02.10.2016

Резултати от търсенето

Компании ще имат достъп до 220 млн. лв. през 2017 г. по "Конкурентоспособност"

Фокусът догодина ще бъде не върху енергийната, а върху ресурсната ефективност в малки и средни преработвателни предприятия.Близо 280 млн. лв. (141.3 млн. евро) ще бъдат разпределени през следващата година под формата на субсидии по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Това става ясно от индикативната годишна работна програма за 2017 г., която беше публикувана за обществено обсъждане в петък. Половината от предвидените процедури са чрез директно предоставяне, т.е. по тях...

Компании ще имат достъп до 220 млн. лв. по "Конкурентоспособност" през 2017 г.

Фокусът догодина ще бъде не върху енергийната, а върху ресурсната ефективност в малки и средни преработвателни предприятия.Близо 280 млн. лв. (141.3 млн. евро) ще бъдат разпределени през следващата година под формата на субсидии по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Това става ясно от индикативната годишна работна програма за 2017 г., която беше публикувана за обществено обсъждане в петък. Половината от предвидените процедури са чрез директно предоставяне, т.е. по тях...

България е 50-а сред 138 държави по конкурентоспособност

Годишните данни на Световния икономически форум показват, че през 2016-а страната ни се придвижва с четири позиции напред - от 54 до 50 място, по отношение на конкурентоспособността сред 138 държави, включени в изследването. Основен партньор на форума при събиране, обработка и представяне на данните за България е Центърът за икономическо развитие. От 2011 година страната се придвижва от 74 до 50 място. България изпреварва редица страни от Евросъюза - Словения, Румъния, Словакия, Унгария и Хърватска. От държавите, които се присъединиха към ЕС през 2004 година, по традиция най-добре се представя Естония, а непосредствено след нея е Чехия. В световен мащаб най-конкурентоспособни остават Швейцария, Сингапур и САЩ. Глобалният индекс за конкурентоспособност се формира на базата на 12 фактора, които обхващат цялостното икономическо и социално развитие на страните. Факторите, които влияят в най-голяма степен за доброто позициониране на България коментира Мира Прохазка, директор на Центъра за икономическо развитие: Технологичната готовност, макроикономическата стабилност, ситуацията на пазара на труда, степента на развитие на бизнеса и промените в иновативността на бизнеса. За съжаление, традиционно България отстъпва в класацията поради незадоволителното състояние на институциите и по него страната заема едва 97 място от 138 страни, макар че има някои малки позитивни промени. Тук е мястото да отбележим, че дори и факторите, които влияят положително на позиционирането на България, когато се слезе на по-ниско ниво на детайлизация и конкретизация на показателите и факторите, се забелязват също и негативни тенденции. По всички фактори има още какво да се желае и да се работи чрез прилагането на целенасочени политики. Най-негативните оценки са групирани във фактора състояние на институциите: Няма да изненадаме никого, ако кажем, че най-тежка негативна оценка е за съдебната система и недостатъчната й независимост и по този показател България заема едва 110 място. След това бизнесът оценява като недостатъчно прозрачна правителствената политика - 111 място, и сериозният проблем с корупцията. Категорично бизнесът я поставя на първо място сред пречките за развитие на бизнеса. Тук България е поставена на 87 място и престъпността - много тежка оценка - 118 позиция. Има проблеми с недостатъчната квалификация на работната ръка, неефективната инфраструктура и недостатъчно добре развитата, затруднения достъп до финансиране и тежките тромави процедури за получаване на банков кредит заради високите обезпечения и също, бизнесът е крайно недоволен от недостатъчно ефективната държавна администрация.

Без риск за парите по ОП "Конкурентоспособност"

