дълбаем в тази история, толкова повече се заплита и започват да излизат страховити неща, случвали се от 12 години". За това, че държавата е продала на безценица свои дялове в имота с раздробена собственост алармираха депутатите от БСП. Стигна се до оставката на областния управител на София Веселин Пенев (РБ) и разсл...

МРРБ иска от съда да обяви за нищожни договорите по сделката за т.нар. "Царски конюшни"

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е поискало Софийският градски съд (СГС) да обяви за нищожни договорите по сделката за т.нар. "Царски конюшни", съобщи министър Лиляна Павлова. Исковата молба е както срещу бившия управител на София Веселин Пенев, така и срещу фирмата "Евротрансбилд": Считаме, че този областен управител не е имал правомощия еднолично и самостоятелно да се разпорежда с имота и считаме, че това е един вид заобикаляне на закона. Купувачът "Евротрансбилд" не е ясно легитимиран и не е собственик на тези имоти, за които той претендира, че е съсобственик заедно с държавата, за които да се приложи тази сделка. Много важно – считаме, че е налице категорично ощетяване на финансовия, на държавния интерес.

МРРБ за "Бедечка": В правото на парламента е да наложи мораториум на строителството

"Съгласно чл. 86 от Конституцията на Република България Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения, като законите и решенията са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите. Това право на Народното събрание включва приемането на решения за налагане на мораториуми за застрояване върху определени територии, които може да бъдат и въз основа на гражданска инициатива, осъществена по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн. ДВ, бр. 44/12.06.2009 г". ...

МРРБ подписа договор за строителство на изцяло нов язовир "Луда Яна" край Панагюрище

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) подписаха договор за строителство на изцяло нов язовир "Луда Яна" край Панагюрище. Проектът е на стойност 56 млн. лв. и срокът за изпълнение е малко над 2 години.Изграждането на съоръжението започва през 1984 година, но е спряно през 2000 година. В момента на територията на страната се работи по още два проекта, посочи министър Лиляна Павлова - язовир "Пловдивци", който се изгражда в община Рудозем и язовир "Студена", за чиято язовирна стена предстои да бъде подписан договор за ремонт.

МРРБ: Нямаме правомощия да отменяме решения на местните власти

Юристите от екипа на министър Лиляна Павлова подсказват как може да бъде разплетен сложния казус със старозагорския парк „Бедечка" „Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията министърът на регионалното развитие и благоустройството няма правомощия да отменя решения на общинските съвети и заповеди на кметове на общини, с които са одобрени общи или подробни устройствени планове". Това се казва в официалния отговор на регионалното министерство по повод иска...

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ получи акредитация за Управляващ орган на три програми за трансгранично сътрудничество

 Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството окончателно е определена за Управляващ орган на програмите за трансгарнично сътрудничество  по Инструмента за предприсъединителна помощ с   Решен ие на Министерски я  съвет.  Това са  Интеррег - ИПП България – Сърбия  2014-2020 ,  Интеррег – ИПП  България  – Турция  2014-2020  и  Интеррег – ИПП  България – Македония 2014-2020  г .   С ъгласно решението Дирекция „Национален фонд“ към Министерство на финансите е определена за Сертифициращ орган по програмите . Решенията са взети след извършени одити за акредитация от Независимия одитен орган . Проверките установиха, че определените Управляващ и Сертифициращ орган отговарят на критериите, свързани с вътрешната среда за контрол, управлението на риска, дейностите за управление и контрол, и мониторинга в съответствие с Регламент (ЕС) 1303/2013.  Получаването на акредитация дава възможност на Управляващия орган да изготвя искания за възстановяване на средства от Европейската комисия. Трите програми са част от общо 12 -те програми на ЕС за териториално сътрудничество , в които България участва  през програмен период 2014-2020 г. Програмите са с общ бюджет от 83,2 милиона евро и имат за цел да подпомогнат развитието на трансграничните региони в областта на туризма, подобряване състоянието на околната среда, превенция срещу рискови събития, подобряване на икономическото развитие и насърчаване на сътрудничеството в сферата на образованието и квалификацията сред младите хора.

