04.10.2016

Резултати от търсенето

Новата концепция на БенчМарк Бизнес Център работи успешно при 57% заетост на офис площите

Ед­но от най-важ­ни­те ре­ше­ния за про­мя­на е зат­ва­ря­не­то на ат­ри­у­ми­те със стък­ло, ка­то по то­зи на­чин се за­паз­ва ос­нов­но­то им пре­дим­ство - при­ток на ес­тес­тве­на свет­ли­на до вът­реш­ни­те час­ти на офи­си­те. В съ­що­то вре­ме се пос­ти­га раз­де­ля­не на от­дел­ни­те ета­жи ...