 Към момента риск от загуби по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. вече няма. Това коментираха от Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) по запитване, направено от  Newbusiness.bg. Към 30 юни 2014 г. бюджетът на програмата е наддоговорен с 4,3% и от успешното приключване на договорите в изпълнение зависи сумата, която Управряващият орган ще представи за възстановяване от Европейската комисия чрез Сертифициращия орган.  За кого е подходяща новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020? Новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 предвижда подкрепа за насърчаване на предприемачеството (вкл. на младежкото предприемачество) чрез редица финансови инструменти. Ще се подкрепят създаването на нови предприятия във високо- и средно-технологичните сектори и тези на интензивни на знанието услуги съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП); развитието на нови идеи, нови продукти/услуги; трансфера на предприемачески идеи чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; придобиване на разрешителни, лицензи за реализация на нови за предприятията специализирани дейности; реализация на франчайзинг за предприятия с по-висок рисков профил, но с потенциал за създаване на висока добавена стойност и др.  Целева група по тази група мерки са новорегистрирани предприятия, желаещи да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро; предприемачи, търсещи възможности за развитие и реализация на по-висока добавена стойност; предприятия, които се стремят към пазарно развитие и устойчивост.  Предвид особената значимост за ЕС на определени специфични области, свързани с европейските и регионални предизвикателства, подкрепа ще получат предприятия в специфични сфери, например творчески и културни индустрии, предприятия разработващи нови продукти и услуги, свързани с активното застаряване на населението и социално-здравно предприемачество, социални предприемачи и кооперации на хора с увреждания, приложения за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и приложения за електронна търговия и услуги в тези области.Kонкретиката по отношение на критериите, на които трябва да отговарят проектите на младите предприемачи, както и параметрите на помощта, която те могат да получат са предмет на Насоките за кандидатстване и приложения към тях, съдържащи специфичните изисквания приложими към тази процедура.  В насоките се съдържат конкретните условията за допустимост на кандидатите (вкл. допустимите за финансиране сектори на икономическа дейност), дейностите и разходите, сроковете за подаване на проектните предложения, минималният/максималният размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ и други приложими условия. При официалното обявяване на дадена процедура, Насоките за кандидатстване и пълният пакет необходими документи за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на Управляващия орган (www.opcompetitiveness.bg), на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (www.eufunds.bg), както и в един национален ежедневник. Коя е основната целева група на ОПИК 2014-2020 г.? Основната целева група и основният бенефициент на средствата по ОПИК са българските предприятия. ОПИК е програмата на българския бизнес и ще предоставя подкрепа за решаване на трудностите и предизвикателствата, с които предприятията в страната се сблъскват. По приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, са включени следните примерни дейности: развитие на сътрудничеството между предприятията, между научните среди и бизнеса, подкрепа за иновации в предприятията и подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за иновации и изследвания. Фокусирането на дейностите ще бъде в тематичните области, посочени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която е в процес на разработване. Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, освен посочените по-горе примерни дейности за предприемачество, включва и подкрепа за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производството; подкрепа за растеж на предприятията чрез подобряване на качеството и използване на ИКТ; подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП. По тази приоритетна ос е възприет секторен подход на подкрепа съгласно НСНМСП, като акцентът е върху високо, средно и ниско технологични сектори на икономиката. По отношение на двата инвестиционни приоритета в рамките на приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ е възприет диференциран подход. По инвестиционен приоритет 3.1. "Енергийни технологии и енергийна ефективност", по който се предвиждат дейности за повишаване на енергийната ефективност на предприятията ще бъде приложен подход на подкрепа без да е налице секторно ограничение на допустимите кандидати, докато по инвестиционен приоритет 3.2. „Ресурсна ефективност”, включващ подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятия или групи предприятия, подходът отново ще бъде секторен – МСП от преработващата промишленост.Каква друга подкрепа, освен финансова, предвижда програмата?ОПИК предвижда мерки за укрепване капацитета на бенефициентите за участие в изпълнението на програмата и по-доброто използване на финансовите й ресурси. Част от тези мерки включват подкрепа за идентифициране на проектни идеи и подготовка на проектни предложения, съответстващи на целите и приоритетите на ОПИК; организиране на обучения, обучителни материали и др., конкретно предназначени и свързани с улесняването на изпълнението на ОПИК по теми като енергийна ефективност за предприятията, финансови инструменти, допълняемост с други програми и инструменти на ЕС, връзка на иновациите с бизнес развитието; изготвяне и изпълнение на оценки, анализи и планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПИК. Кога ще започнат процедурите за кандидатстване по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"? Имайки предвид процедурата по официално одобрение на ОПИК от ЕК, както и необходимостта от сформиране на Комитет за наблюдение, който да приеме критериите за избор на операции по програмата, се очаква обявяването на процедури по програмата да стане възможно не по-рано от есента на тази година. Какви нови мерки са заложени в сравнение с предишната ОП "Конкурентоспособност 2007-2013"? С цел постигане на приемственост между двете оперативни програми, ОПИК предвижда продължаване на успешни и ефективни мерки от миналия програмен период, които са предизвикали значителен интерес от страна на бизнеса. Разликата по-скоро ще се състои в подхода на изпълнение и управление на ОПИК. Подкрепата през новия програмен период трябва да бъде значително фокусирана върху определени дейности и мерки (като например иновации и иновативно развитие) от една страна и върху постигане на резултати от друга. Ще се цели максимално опростяване на процедурите от гледна точка на административната тежест, задаване на ясни цели и индикатори за измерване на успеха на всеки проект и всяка мярка, както и мониторинг на постигнатите резултати от самото начало на програмата. Мерките по новата програма трябва да мобилизират по-голям частен ресурс, за да служат като катализатор за икономическо развитие, а не като краен източник на финансиране.

ОИЦ-Кюстендил представи актуални възможности за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност" пред бизнеса

На 13 юли в офиса на Областен информационен център-Кюстендил се проведе информационна среща, на която представители на бизнеса бяха запознати с условията за кандидатстване по процедури „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия" и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Допустими да кандидатстват по двете процедури са търговци, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията за микро, малко и средно предприятие и имат минимум три приключ...

Представят две отворени процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Информационен ден за представяне на процедурите „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия (МПС)“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. На събитието се очаква да присъства зам.-министърът на икономиката Любен Петров. Информационният ден се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Управляващ о...