Дирекция към МРРБ е управляващ орган на програми за трансгранично сътрудничество на България с Македония, Сърбия и Турция

  Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е управляващият орган на програмите за трансгранично сътрудничество България - Македония, България – Сърбия и България – Турция, съобщи БГНЕС. Решението беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. За Сертифициращ орган по програмите бе определена дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите. Ресурсът на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020 е общо 19,5 млн. евро, от които европейското финансиране е в размер на 16,5 млн. евро. Подкрепата по програмата е насочена към приоритетните области околна среда, туризъм, конкурентоспособност и техническа помощ. Средствата по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 са 34,1 млн. евро, от които европейското финансиране е в размер на 30 млн. евро. Дейностите са насочени към приоритетните области устойчив туризъм, младежи, околна среда и техническа помощ. Общият ресурс на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 възлиза на 29,6 млн. евро, от които 25,2 млн. евро са от Инструмента за предприсъединителна помощ, а 4,4 млн. евро са национално публично съфинансиране, предоставено от двете държави. Финансирането по програмата е разпределено в три приоритетни области – околна среда, устойчив туризъм и техническа помощ. Планираните мерки по програмите целят подобряване на регионалните и местни политики за развитие, подпомагане създаването и развитието на трансграничните партньорства, усвояване на нови знания и обмен на добри практики.   

МРРБ с нов луксозен пресцентър за 300 000 лв.

Мащабен ремонт на собствената си сграда стартира Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ръководеното от министър Лиляна Павлова ведомство обяви обществена поръчка за ремонт и обзавеждане на пресцентър и център за административно обслужване на партерния етаж на ул. “Св.Св. Кирил и Методий” в София. Общата стойност на ремонта и обзавеждането е малко над 300 000 лв. с ДДС. В документацията на обществената поръчка е посочено, че е установена нуждата от нова зала “Пресцентър” и допълнителни заседателни зали – всичките с достатъчна площ и места за сядане, които при обединение да осигуряват просторно помещение, удовлетворяващо настоящите нужди на министерството. Другата належаща необходимост е изграждането на съвременен “Център за административно обслужване”, включващ деловодство и куриери в обособена част и непосредствена близост, с оглед на тяхната взаимообвързаност, посочват от МРРБ. Разрешение за ремонта е издаден от Главния архитект на София в края на месец март тази година. Строително-монтажните работи ще излязат около 195 000 лв., без ДДС, изчисляват от регионалното ведомство. Още 74 000 лв., без ДДС, МРРБ планират да дадат за закупуване на обзавеждането. От техническата спецификация става ясно още, че след приключването на ремонта, министър Павлова ще се сдобие с нов луксозен пресцентър, а гражданите ще бъдат обслужвани в луксозно деловодство.

Канят на среща- разговор с експерти от МРРБ за влизането на Сапарева баня във ВиК асоциацията

Присъединяването на ВиК- Сапарева баня към Водната асоциация в област Кюстендил ще бъде обсъдено на среща-разговор с представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Срещата ще бъде на 25 юли, от 18:00 ч. и ще се състои в голямата зала на НЧ "Просветен лъч - 1905" в курортната община. На нея представителите на МРРБ ще дадат разяснения по темата. На срещата ще присъстват кметът на общината Калин Гелев, председателят на ОбС - Сапарева баня Иван Куйов, общински съветници, управителят на "ВиК - Паничище" - гр. Сапарева баня...

ВАС отмени новите цени на винетките. МРРБ ще обжалва

Върховният административен съд отмени постановлението на МС за по-скъпите винетки. Мотивите - цените не са минали през обществено обсъждане. В мотивите се посочва, че има конституционни противоречия, както и нарушения на Закон за пътищата. Регионалното министерство ще обжалва решението на съда, а дотогава цените на винетките остават същите, заяви регионалният министър Лиляна Павлова.

ВАС отмени решението за повишение цената на винетките, МРРБ обжалва

Първо отделение на Върховния административен съд отмени постановлението на Министерския съвет, с което бяха увеличени винетните такси. Жалбата беше заведена от Сдружение "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи" в началото на тази година. В същото време от регионалното министерство на Лиляна Павлова съобщиха, че ще обжалват решението на Тричленния състав на ВАС в предвидения от закона срок. От там са категорични, че цените на винетките остават в сила, тъй като няма окончателно съдебно решение. Основните мотиви на Върховния административен съд са, че постановлението на МС е прието при пълна липса на обществено обсъждане, включително не е съгласувано с останалите министри. Според върховните магистрати докладът на вносителя не съдържа конкретните причини, които налагат увеличение в размера на винетните такси, а мотивите са изцяло бланкетни и не са подкрепени с конкретни данни относно състоянието на републиканската пътна мрежа. По отношение на ППС, категория 3, двата варианта за размера на годишните винетни такси са пренесени механично от доклад на Световната банка, който обаче се отнася до електронните винетки, а те предстои да бъдат въведени през 2018 г. От съдържанието на доклада на СБ е видно, че предложението за размер от 150 лв. на годишната винетна такса за ППС категория 3 и, съответно – 97 лв., е формирано въз основа на разходи по внедряването на електронна винетна система.