05.10.2016

Резултати от търсенето

„Пречиствателните станции“ на 21 век...

  Рибите са важен биологичен индикатор за състоянието на водоемите и при тяхното отглеждане е необходимо да се поддържа добро качество на водата. В язовирите може да има замърсяване от различни източници – селско стопанство, населени места, промишленост. Затова основни цели на проекта FISHFARMING, с ...

Наредба определя реда за ползване на утайките от пречиствателните станции в земеделието

Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани, само след предварителното им третиране. Това предвижда приетата от Министерски съвет Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, съобщиха ...